Search result for

*อุด*

(382 entries)
(0.0581 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อุด,-อุด-, *อุด*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เซราะกราว (adj slang ) บ้านนอก, ชนบท, การเป็นคนบ้านนอก (ใช้โดย โน้ตอุดม แต้พานิช ในการแสดงเดี่ยว ไมโครโฟน ในลักษณะเสียดสีทำนองเย้ยหยันว่ามาจากชนบท หรือ บ้านนอก เข้าใจว่าแผลงมาจากภาษาเขมร)

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
三位一体改革 (n ) ปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ(เป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ ซึ่งเป็นแนวนโยบายเพื่อการปฏิรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดของนโยบายนี้เสนอให้มีการปฏิรูปทั้งสามด้านพร้อมกันเป็นหนึ่งแพคเกจ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ จึงเรียกการปฏิรูปนี้ว่า"การปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ สามด้านที่ต้องปฏิรูปก็คือ การปฏิรูปเรื่องภาษีของท้องถิ่น การปฏิรูปเรื่องเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าเพื่อประกันรายได้ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่เพียงพอ และการปฏิรูปด้านการให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุด    [V] plug, See also: stop, block, fill a hole, seal, close, cork, Syn. อัด, จุก, ปิด, Example: แม่ใช้กาบมะพร้าวห่อใบตองอุดปากกระบอกข้าวหลามก่อนนำไปเผาจนสุก, Thai definition: อาการที่นำของบางสิ่งไปจุกช่องให้แน่น เช่น อุดรู
อุด    [V] abound, See also: be plentiful, be abundant, be ample, be rich, be profuse, Syn. สูงสุด, ยิ่ง, เลิศ, มากมาย, บริบูรณ์, Example: ดินแดนแห่งนี้อุดมไปด้วยผลไม้ที่มีรสชาติดี, Thai definition: มีมากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุด    [N] north, Syn. ทิศเหนือ, อุตดร
อุด    [N] left, Syn. ทางซ้าย, อุตดร
มหาอุด    [N] kind of amulet against weaponry, Example: พระเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเปิ่นที่มีพุทธคุณเป็นเลิศ เช่น มหาอุด, Thai definition: เครื่องรางของขลังที่ช่วยให้ผู้เป็นเจ้าของอยู่ยงคงกระพัน
อุดตัน    [ADJ] blocked, See also: clogged, Syn. ตัน
อุดตัน    [V] block up, See also: clog up, Syn. ตัน, Example: การกินไขมันมากๆ มักทำให้หลอดเลือดแดงแข็ง รูเล็กลง และอาจอุดตันได้
อุดฟัน    [V] fill teeth, Example: บริการทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ให้บริการรักษาเบื้องต้น โดยการใช้ยา ใส่ยาแก้ปวด อุดฟันชั่วคราว และขูดหินปูน, Thai definition: ทำให้ฟันหายเป็นรู
อุดอู้    [ADJ] stuffy, See also: airless, Syn. อับ, Ant. โปร่ง, Example: การเคลื่อนไหวที่ต้องใช้กำลังในบริเวณห้องเครื่องที่อุดอู้อับทึบ ทำให้ใบหน้าแวววับด้วยหยาดเหงื่อ, Thai definition: ไม่โปร่ง (ใช้แก่สถานที่)
อุดอู้    [V] stifle, Example: มีหรือที่คนมีบ้านสวยงามหลังเบ้อเริ่มจะมาอุดอู้อยู่บ้านเล็กจิ๋วยังกับเรือนตุ๊กตา
อุดเตา    [N] iron, Syn. เตารีด, Thai definition: เครื่องสำหรับรีดผ้าให้เรียบโดยอาศัยความร้อน ทำด้วยโลหะ
ทิศอุด    [N] north, Syn. ทิศเหนือ, Ant. ทิศใต้, ทิศทักษิณ, Example: ห้องนอนไม่ควรจัดให้หันหน้าไปทางทิศอุดรหรือทิศอีสาน เพราะถึงฤดูหนาวจะหนาวมาก, Thai definition: ทิศที่อยู่ทางเหนือ
อุดมคติ    [N] ideal, Example: การดำเนินชีวิตไปตามอุดมคติที่ดีถือว่าใช้ชีวิตไม่สูญเปล่า, Thai definition: จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน
อุดหนุน    [V] aid (with money), See also: help, Syn. ช่วยเหลือ, เกื้อกูล, สนับสนุน, Example: บริษัทได้ทำสัญญา 3 ปีที่จะอุดหนุนเงินทุนให้สถาบันทำการวิจัย
ความอุด    [N] fertility, See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousn, Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย, ความสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, Example: ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ควรจะขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมของดินแต่ละแห่งซึ่งจะทราบได้จากการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์
อุดรธานี    [N] Udon Thani, Syn. จังหวัดอุดรธานี, Example: ที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ได้มีการขุดพบโครงกระดูก และเครื่องปั้นดินเผามีอายุเก่าแก่ถึง 4,000-5,000 ปี
อุดมการณ์    [N] ideology, Example: วัยรุ่นจะเชื่อเสมอว่าอุดมการณ์คือสิ่งที่ทำให้เป็นจริงได้เสมอ, Thai definition: อุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง
อุดมศึกษา    [N] higher education, See also: undergraduate study, graduate study, university education, college education, Example: หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยม นักเรียนหลายคนต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา, Thai definition: การศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
อุดมศึกษา    [N] higher education, See also: undergraduate study, graduate study, university education, college education, Example: หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยม นักเรียนหลายคนต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา, Thai definition: การศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
อุดมคตินิยม    [N] idealism, Example: ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แนวคิดทางจิตเวชศาสตร์ได้เบนไปจากเรื่องศาสนา และปรัชญา ไปเป็นเรื่องทางอุดมคตินิยม และวัตถุนิยมมากขึ้น
อุดมสมบูรณ์    [ADV] plentifully, See also: abundantly, Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์, Ant. ขาดแคลน, Example: ช่างไทยปรารถนาที่จะมีวัสดุใช้ในการสร้างงานศิลปกรรมอย่างอุดมสมบูรณ์
อุดมสมบูรณ์    [V] be plentiful, See also: be abundant, Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์, Ant. ขาดแคลน
อุดมสมบูรณ์    [V] abound, See also: be plentiful, be abundant, be ample, be rich, be profuse, Syn. มากมาย, Example: คนเรารู้จักแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน เพื่อทำให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุดมสมบูรณ์    [ADV] plentifully, See also: abundantly, amply, profusely, Syn. มากมาย, Example: ปลาที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้มีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เงินอุดหนุน    [N] grant-in-aid, See also: subsidy, subvention, allowance, Syn. เงินสมทบ, เงินสนับสนุน, เงินช่วยเหลือ, Example: วิทยาลัยแห่งนี้ได้รับเงินอุดหนุนในโครงการต่างๆ จากทบวงมหาวิทยาลัย
ชั้นเตรียมอุด    [N] pre-university level, See also: high-school level, Example: ผมสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดเมื่ออยู่ชั้นเตรียมอุดม
ความอุดมสมบูรณ์    [N] richness, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้, Thai definition: ความบริบูรณ์ด้วยสิ่งต่างๆ มากมายโดยไม่มีส่วนใดขาดตกบกพร่อง
สถาบันอุดมศึกษา    [N] institution of education, Syn. มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษา [N] pre-university education, See also: high school education, Example: การฝึกฝนตัวเองเขียนหนังสือเป็นเหตุให้เขาเรียนไม่จบเตรียมอุดมศึกษาในถิ่นเกิด, Thai definition: ชั้นหลักสูตรการศึกษาที่เตรียมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย
อุดมการณ์ทางการเมือง    [N] political ideology, Thai definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มหาอุดน. เครื่องรางของขลังที่ช่วยให้ผู้เป็นเจ้าของอยู่ยงคงกระพัน
มหาอุดโบสถ์หรือวิหารที่มีผนังทึบตันรอบด้านมีช่องทางเข้าออกเฉพาะประตูด้านหน้าแห่งเดียว เพื่อประโยชน์ในการทำพิธีที่เชื่อว่าจะทำให้ขลังยิ่งขึ้น.
ลำอุดก. อ่อนน้อม, โน้ม, น้อม.
โลกอุดร, โลกุตระ(โลกอุดอน, โลกุดตะระ) ว. เหนือโลก, พ้นวิสัยของโลก.
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนน. สถานศึกษาของเอกชนที่ให้การศึกษาระดับปริญญาแก่บุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป.
อุดก. จุกช่อง, จุกให้แน่น.
อุดอู้ว. อับ, ไม่โปร่ง, (ใช้แก่สถานที่).
อุดเตาน. เครื่องใช้สำหรับรีดผ้า ทำด้วยโลหะ ลักษณะทรงกระบอกเตี้ย ๆ สำหรับใส่ถ่านไฟ มีฝาปิด มีที่จับอยู่ด้านข้าง.
อุดม, อุดม-(-ดม, -ดมมะ-) ว. สูงสุด, ยิ่ง, เลิศ, มากมาย, บริบูรณ์.
อุดมการณ์(อุดมมะ-, อุดม-) น. หลักการที่วางระเบียบไว้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้.
อุดมคติ(อุดมมะ-, อุดม-) น. จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง ทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน.
อุดมศึกษา(อุดมมะ-, อุดม-) น. การศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา.
อุด(-ดอน) น. ทิศเหนือ ใช้ว่า ทิศอุด
อุดข้างซ้าย.
อุดรพยานน. กลพยานประเภทหนึ่ง เป็นพยานที่พอถือเอาเป็นมูลความได้ เช่น นายหัวพันหัวปากภูดาษ พะทำมะรง จ่าเสมียนนักการ พ่อค้าแม่ค้า คนทำไร่ไถนา (สามดวง).
อุดหนุนก. ช่วยเหลือสนับสนุน เช่น บริษัทเอกชนอุดหนุนการจัดงานวันเด็ก, ช่วยเหลือให้อยู่ได้ เช่น ร้านนี้มีลูกค้ามาอุดหนุนเป็นประจำ.
อุดหนุนจุนเจือก. ช่วยพยุงให้อยู่ได้ เช่น เขาเป็นคนใจบุญ คอยอุดหนุนจุนเจือคนตกทุกข์ได้ยากเป็นประจำ.
อุดากัน, อุนากันว. เล็บยาว.
อุนากัน, อุดากันว. เล็บยาว.
กระโจม ๓เครื่องสวมศีรษะอย่างหนึ่ง เช่น กระจอนหูแปงประดับแก้วเครื่องเลิศอุดมกระโจมคำสุบเก้าเกษ (ม. ภาคอีสาน นครกัณฑ์).
กระแอม ๒น. ลายที่ผูกเป็นตัวลอย ๆ อยู่ในรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน คล้ายลายกระหนกหางโต ใช้สำหรับอุดหรือปิดช่องไฟระหว่างปลายกระหนกเครือวัลย์ เรียกว่า ลูกกระแอม หรือ ตัวกระแอม.
กลพยาน(กน-) น. บุคคลที่ทางการให้เจ้าหน้าที่ไปขอสัมภาษณ์และขอร้องให้ช่วยรับเป็นพยาน มี ๓ ประเภทคือ ทิพพยาน อุดรพยาน และอุตริพยาน เช่น อนึ่งกลพยานนั้น คือวานท่านไปถามเป็นคำนับ (สามดวง).
กะทกรกน. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Olax psittacorum (Willd.) Vahl ในวงศ์ Olacaceae ตามลำต้นมีหนามห่าง ๆ ใบรูปไข่หรือรี ๆ ดอกเล็ก สีขาว อยู่เป็นกระจุกที่ง่ามใบ ผลกลมหรือรีขนาดเท่าเม็ดบัวเขื่อง ๆ เป็นสมุนไพรที่รู้จักกันทั่วไป, นํ้าใจใคร่ นางจุม หรือ นางชม ก็เรียก, อุดรเรียก เยี่ยวงัว.
กุเวร(-เวน) น. ชื่อท้าวจาตุมหาราชองค์หนึ่ง ประจำทิศอุดร, ท้าวเวสวัณ หรือ ท้าวเวสสุวัณ ก็เรียก.
ขวา(ขฺวา) น. เรียกกลุ่มที่มีอุดมคติทางการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้นโน้มไปทางอนุรักษนิยมว่า ฝ่ายขวา.
ขุยอินทรีย์น. อินทรียวัตถุที่สลายตัวปะปนอยู่ในดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์.
คอตีบน. ชื่อโรคติดต่ออันตรายชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด Corynebacterium diphtheriae อาจทำให้ทางเดินอากาศหายใจอุดตัน เป็นเหตุให้หายใจไม่สะดวก อาจถึงแก่ชีวิตได้ มักเกิดแก่เด็กเล็ก.
คอมมิวนิสต์น. ระบบเศรษฐกิจการเมืองและสังคมแบบหนึ่งของลัทธิสังคมนิยมที่มีอุดมการณ์ให้รวมทรัพย์สินทั้งปวงเป็นสมบัติส่วนกลางของชุมชน ไม่ให้มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล และให้จัดสรรรายได้แก่บุคคลอย่างเสมอภาคกัน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของคนในสังคมอันเป็นผลจากความไม่เสมอภาคในทรัพย์สิน, ผู้ที่นิยมระบบคอมมิวนิสต์.
ค้ำจุนก. อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้.
คุณูปการ, คุโณปการ(คุนูปะกาน, คุโน-) น. การอุดหนุนทำความดี.
โฆษณาชวนเชื่อก. เผยแพร่อุดมการณ์หรือความคิดเห็น ด้วยกลอุบายต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เห็นคล้อยตาม.
เงินปีน. เงินที่มีกำหนดจ่ายให้แก่พระบรม-วงศานุวงศ์เป็นรายปีจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของสำนักพระราชวัง.
จตุโลกบาล(-โลกกะบาน) น. ท้าวจาตุมหาราช, หัวหน้าเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช มีหน้าที่รักษาโลกในทิศทั้ง ๔ เรียกว่า ท้าวจตุโลกบาล คือ ๑. ท้าวธตรฐ จอมภูตหรือจอมคนธรรพ์ รักษาโลกด้านทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก ๒. ท้าววิรุฬหก จอมเทวดาหรือจอมกุมภัณฑ์ รักษาโลกด้านทิศทักษิณหรือทิศใต้ ๓. ท้าววิรูปักษ์ จอมนาค รักษาโลกด้านทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ๔. ท้าวกุเวร จอมยักษ์ รักษาโลกด้านทิศอุดรหรือทิศเหนือ, จัตุโลกบาล ก็ว่า.
จัตุโลกบาล(จัดตุโลกกะบาน) น. ท้าวจาตุมหาราช, หัวหน้าเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช มีหน้าที่รักษาโลกในทิศทั้ง ๔ เรียกว่า ท้าวจัตุโลกบาล คือ ๑. ท้าวธตรฐ จอมภูตหรือจอมคนธรรพ์ รักษาโลกด้านทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก ๒. ท้าววิรุฬหก จอมเทวดาหรือจอมกุมภัณฑ์ รักษาโลกด้านทิศทักษิณหรือทิศใต้ ๓. ท้าววิรูปักษ์ จอมนาค รักษาโลกด้านทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ๔. ท้าวกุเวร จอมยักษ์ รักษาโลกด้านทิศอุดรหรือทิศเหนือ, จตุโลกบาล ก็ว่า.
จาตุมหาราชเรียกหัวหน้าเทวดาผู้มีหน้าที่รักษาโลกในทิศทั้ง ๔ ว่า ท้าวจาตุมหาราช คือ ๑. ท้าวธตรฐ จอมภูตหรือจอมคนธรรพ์ รักษาโลกด้านทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก ๒. ท้าววิรุฬหก จอมเทวดาหรือจอมกุมภัณฑ์ รักษาโลกด้านทิศทักษิณหรือทิศใต้ ๓. ท้าววิรูปักษ์ จอมนาค รักษาโลกด้านทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ๔. ท้าวกุเวร จอมยักษ์ รักษาโลกด้านทิศอุดรหรือทิศเหนือ, จตุโลกบาล หรือ จัตุโลกบาล ก็ว่า.
จานเจือเผื่อแผ่, อุดหนุน, เจือจาน ก็ว่า.
จุก ๒น. สิ่งที่ใช้อุดปากขวด.
จุก ๒เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอุดปากขวดเป็นต้น เช่น เอาไม้ก๊อกจุกปากขวด, ค้างคาอยู่ที่ช่อง เช่น นั่งจุกประตู ลิ้นจุกปาก, ปิด ใช้ในความเช่น หางจุกตูด.
ซ้ายเรียกกลุ่มที่มีอุดมคติเพื่อลดช่องว่างระหว่างชนชั้นในด้านเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น มักใช้วิธีการที่รุนแรงและรวดเร็ว ว่า ฝ่ายซ้าย, โดยทั่วไปใช้หมายถึงกลุ่มที่นิยมลัทธิสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์.
ดากไม้สำหรับอุดก้นตะบันหมากหรือสิ่งอื่นที่มีรูปร่างอย่างจุกไม้ก๊อก เช่น ดากตะบันหมาก ดากพลุ, ไม้ลิ่มที่ตอกขั้วลูกขนุนที่ตัดมาแล้ว เชื่อว่าทำให้สุกเร็วขึ้น.
ตะบัน ๑น. เครื่องตำหมากของคนแก่ มีรูปทรงคล้ายกระบอก โดยมากทำด้วยทองเหลือง มีลูกตะบันสำหรับตำ และมีดากอุดก้น. (เทียบ ข. ตฺบาล่ ว่า ครก).
ตะวันออกใกล้น. กลุ่มประเทศในคาบสมุทรบอลข่านของทวีปยุโรปและในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ได้แก่ กรีซ เซอร์เบีย มอนเตเนโกร โรมาเนีย แอลเบเนีย ตุรกี เลบานอน ซีเรีย อิสราเอล จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย และประเทศอื่น ๆ ในคาบสมุทรอาหรับ บางทีก็หมายรวมถึงอียิปต์และซูดานด้วย.
ทลบม(ทนละบม) ก. ประพรม, ลูบไล้, ฉาบทา, เช่น เหตุนางมีองค์อันอุดดม ดุจทลบมด้วยรัตตจันทน์น้นน (ม. คำหลวง ทศพร).
ทศทิศน. ทิศทั้ง ๑๐ คือ ทิศทั้ง ๘ คือ อุดร อีสาน บูรพา อาคเนย์ ทักษิณ หรดี ประจิม พายัพ รวมกับทิศเบื้องบน และทิศเบื้องล่าง.
ทะนุ, ทะนุกก. อุดหนุน (มักใช้ควบกับคำอื่น).
ทะนุบำรุงซ่อมแซมรักษา, อุดหนุนให้เจริญขึ้น, เช่น ทะนุบำรุงวัด
ทักษาน. เรียกดาวพระเคราะห์เฉพาะ ๘ ดวง คือ อาทิตย์ (ประจำทิศอีสาน ใช้เลข ๑ แทน) จันทร์ (ประจำทิศบูรพา ใช้เลข ๒ แทน) อังคาร (ประจำทิศอาคเนย์ ใช้เลข ๓ แทน) พุธ (ประจำทิศทักษิณ ใช้เลข ๔ แทน) เสาร์ (ประจำทิศหรดี ใช้เลข ๗ แทน) พฤหัสบดี (ประจำทิศประจิม ใช้เลข ๕ แทน) ราหู (ประจำทิศพายัพ ใช้เลข ๘ แทน) และศุกร์ (ประจำทิศอุดร ใช้เลข ๖ แทน) เขียนเป็นแผนภูมิดังนี้
ทำฟันก. ทำให้ฟันอยู่ในสภาพปรกติหรือใช้การได้ด้วยการอุด ถอน หรือใส่ฟันใหม่ เป็นต้น.
ทำนุก. บำรุง, อุดหนุน.
ทำนุบำรุงซ่อมแซมรักษา, อุดหนุนให้เจริญขึ้น, เช่น ทำนุบำรุงวัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Pan-Germanismอุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Iberianismอุดมการณ์รวมกลุ่มไอบีเรีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Islamismอุดมการณ์รวมกลุ่มอิสลาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohaemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; Pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pneumohaemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; Pneumohaemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudo-obstructionการอุดตันเท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Africanismอุดมการณ์รวมกลุ่มแอฟริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Americanismอุดมการณ์รวมกลุ่มอเมริกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Arabismอุดมการณ์รวมกลุ่มอาหรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Asianismอุดมการณ์รวมกลุ่มเอเชีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political ideologyอุดมการณ์ทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pylemphraxisการอุดกั้นหลอดเลือดพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebothrombosis; thrombosis, venousภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebemphraxisการอุดหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumathaemia; embolism, air; pneumathemia; pneumohaemia; Pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumathemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumohaemia; Pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostatism; prostatismeกลุ่มอาการอุดกั้นเหตุต่อมลูกหมากโต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostatisme; prostatismกลุ่มอาการอุดกั้นเหตุต่อมลูกหมากโต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plug๑. จุก, ก้อน๒. อุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plug weldรอยเชื่อมอุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pharyngemphraxisการอุดกั้นคอหอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relative abundanceความอุดมสัมพัทธ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stypeก้อนอุด, ก้อนซับ, ก้อนสำลีซับแผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidyเงินอุดหนุน [ดู grant-in-aid ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidyเงินอุดหนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obturator๑. แผ่นปิด๒. สิ่งอุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstruction; emphraxisการขัดขวาง, การอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occludeปิดมิด, อุดตัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overhangส่วนอุดย้อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusionการปิดมิด, การอุดตัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstruction, intestinalการอุดกั้นลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructive thrombusลิ่มเลือดอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstruent๑. -ขัดขวาง๒. สิ่งอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overfilled-อุดเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
official ideologyอุดมการณ์ของทางราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
occlusion, idealการสบ(ฟัน)อุดมคติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
onlayอุดครอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
abundanceความอุด[ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
absolute abundanceความอุดมสัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
air embolism; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air lockอากาศอุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Buerger's disease; thromboangiitis obliteransโรคหลอดเลือดอักเสบอุดตัน, โรคเบอร์เกอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bountyเงินอุดหนุน (จากรัฐ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bountyเงินอุดหนุน (จากรัฐ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barrenเป็นหมัน, ไม่อุด[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifestoคำแถลงอุดมการณ์, คำประกาศเจตนา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calculus, impactedนิ่วอุดแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crustal abundanceความอุดมเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contribution๑. การให้เงินช่วยเหลือ๒. การอุดหนุน๓. การเข้ามีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Academic libraryห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
College librarianบรรณารักษ์หัองสมุดสถาบันอุดมศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
OPEC Basket Priceราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบจาก 7 แหล่ง, ราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบจาก 7 แหล่ง ได้แก่ 1) Saharan Blend ของอัลจีเรีย 2) Minas ของอินโดนีเซีย 3) Bonny Light ของไนจีเรีย 4) Arabian Light ของซาอุดิอาระเบีย 5) Dubai ของสหรัฐอาหรับเอมิเรส 6) Venezuela's Tia Juana Light ของเวเนซูเอลา 7) Isthmys ของเม็กซิโก เป็นตัวกำหนดราคา
1. Algeria's Saharah Blend 2. Indonesia's Minas, Nigerai's 3. Bonny Light 4. Saudi Arabia's Arab Light 5.Dubai's Fateh 6. Venezuela's Tia Juana Light 7. Mexico's Isthmus (a non-OPEC crude oil) [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural subsidiesเงินอุดหนุนการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Export subsidyการอุดหนุนการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Grants in aidเงินอุดหนุน [เศรษฐศาสตร์]
Price subsidyเงินอุดหนุนราคาสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Employment subsidiesเงินอุดหนุนการจ้างงาน [เศรษฐศาสตร์]
Shipping subsidyเงินอุดหนุนการส่งสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Research grantทุนอุดหนุนการวิจัย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Academic librariansบรรณารักษ์ห้องสมุดระดับอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Academic librariesห้องสมุดระดับอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Academic medical centersศูนย์การแพทย์ระดับอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Agricultural subsidiesเงินอุดหนุนทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Campus planningการวางแผนพัฒนาบริเวณในสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College administratorsผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College applicationsการสมัครเข้าสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College benefactorsผู้อุปถัมภ์สถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College chaplainsอนุศาสนาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College creditsหน่วยกิตอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College dropoutsการออกกลางคันขั้นอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College environmentสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College personnel managementการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College student newspapers and periodicalsหนังสือพิมพ์และวารสารของนักศึกษาอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College studentsนักศึกษาอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College students' writingsงานเขียนของนักศึกษาอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College students' writings, Thaiงานเขียนของนักศึกษาอุดมศึกษาไทย [TU Subject Heading]
College teacher mobilityการย้ายงานของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College teachersอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College teachingการสอนในสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Counseling in higher educationการให้คำปรึกษาในการศึกษาขั้นอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Education, Higherการศึกษาขั้นอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Embolism, Amniotic fluidภาวะน้ำคร่ำอุดหลอดเลือดปอด [TU Subject Heading]
Export subsidiesเงินอุดหนุนการส่งออก [TU Subject Heading]
Gastric outlet obstructionทางเดินอาหารอุดตัน [TU Subject Heading]
Government aid to higher educationความช่วยเหลือของรัฐด้านการศึกษาขั้นอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Higher education and stateการศึกษาขั้นอุดมศึกษากับรัฐ [TU Subject Heading]
Ibn Sa'ud, King of SaudiArabia, 1880-1953อิบนุ สะอู๊ด, กษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบีย, ค.ศ. 1880-1953 [TU Subject Heading]
Ideals (Philosophy)อุดมคติ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Ideologyอุดมการณ์ [TU Subject Heading]
Intestinal obstructionลำไส้อุดตัน [TU Subject Heading]
Library orientation for college studentsวิธีใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Lung diseases, Obstructiveโรคปอดอุดตันเรื้อรัง [TU Subject Heading]
Mecca (Saudi Arabia) in Islamเมกกะ (ซาอุดิอาระเบีย) ในศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Political correctnessอุดมการณ์ทางการเมือง [TU Subject Heading]
Private librariesห้องสมุดระดับอุดมศึกษาเอกชน [TU Subject Heading]
Pulmonary embolismลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดปอด [TU Subject Heading]
Radio in higher educationวิทยุทางการศึกษาขั้นอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Reading (Higher education)การอ่าน (อุดมศึกษา) [TU Subject Heading]
Renal artery obstructionหลอดเลือดไตอุดตัน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดนัย อุดมโชค[n. exp.] (Danai Udomchōk) EN: Danai Udomchoke   FR: Danai Udomchoke
จังหวัดอุดรธานี[n. prop.] (Jangwat Udøn Thānī) EN: Udon Thani province   FR: province de Udon Thani [f]
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา[n. exp.] (kānseuksā nai radap udomseuksā) EN: higher education   
การอุดหนุน[n.] (kān utnun) EN: patronage   
การอุดหนุนสินค้า[n. exp.] (kān utnun sinkhā) EN: subsidy   FR: subside [m]
ความอุดมสมบูรณ์[n.] (khwām udomsombūn) EN: richness   FR: abondance [f]
ละทิ้งอุดมการณ์[v. exp.] (lathing udomkān) EN: abandon one's principles   
นักอุดมคติ[n.] (nak udomkhati) FR: idéaliste [m]
เงินอุดหนุน[n. exp.] (ngoen utnun) EN: grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; allowance   FR: aide [f] ; subvention [f] ; subside [m]
เงินอุดหนุนสินค้าเกษตร[n. exp.] (ngoen utnun sinkhā kasēt) EN: agricultural subsidies   FR: aides agricoles [fpl]
ประเทศซาอุดีอาระเบีย = ประเทศซาอุดิอาระเบีย[n. prop.] (Prathēt Sāudī Ārabīa = Prathēt Sāudi Ārabīa) EN: Saudi Arabia   FR: Arabie Saoudite [f]
เตรียมอุดมศึกษา[n. exp.] (trīem udomseuksā) EN: pre-university education   
อุดรธานี[n. prop.] (Udøn Thānī) EN: Udon Thani (Northeast)   FR: Udon Thani (Nord-Est)
อุด[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse   FR: abonder ; être riche en
อุด[adj.] (udom) EN: highest ; great ; excellent ; rich in   FR: supérieur ; excellent ; riche en
อุดมการณ์[n.] (udomkān) EN: ideology ; ideal ; philosophy ; principle   FR: idéologie [f]
อุดมการณ์ทางการเมือง[n. exp.] (udomkān thāng kānmeūang) EN: political ideology   FR: idéologie politique [f]
อุดมคติ[n.] (udomkhati) EN: ideal   FR: idéal [m] ; utopie [f]
อุดมคตินิยม[n.] (udomkhatiniyom) EN: idealism   FR: idéalisme [m] ; utopisme [m]
อุดมศึกษา[n.] (udomseuksā) EN: higher education ; undergraduate study ; graduate study ; university education ; college education   
อุดมสมบูรณ์[adj.] (udomsombūn) EN: abundant ; plentiful ; rich ; prosperous   FR: fertile ; abondant
อุดมสมบูรณ์[adv.] (udomsombūn) EN: plentifully ; abundantly   
อุด[v.] (ut) EN: plug ; stop ; block ; fill a hole ; seal ; close ; cork   FR: boucher ; obturer ; colmater
อุดฟัน[v. exp.] (ut fan) EN: fill teeth   FR: plomber une dent
อุดหู[v. exp.] (ut hū) EN: stop one's ears   FR: se boucher les oreilles
อุดจมูก[v. exp.] (ut jamūk) EN: stop up one's nose   FR: se boucher le nez
อุดหนุน[v.] (utnun) EN: support ; help ; boost ; subsidize ; aid ; assist (financially)   FR: aider (financièrement) ; subventionner ; subsidier (Belg.) ; soutenir ; supporter ; apporter une aide financière
อุดหนุนราคาน้ำมัน[v. exp.] (utnun rākhā nāmman) EN: subsidize the price of petrol   
อุดปาก[v. exp.] (ut pāk) FR: bâillonner

English-Thai: Longdo Dictionary
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?
bumper year(n) ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เช่น Another bumper year for soybean firm.; 2008 is set to be a bumper year for IT graduates.
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Euclidean geometry [math.]เรขาคณิตแบบอุดมคติ
infarction[อิน ฟาร์ค ชั่น] (n ) เป็นการตายของเนื้อเยื่อ (necrosis)เนื่องจากบริเวรที่เกิดปัญหามีเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอหรือไม่มีเลือดไปเลี้ยงเลยทำให้เกีดเป็นบริเวณเนื้อตาย อาจเกีดจากการอุดตัน การแตกของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง ซึ่งรอยโรคที่เกิดจากพภาวะดังกล่าวเรียกว่า an infarct (มาจากภาษาลาตินคำว่า infartus "อุดตัน.) ตัวอย่าง cerebral infarction "เนื้อสมองตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง"
pre-financeให้การอุดหนุนทางการเงินล่วงหน้า
safeguard against (vt ) อุดช่องว่าง
TU (n ) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
See also: S. trian undon suksa, thammasat university,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abound    [VI] มากมาย, See also: ชุม, ชุก, ชุกชุม, หนาแน่น, ดาษดื่น, อุดม, อุดมสมบูรณ์, Syn. be plentiful, overflow
abundance    [N] ความอุดมสมบูรณ์, See also: ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความมากมาย, Syn. bounty, profusion
abundant    [ADJ] มากมาย, See also: ท่วมท้น, เหลือล้น, ล้นเหลือ, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, Syn. ample, plentiful
air lock    [N] ภาวะอากาศอุดตัน
amalgam    [N] สารที่ใช้อุดฟัน
amplitude    [N] ความล้นเหลือ, See also: ความอุดมสมบูรณ์, Syn. abundance, fullness
abound in    [PHRV] มีมากมาย, See also: มีเยอะแยะ, เต็มไปด้วย, อุดมไปด้วย, Syn. teem in
bacchanal    [N] งานเลี้ยงฉลองเทพเจ้าแบ็กคัส, See also: เทพแห่งเหล้าองุ่น&ความอุดมสมบูรณ์, Syn. carnival, celebration
bountiful    [ADJ] อุดม, See also: สมบูรณ์, Syn. plentiful
bung    [N] จุกหรือที่อุด
block up    [PHRV] อุดตัน, See also: ถูกปิดกั้น, Syn. seal up, stop up, stuff up
brick in    [PHRV] ถมด้วยก้อนอิฐ, See also: อุดหรือปิดกั้นด้วยก้อนอิฐ
brick up    [PHRV] อุดหรือปิดกั้นด้วยก้อนอิฐ, See also: ถมด้วยก้อนอิฐ
bung up    [PHRV] ปิดกั้น, See also: อุดตัน, Syn. block up, seal up, stop up, stuff up
bung up    [PHRV] (จมูกอุดตัน)หายใจไม่ค่อยออก, See also: แน่นจมูก, Syn. stuff up
calk    [VT] อุดรูหรือรอยต่อในเรือเพื่อกันน้ำเข้า, Syn. caulk
caulk    [N] วัสดุที่ใช้อุดรอยรั่ว, Syn. calk
caulk    [VT] อุดรอยรั่ว, Syn. calk
cement    [N] ปูนสำหรับอุดฟัน
choke    [VT] ทำให้อุดตัน, See also: ทำให้ท่ออุดตัน, Syn. block up, obstruct
copious    [ADJ] มากมาย, See also: อุดมสมบูรณ์, Syn. abundant, extensive
cork    [VT] ปิดด้วยจุกไม้ก๊อก, See also: อุดด้วยจุกไม้ก๊อก
corked    [ADJ] ที่ปิดหรืออุดแน่น, Syn. sealed
coronary    [N] การอุดตันของเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ, Syn. coronary thrombosis
choke up    [PHRV] ทำให้แน่น, See also: ทำให้อุดตัน, Syn. chock up, clog up
clog up    [PHRV] อุดตันด้วย (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ปิดกั้นไว้ด้วย, Syn. chock up, choke up
clog with    [PHRV] อุดตันด้วย
close off    [PHRV] ปิดกั้น, See also: อุด
close up    [PHRV] ปิด, See also: อุด
crown with    [PHRV] อุดฟันด้วย
decongestant    [N] ยาลดอาการคัดจมูก, See also: ยาลดบวมและอุดตัน, Syn. respiratory drug
earplug    [N] ที่อุดหูเพื่อกันน้ำ / อากาศ / เสียง
embolism    [N] การอุดตันของเส้นเลือดแดง
embolism    [N] สิ่งอุดตันเส้นเลือด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. embolus
embolus    [N] สิ่งอุดตันเส้นเลือด, Syn. embolism
exuberance    [N] ความอุดมสมบูรณ์, Syn. abundance, affluence, plenty
exuberant    [ADJ] อุดมสมบูรณ์, Syn. abundant, plentiful, profuse
fat    [ADJ] มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์, Syn. fruitful, profitable, rich
fatness    [N] ความอ้วน, See also: ความอุดมสมบูรณ์, Syn. plumpness, obesity
fatten    [VI] อ้วน, See also: เลี้ยงให้อ้วน, อุดมสมบูรณ์, ขุนให้อ้วน, Syn. feed, stuff, Ant. starve
fatten    [VT] ทำให้อ้วน, See also: เลี้ยงให้อ้วน, ทำใหอุดมสมบูรณ์, ขุน, Syn. feed, stuff, Ant. starve
fecund    [ADJ] อุดมสมบูรณ์, See also: ออกดอกผลมาก, Syn. fertile, fruitful, productive
fertile    [ADJ] ซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์, See also: อุดมสมบูรณ์, ซึ่งมีดินดี, ซึ่งทำให้ออกดอกผลมาก, Syn. fruitful, productive, Ant. barren, desert
fertilise    [VT] ใส่ปุ๋ย, See also: ทำให้ดินอุดม, Syn. feed, nourish, Ant. starve
fertility    [N] ความอุดมสมบูรณ์, Syn. fertile, fecundity, productivity, Ant. barrenness, infertility
fertilize    [VT] ใส่ปุ๋ย, See also: ทำให้ดินอุดม, Syn. feed, nourish, Ant. starve
filling    [N] สารอุดฟัน, See also: สิ่งที่ใช้อุดฟัน, สิ่งที่ใช้เติม, Syn. filler, refill, pad, pack, shim
fipple    [N] จุกไม้อุดปลายบนของปี่, See also: ลิ้นของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า
fipple flute    [N] ปี่หรือขลุ่ยที่มีจุกไม้อุดอยู่ปลายข้างหนึ่ง
flowing    [ADJ] ที่มากมายไปด้วย, See also: ที่อุดมไปด้วย, Syn. abounding, Ant. scarce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abound(อะเบาดฺ') adj. อุดมสมบูรณ์,ดาดดื่น, มีมาก -aboundingly adv., Syn. teeming
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
air lockภาวะอากาศอุดตัน, ห้องอากาศอุดตัน. -vt. ใช้ประตูอากาศอุดตัน
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
amply(แอม' พลิ) adv. พอเพียง, อุดมสมบูรณ์, มากพอ, ถึงขนาด, Syn. substantially)
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
athena(อะธี'นะ) n. เทพเจ้ากรีกแห่งปัญญาความอุดมสมบูรณ์ศิลป์., Syn. Athene, Pallas, Pallas Athena (goddess of wisdom)
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
blockage(บลอค'คิจฺ) n. การอุด,การปิดล้อม,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกปิด,ภาวะที่ถูกขัดขวาง
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก
bounteous(เบา'เทียส) adj. มากมาย,ใจบุญ,ใจกว้าง,อุดมสมบูรณ์,เหลือหลาย, See also: bounteousness n., Syn. bountiful
bountiful(เบา'ทิฟูล) adj. ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,อารี,อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เหลือหลาย
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง,ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว,ท้อง
bumper(บัม'เพอะ) {bumpered,bumpering,bumpers} n. คนหรือสิ่งที่กระทบ,เครื่องกันชน,เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ,มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ,ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร
bung(บัง) {bunged,bunging,bungs} n. จุก,รูถัง vt. ปิดด้วยจุก,ปิดจุก,อุดแน่น,ขว้าง,โยน,ทำให้ขยายใหญ่ -Phr. (bung off หนี) -Phr. (bung up ตีบาดเจ็บ,จุกเต็มไปหมด,ตีเสีย), Syn. stopper
calker(คอค'เคอะ) n. ผู้อุด,อุปกรณ์สำหรับอุดช่อง
caulk(คอค) {caulked,caulking,kaulks} vt. อุด,ปิด,สมานเชื่อมรู., Syn. calk
caulker(คอค'เคอะ) n. ผู้อุด,อุปกรณ์สำหรับอุดช่อง
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.
chink(ชิงคฺ) n. รอยร้าว,รอยประสาน,รอยแยก,ช่องโหว่,เงิน,เงินสด -v. อุดช่อง
choke(โชค) vt. ทำให้หายใจขัด,ทำให้สำลัก,สกัด,กลั้น,จุกแน่น,ดับ,ห้าม,ยับยั้ง vi. สำลัก,ถูกอุด,ถูกสกัด,ตัน -n. การสำลัก,การอุดตัน, Syn. garrotte, See also: choker n.
clog(คลอก) {clogged,clogging,clogs} v. ขัดขวาง,เต็มไปด้วย,อุดตัน,ติดเกาะ,ติดกัน,n. สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค,รองเท้าส้นไม้., See also: clogginess n. ดูclog cloggy adj. ดูclog, Syn. choke,
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
copious(โค'เพียส) adj. มากมาย,จำนวนมาก,อุดมสมบูรณ์,ยืดยาว,น้ำท่วมทุ่ง (ลักษณะคำพูด), See also: copiousness n. ดูcopious copiosity n. ดูcopious
cork(คอร์ค) n. ไม้ก๊อก,จุกไม้ก๊อก,สิ่งที่ทำด้วยไม้ก๊อก,เนื้อเยื่อเปลือกนอกของพืช vt. จุก,อุด,ใส่ด้วยไม้ก๊อก,ใส่จุก
corker(คอค'เคอะ) n. ผู้อุดจุกขวด,สิ่งที่อุดจุกขวด,คนที่มีความสามารถอย่างน่าทึ่ง
cornucopia(คอร์นะโค'เพีย) n. เขาแพะ (ตามตำนาน) ที่ใส่อาหารเครื่องดื่มอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หมดสิ้น,ความอุดมสมบูรณ์,เครื่องประดับหรือภาชนะรูปเขา, See also: cornucopian adj. ดูcornucopia cornucopiate adj. ดูcornucopia
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
dionysus(ได'อะไน'ซัส) n. เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ สุราและละคร
earplugn. ที่อุดหูกันน้ำหรือเสียง
embolism(เอม'บะลิสซึม) n. ภาวะเส้นเลือดอุดตันโดยก้อน embolus, See also: embolismic adj.
enrich(เอนริชฺ') vt. ทำให้ร่ำรวย,ทำให้อุดมสมบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,เพิ่มคุณค่า,เพิ่มความสำคัญ,ทำให้คุณภาพดีขึ้น, See also: enricher n. ดูenrich enrichingly adv. ดูenrich, Syn. improve
enrichment(เอนริชฺ'เมินทฺ) n. การทำให้ร่ำรวย,การทำให้อุดมสมบูรณ์,การประดับ,การตกแต่ง,การเพิ่มคุณค่า,ภาวะที่ดีขึ้น,สิ่งที่เพิ่มคุณค่า, Syn. adornment,decoration
exuberance(อิกซู'เบอะเรินซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความร่าเริงมาก,ความลิงโลด,ความเจริญงอกงาม, Syn. vitality
exuberant(อิคซู'เบอะเรินทฺ) adj. อุดมสมบูรณ์,ฟุ่มเฟือย,ร่าเริงมาก,ลิงโลด,เจริญงอกงาม.
fatness(แฟท'นิส) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์, Syn. obesity
fecund(ฟี'เคินดฺ) adj. ทำให้เกิดผล,มีผลหรือลูกดก,อุดมสมบูรณ์,ดินดี,สร้างสรรค์
fecundity(ฟีเคิน'ดิที) n. ความมีลูกดก,ความอุดมสมบูรณ์,ความสามารถสร้างสรรค์ได้มาก, Syn. fruitfulness
fertile(เฟอ'ไทลฺ) adj. ซึ่งมีดินดี,อุดมสมบูรณ์,ให้ผล,ให้ลูกได้, See also: fertileness n., Syn. fecund
fertilise(เฟอ'ทะไลซ) vt. ผสมพันธุ์,ทำให้มีลูก,ทำให้เกิดผล,ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, See also: fertilizable,fertilisable adj.
fertility(เฟอทิล'ลิที) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความสามารถให้ผลหรือลูกได้
fertilization(เฟอทะไลเซ'เชิน) n. การผสมพันธุ์,การทำให้มีลูก,การทำให้เกิดผล,การทำให้ดินอุดมสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์., Syn. fertilisation ,fecundation
fertilize(เฟอ'ทะไลซ) vt. ผสมพันธุ์,ทำให้มีลูก,ทำให้เกิดผล,ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, See also: fertilizable,fertilisable adj.
filling(ฟิล'ลิง) n. สิ่งที่ใส่เข้าไป,สิ่งอุด,ไส้ในขนม,สิ่งที่ใช้อุดฟัน,การเข้าเสริมตำแหน่งว่าง,การเข้าทำงานแทน, See also: fillingly adj.
fishy(ฟิช'ชี) adj. คล้ายปลา (กลิ่น,รสหรืออื่น ๆ) ,ซึ่งประกอบด้วยปลา,ซึ่งมีปลาอุดมสมบูรณ์,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้,น่าสงสัย,ทื่อ,ปราศจากความรู้สึก
flowing(โฟล'อิง) adj. ซึ่งไหล,หลั่งไหล,ไปคล่องแคล่ว,ไปยังราบรื่น,ย้อย,อุดมสมบูรณ์,มีมากเกิน., See also: flowingly adv., Syn. moving
fructify(ฟรัค'ทะไฟ) vi. ให้กำเนิดผล,ออกผล. vt. ทำให้ได้ผล,ทำให้มีผล,ทำให้อุดมสมบูรณ์., See also: fructifier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abound(vi) มาก,อุดมสมบูรณ์,ดกดื่น,ดาษดื่น
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
abundant(adj) ดกดื่น,มากมาย,อุดมสมบูรณ์
aplenty(adv) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เพียงพอ
blockage(n) การปิดล้อม,การอุด,การขัดขวาง
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุด
bursary(n) เงินทุน,เงินอุดหนุน,เงินอุปถัมภ์,ทุนการศึกษา
calk(vt) ชันยา,อุดรูรั่ว,ปิดรูรั่ว
caulk(vt) ปิดรู,ชันยาเรือ,อุดรูรั่ว,สมาน,เชื่อมรู
cement(vt) อุดด้วยปูนซีเมนต์,เชื่อม,ทำให้ยึดแน่น,ประสาน
chink(vt) อุดรู,อุดช่อง
choke(n) การสำลัก,การอุดตัน
choke(vi) สำลัก,ตัน,อุด,หายใจไม่ออก
clog(vt) ขัดขวาง,ถ่วง,ทำให้ตัน,อุด,กีดขวาง
contribute(vt) ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ให้เงินช่วย,มีส่วนช่วย
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
contributory(adj) ที่มีส่วนช่วย,ที่อุดหนุน,ที่สนับสนุน
copious(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ไหลหลั่ง,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
cork(vt) ทำให้หยุด,อุดด้วยไม้ก๊อก
custom(n) จารีตประเพณี,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม,การอุดหนุน, กิจวัตร, ภาษี
exuberance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความเจริญงอกงาม
exuberant(adj) สมบูรณ์,อุดมสมบูรณ์,งอกงาม,เจริญงอกงาม
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
fecund(adj) อุดมสมบูรณ์,สร้างสรรค์,มีลูกดก,มีดอกมีผล
fecundity(n) ความอุดมสมบูรณ์,การให้ผลดก,ความสามารถสร้างสรรค์ได้
fertile(adj) อุดม,สมบูรณ์,ซึ่งให้ผล,มีตัว
fertility(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความอุดม,ความสมบูรณ์
fertilization(n) การทำให้อุดม,การทำให้เกิดผล,การทำให้มีผล,การผสมพันธุ์
fertilize(vt) เพาะพันธุ์,ทำให้มีผล,ทำให้เกิดผล,ทำให้อุด
fruitfulness(n) ความอุดมสมบูรณ์,การมีผลดก,การให้ผลดี
gag(n) การอุดปาก,การปิดปาก,การจำกัดเสรีภาพในการพูด
gag(vt) อุดปาก,ปิดปาก,สวมบังเหียนปาก
galore(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างมากมาย,อย่างเยอะแยะ,อย่างอุดมสมบูรณ์
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
idealist(n) นักอุดมคติ,นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ,ทำให้เป็นอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ
impoverish(vt) ทำให้ไม่อุดมสมบูรณ์,ทำให้ยากจน,ทำให้อ่อนกำลัง
leanness(n) ความผอม,ความขาดแคลน,ความซูบซีด,ความไม่อุดมสมบูรณ์
loam(n) พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์
luxuriance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความฟุ้งเฟ้อ,ความหรูหรา
luxuriant(adj) อุดมสมบูรณ์,งอกงาม,ฟุ้งเฟ้อ,หรูหรา,โอ่อ่า
mellow(vi) สุก,ฉ่ำ,แก่,อุดมสมบูรณ์
mere(adj) เท่านั้น,แท้ๆ,เป็นเพียง,เฉยๆ,บริสุทธิ์,อุดมสมบูรณ์
occlude(vt) อุด,ปิดกั้น,ปิดบัง,กีดกัน
opulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ
opulent(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,อุดมสมบูรณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
理想[りそう, ] อุดมคติ
協賛[きょうさん, ] (n vt ) ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, S. . supportly adv., S. bear,sustain,uphold
地方交付税[ちほうこうふぜい, ] (n ) เงินอุดหนุนประเภทหนึ่งที่ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการประกันว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย จะได้เงินอุดหนุนประเภทนี้มากกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้มาก
腸閉塞[ちょうへいそく, ] (n ) ภาวะลำไส้อุดตัน
塞栓症[そくせんしょう, ] การอุดตันของเส้นเลือด, อาการเส้นเลือดอุดตัน

German-Thai: Longdo Dictionary
herzhaft(adj) ที่เข้มข้นอุดมสมบูรณ์(อาหาร) เช่น ein herzhaftes Abendessen อาหารเย็นที่พรั่งพร้อม
Hochschule(n) |die, pl. Hochschulen| สถาบันอุดมศึกษา เช่น Universität, Fachhochschule
Füllung(n) |die, pl. Füllungen| ไส้ในขนม, เสิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเติมตำแหน่งว่าง
Ostern(n uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
üppig(adj) ล้นหลาม, อุดมสมบูรณ์ เช่น Der Mann trägt einen üppigen Bauch vor sich her. ผู้ชายคนนี้มีพุงห้อยมาเชียว
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ohropax (n name uniq ) ชื่อยี่ห้อที่อุดหู

French-Thai: Longdo Dictionary
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย

Are you satisfied with the result?

Go to Top