Search result for

*ตรงไป*

(234 entries)
(0.132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตรงไป, -ตรงไป-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
be direct[บี เดอะ เร็ค] (phrase ) ตรงไปตรงมา He is direct. เขาเป็นคนตรงไปตรงมา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรงไปตรงมา    [ADV] frankly, See also: straightforwardly, openly, Syn. เปิดเผย, Ant. ปิดบัง, Example: บางครั้งการพูดเรื่องบางเรื่องตรงไปตรงมาก็ไม่ดีนักเพราะอาจจะทำร้ายน้ำใจของผู้ฟัง
พูดตรงไปตรงมา    [ADJ] frank, See also: direct, open, honest, Syn. ขวานผ่าซาก, โผงผาง, Example: เขาเป็นคนพูดตรงไปตรงมา อย่าไปถือสาเขาเลย, Thai definition: คิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น ไม่มีเสแสร้ง
พูดตรงไปตรงมา    [V] talk openly, See also: talk directly, talk frankly, talk candidly, talk plainly, Syn. พูดโพล่ง, พูดขวานผ่าซาก, พูดโผงผาง, Example: ฉันต้องการให้พูดตรงไปตรงมา ไม่ต้องอ้อมค้อมให้เสียเวลา, Thai definition: คิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น ไม่มีเสแสร้ง
อย่างตรงไปตรงมา    [ADV] straightforwardly, See also: simple and direct, bluntly, Syn. อย่างไม่อ้อมค้อม, Ant. วกวน, อ้อมค้อม, Example: นักวิจารณ์แสดงข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิ๋ว ๑, กิ๋ว ๆว. เสียงร้องเยาะเย้ย, บางทีทำอาการกระดิกนิ้วชี้ตรงไปที่หน้าผู้ที่ถูกเย้ย, กุ๋ย หรือ กุ๋ย ๆ ก็ว่า.
กุ๋ย, กุ๋ย ๆว. เสียงร้องเยาะเย้ย, บางทีทำอาการกระดิกนิ้วชี้ตรงไปที่หน้าผู้ที่ถูกเย้ย, กิ๋ว หรือ กิ๋ว ๆ ก็ว่า.
เกเรเกเสว. ไม่ตรงไปตรงมา.
คลายเคล่ง(-เคฺล่ง) ก. ขยายตรงออกไป, เดินตรงไป, เช่น ครองคลายเคล่งอาศรมบทนั้น (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
โคน ๓น. ชื่อตัวหมากรุกที่ใช้เดินทแยงไปข้างหน้าหรือข้างหลัง หรือเดินตรงไปข้างหน้าคราวละ ๑ ตา.
จ้อง ๒ก. เพ่งตาดูหรือมุ่งมองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น จ้องหน้า, มุ่งคอยจนกว่าจะได้ช่อง, คอยที, เช่น จ้องจับผิด จ้องจะทำร้าย จ้องจะแทง, กิริยาที่เอาปืนหรืออาวุธเล็งมุ่งตรงไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
เฉโกว. ฉลาดแกมโกง, ไม่ตรงไปตรงมา, โฉเก ก็ว่า.
โฉเกว. ฉลาดแกมโกง, ไม่ตรงไปตรงมา, เฉโก ก็ว่า.
ชกก. กำหมัดแล้วพุ่งตรงไปยังที่หมาย เช่น ชกหน้า.
ชี้ก. เหยียดนิ้วชี้เป็นต้นตรงไปที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้เห็นสิ่งที่ต้องการ, เหยียดตรง เช่น หางชี้
เชือนแชว. ไถล, เถลไถลไม่ตรงไปตรงมา, เช่น อย่ามัวแต่เชือนแชอยู่เดี๋ยวจะไม่ทันรถไฟ ความจริงมีอย่างไรก็พูดมา อย่าพูดจาเชือนแช, แชเชือน ก็ว่า, (โบ) อาการที่เดินไม่ตรงทางอย่างคนเมา.
แชว. เถลไถลไม่ตรงไปตรงมา, มักใช้เข้าคู่กับคำ เชือน เป็น แชเชือน หรือ .
แชเชือนว. ไถล, เถลไถลไม่ตรงไปตรงมา, เช่น ปิดประตูรูแกลไม่แชเชือน (สาวเครือฟ้า), เชือนแช ก็ว่า.
ได้กลิ่นก. รู้เบาะแส เช่น ตำรวจได้กลิ่นว่าคนร้ายมาหลบซ่อนอยู่แถวนี้, รู้ระแคะระคาย เช่น ฉันชักได้กลิ่นว่าโครงการนี้ไม่ตรงไปตรงมา.
ตรง, ตรง ๆเปิดเผยไม่มีลับลมคมใน, ไม่ปิดบังอำพราง, ไม่อ้อมค้อม, เช่น พูดตรงไปตรงมา บอกมาตรง ๆ
ตุกติกว. มีเล่ห์เหลี่ยมไม่ตรงไปตรงมา.
ถลากไถลเสไปเรื่องอื่น ๆ ไม่ตรงไปตรงมา (ใช้แก่กริยาพูด) เช่น ถามเรื่องหนึ่ง กลับถลากไถลไปตอบเรื่องอื่น.
น้ำร้อนปลาเป็นน. คำพูดที่ตรงไปตรงมาฟังไม่ไพเราะ เป็นการเตือนให้ระวังตัว แต่ไม่เป็นพิษเป็นภัย, มักพูดเข้าคู่กับ นํ้าเย็นปลาตาย.
เปิดเผยว. ตรงไปตรงมา, ไม่ปิดบัง, เช่น เป็นคนเปิดเผย.
เปิดอกก. บอกความในใจอย่างไม่ปิดบัง, พูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีลับลมคมใน.
แปลตามพยัญชนะก. แปลตามตัวอักษร, แปลความหมายของคำอย่างตรงไปตรงมาคำต่อคำ.
พุ่งก. ทำให้เคลื่อนตรงไปโดยแรงและเร็ว เช่น พุ่งตัว พุ่งหอก พุ่งกระสวย, มุ่งตรงไป เช่น พุ่งความสนใจ, อาการที่น้ำหรือไฟพวยพุ่งออกไป เช่น น้ำพุ่ง แสงไฟฉายพุ่งเป็นลำออกไป.
ภาพพจน์(พาบพด) น. ถ้อยคำที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพ, ถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่างมีชั้นเชิงเป็นโวหาร มีเจตนาให้มีประสิทธิผลต่อความคิด ความเข้าใจ ให้จินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าที่ตรงไปตรงมา.
มุ่งหน้าก. ตรงไปสู่จุดหมาย เช่น เขามุ่งหน้าไปโรงเรียน.
ยักเยื้องว. เลี่ยงไป, ไม่ตรงไปตรงมา, เช่น ถามเรื่องหนึ่ง แต่พูดยักเยื้องไปตอบอีกเรื่องหนึ่ง, ดัดแปลง เช่น ทำยักเยื้อง, เยื้องยัก ก็ว่า.
ย่านยาวน. แถบแม่นํ้าที่ยาวตรงไปไกล.
เยื้องยักก. เลี่ยงไป, ไม่ตรงไปตรงมา, ดัดแปลง, ยักเยื้อง ก็ว่า.
ลดเลี้ยวก. อ้อมไปอ้อมมา, คดไปคดมา, เช่น ทางลดเลี้ยวไปตามไหล่เขา, อ้อมค้อม, ไม่ตรงไปตรงมา, เช่น พูดจาลดเลี้ยว, เลี้ยวลด ก็ว่า.
ลัด ๑ก. ตัดตรงไปเพื่อย่นทางย่นเวลา เช่น เดินลัดสนาม
เล็งก. เพ่งมอง, จ้องตรงไป, หมาย, หมายเฉพาะ
เล่นการเมืองก. ฝักใฝ่หรือปฏิบัติการเกี่ยวกับงานบริหารบ้านเมือง, โดยปริยายหมายความว่า ใช้เล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลงไม่ตรงไปตรงมา เพื่อผลประโยชน์ของตน เช่น ในวงการกีฬาก็มีการเล่นการเมือง นักกีฬาเก่ง ๆ บางคนถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมทีม.
เล่นตลกกระทำไม่ตรงไปตรงมา, เล่นไม่ซื่อ ก็ว่า.
เล่นไม่ซื่อก. กระทำไม่ตรงไปตรงมา, เล่นตลก ก็ว่า.
เล่นลิ้นก. พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา.
เลี้ยวลดก. อ้อมไปอ้อมมา, คดไปคดมา, เช่น ทางเลี้ยวลดไปตามไหล่เขา, อ้อมค้อม, ไม่ตรงไปตรงมา, เช่น พูดจาเลี้ยวลด, ลดเลี้ยว ก็ว่า.
สูด ๑เดินหมากรุกข้ามตาตรงไปโดยไม่เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้ (ใช้เฉพาะเม็ดและขุน)
อภิมุขว. หันหน้าตรงไป, ตรงหน้า.
อ้อมค้อมว. วกวน, ลดเลี้ยว, ไม่ตรงไปตรงมา, (ใช้แก่กริยาพูด).
อาชวะ(อาดชะวะ) น. ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา, ความมีสัตย์, เป็นธรรมข้อ ๑ ในทศพิธราชธรรม. (ดู ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bangkok Processเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในระดับรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นระหว่างกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เกี่ยวกับแนวทางในการสนับ สนุนกระบวนการสร้างความปรองดองภายในชาติและการพัฒนาประชาธิปไตยในพม่าตาม ?Roadmap towards Democracy in Myanmar? เดิมเรียกว่า Forum on International Support for National Reconciliation in Myanmar ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Bangkok Process ครั้งแรกเมื่อ 15 ธันวาคม 2546 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศจาก 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น พม่า สิงคโปร์ และไทย รวมทั้งนาย Razali Ismail เป็นผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยพม่าเข้าร่วม [การทูต]
Dorsiflexผลบวก,เหยียดนิ้วหัวแม่เท้า,เหยียดแขนทั้งสองตรงไปข้างหน้าและงอที่บริเวณข้อ [การแพทย์]
Elevation, Backwardยกแขนเหยียดตรงไปข้างหลัง [การแพทย์]
Elevation, Forwardยกแขนเหยียดตรงไปข้างหน้า [การแพทย์]
Elevation, Forward Backwardยกแขนเหยียดตรงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง [การแพทย์]
semantic webเว็บเชิงความหมาย, เว็บที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้โดยให้ผู้ใช้เลือกแทนการค้นหาข้อมูลจากคำหลักอย่างตรงไปตรงมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Iatrogenic Disease, Simpleโรคหมอทำประเภทตรงไปตรงมา [การแพทย์]
Military Positionระดับที่มองตรงไปด้านหน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go straight.ตรงไป Sex Is Zero 2 (2007)
March straight outside and wash, or you'll not get a bite to eat.เดินตรงไปข้างนอกและล้าง หรือคุณจะไม่ได้รับกัดกิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Piсk uр the soaр Now don't try to bluffกอบสบู่ ตอนนี้ไม่ได้พยายามที่ จะตรงไปตรงมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Go right upstairs to bed.ชั้นบนไปทางตรงไปที่เตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- But I'm going-- - Straight to the top.แต่ฉันจะ ตรงไปด้านบน Pinocchio (1940)
Yes, of course. I'll phone her at once and we'll get straight down to Manderley.ครับ ผมจะโทรหาหล่อนทันที เเล้วจากนั้นจะตรงไปที่เเมนเดอเลย์เลย Rebecca (1940)
He went directly to a local junk shop where he bought one of those...เขาเดินตรงไปยังร้านค้าขยะในท้องถิ่นที่เขาซื้อหนึ่งในบรรดา ... 12 Angry Men (1957)
It's all right. I left the office at 8.30 and went straight home and to bed.มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด ผมออกจากสำนักงานที่ 8.30 และเดินตรงไปที่บ้านและไปที่เตียง 12 Angry Men (1957)
- I wanted to fight, honestly.ฉันอยากที่จะต่อสู้ตรงไปตรงมา ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้ How I Won the War (1967)
But let's be frank here. You never wanted my friendship.แต่ขอให้เป็นคนตรงไปตรงมาที่นี่ คุณไม่อยากเป็นเพื่อนของฉัน The Godfather (1972)
- They split. They all took straight jobs.พวกเขาทั้งหมดรับงานตรงไปตรงมา The Blues Brothers (1980)
If you put the Staff in a certain place at a certain time, the sun shone through here and made a beam on the floor, giving the location of the Well of Souls.ถ้าคุณเอาไม้เท้านั่นไปไว้ตรงกลางห้อง ในเวลาที่เหมาะสม, พระอาทิตย์ฉายแสงผ่านตรงนี้ ทำให้เกิด สำแสงตรงไปบนพื้น, เพื่อให้ตำแหน่งของกำแพงแห่งวิญญาณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Portland, straight ahead!พอร์ตแลนด์ ตรงไปข้างหน้า First Blood (1982)
He's going straight to the top.เขาจะตรงไปยังด้านบน First Blood (1982)
Straight ahead!ตรงไปIdemo dalje (1982)
Look straight ahead.มองตรงไปข้างหน้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
look straight ahead.คุณมองตรงไปข้างหน้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
The Nome King's mountain was straight ahead.ภูเขาของกษัตริย์โนม น่าจะตรงไปอีก Return to Oz (1985)
Can you just keep flying straight ahead?คุณบินตรงไปแบบนี้เรื่อยๆได้ใ่ช่ไหม? Return to Oz (1985)
It just goes on and on.มีแต่ทางตรงไปเรื่อยๆ Labyrinth (1986)
It just goes on and on.มีแต่ทางเดินตรงไปเรื่อยๆ Labyrinth (1986)
If she had kept on going down that way... she'd had gone straight to that castle.ถ้าหากเธอเลือกเดินไปทางนั้น ก็จะตรงไปถึงปราสาทเลยน่ะสิ Labyrinth (1986)
Must be nice having your own limo. Go from any funeral right to dinner.ดีจริง ๆ ที่มีรถลีมูซีนเป็นของตัวเอง ออกจากงานศพ แล้วก็ตรงไปดินเนอร์ต่อได้เลยนิ. Mannequin (1987)
Yes. Then we will simply alert him.และจากนั้นพวกเราก็เตือนเขาอย่างตรงไปตรงมา The Princess Bride (1987)
Frank, give us a break. We've been chasing you all over Hong Kong.ตรงไปตรงมาให้เราหยุดพัก เราได้รับการไล่คุณทั่วฮ่องกง Bloodsport (1988)
Yu was honest, true to himselfยูตรงไปตรงมาจริงจังกับตัวเอง 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Those who wish to get through, line up in single file, present your ID and go through the checkpoint.พวกเขาผู้ที่จะผ่านเส้นทางในแฟ้มเดี่ยว แจ้งรหัสของนาย แล้วตรงไปยังจุดตรวจ Akira (1988)
We should be able to use it to go straight to the sublevels.เราควรจะสามารถที่จะใช้ มันตรงไปที่ส่วนระดับย่อยๆได้ Akira (1988)
Straight. Straight ahead...ตรง ตรงไปข้างหน้า... Akira (1988)
He's heading for the bridge!เขามุ่งตรงไปที่สะพาน! Akira (1988)
Big eyes, very blue, honest and direct.ตาโต, สีฟ้าสด, จริงใจ และ ตรงไปตรงมา. Cinema Paradiso (1988)
Straight to the canyon.ตรงไปที่แคนยอน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Head for the fireplace!ตรงไปที่เตาผิง! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- I want you to hold hands. - Okay, go right up to the front.จับมือแม่ไว้ โอเค ตรงไปทางนี้เลยครับ Goodfellas (1990)
Or is that too direct for you?หรือว่ามันจะตรงไปสำหรับคุณ? Basic Instinct (1992)
- Peter, we didn't do nothing, honestly.- - ปีเตอร์เราไม่ได้ทำอะไรตรงไปตรงมา In the Name of the Father (1993)
They should be fuckin' killed, man. No trial, no jury, straight to execution.พวกเขาควรจะไอ้ฆ่าคน ไม่มีการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนไม่ตรงไปดำเนินการ Pulp Fiction (1994)
Okay, you're giving her an injection of adrenalin straight to her heart.เอาล่ะคุณให้เธอฉีด adrenalin ตรงไปยังหัวใจของเธอ Pulp Fiction (1994)
Straight up.ตรงไปครับ In the Mouth of Madness (1994)
Kusanagi and Togusa are heading to the next area the hacker's expected to access from.คุซานากิ กับ โทกุสะ กำลังตรงไปตำแหน่งต่อไป ที่คิดว่าเจ้าแฮ็คเกอร์จะใช้ในการเข้าระบบ.. Ghost in the Shell (1995)
- Now, we need to find a ship that's headed for Sector 12.- ตอนนี้ เราต้องการยานแล้ว ตรงไปที่เขต 12 Toy Story (1995)
# When the road looks rough ahead ## เม่อมองตรงไปที่ถนน # Toy Story (1995)
"As soon as they are married, they will journey directly to join his regiment in Newcastle,""ทันทีที่พวกเขาแต่งงานกันเรียบร้อย พวกเขาจะเดินทางตรงไปเพื่อเข้าร่วมกับกองทัพที่นิวคาสเซิล" Episode #1.6 (1995)
You called my bluff.ที่คุณเรียกว่าตรงไปตรงมาของฉัน The Birdcage (1996)
All we need to do is determine our coordinates, then use triangulation to chart a direct route to New York.- โอ้ มันง่ายมาก เราควรกำหนดพิกัด จากนั้นใช้สามเหลี่ยมในแผนภูมิ ตรงไปทางนิวยอร์ก James and the Giant Peach (1996)
Someone who honestly thinks the other 95% of us suffer from some form of mass delusion.คนที่ ตรงไปตรงมา คิดว่าอีก 95% ของเรา ต้องทนทุกข์ทรมานจากรูปแบบ ของความเข้าใจผิดบางมวล Contact (1997)
How you almost always mean something that's about being straight or good.และคำพูดทุกคำพูดที่คุณพูด คุณพูดตรงไปตรงมาจากใจ As Good as It Gets (1997)
When we reach India, we will head for the Himalayas... and the ninth highest peak on Earth, Nanga Parbat.พอถึงอินเดีย ก็จะตรงไป ที่เทือกเขาหิมาลัย และต่อไปที่ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก นังการ์ปาบัต Seven Years in Tibet (1997)
Right ahead, sir.ตรงไปข้างหน้าครับ Titanic (1997)
Hey, fish, straight ahead./นี่ จะเอาปลาก็ตรงไป American History X (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บินตรงไปยัง ...[v. exp.] (bin trong pai yang ...) EN: fly nonstop to ...   FR: voler sans escale à destination de ...
เดินตรงไป[v. exp.] (doēn trong pai) EN: go straight ahead ; walk straight on ; keep straight on   FR: aller tout droit ; marcher tout droit
พูดตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt trong pai trong mā) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly   FR: parler ouvertement ; parler franchement
ตรงไป[X] (trong pai) FR: tout droit
ตรงไปตรงมา[adj.] (trongpaitrongmā) FR: droit ; franc ; direct ; honnête ; loyal ; sincère
ตรงไปตรงมา[adv.] (trongpaitrongmā) EN: frankly ; straightforwardly ; openly   FR: franchement ; ouvertement ; directement ; sans détour

English-Thai: Longdo Dictionary
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
flat out(adv colloq) อย่างตรงไปตรงมา เช่น Just about 100 percent of everything you read was flat out wrong., He stated his opinion flat out., S. bluntly,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bound    [VI] มุ่งหน้า, See also: มุ่ง, ตรงไปยัง
candid    [ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: ซื่อสัตย์, Syn. frank, straightforward
candor    [N] ความตรงไปตรงมา, Syn. candour, openness, forthrightness
candour    [N] ความตรงไปตรงมา, Syn. candor, openness, forthrightness
cast    [VT] มองตรงไปยัง
concentrate    [VT] ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง, Syn. center, focus
concentrate    [VI] ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง
cut across    [PHRV] ตัดเป็นทางตรง, See also: ตัดข้ามตรงไป
dead ahead    [IDM] ตรงไปข้างหน้า, See also: มุ่งไปข้างหน้า
direct    [ADJ] ตรงไป, See also: ไม่เบี่ยงเบน, Syn. straight, right
direct    [ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: ตรงๆ, ไม่คลุมเครือ, เปิดเผย, Syn. open, candid, unhidden, Ant. concealed
directly    [ADV] อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างเปิดเผย, Syn. frankly, honestly, openly, Ant. indirectly
discursively    [ADV] อย่างอ้อมค้อม, See also: อย่างไม่ตรงไปตรงมา
dishonest    [ADJ] ไม่ซื่อสัตย์, See also: ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่สุจริตใจ, ไม่จริงใจ, Syn. untruthful, deceitful, slippery, Ant. ethicle, moral
fairness    [N] ความยุติธรรม, See also: ความไม่ลำเอียง, ความตรงไปตรงมา, Syn. impartiality, justice, Ant. injustice, unfairness
flat    [ADJ] ที่แน่ชัด (คำปฏิเสธ), See also: ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, ตรงไปตรงมา, Syn. downright, absolute, definite, Ant. indinitely
flat    [ADV] อย่างชัดเจน, See also: อย่างไม่อ้อมค้อม, อย่างตรงไปตรงมา, Syn. completely, directly
forthright    [ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: เปิดเผย, โผงผาง, Syn. frank, outspoken, straight
forthright    [ADV] อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างเปิดเผย, อย่างโผงผาง, Syn. frankly, outspokenly, straightly
foursquare    [ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: ซื่อตรง
frank    [ADJ] เปิดเผย, See also: ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม, Syn. forthright, outspoken, straightforward, Ant. devious, hidden, indirect
frankly    [ADV] อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างเปิดเผย, อย่างไม่อ้อมค้อม, Syn. forthrightly, outspokenly, straightforwardly, Ant. deviously, indirectly
frankness    [N] ความเถรตรง, See also: ความตรงไปตรงมา, ความเปิดเผย, ความไม่อ้อมค้อม, Syn. forthrightness, outspokenness, straightforwardness, Ant. deviousness, indirectness
go straight    [PHRV] ตรงไป
make a bee-line for    [IDM] มุ่งตรงไปที่ (คำไม่เป็นทางการ)
indirection    [N] การไม่ตรงไปตรงมา, See also: การไม่จริงใจ, ความหลอกลวง, Syn. squint, Ant. directness
indirectly    [ADV] อย่างอ้อมๆ, See also: อ้อมๆ, อย่างไม่ตรงไปตรงมา, Syn. circuitously, Ant. directly, straight
into    [PREP] ตรงไปยัง, See also: ตรงไปที่
no-nonsense    [ADJ] ง่ายๆ และตรงไปตรงมา, See also: ซึ่งสนใจแต่สิ่งสำคัญ, ซึ่งไม่ไร้เหตุผล
open    [ADJ] ที่มีนิสัยตรงไปตรงมา, See also: เปิดเผย, Syn. frank, candid, Ant. insincere, wily
openhearted    [ADJ] ที่เปิดเผย, See also: ที่ตรงไปตรงมา, ที่ไม่ปิดบัง, Syn. frank, candid, Ant. insincere, hidden
openness    [N] ความซื่อสัตย์, See also: ความตรงไปตรงมา, Syn. honesty, frankness, Ant. dishonesty, deceit
outspokenly    [ADV] อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างโผงผาง, อย่างเปิดเผย
outspokenness    [N] ความตรงไปตรงมา, See also: ความโผงผาง
periphrastic    [ADJ] อ้อมค้อม, See also: ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. circumlocutory, indirect, roundabout, circumlocutory
plain dealing    [N] การกระทำที่ตรงไปตรงมา, See also: พฤติกรรมที่ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา
plain    [ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: ตรง, เปิดเผย, จริงใจ, ซื่อสัตย์, Syn. frank, honest
plump    [ADJ] ตรงไปตรงมา, Syn. blunt, direct
robust    [ADJ] เถรตรง, See also: ตรงไปตรงมา, หยาบกระด้าง, Syn. blunt, straightforward
semplice    [ADV] ง่าย, See also: ตรงไปตรงมา
semplice    [ADJ] ง่าย, See also: ตรงไปตรงมา
simply    [ADV] อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างบริสุทธิ์ใจ, อย่างไม่เสแสร้ง, Syn. clearly, sincerely, unpretentiously, Ant. ostentatiously
sincere    [ADJ] จริงใจ, See also: ตรงไปตรงมา, Syn. honest, truthful, faithful, trustworthy, Ant. closed, secretive
square    [ADV] อย่างตรงไปตรงมา (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างซื่อตรง, Syn. directly, straightforwardly
straight    [ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: ซื่อตรง, เปิดเผย, Syn. candid, truthful
straight    [ADV] ซื่อสัตย์, See also: ตรงไปตรงมา, Syn. candidly, honestly, truthfully
straightforward    [ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: เปิดเผย, ซื่อตรง, Syn. frank, honest, truthful
straightforward    [ADV] ตรงไปข้างหน้า, See also: ตรงไปเรื่อยๆ, Syn. directly
straightforwardly    [ADV] ตรงไปข้างหน้า, See also: ตรงไปเรื่อยๆ, Syn. directly
straightforwardly    [ADV] ตรงไปตรงมา, See also: ไม่อ้อมค้อม, Syn. frankly, honestly, truthfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
above-board(อะบัฟว' บอร์ด) adv.,adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา, Syn. honest, forthright
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent
direct mailn. การส่งทางไปรษณีย์โดยตรงไปยังผู้รับ
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful,perfidious ###A. honest
disingenuous(ดิสอินเจน'นิวอัส) adj. ไม่ตรงไปตรงมา,ไม่จริงใจ,
en avantn. (อานนะ'วาน) ไปข้างหน้าตรงไป
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
fair and squaren. ตรงไปตรงมา,ยุติธรรม,ซื่อสัตย์
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
forthright(ฟอร์ธ'ไรทฺ) adj.,adv. ตรงไปตรงมา,โดยตรง,โผงผาง,เปิดเผย,เฉียบขาด,ทันที -n. ทางตรง., See also: forthrightness n. forthrightly adv.
frank(แฟรงคฺ) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ชัดแจ้ง,frankfurter (ดู), Syn. candid
frankly(แฟรงคฺ'ลี) adv. อย่างเปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่อ้อมค้อม,ด้วยน้ำใสใจจริง,ชัดเจน
free-hearted(ฟรีเฮาร์ท'ทิด) adj. เป็นไปเอง,โดยธรรมชาติ,ใจกว้าง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
free-swimmingadj. ซึ่งสามารถว่ายไปมาได้,ตรงไปตรงมา,อิสระ,ไม่ยึดมั่น
indirect(อินดะเรคทฺ') adj. ไม่ตรง, อ้อมค้อม, ไม่ตรงไปตรงมา, ร้าย., See also: indirectly adv. indirectness n., Syn. roundabout, circuitous, secondary ###A. straight, direct, explicit, direct, intended
indirection(อินดิเรค' เชิน) n. ความไม่ตรง, ความอ้อมค้อม, ความไม่ตรงไปตรงมา, การขาดจุดหมายปลายทาง, การโกง, Syn. circuity , roundaboutness ###A. undeviation
ingenuous(อินเจน'นุอัส) adj. เปิดเผย,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไร้เดียงสา., See also: ingenuousness n.
local busบัสเฉพาะที่เป็นช่องว่างที่จะใช้เสียบแผ่นวงจร แผ่นวงจรที่เสียบนี้จะต่อตรงไปยังตัวประมวลผลโดยตรง ทำให้ทำงานได้รวดเร็วกว่าแผ่นวงจรอื่น ๆ เช่น แผ่นวงจรวีดิทัศน์ที่ใช้เชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์ (hard disk)
man-to ###SW. man (แมน'ทะแมน) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
mealy-mouthed(มี'ลีเมาธฺ,-เมาทฺ') adj. พูดอ้อม ๆ แอ้ม ๆ ,ไม่พูดตรงไปตรงมา.
oblique(อะบลีค') adj. เอียง,ลาด,เป็นมุมเอียง,เฉ,เยื้อง,ถาก,ทแยง,ไม่ตรงไปตรงมา,อ้อม.
open-minded(โอ'เพินไมดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ลำเอียง,ยอมฟังข้อคิดเห็น, See also: open-mindedness n., Syn. frank
outright(เอา'ไรทฺ) adj.,adv. สมบูรณ์,ทั้งหมด,เต็มที่,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีการยับยั้ง,ทันที,ฉับพลัน, See also: outrightness n., Syn. downright,utter
outspoken(เอาทฺ'สโพคเคิน) adj. พูดโผงผาง,พูดตรงไปตรงมา,พูดจาเปิดเผย,กิริยาช่อง 3 ของ outspeak., See also: outspokenly adv. outspokenness n., Syn. frank
plain(เพลน) adj. เรียบ,ชัดแจ้ง,กระจ่าง,ง่าย ๆ ,ไม่มีอะไรขัด,เปลือย,เปล่า ๆ ,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ธรรมดา,จืด,ไม่สวย,ธรรมดา,ปกติ,ไม่รวย,ไม่มีการปรุงแต่ง. adv. อย่างง่าย ๆ ,อย่างชัดเจน n. บริเวณที่ราบ,ที่ราบ,ทุ่งกว้าง, See also: plainly adv. plainness n. คำที
plain dealingn. การกระทำที่ตรงไปตรงมา
point-blankadj. ในระยะเผาขน,ตรงไปตรงมา,ชัดแจ้ง. adv. โดยตรง,เปิดเผย,โผงผาง
probity(โพร'บิที) n. ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา integrity
right(ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม
righteous(ไร'เชิส) adj. ถูกต้อง,ชอบธรรม,มีธรรมะ,ตรงไปตรงมา
righteousness(ไร'เชิสนิส) n. ความถูกต้อง,ความชอบธรรม,การมีธรรมะ,ความตรงไปตรงมา
semplice(เซม'พลิเช) adj. ง่าย,ตรงไปตรงมา
simplicity(ซิมพลิส'ซิที) n. ความง่าย ๆ ,ความเรียบ ๆ ,ความไม่สลับซับซ้อน,ความเข้าใจได้ง่าย,ความชัดเจน,ความตรงไปตรงมา,ความมีใจซื่อ,ความจริงใจ,ความไม่มีใจคิดโกง,ความไม่หรูหรา,ความไม่มีอะไร,ความด้อยปัญญาหรือประสบการณ์, Syn. easiness
simply(ซิม'พลี) adv. ง่าย ๆ ,ชัดเจน,เรียบ ๆ ,โดยความจริงใจ,อย่างบริสุทธิ์,ตรงไปตรงมา,เท่านั้น,แท้ ๆ ,ทั้งหมด,โง่,เง่า
spade(สเพด) n. เสียม,พลั่ว,จอบ,เครื่องขูด,เครื่องแซะ,รูปโพดำ,ไพ่โพดำ vt. ขุดหรือแซะด้วยเสียม (พลั่ว,จอบ...) . -Phr. (call a spade a spade เรียกทื่อ ๆ ,พูดตรงไปตรงมา,พูดอย่างโผงผาง), See also: spades n.,pl. ชุดไพ่โพดำ,นิโกร spader n.
stand-upadj. ยืนตรง,ตั้งตรง,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ตรงไปตรงมา
straight(สเทรท) adj.,adv.,n. (ความ) ตรง,โดยตรง,ตรงแน่ว,ต่อเนื่องกัน,ตรงไปตรงมา,ซื่อตรง,สม่ำเสมอ,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีระเบียบ,เรียบร้อย, (เหล้า) ไม่เจือปน,ปกติ,ชอบด้วยกฎหมาย,ดื่มดวด, (ไพ่) เรียงแต้ม,ทันที,ฉับพลัน, -Phr. (straightly off ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง)
straightforward(สเทรทฟอร์'เวิร์ด) adj.,adv. ตรงไปข้างหน้า,โดยตรง,ไม่อ้อมค้อม,ซื่อตรง,ไม่คดโกง, See also: straightforwardly adv. straightforwardness n., Syn. honest,candid
tortuous(ทอร์'ชูเอิส) adj. คดเคี้ยว,บิด,งอ,อ้อมค้อม,หลอกลวง,วกวน,เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม,ไม่ตรงไปตรงมา., See also: tortuousness n., Syn. sinuous,winding
transparent(แทรนซฺแพ'เรินทฺ) adj. โปร่งแสง,โปร่งตา,ใสเหมือนกระจก,ยอมให้แสงผ่านได้ตลอด,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,เข้าใจง่าย,เห็นชัด,ชัดแจ้ง., See also: transparently adv. transparency n., Syn. clear,obvious,sheer
unbiased(อันโบ'เอิสดฺ) adj. ไม่ลำเลียง,ไม่เข้าข้าง,ไม่มีอคติ,ตรงไปตรงมา., Syn. unbiassed
unflattering(อันแฟลท'เทอริง) adj. ไม่ประจบสอพลอ,ตรงไปตรงมา,ไม่ผิดพลาด,แม่นยำ
unsophisticated(อันโซฟิส'ทิเคทิด) adj. ง่าย,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่เจือปน,ไร้เดียงสา,เรียบ ๆ ,ตรงไปตรงมา,บริสุทธิ์,แท้จริง,ไม่ซับซ้อน.
upstanding(อัพสแทน'ดิง) adj. ตั้งตรง,ยืนตรง,สะโอดสะอง,ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา., See also: upstandingness n., Syn. upright

English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
ahead(adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า
betake(vt) ตรงไป,ไป,นำ
bluff(adj) ตรงไปตรงมา,โผงผาง
candid(adj) จริงจัง,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีอคติ
forthright(adj) ตรงแนว,เฉียบขาด,มั่นคง,โดยตรง,ตรงไปตรงมา,โผงผาง
forthright(adv) ตรงแนว,อย่างเฉียบขาด,อย่างมั่นคง,อย่างตรงไปตรงมา,ทันที
frank(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ปิดบัง,ไม่อ้อมค้อม,จริงใจ,ไม่แอบแฝง
frankness(n) ความเปิดเผย,ความตรงไปตรงมา,ความจริงใจ,น้ำใสใจจริง
guileless(adj) ตรงไปตรงมา,ไม่มีมารยา,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
ingenuous(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ซื่อ,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
into(pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น
openly(adv) อย่างไม่ปิดบัง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
outright(adj) ทันที,คาที่,ทั้งหมด,สิ้นเชิง,ตรงไปตรงมา
probity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา
sheer(adj) ตรงไปตรงมา,แท้จริง,เต็มที่,ทีเดียว
straightforward(adj) ตรงไปข้างหน้า,ซื่อตรง,ไม่อ้อมค้อม
through(adj) ตรงไปเรื่อย,ผ่านพ้น,ตลอดรอดฝั่ง,สำเร็จ
unreserved(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่จำกัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
まっすぐ[まっすぐ, massugu] (adv) ตรงไป
正直[しょうじき, shoujiki] (adj) ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา

German-Thai: Longdo Dictionary
direkt(Adv. Adj.) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน
gegenตรงไปที่(เป็นคำบุพบทใช้บ่งทิศทางที่มุ่งไป)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top