Search result for

*แง่*

(290 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แง่,-แง่-, *แง่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แง่ [N] trick, See also: game, cheat, Syn. เหลี่ยม, ชั้นเชิง, นัย, อุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, Example: อย่าแล่นแง่กับพวกนี้เด็ดขาดเพราะพวกเขาฉลาดมาก, Count unit: แง่
แง่ [N] angle, See also: viewpoint, standpoint, point of view, Syn. แง่มุม, มุมมอง, ประเด็น, Example: ต้นเหตุของปัญหานี้มองกันได้หลายแง่, Count unit: แง่
แง่ [N] edge, See also: corner, border, Syn. ขอบ, สัน, Example: เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก, Thai definition: ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ
แง่ [CLAS] rhizome, See also: rootstock, stem, Syn. ราก, Example: ถ้าไปตลาดแล้วอย่าลืมซื้อขิงมาซัก 2 แง่งนะ, Count unit: แง่ง, Thai definition: ส่วนที่งอกเป็นแง่ออกมาจากเหง้าขิงข่ากะทือ เป็นต้น
แง่ [N] root, See also: rhizome, Example: ขิงหยวกจะมีแง่งใหญ่ ข้อห่าง เนื้อละเอียดไม่มีเสี้ยนหรือมีแต่น้อยมาก, Thai definition: ส่วนที่งอกเป็นแง่ออกมาจากเหง้าขิงข่ากะทือเป็นต้น
แง่ [V] gnaw, See also: bite, bare the teeth in order to bite, Syn. กัด, Example: ดูหมาตัวนั้นสิ ท่าทางน่ากลัวระวังมันจะแง่นเอานะ, Thai definition: แยกเขี้ยวจะกัด (อย่างหมา)
แง่ดี [N] optimism, See also: looking on the bright/good side, Syn. แง่บวก, Ant. แง่ร้าย, Example: แม่ก็ต้องเอาแต่แง่ดีของลูกมาพูดให้คนอื่นฟังอยู่แล้ว, Thai definition: นัยว่าเป็นเรื่องที่ดีงาม
ในแง่ [ADV] in the sense of, See also: in the meaning of, in respect to/of, Syn. ในทาง, ในด้าน, Example: ผู้ที่คิดจะทำงานนี้ จะต้องดูให้ดีในแง่ความต้องการด้านคุณภาพ
แง่งอน [N] artifice, See also: stratagem, trick, ruse, Syn. ชั้นเชิง, มารยา, เกี่ยงงอน, ข้อแม้, Example: เขาลงนามในสัญญาโดยปราศจากแง่งอน, Thai definition: อาการที่แสร้งทำชั้นเชิงเพื่อให้ผู้อื่นเอาใจหรือให้เป็นที่พอใจตน
แง่บวก [ADJ] positive, Syn. แง่ดี, Ant. แง่ลบ, Example: การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั้น ข้อสำคัญคือจะต้องมีความคิดในแง่บวกอยู่เสมอ, Thai definition: ในด้านดี
แง่มุม [N] part, See also: aspect, angle, viewpoint, point of view, slant, Syn. มุมมอง, ส่วน, ประเด็น, Example: ผู้ร่วมสัมมนาเสนอความเห็นในแง่มุมต่างๆ
น้อยแง่    [ADJ] trickless, Example: ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพวกน้อยแง่ที่ไม่สามารถตามเขาทัน, Thai definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
เข้าแง่    [V] be reasonable, See also: be rational, be sensible, Syn. ตรง, ตรงจุด, Example: เรื่องที่เขาเล่ามาฟังดูเข้าแง่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นดีทีเดียว, Thai definition: ถูกที่เหมาะ, ถูกที่สำคัญ
เล่นแง่ [V] hold off, See also: hold out, stand off, Syn. เล่นตัว, Example: ผู้หญิงคนนี้เล่นแง่นัก ปฏิเสธคนที่มาสู่ขอหลายคนแล้ว, Thai definition: ไม่ยอมทำตามที่งอนง้อหรือขอร้อง เพราะถือว่าตัวดี
แง่ร้าย [N] pessimism, See also: inclination to expect the worst, Ant. แง่ดี, Example: เธอคำนึงถึงแต่แง่ร้ายของเขา เลยเอาแต่ระแวงเขาตลอด, Thai definition: นัยว่าเป็นเรื่องไม่ดี
ง่องแง่    [ADV] lamely, See also: limpingly, slowly, difficulty, Syn. กระง่องกระแง่ง, กระย่องกระแย่ง, Ant. กระฉับกระเฉง, Example: เขาเดินง่องแง่งไปที่เตียง, Thai definition: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด
ง่องแง่    [V] quibble, See also: carp, niggle, argue over petty things, Syn. ทะเลาะ, ขัดแย้ง, ถกเถียง, โต้แย้ง, ไม่ลงรอย, Ant. ปรองดอง, เห็นด้วย, Example: สมพงษ์ง่องแง่งกับวราภาทุกครั้งที่เจอกัน, Thai definition: ทะเลาะเบาะแว้งกัน, ไม่ปรองดองกัน
ง่อนแง่    [V] be unstable, See also: be unsteady, be changeable, be variable, Syn. คลอนแคลน, กระท่อนกระแท่น, ไม่มั่นคง, สั่นคลอน, Ant. มั่นคง, แข็งแรง, Example: ในที่สุดทหารจะเสื่อมศรัทธาในรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาลจะต้องง่อนแง่นอย่างแน่นอน
ง่อนแง่    [V] be rickety, See also: be unstable, be shaky, be unsteady, Syn. คลอนแคลน, สั่นคลอน, Ant. มั่นคง, แน่น, แข็งแรง, Example: ระวังสะพานไม้ข้างหน้าให้ดีเพราะมันง่อนแง่นเก่ามากเต็มทีแล้ว
ในแง่ที่ [ADV] in case of, See also: in the even of, if there should happen to be, Syn. ในแง่, Example: ผู้คนเห็นใจเขาในแง่ที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน
ทุกแง่ทุกมุม    [N] every aspect, See also: looked at from all directions, seen from all angles, Example: เขาได้เห็นชีวิตมาทุกแง่ทุกมุมแล้ว
สองแง่สองง่าม    [ADJ] double-meaning, Example: คนดูพอใจในคำพูดสองแง่สองง่ามของตัวตลก
ในอีกแง่หนึ่ง [CONJ] on the other hand, Syn. ในอีกทางหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง
กระง่องกระแง่    [ADV] falteringly, See also: swayingly, unsteadily, Syn. กระย่องกระแย่ง, ง่องแง่ง, Example: หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วเธอต้องเดินกระง่องกระแง่ง, Thai definition: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรง ทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด
กระง่อนกระแง่    [ADV] infirmly, See also: shakily, feebly, Syn. คลอนแคลน, งอนแง่น, Ant. แน่น, มั่นคง, Example: ราวตากผ้าหลังบ้านเอียงกระง่อนกระแง่น, Thai definition: ง่อนๆ แง่นๆ, คลอนแคลน, ไม่แน่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระง่องกระแง่ว. ง่องแง่ง.
กระง่อนกระแง่ว. คลอนแคลน, ไม่แน่น, ไม่มั่นคง, ง่อนแง่น ก็ว่า.
ขุนนางใช่พ่อแม่ หินแง่ใช่ตายายถ้าไม่ใช่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายของตน ก็ไม่ควรไว้วางใจใคร, ทำนองเดียวกับภาษิตที่ว่า อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง.
เข้าแง่ก. ถูกที่เหมาะ, ถูกที่สำคัญ.
ง่อกแง่ว. โยกคลอนไปมา, ไม่แน่น, ไม่มั่นคง.
ง่องแง่ว. อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด, กระง่องกระแง่ง ก็ว่า.
ง่องแง่ก. ทะเลาะเบาะแว้งกัน, ไม่ปรองดองกัน, เช่น พี่น้องคู่นี้ง่องแง่งกันเสมอ.
ง่อนแง่ว. คลอนแคลน, ไม่แน่น, ไม่มั่นคง, กระง่อนกระแง่น ก็ว่า.
แง่น. ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ, โดยปริยายหมายความว่า เหลี่ยม, ชั้นเชิง, เช่น ชาวแพแผ่แง่ค้าขายของ (นิ. นรินทร์), นัย.
แง่งอนน. อาการที่แสร้งทำชั้นเชิงเพื่อให้ผู้อื่นเอาใจหรือให้เป็นที่พอใจตน.
แง่น. ตัว เช่น แต่งแง่ (จารึกสยาม), มิแต่งแง่ให้แม่ชม มิหวีผมให้แม่เชย (ลอ).
แง่ง ๑น. ส่วนที่งอกเป็นแง่ออกมาจากเหง้าขิงข่ากะทือเป็นต้น.
แง่งขิงน. เครื่องประดับยอดปรางค์ ทำเป็นรูปหอก มีกิ่งเป็นรูปดาบแตกสาขาออกไป ๔ ทิศ, ฝักเพกา ลำภุขัน สลัดได นพศูล หรือ นภศูล ก็เรียก.
แง่ง ๒, แง่ง ๆว. เสียงขู่ของหมาเมื่อจะกัดกันในเวลาแย่งอาหารกันเป็นต้น.
แง่ก. แยกเขี้ยวจะกัด (อย่างหมา).
แง่น ๆว. แสดงกิริยาโกรธอย่างหมาจะกัด.
แง้มก. เปิดแต่น้อย ๆ เช่น แง้มประตู.
แง้มน. ริม, ข้าง, เช่น ปากคลองบางกอกน้อยแง้มขวา.
เจ้าแง่เจ้างอน, เจ้าแง่แสนงอนว. มีแง่งอนมาก.
ชะแง้ก. เหลียวแลดู, เฝ้าคอยดู, เช่น ว่าจากเรือนเหมือนนกมาจากรัง อยู่ข้างหลังก็จะแลชะแง้คอย (อภัย).
ตะแง้น. เรียกแขนงของทะลายหมากหรือแขนงของรวงข้าว ว่า ตะแง้หมาก ตะแง้ข้าว, ระแง้ ก็เรียก.
ตั้งแง่ก. ทำชั้นเชิง, คอยหาเรื่องจับผิด.
น้อยแง่ก. น้อยหน้า
น้อยแง่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม.
แผ่แง่ก. แสดงท่าทางท่วงทีเป็นชั้นเชิง.
ระแง้น. เรียกแขนงของทะลายหมากหรือแขนงของรวงข้าว ว่า ระแง้หมาก ระแง้ข้าว, ตะแง้ ก็ว่า.
เล่นแง่ก. หาแง่มาขัดขวางไม่ให้เป็นไปอย่างสะดวกเพื่อเอาเปรียบหรือแสดงว่าตนเหนือกว่า เช่น เล่นแง่ในทางกฎหมาย.
สองแง่สองง่ามว. มีความหมายตีได้เป็น ๒ นัย ทั้งความหมายธรรมดาและความหมายที่ส่อไปในทางหยาบโลน (มักใช้ในปริศนาคำทาย) เช่นนอนสูงให้นอนคว่ำ นอนต่ำให้นอนหงาย.
สองแง่สองมุมว. มีความหมายตีได้เป็น ๒ นัย เช่นสาบานขอให้ตายใน ๗ วัน.
หัวแง่น. ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา, แง่ ก็ว่า.
กระต่ายชมจันทร์น. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูง ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงายระดับข้างลำตัว เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่จีบ
กระหวัดเกล้าน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งจีบหงาย งอข้อศอก หักข้อมือเข้าหาแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งตั้งวงกลาง เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ตั้งวง.
กระแหน่น. เล่ห์กล, แง่งอน, ท่วงที, เช่น ข้ากระไดกระแหน่ แต่งแง่แผ่ตนท่า (ลอ).
กะโรกะเรก. ง่อนแง่น, จวนจะล้ม.
กันเมียงน. เด็ก, โบราณเขียนเป็น กันมยง เช่น แลเด็กหญิงถ่าวชาววยงก็ดี อันกันมยงทักแท่ให้แต่งแง่ดูงาม (ม. คำหลวง ทศพร).
กินนรฟ้อนโอ่น. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างใดข้างหนึ่งตั้งหงาย หักข้อมือระดับแง่ศีรษะ อีกมือหนึ่งตั้งวงกลางข้างลำตัว แขนตึง.
กินนรรำน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูงระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงาย แขนตึงเฉียงไปด้านหน้าเล็กน้อย เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ตั้งวง
เกี่ยวก. อาการที่สิ่งงอเป็นขอเกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ เช่น ทอดสมอให้เกี่ยวแง่หินไว้, เอาของที่มีลักษณะเช่นนั้นเกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ เช่น เอาขอเกี่ยว, ติดต่อผูกพัน, แตะต้อง, ยุ่งเกี่ยว, ข้องแวะ, เช่น เรื่องนี้อันตรายมากอย่าเอาตัวเข้าไปเกี่ยวเลย, เกี่ยวข้อง ก็ว่า
แกละ(แกฺละ) น. ผมเด็กผู้ชายที่เอาไว้เป็นแหยมตรงแง่ศีรษะ เรียกว่า ผมแกละ.
ขนมขิงน. ขนมทำด้วยแป้งข้าวเจ้า ปั้นเป็นรูปเหมือนแง่งขิง ทอดให้กรอบแล้วฉาบน้ำตาลทราย.
ขรุขระ(ขฺรุขฺระ) ว. เป็นปุ่มเป็นแง่, ไม่เรียบราบ.
ขอนทิ้งอกน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งจีบหงาย งอข้อศอก หักข้อมือเข้าหาแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงายเข้าอก เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่จีบเข้าอก.
ขันหมาก ๓น. ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนจำปา รากเป็น ๓ แง่ ดอกเหมือนบอน ลูกเหมือนแตงกวา.
ขี่ม้าตีคลีน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งจีบหงาย ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งตั้งวง แขนตึง ระดับไหล่ เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่จีบ.
เข้ารังน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งจีบหงาย งอข้อศอก หักข้อมือเข้าหาแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงายข้างเอวด้านเดียวกัน เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือต่ำ.
คงคา ๒น. ชื่อหวายชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนต้นสามสิบ รากเหมือนรากละหุ่ง ใบเหมือนใบละหุ่ง หัวเป็นแง่ง ยางขาวเหมือนนม.
คลอนแคลน(-แคฺลน) ว. ง่อนแง่น, ไม่มั่นคง, เช่น ฐานะคลอนแคลน.
งับแงก. แง้ม, ปิดไม่สนิท.
เงี่ยง ๑น. กระดูกแหลมของปลาบางชนิด เช่น ปลากระเบนมีเงี่ยงที่โคนหาง หรือปลาดุกมีเงี่ยงที่ครีบอก, แง่ของสิ่งของบางอย่าง มีรูปหยักตอนปลายเช่นเบ็ดหรือลูกศร.
จรดพระเมรุน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งหงาย งอข้อศอก หักข้อมือ ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงาย แขนตึง ระดับไหล่ เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่แขนตึง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lingula of mandibleแง่กระดูกหน้ารูขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhizomeเหง้า, แง่[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multipolar๑. หลายขั้ว๒. หลายปุ่ม, หลายแง่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cam lobeแง่ลูกเบี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barrel per Day อัตราการผลิตน้ำมันที่ผลิตได้ต่อวัน (ความหมายในแง่การผลิต) [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel per Day ปริมาณน้ำมันที่กลั่นออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง, ปริมาณน้ำมันที่กลั่นออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับวันที่หยุดและซ่อมแซมอุปกรณ์) (ความหมายในแง่การกลั่น) [ปิโตรเลี่ยม]
Economic aspectsแง่เศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Educational aspectsแง่การศึกษา [TU Subject Heading]
Environmental aspectsแง่สิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Genetic aspectsแง่พันธุศาสตร์ [TU Subject Heading]
Health aspectsแง่สุขภาพและอนามัย [TU Subject Heading]
Identity (Philosophical concept)เอกลักษณ์ (แง่ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Immunological aspectsแง่ภูมิคุ้มกันวิทยา [TU Subject Heading]
Moral and ethical aspectsแง่ศีลธรรมจรรยา [TU Subject Heading]
Nutritional aspectsแง่โภชนาการ [TU Subject Heading]
Physiological aspectsแง่สรีรวิทยา [TU Subject Heading]
Political aspectsแง่การเมือง [TU Subject Heading]
Psychic aspectsแง่จิตวิญญาณ [TU Subject Heading]
Psychological aspectsแง่จิตวิทยา [TU Subject Heading]
Religious aspectsแง่ศาสนา [TU Subject Heading]
Social aspectsแง่สังคม [TU Subject Heading]
Sociological aspectsแง่สังคมวิทยา [TU Subject Heading]
Strategic aspectsแง่ยุทธศาสตร์ [TU Subject Heading]
Superman (Philosophical concept)อภิมนุษย์ (แง่ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Symbolic aspectsแง่สัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
awardคำตัดสินอนุญาโตตุลาการ (ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท) [การทูต]
Congress of Viennaเป็นการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญในยุโรป ได้จัดให้มีขึ้นหลังจากเสร็จสงครามนโปเลียน (กันยายน ค.ศ. 1814 ? มิถุนายน ค.ศ. 1815) ประเทศที่ร่วมการประชุมมี ออสเตรีย อังกฤษ ฝรั่งเศส รัฐสันตะปาปา ปรัสเซีย และรัสเซีย ภาระหน้าที่สำคัญของการประชุม คือ การปักปันเขตแดนกันใหม่ และจัดให้ราชวงศ์เก่าแก่กลับฟื้นคืนมาใหม่ ทั้งในประเทศฝรั่งเศส สเปน อิตาลี และเยอรมนี สหภาพแห่งนอร์เวย์ และสวีเดน สหภาพแห่งเบลเยี่ยม และฮอลแลนด์ พร้อมทั้งกำหนดให้สวิตเซอร์แลนด์ มีฐานะเป็นประเทศเป็นกลางถ้ามองในแง่การทูต ผลสำเร็จสำคัญที่สุดจากการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาคือ ข้อมติกำหนดลำดับอาวุโสของคณะผู้แทนทางการทูต โดยถือหลักอาวุโสไม่ว่าในตำแหน่งใด แทนที่จะถือตามสถานภาพและความสำคัญของกษัตริย์อย่างแต่ก่อน รวมทั้งจัดประเภทของนักการทูต ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ตามระเบียบที่วางขึ้นใหม่ต่อมาในการประชุม ณ Aix-la-Chapelle ได้แก่1) เอกอัครราชทูต (Ambassadors) ตัวแทนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา (Papal legates) และหัวหน้าคณะทูตของสมเด็จพระสันตะปาปา (Papal Nuncios)2) ผู้แทนทางการทูตผู้มีอำนาจพิเศษ (Envoys Extra-ordinary) และเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็ม (Ministers Plenipotentiary) อินเตอร์นันสิโอของสมเด็จพระสันตะปาปา3) อัครราชทูตผู้มีถิ่นประจำ (Ministers Resident)4) อุปทูต (Chargé d?affaires)คองเกรสแห่งเวียนนายังวางระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการจัดลำดับ อาวุโสของบุคคลในคณะทูต ซึ่งชาติต่าง ๆ ได้ลงนามรับรองในสนธิสัญญาพาหุภาคีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว [การทูต]
Gorbachev doctrineนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ เป็นศัพท์ที่สื่อมวลชนของประเทศฝ่ายตะวันตกบัญญัติขึ้น ในตอนที่กำลังมีการริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของโซเวียตในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอภิมหา อำนาจตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของ นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ในระยะนั้น โซเวียตเริ่มเปลี่ยนทิศทางของสังคมภายในประเทศใหม่ โดยยึดหลักกลาสนอสต์ (Glasnost) ซึ่งหมายความว่า การเปิดกว้าง รวมทั้งหลักเปเรสตรอยก้า (Perestroika) อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึง 1986 บุคคลสำคัญชั้นนำของโซเวียตผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนี้ ได้เล็งเห็นและสรุปว่าการที่ประเทศพยายามจะรักษาสถานภาพประเทศอภิมหาอำนาจ และครองความเป็นใหญ่ในแง่อุดมคติทางการเมืองของตนนั้นจำต้องแบกภาระทาง เศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง แต่ประโยชน์ที่จะได้จริง ๆ นั้นกลับมีเพียงเล็กน้อย เขาเห็นว่า แม้ในสมัยเบรสเนฟ ซึ่งได้เห็นความพยายามอันล้มเหลงโดยสิ้นเชิงของสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม การปฏิวัติทางสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในแองโกล่า โมซัมบิค และในประเทศเอธิโอเปีย รวมทั้งกระแสการปฏิวัติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในแถบประเทศละตินอเมริกา ก็มิได้ทำให้สหภาพโซเวียตได้รับประโยชน์ หรือได้เปรียบอย่างเห็นทันตาแต่ประการใด แต่กลับกลายเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเสียอีก แองโกล่ากับโมแซมบิคกลายสภาพเป็นลูกหนี้อย่างรวดเร็ว เอธิโอเปียต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างสาหัส และการที่โซเวียตใช้กำลังทหารเข้ารุกรานประเทศอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1979 ทำให้ระบบการทหารและเศรษฐกิจของโซเวียตต้องเครียดหนักยิ่งขึ้น และการเกิดวิกฤตด้านพลังงาน (Energy) ในยุโรปภาคตะวันออกระหว่างปี ค.ศ. 1984-1985 กลับเป็นการสะสมปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันโซเวียตตกอยู่ในฐานะต้องพึ่งพาอาศัยประเทศภาคตะวันตกมากขึ้นทุก ขณะ ทั้งในด้านวิชาการทางเทคโนโลยี และในทางโภคภัณฑ์ธัญญาหารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพลเมืองของตน ยิ่งไปกว่านั้น การที่เกิดการแข่งขันกันใหม่ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแผนยุทธการของสหรัฐฯ ที่เรียกว่า SDI (U.S. Strategic Defense Initiative) ทำให้ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งทางการเงินด้วยเหตุนี้โซเวียตจึงต้องทำการ ประเมินเป้าหมายและทิศทางการป้องกันประเทศใหม่ นโยบายหลักของกอร์บาซอฟนี่เองทำให้โซเวียตต้องหันมาญาติดี รวมถึงทำความตกลงกับสหรัฐฯ ในรูปสนธิสัญญาว่าด้วยกำลังนิวเคลียร์ในรัศมีปานกลาง (Intermediate Range Force หรือ INF) ซึ่งได้ลงนามกันในกรุงวอชิงตันเมื่อปี ค.ศ. 1987เหตุการณ์นี้ถือกันว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญที่สุดในด้านการควบคุม ยุทโธปกรณ์ตั้งแต่เริ่มสงครามเย็น (Cold War) ในปี ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา และเริ่มมีผลกระทบต่อทิศทางในการที่โซเวียตเข้าไปพัวพันกับประเทศ อัฟกานิสถาน แอฟริกาภาคใต้ ภาคตะวันออกกลาง และอาณาเขตอ่าวเปอร์เซีย กอร์บาชอฟถึงกับประกาศยอมรับว่า การรุกรานประเทศอัฟกานิสถานเป็นการกระทำที่ผิดพลาด พร้อมทั้งถอนกองกำลังของตนออกไปจากอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1989 อนึ่ง เชื่อกันว่าการที่ต้องถอนทหารคิวบาออกไปจากแองโกล่า ก็เป็นเพราะผลกระทบจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ ซึ่งได้เปลี่ยนท่าทีและบทบาทใหม่ของโซเวียตในภูมิภาคตอนใต้ของแอฟริกานั้น เอง ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลาง นโยบายหลักของกอร์บาชอฟได้เป็นผลให้ นายเอ็ดวาร์ด ชวาดนาเซ่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกอร์บาชอฟ เริ่มแสดงสันติภาพใหม่ๆ เช่น ทำให้โซเวียตกลับไปรื้อฟื้นสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศอิสราเอล ทำนองเดียวกันในเขตอ่าวเปอร์เซีย โซเวียตก็พยายามคืนดีด้านการทูตกับประเทศอิหร่าน เป็นต้นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ทั้งหลายนี้ ถือกันว่ายังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ ด้านสังคมของโซเวียต อันสืบเนื่องมาจากนโยบาย Glasnost and Perestroika ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองในที่สุด เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นำไปสู่การล่มสลายอย่างกะทันหันของสหภาพ โซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 พร้อมกันนี้ โซเวียตเริ่มพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้ทันสมัยอย่างขนานใหญ่ นำเอาทรัพยากรที่ใช้ในด้านการทหารกลับไปใช้ในด้านพลเรือน พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดจิตใจ (Spirit) ของการเป็นมิตรไมตรีต่อกัน (Détente) ขึ้นใหม่ในวงการการเมืองโลก เห็นได้จากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งโซเวียตไม่เล่นด้วยกับอิรัก และหันมาสนับสนุนอย่างไม่ออกหน้ากับนโยบายของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนัก วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างประเทศหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า การที่เกิดการผ่อนคลาย และแสวงความเป็นอิสระในยุโรปภาคตะวันออกอย่างกะทันหันนั้น เป็นผลจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟโดยตรง คือเลิกใช้นโยบายของเบรสเนฟที่ต้องการให้สหภาพโซเวียตเข้าแทรกแซงอย่างจริง จังในกิจการภายในของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก กระนั้นก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยกันไม่น้อยว่า อนาคตทางการเมืองของกอร์บาชอฟจะไปได้ไกลสักแค่ไหน รวมทั้งความผูกพันเป็นลูกโซ่ภายในสหภาพโซเวียตเอง ซึ่งยังมีพวกคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงหลงเหลืออยู่ภายในประเทศอีกไม่น้อย เพราะแต่เดิม คณะพรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตนั้น เป็นเสมือนจุดรวมที่ทำให้คนสัญชาติต่าง ๆ กว่า 100 สัญชาติภายในสหภาพ ได้รวมกันติดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 6 ส่วนของพื้นที่โลก และมีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 280 ล้านคนจึงสังเกตได้ไม่ยากว่า หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว พวกหัวเก่าและพวกที่มีความรู้สึกชาตินิยมแรง รวมทั้งพลเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆ เกิดความรู้สึกไม่สงบ เพราะมีการแก่งแย่งแข่งกัน บังเกิดความไม่พอใจกับภาวะเศรษฐกิจที่ตนเองต้องเผชิญอยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิของโซเวียตต้องแตกออกเป็นส่วน ๆ เช่น มีสาธารณรัฐที่มีอำนาจ ?อัตตาธิปไตย? (Autonomous) หลายแห่ง ต้องการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐยูเกรน ไบโลรัสเซีย มอลดาเวีย อาร์เมเนีย และอุสเบคิสถาน เป็นต้น แต่ก็เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ มากกว่า และอธิปไตยที่เป็นอยู่ขณะนี้ดูจะเป็นอธิปไตยที่มีขอบเขตจำกัดมากกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะสาธารณรัฐมุสลิมในสหภาพโซเวียตเดิม ซึ่งมีพลเมืองรวมกันเกือบ 50 ล้านคน ก็กำลังเป็นปัญหาต่อเชื้อชาติสลาฟ และการที่พวกมุสลิมที่เคร่งครัดต่อหลักการเดิม (Fundamentalism) ได้เปิดประตูไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประะเทศอิหร่านและตุรกีจึงทำให้มีข้อ สงสัยและครุ่นคิดกันว่า เมื่อสหภาพโซเวียตแตกสลายออกเป็นเสี่ยง ๆ ดังนี้แล้ว นโยบายหลักของกอร์บาชอฟจะมีทางอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงและอภิปรายกันอยู่พักใหญ่และแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1991 ก็ได้เกิดความพยายามที่จะถอยหลังเข้าคลอง คือกลับนโยบายผ่อนเสรีของ Glasnost และ Perestroika ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยมีผุ้ที่ไม่พอใจได้พยายามจะก่อรัฐประหาร ขึ้นต่อรัฐบาลของนายกอร์บาชอฟ แม้การก่อรัฐประหารซึ่งกินเวลาอยู่เพียงไม่กี่วันจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดผลสะท้อนลึกซึ้งมาก คือเป็นการแสดงว่า อำนาจของรัฐบาลกลางย้ายจากศูนย์กลางไปอยู่ตามเขตรอบนอกของประเทศ คือสาธารณรัฐต่างๆ ซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหานานัปการ จากการที่ประเทศเป็นภาคีอยู่กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งสหภาพโซเวียตเดิมได้ลงนามไว้หลายฉบับผู้นำของสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือ นายบอริส เยลท์ซินได้ประกาศว่า สหพันธ์รัฐรัสเซียยังถือว่า พรมแดนที่เป็นอยู่ขณะนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขเสียมิได้และในสภาพการณ์ด้านต่างประทเศที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ การที่โซเวียตหมดสภาพเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ทำให้โลกกลับต้องประสบปัญหายากลำบากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ ที่เคยสังกัดอยู่ในสหภาพโซเวียตเดิม จึงเห็นได้ชัดว่า สหภาพโซเวียตเดิมได้ถูกแทนที่โดยการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ อย่างหลวมๆ ในขณะนี้ คล้ายกับการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐภายในรูปเครือจักรภพหรือภายในรูป สมาพันธรัฐมากกว่า และนโยบายหลักของกอร์บาชอฟก็ได้ทำให้สหภาพโซเวียตหมดสภาพความเป็นตัวตนใน เชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) [การทูต]
Heads of Stateผู้แทนที่สำคัญที่สุดของรัฐ หรือประมุขของรัฐ ในบางกรณีอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐ ในการเจริญความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยมีอำนาจเต็มที่จะประกอบการใด ๆ ได้ ประมุขของรัฐนั้นอาจได้แก่ พระจักรพรรดิ (Emperor) พระเจ้าแผ่นดิน (King) พระราชินี (Queen) และประธานาธิบดี (President)ประมุขของรัฐย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพ และการยอมรับนับถือจากประเทศอื่นๆ ในสังคมนานาประเทศ ในแง่พิธีการทูต ผู้ที่เป็นกษัตริย์อาจได้รับเกียรติแตกต่างกับผู้ที่เป็นประธานาธิบดี แต่ความแตกต่างเช่นนี้หามีความสำคัญในแง่กฎหมายอย่างใดไม่ เมื่อประมุขของรัฐเดินทางไปเยือนต่างประเทศ ตัวประมุขพร้อมด้วยบุคคลในครอบครัวและบริวารทั้งหลาย ตลอดจนถึงทรัพย์สินของประมุขจะไดรับความคุ้มกัน (Immunity) ทั้งในทางแพ่งและอาญาคำว่าประมุขของรัฐอาจหมายถึงหัวหน้าของรัฐบาลก็ได้ เช่น ในกรณีสหรัฐอเมริกา แต่ในบางประเทศ เช่น อังกฤษ ประมุขของรัฐมิได้เป็นหัวหน้าของรัฐบาล ผู้ที่เป็นหัวหน้าของรัฐบาลได้แก่ นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) ในประเทศที่มีการปกครองในรูปสาธารณรัฐ (Republic) ถือว่าอำนาจอธิปไตยตกอยู่กับประชาชน แม้แต่ตัวประธานาธิบดีของประเทศก็ไม่มีอำนาจอธิปไตย หากแต่เป็นประชาชนพลเมืองคนหนึ่ง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เข้าไปบริหารประเทศตามกำหนดระยะเวลาหนึ่งภายใต้ รัฐธรรมนูญ และตัวประธานาธิบดี เช่น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ก็อาจถูกฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่งโดยรัฐสภา หรือสภานิติบัญญัติได้ เรียกว่า Impeachment [การทูต]
New World Orderระเบียบใหม่ของโลก คำนี้มีส่วนเกี่ยวพันกับอดีตประธานาธิบดียอร์ช บุช และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางใจสมัยหลังจากที่ประเทศอิรักได้ใช้กำลัง ทหารรุกรานประเทศคูเวต เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1990 กล่าวคือ ประธานาธิบดียอร์ช บุช มีความวิตกห่วงใยว่า การที่สหรัฐอเมริกาแสดงปฏิกิริยาต่อการรุกรานของอิรักนี้ ไม่ควรจะให้โลกมองไปในแง่ที่ว่า เป็นการปฏิบัติการของสหรัฐแต่ฝ่ายเดียวหากควรจะมองว่าเป็นเรื่องของหลักความ มั่นคงร่วมกัน (Collective Security ) ที่นำออกมาใช้ใหม่ในสมัยหลังสงครามเย็นในสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสภาร่วมทั้ง สองของรัฐสภาอเมริกันเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1990 ประธานาธิบดีบุชได้วางหลักการง่าย ๆ 5 ข้อ ซึ่งประกอบเป็นโครงร่างของระเบียบใหม่ของโลก ตามระเบียบใหม่ของโลกนี้ โลกจะปลอดพ้นมากขึ้นจากการขู่เข็ญหรือการก่อการร้าย ให้ใช้มาตรการที่เข้มแข็งในการแสวงความยุติธรรม ตลอดจนให้บังเกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นในการแสวงสันติสุข ซึ่งจะเป็นยุคที่ประชาชาติทั้งหลายในโลก ไม่ว่าจะอยู่ในภาคตะวันออก ตะวันตก ภาคเหนือหรือภาคใต้ ต่างมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวแม้ว่า ระเบียบใหม่ของโลก ดูจะยังไม่หลุดพ้นจากความคิดขั้นหลักการมาเป็นขั้นปฏิบัติอย่างจริงจังก็ตาม แต่นักวิจารณ์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า อย่างน้อยก็เป็นการส่อให้เห็นเจตนาอันแน่วแน่ที่จะกระชับความร่วมมือระหว่าง ประเทศใหญ่ ๆ ทั้งหลายให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้องค์การระหว่างประเทศมีฐานะเข้มแข็งขึ้น และให้กฎหมายระหว่างประเทศมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น ต่อมา เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในด้านการเมืองของโลกระหว่างปี ค.ศ. 1989 ถึง ค.ศ. 1991 ทำให้หลายคนเชื่อกันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลังผันไปสู่หัวเลี้ยวหัวต่อใหม่ กล่าวคือ ความล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุโรปภาคตะวันออก อวสานของสหภาพโซเวียตในฐานะประเทศอภิมหาอำนาจ การยุติของกติกาสัญญาวอร์ซอว์และสงครามเย็น การรวมเยอรมนีเข้าเป็นประเทศเดียว และการสิ้นสุดของลัทธิอะพาไทด์ในแอฟริกาใต้ (คือลัทธิกีดกันและแบ่งแยกผิว) เหล่านี้ทำให้เกิด ?ศักราชใหม่? ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้ว่า บรรดาประเทศต่าง ๆ บัดนี้ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น องค์การสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงมีศักยภาพสูงขึ้น กำลังทหารมีประโยชน์น้อยลง เสียงที่กำลังกล่าวขวัญกันหนาหูเกี่ยวกับระเบียบใหม่ของโลกในขณะนี้ คือความพยายามที่จะปฏิรูปองค์การสหประชาติใหม่ และปรับกลไกเกี่ยวกับรักษาความมั่นคงร่วมกันให้เข้มแข็งขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิ์ยับยั้ง (Veto) ในคณะมนตรีความมั่นคง ควรจะเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ โดยจะให้สมาชิกที่มีอำนาจใช้สิทธิ์ยับยั้งนั้นได้แก่สมาชิกในรูปกลุ่มประเทศ (Blocs of States) แทนที่จะเป็นประเทศสมาชิกถาวร 5 ประเทศเช่นในปัจจุบันอย่างไรก็ดี การสงครามอ่าวเปอร์เซียถึงจะกระทำในนามของสหประชาชาติ แต่ฝ่ายที่รับหน้าที่มากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา แม่ว่าฝ่ายที่รับภาระทางการเงินมากที่สุดในการทำสงครามจะได้แก่ซาอุดิอาระ เบียและญี่ปุ่นก็ตาม ถึงแม้ว่าคติของระเบียบใหม่ของโลกจะผันต่อไปในรูปใดก็ดี สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือ โลกจะยังคงต้องอาศัยพลังอำนาจ การเป็นผู้นำ และอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาต่อไปอยู่นั่นเอง [การทูต]
Parliamentary Diplomacyการทูตแบบรัฐสภา หรือบางครั้งเรียกว่า Organization Diplomacy เช่น การทูตในองค์การสหประชาชาติ การทูตแบบนี้ต่างกับการทูตตามปกติที่ดำเนินกันในนครหลวงของประเทศ กล่าวคือ1. นักการทูตมีโอกาสติดต่อโดยใกล้ชิดกับสื่อมวลชนและกับนัการทูตด้วยกันจาก ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรภายในองค์การสหประชาติ มากกว่าในนครหลวงของประเทศ แต่มีโอกาสน้อยกว่าที่จะติดต่อกับคนชาติของตนอย่างใกล้ชิด2. การพบปะติดต่อกับบรรดานักการทูตด้วยกันในองค์การสหประชาชาติ จะเป็นไปอย่างเป็นกันเองมากกว่าในนครหลวงของประเทศ3. ในองค์การสหประชาติ ประเทศเล็ก ๆ สามารถมีอิทธิพลในการเจรจากับประเทศใหญ่ ๆ ได้มากกว่าในนครของตน เพราะตามปกติ นักการทูตในนครหลวงมักจะติดต่ออย่างเป็นทางการกับนักการทูตในระดับเดียวกัน เท่านั้น แต่ข้อนี้มิได้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนักในสหประชาชาติ ในแง่การปรึกษาหารือกันระหว่างกลุ่ม ในสมัยก่อนที่สงครามเย็นจะสิ้นสุดในสหประชาชาติได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม (Blocs) ด้วยกัน คือกลุ่มเอเชียอัฟริกา กลุ่มเครือจักรภพ (Commonwealth) กลุ่มคอมมิวนิสต์ กลุ่มละตินอเมริกัน กลุ่มยุโรปตะวันตก กลุ่มสแกนดิเนเวีย และกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ ประเทศที่มิได้ผูกพันเป็นทางการกับกลุ่มใด ๆ ที่กล่าวมา อนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสงครามเย็น สมาชิกประเทศในสหประชาชาติจะรวมกลุ่มกันตามแนวนี้ คือ ประเทศนิยมฝักใฝ่กับประเทศฝ่ายตะวันตก (Pro-West members) ประเทศที่นิยมค่ายประเทศคอมมิวนิสต์ (Pro-Communist members) และประเทศที่ไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใด (Non-aligned members)เกี่ยวกับเรื่องการทูตในการประชุมสหประชาชาติ ในสมัยสงครามเย็น นักการทูตชั้นนำของอินเดียผู้หนึ่งให้ข้อวิจารณ์ว่า ไม่ว่าจะเป็นการประชุมพิจารณากัน การทะเลาะเบาะแว้งด้วยคำผรุสวาทหรือการแถลงโผงผางต่อกันนั้น ล้วนเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับลักษณะวิสัยของการทูตทั้งสิ้น ดังนั้น สิ่งที่เป็นไปในการประชุมสหประชาชาติ จึงแทบจะเรียกไม่ได้เลยว่าเป็นการทูต เพราะการทูตที่แท้จริงจะกระทำกันด้วยอารมณ์สงบ ใช้ความสุขุมคัมภีรภาพ ปราศจากกามุ่งโฆษณาตนแต่อย่างใด การแสดงต่าง ๆ เช่น สุนทรพจน์และภาพยนตร์นั้นจะต้องมีผู้ฟังหรือผู้ชม แต่สำหรับการทูตจะไม่มีผู้ฟังหรือผู้ชม (Audience) หากกล่าวเพียงสั้น ๆ ก็คือ ผู้พูดในสหประชาชาติมุ่งโฆษณาหาเสียง หรือคะแนนนิยมจากโลกภายนอก แต่ในการทูตนั้น ผู้พูดมุ่งจะให้มีการตกลงกันให้ได้ในเรื่องที่เจรจากันเป็นจุดประสงค์สำคัญ [การทูต]
War Crimesอาชญากรรมสงคราม ตามกฎบัตรต่อท้ายความตกลงว่าด้วยการพิจารณาลงโทษ อาชญากรสางคามที่สำคัญ ๆ ของฝ่ายอักษะยุโรป (European Axis) การกระทำต่อไปนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามคือ การละเมิดกฎหมายหรือประเพณีของการสงคราม เช่น การฆ่า การปฏิบัติอันโหดร้าย หรือการขับคนไปทำงานเยี่ยงทาส หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งกระทำต่อราษฎรพลเรือนของดินแดนที่ถูกยึดครอง การฆ่าหรือปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อเชลยศึกหรือบุคคลในท้องทะเล การฆ่าตัวประกัน การปล้นสะดมทรัพย์สินสาธารณะหรือส่วนบุคคล การทำลายล้างตัวเมืองหรือหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่จำเป็นในแง่การทหาร [การทูต]
บริหารงานสุขภาพจิตบริหารงานสุขภาพจิต, มุมมองการดำเนินงานในแง่การบริหารงานสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายที่กระทำต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยอาจสอดแทรกในการส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และการฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต เพื่อให้บรรลุวัถุประ [สุขภาพจิต]
creativityความคิดสร้างสรรค์, ความสามารถทางสมองของมนุษย์ที่คิดได้กว้างไกล หลายแง่มุม หลายทิศทาง นำไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งของ และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ โดยอาศัยข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Incompatibility, Chemicalความไม่พึงผสมของตัวยาในแง่เคมี [การแพทย์]
Incompatibility, Physicalความไม่พึงผสมของตัวยาในแง่กายภาพ [การแพทย์]
Incompatibility, Therapeuticความไม่พึงผสมของตัวยาในแง่ของการรักษาโรค [การแพทย์]
Intellectual Process Level Problem Solvingความรู้ความสามารถในแง่การแก้ปัญหา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What in his terms is a magnificent achievement... you see as your failure, so you call it his.อะไรในแง่ของเขาเป็นความสำเร็จที่งดงาม ... คุณเห็นเป็นความล้มเหลวของคุณ เพื่อให้คุณเรียกว่าของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
# Remember to look on the bright side till then #จงมองทุกอย่างในแง่ดี An American Tail (1986)
All right. Keep your eyes open. They're busting my balls over it.เอาล่ะ คอยเป็นหูเป็นตาให้ด้วย พวกมันอาจเล่นแง่กับฉัน Goodfellas (1990)
The skinny guard's getting to be a real pain in the ass.ไอผู้คุมมันทำท่าจะเล่นแง่กับฉัน Goodfellas (1990)
Objection, Your Honor. In view of the violence...ขอค้านครับ ศาลที่เคารพ ในแง่ความรุนแรง Goodfellas (1990)
Hey, mister.-มันให้แง่คิดนะแล้วก้อสนุกด้วย Hero (1992)
-How's it going? -You don't wanna know.ผมว่ามันก้อมีคนมากมายพออยู่แล้วที่จะมองเค้าในแง่ร้าย Hero (1992)
I didn't say that. Why are you being so negative?ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้น ทำไมมองในแง่ร้ายจัง Junior (1994)
- Don't be so negative.- อย่ามองในแง่ลบสิ Junior (1994)
- What do you mean, negative?- หมายความว่าไง แง่ลบ Junior (1994)
Wait a minute. I'm not negative.เดี๋ยวก่อนสิ ฉันไม่ได้มองแง่ลบนะ Junior (1994)
Be optimistic. Now go on. Dig.มองในแง่ดีหน่อย ขุดกันต่อเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Pessimists, all of you.พวกมองโลกแง่ร้าย ทั้งหมดเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I cannot bear to think that he is alive in the world and thinking ill of me.ฉันไม่สามารถทนคิดได้ว่า เขายังมีชีวิตอยู่ในโลก... ...และคิดถึงฉันในแง่ไม่ดี Episode #1.5 (1995)
Love and optimism versus cynicism and sex!ความรักและมองในแง่ดีเมื่อเทียบกับการเยาะเย้ยถากถางและเพศ! The Birdcage (1996)
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable course of action.แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้ Contact (1997)
Strange thing, he may have more success exposing me in death than he ever did in life.คิดอีกแง่ ความตายของเค้าก็เป็น ผลดีต่อผม Gattaca (1997)
Boy, and she had the goods on me too. She knew all my little peccadillos.เธอมีสิ่งดีให้ ชั้นเธอรู้จักฉันทุกแง่มุม Good Will Hunting (1997)
Give me some credit babe...มองผมในแง่ดีหน่อย The Jackal (1997)
- Don't be pessimistic.- อย่างมองในแง่ร้ายซิครับ As Good as It Gets (1997)
While the world he inhabits is, in some respects, counterfeit. -ถึงแม้โลกที่ "เขา" อาศัยอยู่ ในแง่หนึ่ง มันก็ปลอม The Truman Show (1998)
You don't have to leave home to discover what the world is about.สัมผัสกลิ่นไอวัยเยาว์ในเมืองเล็กๆ ที่ให้แง่คิดว่า ไม่จากบ้านก็พบโลกได้ The Truman Show (1998)
What don't you like about them... and say it with some fucking conviction.แล้วนายไม่ชอบอะไร / พวกเขา แล้วไปตัดสินเค้าในแง่ลบแบบนั้น American History X (1998)
No matter how I look at it, you don't deserve this.คือไม่ว่าผมจะมองมันในแง่ไหน คุณก็ไม่สมควรได้รับสิ่งนี้ Brokedown Palace (1999)
Strangers with this kind of honesty make me go a big. rubbery one.ผู้คนก็มักจะคิดไปในแง่เลวร้ายสุดๆ ยินดีต้อนรับ, ทราวิส ขอต้อนรับ, ทราวิส Fight Club (1999)
Aren't we the optimist?พวกเราก็มองโลกในแง่ดีนี่เนอะ? 10 Things I Hate About You (1999)
To be on the safe side, maybe we better not.คิดในแง่ดีนะ เราไม่ควรทำ The Story of Us (1999)
-I just dwell on everything?- ฉันแค่คิดในแง่ดีเกี่ยวกับทุกสิ่ง? The Story of Us (1999)
Honey, do me a favor and say whatever you want to say and spare me the propaganda.ที่รัก ช่วยทีนะ ถ้าจะพูดอะไร ช่วยพูดในแง่บวกด้วย American Beauty (1999)
Not in a reproductive sense, of course, but in terms of approximating the physical sensation, you know, that occurs...ไม่ใช่ในแง่ของการสืบพันธุ์ แต่ในแง่ที่เกือบจะเรียกได้ว่า เป็นความรู้สึกทางกายภาพ Bicentennial Man (1999)
In a sense, I have.ในแง่หนึ่ง ใช่ Bicentennial Man (1999)
"Type A"? Wow! That means you're high-strung but cheerful, huh?"มันหมายความว่าเธอจะเจ็บปวดแต่มองโลกในแง่ดี All About Lily Chou-Chou (2001)
She has visions your mother.เธอเป็นคนมองโลกแง่ดี และก่อนเธอตาย Ken Park (2002)
And before she died she had a vision that I was an angel with three armsเธอก็ยังมองแง่ดี เธอบอกชั้นเคยเป็นเทวดาที่มีสามแขน Ken Park (2002)
I always say, look on the bright side.ฉันพูดเสมอให้มองโลกแง่ดี The Pianist (2002)
That's why I always say:ฉันถึงพูดเสมอไง มองโลกแง่ดีไว้ The Pianist (2002)
"Look on the bright side!" Yes, I know.ใช่ มองแง่ดี ใช่ ฉันรู้ The Pianist (2002)
The point is to let the audience in on all aspects of your life.จุดคือการให้ผู้ชมในทุกแง่มุมของชีวิตของคุณ Showtime (2002)
Think positive, no-glitch... Thoughts.คิดในแง่ดี ไม่มีจุดบกพร่อง... Inspector Gadget 2 (2003)
It was Henri Langlois, who created the Cinémathèque... and it was because he liked to show movies... instead of letting them rot in some underground vault... to show any movies...เขาคือ อองรี ลองกัวส์ ผู้สร้างโรงหนังซินิม่าเธค และก็เพราะว่า เขารักที่จะฉายหนัง... โดยไม่มีอะไรมาปิดกั้น\ หนังที่สะท้อนทุกแง่มุม... The Dreamers (2003)
There is a number hidden in every act of life, in every aspect of the universe.มีตัวเลขจำนวนหนึ่งซ่อนอยู่ในทุกการกระทำในชีวิต ทุกๆแง่มุมของจักรวาล 21 Grams (2003)
Negative.แง่ลบ Underworld (2003)
Negative.แง่ลบ Underworld (2003)
They would have all the characteristics and in fact in many respects the corporation of that sort is the proto typical of a psychopath.บรรษัทมีอาการทางจิตครบทุกข้อ และความจริงแล้ว ถ้ามองในหลาย ๆ แง่ บรรษัทที่มีลักษณะแบบนี้ The Corporation (2003)
As a public demonstration it wasn't very effective due to the fact that this is a very rural area two people and a dog and it's not a very big house which I think rather surprised them but then we sat down and talked to themถ้ามองในแง่ของการประท้วง มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไร เพราะบ้านผมอยู่ในเขตชนบท มีคนอยู่แค่ 2 คนกับสุนัขตัวหนึ่ง The Corporation (2003)
But if they are showing you something that fits and something that works and something that makes your life better in some way well then who cares.แต่ถ้าของที่เขาเอามาอวดมันเหมาะกับคุณ เป็นของที่ใช้ได้ เป็นของที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นในบางแง่ The Corporation (2003)
Perhaps I'm being a little optimistic. Help!ผมอาจมองโลกในแง่ดีเกินไป ช่วยด้วย! Around the World in 80 Days (2004)
and your Dad's being his usual squash-any-good-idea self.แต่พอของหลานยังคงมองโลกในแง่ร้ายตามเคย Raise Your Voice (2004)
Look at the bright side, Cole. At least the weather's nice.มองในแง่ดีบ้าง,โคล ฟ้าหลังฝนมักสดใสเสมอ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
She just brushed me off- with a flame-thrower.หล่อนแง่มใส่ฉันว่ะ ดุฉิบหาย Eating Out (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นแง่[v. exp.] (len ngaē) EN: play tricks   FR: jouer un tour
เล่นแง่ทางกฎหมาย[n. exp.] (len ngaē thāng kotmāi) EN: use legal dodges   
มองโลกในแง่ดี[adj.] (møng lōk nai ngaē dī) EN: optimistic   FR: optimiste
มองในแง่ดี[v. exp.] (møng nai ngae dī) FR: être optimiste ; voir le bon côté des choses
มองในแง่ร้าย[v. exp.] (møng nai ngae rāi) EN: look at the dark side ; be pessimistic   FR: être pessimiste ; voir le mauvais côté des choses
แง่[n.] (ngaē) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance   FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
แง่[n.] (ngaē) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint   FR: point de vue [m] ; angle [m] ; aspect [m] ; côté [m]
แง่บวก[adj.] (ngāe būak) EN: positive   
แง่ดี[n. exp.] (ngāe dī) EN: optimism looking on the bright/good side   
แง่หิน[n.] (ngaē hin) EN: ledge ; edges of a rock ; edges of a stone   FR: saillie [f]
แง่คิด[n. exp.] (ngaē khit) EN: point of view   FR: point de vue [m] ; aspect [m]
แง้ม[v.] (ngaēm) EN: be ajar ; open slightly ; be half-closed   FR: entrouvrir ; entrebâiller
แง่มุม[n.] (ngaēmum) EN: part ; aspect ; angle ; viewpoint ; point of view ; slant   FR: aspect [m]
แง่งอน[n.] (ngaē-ngøn) EN: artifice ; stratagem ; trick ; ruse   FR: ruse [f] ; astuce [f] ; artifice [m] ; stratagème [m]
แง่ร้าย[v.] (ngae rāi) EN: pessimism ; inclination to expect the worst   FR: pessimisme [f]
สองแง่สองง่าม[adj.] (søng ngaē søng ngām) EN: double-meaning   

English-Thai: Longdo Dictionary
nag(vi n) เหน็บแนม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเล็กๆน้อยๆในแง่ลบ, คนที่ชอบป่วนรบกวนคนอื่น
facet(n) ด้านมุมมอง, แง่ปัญหา
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angle    [N] แง่มุมในการพิจารณา, See also: แง่ (ความเห็น), มุมมอง, Syn. standpoint, outlook, perspective
aspect    [N] มุม, See also: ด้าน, แง่มุม
cat    [N] หญิงที่ถูกว่าในแง่ร้าย
cheerful    [ADJ] มีความสุขและมองโลกในแง่ดี, See also: สดชื่น, ร่าเริง, แช่มชื่น, สดใส, Syn. gay, merry, optimistic, Ant. unhappy, depressed
cheerfully    [ADV] อย่างร่าเริง, See also: อย่างมีความสุขและมองโลกในแง่ดี, Syn. cheerily, happily, Ant. sadly, morosely
dodder along    [PHRV] เดินโซเซ, See also: เดินง่อกแง่ก, เดินโงนเงน
fling at    [PHRV] แสดง (ความคิดเห็นในแง่ลบ) อย่างรุนแรงกับ
flimsy    [ADJ] ไม่แข็งแรง, See also: ง่อนแง่น, Syn. fragile, frail, rickety, Ant. firm, strong
in an interesting condition    [IDM] ตั้งท้อง (ในแง่ขบขัน), See also: มีครรภ์
land of Nod    [IDM] หลับ (ในแง่อารมณ์ขัน)
sacred cow    [IDM] สิ่งหวงห้าม, See also: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรหลบหลู่, สิ่งที่ไม่ควรพูดถึงในแง่ไม่ดี
think a great deal of    [IDM] นึกถึงในแง่ดี
think a lot of    [IDM] นึกถึงในแง่ดี
think highly of    [IDM] นึกถึงในแง่ดี
think much of    [IDM] นึกถึงในแง่ดี
idea    [N] ความคิด, See also: ความนึกคิด, ความคิดเห็น, ความเชื่อ, แง่คิด, มุมมอง, มโนคติ, Syn. concept, opinion, thought
in case    [ADV] ในกรณีของ, See also: ในแง่ของ, Syn. in the case of, in the event of
in case of    [PREP] ในกรณีที่เป็น, See also: ในแง่ของ, Syn. in the event of, if it should happen that
many-sided    [ADJ] หลายด้าน, See also: หลากหลาย, หลายแง่, Syn. polyhedral
multifaceted    [ADJ] ซึ่งมีหลายแง่มุม, Syn. complex, versatile
multiplex    [ADJ] ที่มีหลากหลายด้าน, See also: ซึ่งมีหลายแง่มุม
optimism    [N] การมองในแง่ดี, Ant. pessimism
optimist    [N] ผู้ที่มองโลกในแง่ดี, Ant. pessimist
dis    [PRF] จาก, See also: แตกไป, ไม่, ใช้แสดงความหมายในแง่ลบ
pessimism    [N] การมองโลกในแง่ร้าย
pessimism    [N] ลัทธิมองโลกในแง่ร้าย
pessimistic    [ADJ] ที่มองโลกในแง่ร้าย, Syn. fatalistic, desponding, downbeat
phase    [N] มุมมอง, See also: แง่มุม, แง่, Syn. aspect, point of view, side
point    [N] ประเด็น, See also: ข้อ, แง่, หัวข้อ, เรื่อง, Syn. idea, matter
point of view    [N] ความเห็น, See also: แง่คิด, มุมมอง, Syn. outlook, opinion
positive    [ADJ] ทางบวก, See also: แง่บวก, ซึ่งมองในแง่ดี, Syn. optimistic, bright, confident, Ant. pessimistic
pun    [N] คำที่มีความหมายสองนัย, See also: คำที่พูดสองแง่สองง่าม, Syn. witticism, quibble
rickety    [ADJ] จวนจะพัง, See also: ง่อนแง่น, จวนจะแตกหัก, Syn. ramshackle, shaky, unstable
roseate    [ADJ] มองโลกในแง่ดี, Syn. optimistic
rose-colored    [ADJ] เหมือนสีกุหลาบ, See also: ซึ่งมองโลกแง่ดี, Syn. rose, hopeful
rosy    [ADJ] มีความหวัง, See also: ร่าเริงเบิกบาน, มองโลกในแง่ดี, Syn. bright, hopeful, optimistic, promising
Keep your pecker up    [SL] มองในแง่ดีไว้
side    [N] แง่มุม, See also: แง่, กรณี
slur    [VT] พูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดี, See also: ทำให้แปดเปื้อน, พูดใส่ร้ายป้ายสี, Syn. defame, slander, vilify, Ant. praise
standpoint    [N] ทัศนคติ, See also: แง่คิด, ความคิดเห็น, ความเห็น, Syn. attitude, viewpoint, opinion
starry-eyed    [ADJ] เพ้อฝัน, See also: ซึ่งมองโลกในแง่ดีเกินไป, Syn. idealistic, dreamy
topple    [VI] ง่อนแง่น, See also: ไม่มั่นคง
tottery    [ADJ] ที่ไม่มั่นคง, See also: สั่นคลอน, ง่อนแง่น, Syn. weak, rattletrap
trick    [VI] ใช้เล่ห์เหลี่ยม, See also: เล่นแง่
upbeat    [ADJ] มีความหวัง, See also: มองโลกในแง่ดี, Syn. optimistic, positive, Ant. pessimistic
vis-a- vis    [PREP] ในแง่ของ, See also: ในเรื่องของ, Syn. in relation to, regarding
whatsoever    [ADV] ไม่ว่าอะไรก็ตาม (แสดงการเน้นและใช้ในแง่มุมลบ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blankly(แบลง'คลี) adj. ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีใบหน้าที่เฉยเมย,ทั้งหมด,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. fully
circumstantialadj. ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,ไม่สำคัญ,บังเอิญ,เป็นรอง,ละเอียด,โดยเฉพาะ,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
circumstantiate(เซอคัมสแทน'ชิเอท) vt. ยืนยัน,เสนอข้ออ้างอิงเพื่อยืนยัน,อธิบายอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม, See also: circumstantiation n. ดูcircumstantiate
civil deathn. การตายในแง่นิตินัย
crapehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่เศร้าหมอง
crepehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียว
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน,เหลี่ยม,หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,หน้าประกบ,หน้า,หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง,แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
gloomy(กลูม'มี) adj. มืดคลึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,หมดหวัง,มองในแง่ร้าย., See also: gloomily adv. gloominess n., Syn. sad,moody,dark
obvert(ออบเวิร์ท) vt. พลิกให้เห็นอีกด้านหนึ่งเปลี่ยนด้านดู,เปลี่ยนหน้าดู,เปลี่ยนเป็นแง่ตรงข้าม
optimise(ออพ'ทะไมซฺ) vi. มองในแง่ดี. vt. ทำให้มีผลดีที่สุด,ทำให้เหมาะที่สุด,เขียนโปรแกรมให้ได้ผลดีที่สุด (ของคอมพิวเตอร์), See also: optimisation n., Syn. optimize
optimism(ออพ'ทิมิสซึม) n. การมองในแง่ดี,ลัทธิความเบิกบานใจ
optimist(ออพ'ทะมิสทฺ) n. ผู้มองในแง่ดี,ผู้มองโลกในแง่ดี
optimistic(ออพทะมิส'ทิค) adj. ซึ่งมองในแง่ดี,ซึ่งมองโลกในแง่ดี,เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ., See also: optimistical adj. optimistically adv., Syn. hopeful,
pessimism(เพส'ซะมิสซึม) n. การมองดูในแง่ร้าย,ลัทธิมองโลกในแง่ร้าย,การหมดอาลัยตายอยาก, Syn. gloom
pessimist(เพส'ซะมิสทฺ) n. ผู้มองดูในแง่ร้าย,ผู้ยึดถือลัทธิมองโลกในแง่ร้าย,ผู้หมดอาลัยตายอยาก
pessimistic(เพสซะมิส'ทิค) adj. มองดูในแง่ร้าย,มองโลกในแง่ร้าย,หมดอาลัยตายอยาก, Syn. depressed
phase(เฟสฺ) n. ระยะ,ระยะโรค,ขั้น,ตอน,แง่,ช่วง,ด้าน,หน้า,รูปแบบ,รูป,ลำดับ. vt. ทำให้เป็นขั้นตอน,ทำให้ประสานกัน,ทำให้ดำเนินการไปตามแผน. -Phr. (phase in ค่อย ๆ ใช้สอยตามลำดับ)
point of viewความเห็น,แง่คิด, Syn. standpoint
principle(พริน'ซะเพิล) n. หลัก,หลักการ,กฎ,ศีลธรรม,ลัทธิ,หลักศีลธรรม,ตัวยา. -Phr. (in principle ในแง่ทฤษฎี), Syn. rule
queuing theoryทฤษฎีรอคอยเป็นทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องของแถวคอย โดยศึกษาในหลาย ๆ แง่ เช่น เวลารอคอยในแถว ความยาวเฉลี่ยของแถว ประสิทธิภาพของจุดให้บริการแถวคอย ตามปกติ มักมีลักษณะเป็นเครือข่าย (network) พื้นฐานของทฤษฎีแถวคอย ใช้หลักของความเป็นไปได้ (possibility)
ransack(แรน'แซค) vt. ค้นหาทุกแง่ทุกมุม,ค้นหากระจุยกระจาย,ปล้นสะดม., See also: ransacker n., Syn. search,scour,plunder
rickety(ริค'คิที) adj. ล้มได้ง่าย,โคลงเคลง,ง่อนแง่น,ขี้โรค,มีข้อต่อที่อ่อนแอ,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ปกติ,เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน, See also: ricketiness n., Syn. infirm
rosily(โร'ซะลี) adv. ด้วยสีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,มองโลกในแง่ดี,อย่างสบายใจ
rosy(โร'ซี) adj. ชมพู,แดงอมชมพู,สีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ดีงาม,มองโลกในแง่ดี,ทำด้วยกุหลาบ,ประดับด้วยกุหลาบ, See also: rosiness n., Syn. fresh,rubicund,promising
spine(สไพน์) n. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง,ส่วนที่คล้ายกระดูกสันหลัง,หนาม,หนามกระดอง,สิ่งที่แหลม,ความแข็งแกร่งของจิตใจ,ความแน่วแน่,สัน,แง่ง,สันหนังสือ., See also: spined adj., Syn. spinal column,ridge
standpointn. จุดยืน,หลัก,แง่คิด,ทัศนคติ, Syn. position,point of,view
starry-eyed(สทา'รีไอดฺ) adj. เพ้อฝัน,มองโลกในแง่ดีเกินไป
viewpoint(วิว'พอยทฺ) n. ทัศนคติ,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น,แง่คิด,ความคิดเห็น

English-Thai: Nontri Dictionary
conditional(adj) โดยมีข้อแม้,เล่นแง่,เกี่ยงงอน,ขึ้นอยู่กับ
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย
equivocation(n) การพูดสองแง่สองง่าม,การพูดอ้อมค้อม,การพูดกำกวม
facet(n) ด้าน,เหลี่ยมเพชรพลอย,แง่ปัญหา
obverse(n) แง่,ผิวหน้า
optimism(n) การมองโลกในแง่ดี
optimist(n) ผู้มองโลกในแง่ดี
optimistic(adj) มองโลกในแง่ดี,ในทางดี
pessimism(n) การมองโลกในแง่ร้าย
pessimist(n) คนมองโลกในแง่ร้าย
pessimistic(adj) ซึ่งมองโลกในแง่ร้าย
rickety(adj) ขี้โรค,เป็นโรคกระดูกอ่อน,ง่อนแง่น,โคลงเคลง
side(n) ด้าน,ข้าง,หน้า,ฝ่าย,แง่,แขนง,กรณี
slant(n) การบิดเบือน,ที่ลาดเอียง,ทัศนคติ,แง่คิด
spine(n) หนาม,กระดูกสันหลัง,ความแข็งขัน,สัน,แง่
standpoint(n) แง่คิด,ความเห็น,หลัก,ทัศนคติ,จุดยืน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
at bestอย่างดีที่สุด, ภายใต้เงื่อนไข (สภาวการณ์) ที่ดีที่สุด, ถ้ามองในแง่ดีที่สุด
bob (n vi slang ) ผู้หญิงอ้วน,มีเซ็ก,blowjob,เหี้ย! (คำด่าในแง่ลบ) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
compute (vt ) compute vt. คึ่มพิ้วท์ (พบบ่อย) 1. คำนวณ nc. ค็อมพิ้วเตอร์ (บังคับ) 1. (comp.) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลที่มีความจำ ตามชุดคำสั่ง และสามารถบันทึกผลการประมวลได้ 2. (comp.) พนักงานคำนวณ ในแง่ที่ทำกันเป็นร้อยคน ในสมัยโบราณ ในงานดาราศาสตร์ (ความหมายโบราณ) nc. 1. (comp.) ศิลปะโดยคอมพิวเตอร์ คือ ศิลปที่สร้างหรือทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพ หรือระบายสี เป็นต้น nc. 1. (comp.) คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง คือ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทำหน้าที่บริการด้านประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในเครือข่าย nc. 1. (comp.) สกุลของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่สร้างขึ้นจาก microprocessor ชนิดเดียวกัน หรือ คล้ายกัน ตัวอย่างสกุลของคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัทไอบีเอ็ม และแบบ PS /2 nc. 1. (comp.) เกมคอมพิวเตอร์ คือ การเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ มักควบคุมการเล่นโดยคันโยก (joystick)หรือ แป้นพิมพ์ (keyboard) ก็ได้ nc. 1. (comp.) ชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อจะนำไปใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น ๆ nc. 1. (comp.) ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยชุดฮาร์ดแวร์ และเครื่องอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกันของระบบ เช่น ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่อง ดิสก์ไดร้ว์ จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ และเมาส์ nc. 1. (comp.) ยุคพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ในช่วงระหว่างกลางปี พ.ศ. 2503 - 2513 เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาใช้ IC หรือวงจรรวม ชื่อเต็มว่า integrated circuit หรือ IC n. (ศัพท์คอม) 1. (comp.) ความสามารถที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ nc. 1. (comp.) การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน มีความหมาย เช่นเดียวกับ computer-assisted instruction สามารถดูคำอธิบายใน CAI n. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ v. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงาน
in a senseในแง่หนึ่ง, จะว่าไป
in view of (n ) ในแง่, มองในแง่, ด้วยเหตุของ, จากการที่.... เช่น จากการที่ขาดมาตรการ เราต้องเพิ่มความเข้มงวด
See also: R. considering
social commerce (n ) รูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากการปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคม (Social Media) มาช่วยให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ อีกแง่หนึ่งก็คือการนำเครือข่ายสังคมมาใช้ให้เกิดเป็นธุรกรรมการซื้อขายสินค้า
then again (adv ) มองอีกแง่หนึ่ง
Unsteady (vt ) ง่องแง่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
隅々[すみずみ, ] ทุกซอกทุกมุม, ทุกแง่มุม
やばい[やばい, ] (adj) สุดตีน(แสลง)(ใช้ในความหมายได้ทั้งในแง่ลบและบวก)
ぼやける[ぼやける, ] (vi vt adj ) (ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., S. . dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่

German-Thai: Longdo Dictionary
seltsam(adj) แปลก (โดยมากในแง่ลบ), See also: seltsamerweise adv.
Jaใช่ (เป็นคำใช้ตอบคำถามในแง่บวก) เช่น Kommen Sie aus Deutschland? - Ja. คุณมาจากเยอรมนีใช่ไหมครับ - ใช่ค่ะ
optimistisch(adj adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch

French-Thai: Longdo Dictionary
jusqu'a(prep) ถึง(ในแง่ของเวลา) เช่น Jusqu'a quand? ถึงเมื่อไหร่, jusqu'a lundi ถึงวันจันทร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top