Search result for

*ผลาญ*

(146 entries)
(0.13 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผลาญ,-ผลาญ-, *ผลาญ*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
PET Scan (n vt ) PET Scan ย่อมาจาก Positron Emmision Tomography เป็นเครื่องมือใหม่ที่ใช้เพื่อ ตรวจหาการกระจายและปริมาณความผิดปกติของสารเภสัชรังสีโพสิตรอน ทำให้ข้อมูลที่ได้จาก PET มีความแตกต่างจากเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งเรารู้จักกันดี เช่น การตรวจด้วย ultrasound, CT และ MRI ที่ส่วนใหญ่จะแสดงเพียงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค การตรวจด้วย PET เป็นการถ่ายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีที่สลายตัวให้โพสิตรอน (positron) สารเภสัชรังสีเหล่านี้จะสัมพันธ์และแสดงถึงขบวนการชีววิทยาต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เราสามารถตรวจขบวนการเผาผลาญ (metabolism) ของเซลล์ได้ หลักการของเครื่องตรวจนี้คือ ใช้้ในการตรวจหาเซลล์ที่มีเมตะบอลลิสม์ผิดปกติ เป็นการตรวจหาการทำงานของเซลล์และผ่านกลวิธีทำให้ออกมาเป็นรูปให้เราเห็น ในการตรวจมะเร็งปอดเราใช้น้ำตาล เมื่อเราทำให้น้ำตาลนั้นจับกับสารกัมมันตภาพ (Glucose 2-fluoro-2-deoxy-D-glucose หรือ FDG) ฉีดเข้าไปในเลือด เซลล์ไหนที่มีเมตะบอลลิสม์สูงจะใช้น้ำตาลมาก เช่น เซลล์ของมะเร็ง เซลล์ไหนที่ตายหรือมีเมตะบอลลิสม์ต่ำจะใช้น้ำตาลน้อย เมื่อใช้ Radiotracer จับปริมาณกัมมันตภาพ เราจะพบว่าก้อนมะเร็งนั้นมีกัมมันตภาพสูงกว่าเนื้อธรรมดาและใช้ตรวจทั้งตัว ก็ได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลาญ    [V] waste, See also: squander, dissipate, lavish, Syn. ถลุง, Example: เขาผลาญทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ให้ไว้จนหมด, Thai definition: ทําลายทรัพย์สมบัติให้หมดสิ้นไป
ผลาญ    [V] destroy, See also: ruin, demolish, wreck, Syn. ทำลาย, ทำให้พินาศ, Example: อาคารถูกไฟผลาญจนไม่เหลือแม้แต่ซาก, Thai definition: ทําลายให้หมดสิ้นไป
ล้างผลาญ    [V] devastate, See also: destroy, ravage, squander, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนโตของหล่อนล้างผลาญสมบัติไปหลายสิบล้าน, Thai definition: ทำลายให้ฉิบหายหมดไปอย่างไม่มีเหลือ
การเผาผลาญ    [N] burning down, See also: being on fire, flaming, blazing, Syn. การเผา, การเผาไหม้, Example: การเผาผลาญของไฟทำให้ทุกอย่างที่นี่มอดเป็นจุลไม่มีเหลือ
กินล้างกินผลาญ    [V] eat extravagantly, See also: be prodigal, be extravagant in eating and drinking, Syn. กินครึ่งทิ้งครึ่ง, กินทิ้งกินขว้าง, Example: ลูกคนนี้กินล้างกินผลาญพ่อแม่, Thai definition: กินอย่างสุรุ่ยสุร่าย
จองล้างจองผลาญ    [V] get revenge and destroy completely, See also: get vengeance and wipe out (someone), Syn. ตามล้างผลาญ, Example: ไม่รู้ว่าเขาจะจองล้างจองผลาญผู้หญิงคนนี้ไปถึงไหน, Thai definition: คอยมุ่งทำลายอยู่ตลอด
การเผาผลาญอาหาร    [N] metabolism, Example: ร่างกายของเด็กมีการเผาผลาญอาหารได้ดีกว่าผู้ใหญ่หลายเท่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กินล้างกินผลาญก. กินครึ่งทิ้งครึ่ง, กินทิ้งกินขว้าง, กินอย่างสุรุ่ยสุร่าย.
จองล้างจองผลาญก. ผูกใจเจ็บคิดจะทำการแก้แค้นให้ได้.
ผลาญ(ผฺลาน) ก. ทำลายให้หมดสิ้นไป, บางทีหมายถึงทำลายทรัพย์สมบัติให้หมดสิ้นไป เช่น ผลาญพ่อผลาญแม่ คือ ทำลายทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ให้หมดสิ้นไป.
ล้างผลาญก. ทำลายให้ฉิบหาย.
หนุมานผลาญยักษ์น. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูงระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งตั้งวงล่างระดับชายพก เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ตั้งวงล่าง.
โซรม(โซม) ก. รุมกัน, ช่วยกัน, เช่น จึ่งจะรุมโรมโซรมปรทยด (ม. คำหลวง ชูชก), เลือดไหลคือโชรเซราะธาร ยักษาพลพาน โซรมก็ผาดผลาญผลง (อนิรุทธ์).
ถลุงโดยปริยายใช้ในความหมายต่าง ๆ กันแล้วแต่ข้อความแวดล้อม เช่น ถลุงเงินเสียเรียบ หมายถึง ผลาญเงิน นักมวยถูกถลุงเสียยํ่าแย่ หมายถึง ถูกเตะต่อยเสียยํ่าแย่ เอารถยนต์ไปถลุงเสียยับเยิน หมายถึง เอาไปใช้อย่างไม่ปรานีปราศรัย.
ประหารน. การตี, การฟัน, การล้าง, การผลาญ.
มล้าง(มะล้าง) ก. ม้าง, ล้าง, ฆ่า, ผลาญ.
วินาศกรรม(วินาดสะกำ) น. การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สินโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ของนายจ้างหรือของศัตรู เช่น ในกรณีที่เกิดพิพาทกันขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกันโดยตรงหรือโดยปริยาย.
สังหาร(-หาน) ก. ฆ่า, ผลาญชีวิต.
อาสัญก. ตาย เช่น โทษลูกนี้ผิดเป็นนักหนา ดังแกล้งผลาญมารดาให้อาสัญ (สังข์ทอง).
อินซูลินน. ฮอร์โมนประเภทโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งหย่อมเซลล์แลงเกอร์ฮานส์ (islets of Langerhans) ในตับอ่อนผลิตขึ้น มีสมบัติควบคุมการเผาผลาญนํ้าตาลในร่างกาย ในทางแพทย์ใช้เป็นสารลดระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boondogglingการผลาญเงิน (ของรัฐ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metabolismการเผาผลาญ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Energy metablismการเผาผลาญพลังงาน [TU Subject Heading]
Positron Emission Tomographyเป็นเทคนิคการถ่ายภาพอวัยวะในร่างกายที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยการตรวจวัดสารกัมมันตรังสีบางชนิด ซึ่งให้แก่ร่างกายในรูปของสารเภสัชรังสี เพื่อใช้ในการตรวจวัดเชิงปริมาณของขบวนการทางชีวเคมีในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ไอโซโทปรังสีที่ใช้จะเป็นชนิดที่ปลดปล่อยโพซิตรอนออกมา เช่น ออกซิเจน-15 ไนโตรเจน-13 และคาร์บอน-11 โพซิตรอนที่ปล่อยออกมานี้จะเข้าทำปฏิกิริยาประลัย (annihilation) เกือบจะทันทีทันใดกับอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบนิวเคลียสในอะตอมของสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารเภสัชรังสีนั้น และมีรังสีแกมมาพลังงาน 511 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ปลดปล่อยออกมาพร้อมกันในสองทิศทางตรงกันข้าม สามารถตรวจวัดได้ด้วยหัววัดรังสีที่อยู่ตรงข้ามกัน จากหัววัดหลายๆ หัวที่ล้อมรอบคนไข้ ทำให้ทราบตำแหน่งที่ผิดปกติในร่างกายได้ โดยการแปลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องจากส่วนใหญ่ของไอโซโทปรังสีที่ใช้กับเทคนิคนี้ เป็นไอโซโทปของธาตุที่เป็นส่วนประกอบของอินทรีย์วัตถุ จึงทำให้ PET มีประโยชน์ในการศึกษากระบวนการทางสรีรวิทยาและชีวเคมีที่ผิดปกติด้วย ในทางปฏิบัติ PET จำเป็นต้องใช้ไอโซโทปรังสีที่ผลิตขึ้นจากการระดมยิงที่เป้า ด้วยโปรตรอนพลังงานสูงภายในเครื่องไซโคลตรอน การศึกษาโดยใช้ PET จะมุ่งเน้นไปยังระบบประสาทส่วนกลางเป็นหลัก ด้วยการวัดตัวแปรเสริมอื่นๆ ประกอบ เช่น การไหลเวียนของเลือด กระบวนการสร้างและสลายน้ำตาลกลูโคส และการเผาผลาญออกซิเจน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะหาสมุฏฐานของโรคลมบ้าหมู หรือหาขนาดที่แน่นอนของบริเวณที่พิการในสมองได้ ในการศึกษาที่เกี่ยวกับหัวใจและหน้าที่ของหัวใจ การตรวจโดยใช้ PET จะเป็นวิธีที่เฉพาะเจาะจง และให้ผลดีกว่าการตรวจสอบโดยวิธีอื่นๆ [พลังงาน]
Carbohydrate Metabolismเผาผลาญคาร์โบไฮเดรท,เมตาบอลิสมของคาร์โบฮัยเดรต,ขบวนการครองธาตุของคาร์โบฮัยเดรท [การแพทย์]
Catabolismขบวนการทำลาย,การแยกสลาย,กระบวนการสลายตัว,ขบวนการทำลาย,กระบวนการสลาย,การสลายตัว,การเผาผลาญ,การย่อย,ระบบคาตาบอลิสัม,ขบวนการสลายตัว,การทำลาย,การสลาย,การเผาผลาญ,กระบวนการสลาย [การแพทย์]
Fat Metabolismเผาผลาญไขมัน [การแพทย์]
Metabolic Acidosisกรดจากการเผาผลาญ [การแพทย์]
Metabolic Activitiesขบวนการย่อย, การเผาผลาญและการครองธาตุ [การแพทย์]
Metabolic Controlsการควบคุมการเผาผลาญ [การแพทย์]
Metabolic Disturbancesการรบกวนต่อการเผาผลาญ [การแพทย์]
Metabolic Processกระบวนการเผาผลาญ, กระบวนการเมตตะโบลิสซั่ม [การแพทย์]
Metabolismเมตะโบลิซึม, เมตาบอลิสม์, การเผาผลาญ, เมตาบอลิสม, สังเคราะห์, เมตาบอลิสซึม, เมตาบอลิสัม, การเผาผลาญอาหาร, เมตาโบลิสม, การสร้างและสังเคราะห์ภายในเซลล์การครองธาตุ, เมทาบอลิสม, ขบวนการเมตะบอลิสม์, เมตาโบลิซั่ม, เมตาโบลิสม์, การเปลี่ยนแปลงในร่างกาย, เมตาบอลิสม, เมตะบอลิสม, การเผาผลาญอาหาร, การสันดาป [การแพทย์]
Metabolism, Anaerobicการเผาผลาญที่ไม่ต้องใช้อากาศ, การเผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิเจน, เมตะบอลิสมที่ไม่ใช้ออกซิเจน, แอนแอโรบิคเมตาบอลิซั่ม, เมตาบอลิซึมที่ไม่ใช้ออกซิเจน, เมตาบอลิสมที่ไม่อาศัยออกซิเจน, เมตาบอลิสมแบบไม่ใช้ออกซิเจน [การแพทย์]
Metabolizedถูกเปลี่ยนแปลง, ทำลาย, ถูกเผาผลาญ, เปลี่ยนแปลงไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on, Jasper. Come and take some of that fat off.มาเถอะ เเจสเปอร์ ไปเดินเล่นเผาผลาญไขมันกัน Rebecca (1940)
-Go ahead, annihilate each other.ผมจะไม่ช่วยใคร เชิญไปล้างผลาญกันเอง Beneath the Planet of the Apes (1970)
They caused a lot of trouble, are hard to control, they flare up they burn a lot of energy... and then they suddenly die.ก่อปัญหามากมาย ไฟยากที่จะควบคุม มันเผาผลาญ เผาผลาญพลังงาน แล้วจู่ๆ ก็มอดไป Don Juan DeMarco (1994)
I have a much higher metabolism. - Bite me!ฉันต้องกินนี่ ฉันมีระบบเผาผลาญสูง James and the Giant Peach (1996)
Consumed by his hatred for Nicholas and his family,ผลาญทุกอย่างด้วยความเกลียดชัง ต่อนิโคลัสและครอบครัว Anastasia (1997)
You fly too high, you'll get burnt.เธอยิ่งบินสูง , ก็ยิ่งจะถูกเผาผลาญ Pi (1998)
- I got burnt.แมกซ์ ฉันถูกไฟผลาญ Pi (1998)
- I have a really high metrab...เพราะฉันมีระบบการเผาผลาญ ที่สูงสุดๆ มันเป็นกสารเผา... Legally Blonde (2001)
- I don't have money to burn. - There's nothing--ผมไม่มีเงินให้ผลาญ ไม่มีอะไร... Punch-Drunk Love (2002)
At the rate we're burning fossil fuels and polluting the environment...อัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิง และทำลายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้... The Day After Tomorrow (2004)
She says nothing's connected, doesn't matter what you do, you can drive a car, you can burn up gas, yeah?เราอาจขับรถ เผาผลาญน้ำมัน ซึ่งมีเหตุผลเพราะคนเราเดี๋ยวนี้ I Heart Huckabees (2004)
Jason Bourne will not destroy any more of this agency.ผมไม่ต้องการให้เจสัน บอร์น ล้างผลาญองค์กรเราไปมากกว่านี้อีกแล้ว The Bourne Supremacy (2004)
It burns carbs. It just burns up all your carbs.มันช่วยเผาผลาญแป้ง Mean Girls (2004)
Well, the Kalteen bars have burned up all your carbs, and now your body's just running on water.คือ มันจะเผาผลาญไขมันในัวเธอ ตอนนี้ตัวเธอก็มีแต่น้ำ Mean Girls (2004)
Two mg of oral triazolam... every seven hours induces a safe sleep state and a minimal metabolic rate.ยานอนหลับ 2 มิลลิกรัม... กินทุกเจ็ดชั่วโมงเพื่อให้นอนหลับและลดอัตราการเผาผลาญ Primer (2004)
He's a preening self-promoter.ถอนทุนคืนจากที่มันผลาญไป King Kong (2005)
Crab Simmons was on my ass for the 90 grand I owed him.แครป ซิมมอนส์ จองล้างจองผลาญผม เพราะหนี้ 90,000 เหรียญ Allen (2005)
- So angry spirits are born out of violent death, right ? - Yeahวิญญาณที่จ้องล้างจ้องผลาญนี่ เกิดจาก การตายที่โหดเหี้ยม ใช่มั้ย อือ Pilot (2005)
They have no real use and they waste the publics' tax money.ตัดคอ พวกเค้าน่ะไม่เห็นทำประโยชน์อะไรเลย แล้วยังผลาญเงินภาษีอีก Episode #1.1 (2006)
The sacred and ancient festival.สปาร์ทาจะถูกไฟผลาญ300 (2006)
Because it seems though a slave and captive of lecherous old men the oracle's words could set fire to all that I love.คำของเทพีพยากรณ์อาจผลาญ ทุกสิ่งที่ข้ารักไปได้ เหตุนี้เองทำให้ราชันข้า มิอาจบรรทม และบังคับให้ลุกจาก พระแท่นอันอบอุ่น 300 (2006)
There will be no glory in your sacrifice.ทุกจารึกแห่งกรีก จะถูกเผาผลาญ ผู้ลิขิตพงศาวดาร และผู้คัดลอกทุกคน 300 (2006)
My father said I was a waste of his time and his money.พ่อบอกว่าผมเป็นตัวผลาญเวลา แล้วก็เงินเขา Gridiron Gang (2006)
If that happens I'll search every Blimpie's in the tristate area for you.ฉันจะตามจองล้าง จองผลาญเธอแทบพลิกแผ่นดิน The Devil Wears Prada (2006)
Boy, they gotta burn a lot of fuel to run them cars, you know it?พวกเขาเผาผลาญเชื้อเพลิงไปมาก เพื่อวิ่งรถพวกนั้น คุณรู้มั้ย The Astronaut Farmer (2006)
The fuel will still be pumped in at a high pressure and it'll burn in the chamber create the same exhaust gases as the high-grade rocket fuel.เชื้อเพลิงจะยังคงถูกสูบ ด้วยความดันสูง... ...แล้วไปเผาผลาญอยู่ภายใน... ...สร้างสิ่งที่เหมือนไอเสีย ให้เป็นเชื้อเพลิงของจรวดชั้นดี The Astronaut Farmer (2006)
- Unlike the first launch this fuel will burn evenly giving us the right amount of thrust needed to launch...- ไม่เหมือนอันแรกที่ปล่อย... ...เชื้อเพลิงจะเผาผลาญสม่ำเสมอ... ...เพื่อให้ผลรวมของแรงดัน พอที่จะปล่อย... The Astronaut Farmer (2006)
These little bastards are the bane of my existence, I swear to God.ไอ้หนูเวรนี่ตามจองล้างจองผลาญ ผมไปทุกที่เลยให้ตายสิ The Rat (2006)
What more have we got to do for him? Now that he's pissed away everything.เราจะต้องทำอะไรให้เขาอีก เมื่อเขาผลาญทุกอย่างไปแล้ว The City of Violence (2006)
After Donghwan squandered all we had, there was only Wang-jae to help him out.หลังจากที่ดองแวนผลาญทุกอย่างหมดแล้ว มีก็แต่แวง-จี เท่านั้นที่ช่วยเขา The City of Violence (2006)
How many calories do you burn at the Buy More? Bryce Larkin is in my bedroom.ตอนทำงาน นายเผาผลาญพลังงานไปเท่าไหร่ Chuck Versus the Nemesis (2007)
In a future where the world had already been devastated by the Shanti virus.ในอนาคตที่ซึ่งโลกได้ถูก ไวรัส ชานติ ล้างผลาญ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
If she goes into a coma,we know it's a metabolic problem.ถ้าเธอตกอยู่ในอาการโคม่า เราก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผาผลาญ The Right Stuff (2007)
But vitamin d's metabolized by the liver and kidneys.แต่ว่า วิตามิน ดี เผาผลาญโดย ตับกับไต The Right Stuff (2007)
Gawd, the lad is drinking me out of house and home, how long until Pirelli gets back?พระเจ้าจอร์จ เด็กนั่นดื่มล้างดื่มผลาญ เมื่อไหร่อีตาพิเรลลี่จะกลับมาเนี่ย Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Now your body metabolizes the poison and the antiviral serum is going to be created from your blood.ตอนนี้ร่างกายคุณ เผาผลาญยาพิษ และเซรั่มต้านไวรัส กำลังสร้างจากเลือดของคุณ Chuck Versus the Ex (2008)
Well, maybe the antivirals metabolize in saliva.งั้นบางที ยาต้านเชื้อไวรัส ก็อาจเผาผลาญได้ในน้ำลาย Chuck Versus the Ex (2008)
Your metabolism is primed to accept abilities.ระบบเผาผลาญร่างกายนายเหมาะต่อการซึมซับพลัง Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
There are those who got burned by the heat.ส่วนคนที่ถูกความรักนั้นเผาผลาญ Summer Kind of Wonderful (2008)
Why are you wasting it like this?ทำไมถึงเอามาผลาญแบบนี้? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
I'm not wasting...ผมไม่ได้ผลาญ... The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Metabolic diseases specialize.โรคระบบเผาผลาญพิเศษ Not Cancer (2008)
Metastasis is just a fancy word for screws around.ระบบเผาผลาญมันซับซ้อน มันทำลายได้ทั่วไป Not Cancer (2008)
So it's a bleed, clot, tumor, metabolic, or infection.แล้วไง มันอาจจะมีเลือดออก เลือดแข็งตัว เนื้องอก โรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญ หรือโรคติดเชื้อ The Itch (2008)
Lab tests showed the delirium wasn't caused by a metabolic problem.ผลแลปแสดงว่าอาการเพ้อคลั่งไม่ได้เเกิดจาก ปัญหาการเผาผลาญพลังงาน Emancipation (2008)
Now you got the entire R D Department burning through cash claiming it's related to cell phones for the Army?ทีนี้คุณให้แผนกวิจัยผลาญงบเป็นว่าเล่น อ้างว่าเพื่อคิดค้นมือถือให้กับทางกองทัพ The Dark Knight (2008)
Went running with Marley to burn off frustration.พามาร์ลีย์ไปวิ่ง เผาผลาญความหงุดหงิดซักหน่อย Marley & Me (2008)
And I'm a thief who blows his moneyส่วนผมเป็นโจรที่ผลาญเงินของพวกเขา Safe and Sound (2008)
Not to mention the oil guzzled in the production process and transport.นี่ยังไม่รวมน้ำมันที่ถูกผลาญไปในกระบวนการผลิตและขนส่ง Home (2009)
We haven't understood that we're depleting what nature provides.เรายังไม่ตระหนักว่า เรากำลังผลาญทรัพยากรธรรมชาติ Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเผาผลาญ[n. exp.] (kān phao phlān) EN: burning down ; being on fire ; flaming ; blazing   
การเผาผลาญอาหาร[n. exp.] (kān phao phlān āhān) EN: metabolism   
ล้างผลาญ[v. exp.] (lāngphlān) EN: devastate ; destroy ; ravage ; squander   FR: dilapider ; dissiper
เผาผลาญ[v. exp.] (phao phlān) EN: burn down ; rage to the ground ; consume   FR: ravager complétement
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck   FR: dévaster ; ravager
ผลาญ[v.] (phlān) EN: waste ; squander ; dissipate ; lavish   
ผลาญทรัพย์[v. exp.] (phlān sap) FR: gaspiller
ผู้ผลาญทรัพย์[n. exp.] (phū phlān sap) FR: gaspilleur [m] ; gaspilleuse [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animal heat    [N] ความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายสัตว์
blow    [VT] ผลาญ (คำสแลง), See also: ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย, Syn. dissipate, waste
burn    [N] การเผาผลาญ
burning    [ADJ] ที่ถูกเผาผลาญ
damage    [VI] ทำความเสียหาย, See also: ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ, Syn. harm, hurt, ruin
damage    [VT] ทำความเสียหาย, See also: ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ, Syn. harm, hurt, ruin
destroy    [VT] ทำลาย, See also: ผลาญ, ทำให้พัง, ทำให้สิ้นซาก, Syn. annihilate, demolish, ruin
destruct    [VT] ทำลาย, See also: ทำลายล้าง, ผลาญ, Syn. ruin, demolish, exterminate, devastate
destruct    [ADJ] ที่ใช้เพื่อทำลายล้าง, See also: ที่ล้างผลาญ, Syn. ruinable, devastative
devour    [VT] เผาผลาญ (มัใช้รูป passive voice), See also: ทำลาย, Syn. spoil, ravage, raze, desecrate
metabolic    [ADJ] เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหาร
metabolise    [VT] ทำให้เผาผลาญอาหาร, See also: เผาผลาญ
metabolism    [N] กระบวนการเผาผลาญอาหาร, See also: เมตาบอลิซึม, การสันดาป, Syn. digestion
metabolize    [VT] ทำให้เผาผลาญอาหาร, See also: เผาผลาญ
ravage    [VT] ทำให้เสียหาย, See also: ทำลาย, ล้างผลาญ, Syn. destroy, ruin, spoil
ravage    [N] การทำลายล้าง, See also: การล้างผลาญ, Syn. damage, destruction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbau(แอบ'โบ) ผลิตผลของการเผาผลาญ
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
consume(คันซูม') {consumed,consuming,consumes} vt. บริโภค,ผลาญ,กิน,กลืนใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ครอบงำ. vi. สูญสลาย,สิ้นเปลือง,สูญสิ้น
consumer(คันซู'เมอะ) n. ผู้บริโภค,สิ่งผลาญ,ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ
consumption(คันซัมพฺ'เชิน) n. การบริโภค,การเผาผลาญ,การใช้สินค้าหรือการบริการที่มีค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่แลกเปลี่ยนได้,วัณโรค,โรคที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม, Syn. consuming,utilization
consumptive(คันซัมพฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการบริโภค,มีลักษณะทำลาย,มีลักษณะเผาผลาญ,เป็นหรือมีลักษณะของวัณโรค., See also: consumptiveness n. ดูconsumptive, Syn. consuming
corrosive(คะโร'ซิฟว) adj. ซึ่งกัดกร่อน,ซึ่งเผาผลาญ,ซึ่งทำให้ผุพัง. n. สิ่งกัดกร่อน (เช่นกรด), See also: corrosiveness n. ดูcorrosive, Syn. scathing
destroy(ดิสทรอย') vt. ทำลาย,ผลาญ,ดับ,ฆ่า, Syn. ruin
devastate(เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น, See also: devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate, Syn. ravage
devour(ดิเวา'เออะ) vt. กลืน,กินอย่างตะกละ ตะกลาม,เผาผลาญ,ใช้อย่างสิ้นเปลือง,หมกมุ่น., See also: devourer n. ดูdevour devouringly adv. ดูdevour
foray(ฟอ'เร) n. การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม) ,การโจมตีอย่างรวดเร็ว. vi. โจมตี,จู่โจม,ปล้นสะดม,ทำลาย,ล้างผลาญ -forayer n., Syn. raid,invade,destroy
growth hormoneเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต และเกี่ยวข้องกับขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย
hyperthyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมามากกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารมากทำให้เกิดโรค 2 อย่างคือ 1. exophthalamic goiter เป็นลักษณะคอหอยพอก ใจสั่นเหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ตกใจง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ตาโปนและถลน 2. adenomatous goiter with hyperthyroidism เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมธัยรอยด์โตแล้ว ทำให้เกิดอาการเหมือนชนิดแรก แต่ไม่ใคร่โปนมากนัก
hypothyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมาน้อยกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารน้อยลง
metabolise(มะแทบ'บะไลซ) vt.,vi. สันดาป,เผาผลาญ
metabolism(มะแทบ'บะลิสซึม) n. การสันดาป,การเผาผลาญ,การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ
metabolize(มะแทบ'บะไลซ) vt.,vi. สันดาป,เผาผลาญ
thyroxinควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกาย ช่วยทำการแลกเปลี่ยนน้ำและเกลือแร่ เปลี่ยนกรดอะมิโนให้เป็นกลูโคส ควบคุม fatty acid cholesterol phospholipid ควบคุมการเจริญเติบโต

English-Thai: Nontri Dictionary
attrition(n) การล้างผลาญ,การขัดสี,การสึกกร่อน
consume(vt) บริโภค,อุปโภค,กิน,ผลาญ,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย
destroy(vt) ทำลาย,เผาผลาญ,ผลาญ,ล้างผลาญ,สังหาร,ฆ่า
destroyer(n) ผู้ทำลาย,ผู้ล้างผลาญ,เรือพิฆาต
destruction(n) การทำลาย,วิธีการทำลาย,การล้างผลาญ,สิ่งที่ถูกทำลาย
destructive(adj) ชอบทำลาย,ชอบล้างผลาญ,เป็นภัย,เป็นอันตราย
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ
devour(vt) มูมมาม,สวาปาม,ทำลาย,เผาผลาญ,ล้างผลาญ
exterminate(vt) ถอนรากถอนโคน,กำจัดให้หมด,ทำลายสิ้น,ผลาญ
extermination(n) การทำลายสิ้น,การผลาญ,การกำจัด,การถอนรากถอนโคน
extirpate(vt) ถอนรากถอนโคน,ทำลายล้าง,กำจัด,เผาผลาญ
foray(n) การปล้นสะดม,การจู่โจม,การโจมตี,การล้างผลาญ
foray(vt) ปล้นสะดม,จู่โจม,โจมตี,ทำลายล้าง,ล้างผลาญ
idleness(n) ความเกียจคร้าน,การอยู่ว่างๆ,การผลาญเวลา
ravage(vt) ล้างผลาญ,ทำลาย,ปล้นสะดม
raze(vt) ลบล้าง,ทำลาย,เผาผลาญ,ขจัด,รื้อถอน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
破壊[はかい, ] การทำลาย,วิธีการทำลาย,การล้างผลาญ,สิ่งที่ถูกทำลาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top