Search result for

*ดักจับ*

(62 entries)
(0.4864 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดักจับ,-ดักจับ-, *ดักจับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดักจับ    [V] entrap, See also: trap, ensnare, Example: ตำรวจไม่สามารถดักจับคนร้ายได้ เพราะมีทางเข้าออกหลายทาง, Thai definition: คอยสกัดไว้, คอยจับยึดตัวเอาไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขนงนายพราน(ขะเหฺนง-) น. ชื่อไม้เถาล้มลุกชนิด Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce ในวงศ์ Nepenthaceae ชอบขึ้นตามพงหญ้าบนดินทรายที่ชุ่มแฉะ ปลายใบเปลี่ยนเป็นรูปคล้ายกระบอก มีฝาปิด ใช้ดักจับแมลง, กระดึงพระราม แล่งพระราม เหนงนายพราน หรือ ลึงค์นายพราน ก็เรียก.
ลอบ ๑ตาข่ายที่ขึงดักจับนก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scrubber (Chemical technology)การดักจับเขม่าควันกลิ่น [TU Subject Heading]
By Trappingโดยใช้เครื่องมือดักจับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not fast, it's not easy, but this device right here allows us to hijack signal traffic without leaving any electronic residue behind.มันไม่เร็ว,ไม่สะดวก แต่เครื่องมือตัวนี้ ช่วยให้เราดักจับความเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามได้ โดยที่ไม่มีการ ทิ้งหลักฐานอะไรให้สาวถึง Duplicity (2009)
This guy can hijack random desktops all around the world, turn them into zombies that do his bidding.เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแฮกเกอร์ ข้อมูลออนไลน์หลายเว็บไซต์ หมอนี่สามารถดักจับข้อมูลนั้นได้โดยตรงทั่วโลก Phoenix (2009)
It's supposed to catch nightmares.มันควรจะดักจับฝันร้าย Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Being captured by the damn jackets.ถูกดักจับภาพโดย เสื้อแจ็คเก็ตบ้าๆ นั้น A Bright New Day (2009)
I think the fact that you picked up a transmission is very impress...เรื่องที่คุณดักจับการติดต่อนั่นได้น่าสนใจมากๆ Star Trek (2009)
They have 10 minutes to get root access to a Python web server, expose its SSL encryption, and then intercept all traffic over its secure port.พวกเค้ามีเวลา 10 นาที ที่จะแฮคเข้าไปเป็นรูท ในเว็บเซอร์เวอร์ไฟทอน เจาะผ่าน การเข้ารหัสแบบเอสเอสแอล แล้วดักจับข้อมูล ผ่านพอร์ทของมัน The Social Network (2010)
What's he doing here setting traps for us?แล้วเค้ามาสร้างกับดักจับเราทำไม Predators (2010)
Hey, smoke detector.เฮ้ๆ นั่นเป็นเครื่องดักจับควัน Pilot (2010)
The garbage police.ตำรวจดักจับขยะ The Glamorous Life (2010)
Yeah, baby, it's got pheromones.ใช่ ยาหยี มันคือฟีโรโมนดักจับแมลง Fly (2010)
Let the traps do the work.ปล่อยให้กาวดักจับมัน Fly (2010)
These pheromones are supposed to kick ass.ฟีโรโมนดักจับแมลงพวกนั้นดักจับมันได้แน่ Fly (2010)
I could do a spell to trap her.ฉันสามารถใช้เวทมนต์ดักจับเธอ Masquerade (2010)
I think I can intercept it in Ukraine.ฉันคิดว่าฉันดักจับสัญญาณมันได้ที่ยูเครน The Internet Is Forever (2010)
But Hawking realized there was one special place in the universe where these particles could become real.แรงโน้มถ่วงของหลุมเป็นเพียง อ่อนแอเกินไปที่จะดักจับแสง ภายในมันไม่มีอะไรสามารถ หลบหนีการดึงของ ถ้าคู่ของอนุภาคเสมือน The Riddle of Black Holes (2010)
Kenobi examine an interceptedดักจับข้อความ Clone Cadets (2010)
We should set a trap for this person.เราควรจะวางกับดักจับมัน The Last Airbender (2010)
Well, the fire didn't spread because they had hard-wired smoke alarms and a sprinkler system.อืม.. ที่ไฟไม่ลุกลามออกไป เพราะเขามีเครื่องดักจับควัน Valhalla (2011)
We intercepted an e-mail chain a half-hour too late.เราดักจับอีเมลล์นี้ได้ช้าไปครึ่งชม. As You Were (2011)
It captures account numbers and pins.ตัวดักจับหมายเลขบัญชีและรหัสพิน Ghosts (2011)
The Red Queen has intercepted my signal, She's about to regain control of the facility..ราชินีแดงดักจับสัญญาณของฉันได้/ตอนนี้เธอกำลังจะควบคุมสถานการณ์ได้ Resident Evil: Retribution (2012)
(Red Queen) Target survived, Security Chief Valentine to intercept.เป้าหมายยังไม่ตาย / หัวหน้ารปภ. วาแลนไทนไปรอดักจับ Resident Evil: Retribution (2012)
It was entrapment.คุณดักจับผม Table for Fae (2012)
Entrapment means that you were persuaded.ดักจับหมายถึงนายถูกล่อ Table for Fae (2012)
I save our bacon, and you're sitting here, waiting by a devil's trap.ฉันช่วยพวกเราไว้ แล้วนายก็นั่งรออยู่ที่นี่ รอที่ดักจับโดยกับดักปิศาจ Reading is Fundamental (2012)
It's no use.ไม่มีประโยชน์หรอก หัวสมองชั้นเหมือนที่ดักจับแมลงสาป Goodbye (2012)
When we set that trap for "a"? It wasn't lucas?ตอนที่เราวางกับดักจับ "เอ" มันไม่ใช่ลูคัสเหรอ Let the Water Hold Me Down (2012)
Helped me trap it so as we could take it across the river and let it go.ช่วยฉันดักจับมัน เราจะได้เอามันข้ามแม่น้ำไปปล่อย Episode #1.1 (2012)
Getting the cell interceptor.หยิบเครื่องดักจับสัญญาณมือถือ Ka Ho' Oponopono (2012)
You could just trap them and let 'em go.ทำไมเธอไม่ลองวางกับดักจับมันแล้วปล่อยละ Do the Wrong Thing (2012)
CPS just got word that Liberate is getting hit after a high value target.CPS ดักจับข้อมูลได้ว่าพวก เสรีภาพ จะลงมือกับเป้าหมายระดับสูง A Test of Time (2012)
"A predator restraint with 42-inch offset jaws?"ฟันเหล็กขนาด 107 cm สำหรับดักจับสัตว์ Riddick (2013)
The Pakistan security network's locked down pretty tight, but... there is an illegal web site that capturesปากีสถานมีระบบรักษาความปลอดภัย ของเครือข่ายที่ค่อนข้างแน่นหนา แต่มันมีเว็บผิดกฏหมายที่ดักจับ Enemy of My Enemy (2013)
A dream catcher.ที่ดักจับความฝัน The Cricket Game (2013)
It's capable of catching so much more.มันสามารถดักจับได้มากพอดู The Cricket Game (2013)
BOLO shmolo. We need to reach a wider audience.ดักจับ จักดับ เราต้องการเข้าถึงผู้ฟังให้กว้างกว่านี้ Red Velvet Cupcakes (2013)
I've intercepted the signal at the cell tower.ผมดักจับสัญญาณจากเสาโทรศัพท์มือถือ Liberty (2013)
Dragon trapping is hard enough work as it is without do-gooder dragon riders... sneaking in to rescue them.ดักจับมังกรมันก็ยากอยู่แล้ว ต่อให้ไม่มีนักขี่มังกรโลกสวย... แอบมาช่วยพวกมัน How to Train Your Dragon 2 (2014)
Radio signals that... well, any schoolboy with an AM kit could intercept.สัญญาณวิทยุที่... เด็กประถมที่ชอบเล่นวิทยุฝึกหัด ก็ดักจับได้ The Imitation Game (2014)
Our boys intercepted this on its way to Moscow.คนของเราดักจับสิ่งนี้ได้ ระหว่างถูกส่งไปมอสโคว์ The Imitation Game (2014)
Well, each of us intercepts messages from a specific German radio tower.เราดักจับข้อมูลซึ่งกันและกัน จากหอส่งวิทยุของเยอรมัน The Imitation Game (2014)
The latest intercept.ดักจับล่าสุด The Imitation Game (2014)
I'm gonna trap the Babadook like this.ผมจะดักจับ บาบาดุกแบบนี้ The Babadook (2014)
Some folks call them bird traps.คนส่วนมากเรียกว่ากับดักจับนก The Long Bright Dark (2014)
She wanted to see the intercept that helped us catch him.เธออยากเห็นข้อมูลที่เราดักจับ ซึ่งช่วยให้เราจับเขาได้ 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2014)
Two weeks ago I intercepted intel framing an assassination attempt on president Heller.สองอาทิตย์ก่อน ผมดักจับข้อมูลได้ มีการวางแผนลอบสังหาร ประธานาธิบดีเฮลเลอร์ 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
The NSA has picked up some chatter about plans for an operation here in the U.S.เอ็นเอสเอ ดักจับการสนทนาบางส่วน เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในสหรัฐนี่ The Greybar Hotel (2014)
If we close the blast doors in that corridor... we can trap both gangs!ถ้าเราปิดประตูระเบิดใน ทางเดินที่ เราสามารถดักจับทั้งแก๊ง! Star Wars: The Force Awakens (2015)
I can reactivate the phone, but we'll need to sweep for wireless sniffers first.โหดร้ายเหลือเกิน ผมเปิดมือถือให้ได้นะ แต่เราคงต้องตรวจหา ตัวดักจับข้อมูลไร้สายก่อน Many Heads, One Tale (2015)
Gonna go fix smoke detectors till I don't feel like popping somebody in the mouth.ผมจะไปซ่อมเครื่องดักจับควัน ไม่อยากต่อยปากใคร Deepwater Horizon (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flypaper    [N] กระดาษเหนียวใช้ดักจับแมลง
lay a snare    [IDM] ดักจับ, See also: ซุ่มจับ, ซ่อนตัวเพื่อไล่จับ
lay a trap for    [IDM] ดักจับ, See also: ซุ่มจับ, ซ่อนตัวเพื่อไล่จับ
lay an ambush    [IDM] ดักจับ, See also: ซุ่มจับ, ซ่อนตัวเพื่อไล่จับ
rattrap    [N] กับดักจับหนู, See also: ที่ดักหนู
trap    [VT] วางกับดัก, See also: ดักจับ, ดัก
trap door    [N] เครื่องดักจับฝุ่นละออง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top