Search result for

*สกท*

(24 entries)
(0.6057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สกท,-สกท-, *สกท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกท. [N] Office of the Board of Investment, See also: BOI, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สกท. [N] Board of Investment, See also: BOI, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยี่สกทองดู ยี่สก.
สกทาคามิผล, สกิทาคามิผล(สะกะ-, สะกิ-) น. ธรรมที่พระสกทาคามีได้บรรลุ. (ป. สกทาคามิผล, สกิทาคามิผล; ส. สกฤทาคามินฺ + ผล). (ดู ผล).
สกทาคามิมรรค, สกิทาคามิมรรค(-มัก) น. ทางปฏิบัติที่ให้สำเร็จเป็นพระสกทาคามี. (ส. สกฤทาคามินฺ + มารฺค; ป. สกทาคามิมคฺค, สกิทาคามิมคฺค). (ดู มรรค).
สกทาคามี, สกิทาคามี(สะกะ-, สะกิ-) น. “ผู้มาสู่กามภพอีกครั้งหนึ่ง” เป็นชื่อพระอริยบุคคลชั้นที่ ๒ ใน ๔ ชั้น คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์, บางทีก็เรียกสั้น ๆ ว่า พระสกทาคา หรือ พระสกิทาคา.
คาถา ๒, คาถาอาคมน. คำเสกที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์.
มรรค, มรรค-, มรรคาในพระพุทธศาสนา เป็นชื่อแห่งโลกุตรธรรม คู่กับ ผล มี ๔ ชั้น คือ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค, ทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ เป็น ๑ ในอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เรียกเต็มว่า มรรคมีองค์ ๘ ประกอบด้วย สัมมาทิฐิ–ความเห็นชอบ ๑ สัมมาสังกัปปะ–ความดำริชอบ ๑ สัมมาวาจา–การเจรจาชอบ ๑ สัมมากัมมันตะ–การงานชอบ ๑ สัมมาอาชีวะ–การเลี้ยงชีวิตชอบ ๑ สัมมาวายามะ–ความพยายามชอบ ๑ สัมมาสติ–ความระลึกชอบ ๑ สัมมาสมาธิ–ความตั้งใจชอบ ๑ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง.
ยี่สกน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Probarbus jullieni Sauvage ในวงศ์ Cyprinidae ลำตัวยาวเพรียว แบนข้าง มีหนวดสั้นที่มุมปากข้างละ ๑ เส้น มีแถบสีดำเด่นพาดตามยาวเฉพาะบนลำตัว ๗-๘ แถบ ขนาดยาวได้ถึง ๑ เมตร, ยี่สกทอง ก็เรียก.
สกิทาคามีน. สกทาคามี.
โสดา ๒, โสดาบันน. “ผู้แรกถึงกระแสธรรม (พระนิพพาน)” เป็นชื่อพระอริยบุคคลชั้นต้นใน ๔ ชั้น คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์, บางทีก็เรียกสั้น ๆ ว่า พระโสดา.
อนาคามีน. “ผู้ไม่มาสู่กามภพอีก” เป็นชื่อพระอริยบุคคลชั้นที่ ๓ ใน ๔ ชั้น คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์, บางทีเรียกสั้น ๆ ว่า พระอนาคา.
อรหันต-, อรหันต์(อะระหันตะ-, ออระหันตะ-, อะระหัน, ออระหัน) น. ชื่อพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดใน ๔ ชั้น คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ เรียกว่า พระอรหันต์. (ศัพท์นี้ใช้ อรหา หรือ อรหัง ก็มี แต่ถ้าใช้เป็นคำวิเศษณ์หรืออยู่หน้าสมาสต้องใช้ อรหันต).
อริยผลน. ชื่อโลกุตรธรรมในพระพุทธศาสนา มี ๔ ชั้น คือ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล, คู่กับ อริยมรรค.
อริยมรรคชื่อโลกุตรธรรมในพระพุทธศาสนา มี ๔ ชั้น คือ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค, คู่กับ อริยผล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll place the skyฉันจะเสกท้องฟ้า Labyrinth (1986)
You can make gold?เจ้าเสกทองได้? Spirited Away (2001)
When I get out of here...ถ้าฉันออกไปจสกที่นี่ไดh Resident Evil (2002)
Why not snap your fingers and make me a chest of gold?ทำไมเจ้าไม่ดีดนิ้ว แล้วเสกทองให้ข้าซักหีบล่ะ Mirror Mirror (2012)
I can conjure anything you desire.พ่อเสกทุกอย่างให้ลูกได้ The Return (2012)
So, tell me, what made the queen go all ice-crazy?งั้นบอกข้าว่า ทำไมราชินีถึงเสกทุกอย่างให้เป็นน้ำแข็ง Frozen (2013)
We're gonna consecrate the ground, and you're gonna get to fessing up.เราจะปลุกเสกที่พื้นดิน และเธอก็จะสารภาพเอง Clip Show (2013)
Maybe you can conjure up an address.บางทีคุณอาจจะสามารถร่ายคาถา เสกที่อยู่ขึ้นมา Original Sin (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกแสกทุ่งหญ้า[n. exp.] (nok saēk thung yā) EN: Grass Owl ; African Grass-Owl   FR: Effraie du Cap [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top