Search result for

*ค่อย ๆ*

(164 entries)
(0.6056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ค่อย ๆ, -ค่อย ๆ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่อย ๑, ค่อย ๆว. ใช้ประกอบหลังนามหรือกริยา หมายความว่า ไม่ดัง, เบา, เช่น เสียงค่อย พูดค่อยเดินค่อย ๆ อย่าลงส้น
ค่อย ๑, ค่อย ๆไม่แรง, เบามือ, เช่น นวดค่อย ๆ จับค่อย ๆ.
ค่อย ๒, ค่อย ๆว. ใช้นำหน้ากริยาหมายความว่า ไม่รีบร้อน, อย่างระมัดระวัง, ช้า ๆ, เช่น ค่อยคิด ค่อยทำ ค่อย ๆ เดิน.
กระซิก ๆว. อาการที่ร้องไห้ค่อย ๆ.
กระดิบ, กระดิบ ๆก. อาการที่คืบไปทีละน้อย เช่น ค่อย ๆ กระดิบไป ว่ายนํ้ากระดิบ ๆ หนอนกระดิบ ๆ ไป, นิยมใช้เข้าคู่กับคำ กระดุบ เป็น กระดุบกระดิบ.
กระดืบก. อาการที่ค่อย ๆ คืบไปอย่างหนอน.
กระต้วมกระเตี้ยมว. อาการที่ค่อย ๆ เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ (ใช้แก่กิริยาเดินหรือคลาน), โดยปริยายหมายความว่า ชักช้า เช่น เธอมัวแต่กระต้วมกระเตี้ยมอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวก็ไม่ทันรถไฟหรอก, ต้วมเตี้ยม ก็ว่า, ใช้ว่า กระด้วมกระเดี้ยม ก็มี.
กระบวนการน. ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบ ไปสู่ผลอย่างหนึ่ง เช่น กระบวนการเจริญเติบโตของเด็ก, กรรมวิธีหรือลำดับการกระทำซึ่งดำเนินต่อเนื่องกันไปจนสำเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง เช่น กระบวนการเคมีเพื่อผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
กะสมอก. นำสมอเรือไปทอดไว้ในที่ที่เรือใหญ่ต้องการเข้าจอดหรือเทียบเรือ ซึ่งเป็นที่เข้าจอดหรือเข้าเทียบแล้วค่อย ๆ กว้านสมอนำเรือเข้าไป.
เก็บเล็มก. ค่อย ๆ เก็บทีละน้อย.
แกะ ๒ก. เอาเล็บมือค่อย ๆ แคะเพื่อให้หลุดออก เช่น แกะสะเก็ด, เอาสิ่งที่มีลักษณะคล้ายเล็บมือทำเช่นนั้น, ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือ โดยวิธีแกะ เช่น แกะตรา, โดยปริยายหมายความว่า เหมือนกันอย่างกับโขกหรือแคะมาจากพิมพ์เดียวกัน ในความว่า เหมือนกันอย่างกับแกะ
ขยอก ๒(ขะหฺยอก) ก. อาการที่ค่อย ๆ กลืนอาหารที่คับคอลงไปทีละน้อย, กระเดือกเข้าไป.
เขี่ยค่อย ๆ สะกิดออก เช่น เขี่ยผงที่ลูกตา เอาก้านพลูเขี่ยตา
คลานกิริยาที่เดินไปอย่างช้า ๆ ของสัตว์บางชนิด เช่น เต่า จระเข้, เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ เช่น รถยนต์ค่อย ๆ คลานไป.
เคลื่อน(เคฺลื่อน) ก. ออกจากที่หรือทำให้ออกจากที่ เช่น เคลื่อนขบวน รถไฟค่อย ๆ เคลื่อนไป, เลื่อนหรือทำให้เลื่อนไปจากที่ เช่น หมอนรองกระดูกเคลื่อน เคลื่อนตู้ไป.
ชะ ๑ก. ทำให้สิ่งสกปรกหรือสิ่งที่ติดอยู่บนผิวหน้าค่อย ๆ หลุดไปหรือหมดไปด้วยนํ้าเป็นต้น เช่น ชะแผล ฝนตกหนักชะหน้าดินไปหมด.
ชะลอก. อาการที่ลากเลื่อนสิ่งของที่หนักให้ค่อย ๆ เคลื่อนไปจากที่, พยุงไว้, ประคองไว้, ค่อย ๆ ประคองไป, เช่น ชะลอต้นไม้ใหญ่มาปลูก, ค่อย ๆ พยุงขึ้นให้ตรง เช่น สุครีพชะลอเขาไกรลาศ
ช้า ๑ว. ค่อย ๆ เคลื่อนไป, ไม่เร็ว, ไม่ไว, เช่น เดินช้า วิ่งช้า
ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงามว. ค่อย ๆ คิดค่อย ๆ ทำแล้วจะสำเร็จผล.
ช้าเป็นการ นานเป็นคุณว. ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำดีกว่าด่วนทำ.
ซิก ๆว. เรียกอาการที่ร้องไห้ค่อย ๆ ว่า ร้องไห้ซิก ๆ, กระซิก ๆ ก็ว่า.
ด้วมเดี้ยมว. กระด้วมกระเดี้ยม, ต้วม ๆ เตี้ยม ๆ, ค่อย ๆ ไป, ไม่คล่องแคล่ว.
ต๋ง ๒ก. อาการที่เอาเชือกผูกของหนัก ๆ เช่นเรือนแพ แพซุง ยึดหรือพันไว้กับหลักเป็นต้นบนตลิ่งแล้วค่อย ๆ ผ่อนไป, เอาเชือกเป็นต้นผูกของหนัก ๆ เช่นเสาไว้แล้วค่อย ๆ พยุงให้ตั้งขึ้นแล้วผ่อนลงหลุม, ขัดไว้ไม่ให้เลื่อนหลุดออกอย่างขัดไม้ขันชะเนาะ.
ต้วมเตี้ยมว. อาการที่ค่อย ๆ เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ (ใช้แก่กริยาเดินหรือคลาน), โดยปริยายหมายความว่า ชักช้า เช่น เธอมัวแต่ต้วมเตี้ยมอยู่อย่างนี้ทำงานไม่ทันเพื่อนเขาหรอก, กระต้วมกระเตี้ยม ก็ว่า.
ไต่เต้าก. ค่อย ๆ เดินไป, โดยปริยายหมายความว่า ค่อย ๆ เขยิบฐานะขึ้นไปตามลำดับ, ไต่ ก็ว่า.
ทุกทีว. อาการที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกขณะ เช่น ห่างออกไปทุกที ใกล้เข้ามาทุกที.
แทรกซึมก. อาการที่ค่อย ๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว.
เบาค่อย, ค่อย ๆ, เช่น เสียงเบา เดินเบา ๆ, ทุเลา เช่น ไข้เบาลง, ชะลอกำลังเร็วให้ช้าลง เช่น เบารถ เบาฝีจักร
เบามือ, เบาไม้เบามือก. ทำเบา ๆ หรือค่อย ๆ ด้วยความระมัดระวัง, ทำไม่ให้หนักมือหรือรุนแรง เช่น เบามือหน่อย อย่าตีแรงนัก
ประคิ่น, ประคิ่นวินชาก. ประจง, ค่อย ๆ ทำให้เรียบร้อย, ประคอง.
ปากกาหมึกซึมน. ปากกาที่มีไส้สำหรับใส่นํ้าหมึกหรือหลอดบรรจุหมึก น้ำหมึกจะค่อย ๆ ไหลซึมออกมาที่ปลายปากกาเองโดยไม่ต้องจุ้ม.
เผยก. ค่อย ๆ ขยายออก, ค่อย ๆ แย้มออก, เช่น เผยหน้าต่าง เผยปาก.
ฝังเข็มก. เอาเข็มที่ทำเป็นพิเศษชะโลมน้ำมันมนตร์ วางบนแขนให้ปลายจิ้มลงในเนื้อ แล้วเสกให้ค่อย ๆ เข้าไปในแขนโดยเชื่อว่าเพื่อให้อยู่ยงคงกระพัน
พำพึม, พำ ๆ, พึม ๆว. เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อย ๆ, พึมพำ.
พึมพำก. พูดค่อย ๆ จับความไม่ได้ เช่น เขาพึมพำอยู่คนเดียว.
รา ๓ก. ค่อย ๆ เลิกไป เช่น รากันไป
ร้างราก. ค่อย ๆ เลิกร้างกันไปเอง เช่น ผัวเมียร้างรากัน.
เริดราก. ค่อย ๆ เลิกกันไป.
เริดร้างก. ค่อย ๆ เหินห่างและทอดทิ้งไปในที่สุด.
โรยก. อาการที่ดอกไม้ค่อย ๆ เหี่ยวแห้งและเริ่มหลุดร่วงไป เช่น ดอกไม้โรย ดอกจำปาโรย, อาการที่กลีบหรือเกสรดอกไม้ค่อย ๆ หลุดร่วงไป เช่น กลีบกุหลาบโรย เกสรบัวโรย
โรยค่อย ๆ ผ่อนลง เช่น โรยเชือก โรยอวน
โรยค่อย ๆ โปรยลงไป, โปรยลงไปทีละน้อย, เช่น เอาแป้งโรยตัว โรยอาหารให้ปลา โรยพริกไทย โรยผักชี.
โรยตัวก. เอาเชือกผูกรอบเอวแล้วเอาไปคล้องที่ต้นขาทั้ง ๒ ข้าง เอาปลายเชือกผูกที่หน้าท้อง แล้วค่อย ๆ หย่อนตัวลง เช่น โรยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์กลางอากาศ, เอาเชือกผูกรอบเอวแล้วค่อย ๆ หย่อนตัวลงมาจากที่สูง เช่น โรยตัวจากอาคารสูง ๆ.
ละเลาะก. ค่อย ๆ ไป.
ลืมเลือนก. ลืมไปบ้างหรือค่อย ๆ ลืมไปจากความทรงจำ เช่น เรื่องนี้ลืมเลือนไปบ้างแล้ว.
ลูกกวาดน. ของหวานทำด้วยนํ้าตาล มีสีต่าง ๆ มีลักษณะเป็นเม็ดกลม ๆ แน่นแข็ง บางอย่างมีถั่วเป็นต้นอยู่ข้างใน ใช้เคี้ยวหรืออมให้ค่อย ๆ ละลายไปเอง.
เลิกราก. ค่อย ๆ เลิกไป เช่น ร้านแถวนี้ขายไม่ดี จึงเลิกรากันไปเรื่อย ๆ บ้าน ๒ หลังนี้ทะเลาะกันเรื่อย หนักเข้าก็เลิกรากันไปเอง.
สนิกะ(สะนิ-) ว. ค่อย ๆ, เบา ๆ.
เสื่อมก. น้อยลง, หย่อนลง, เช่น เครื่องจักรเมื่อใช้ไปนาน ๆ คุณภาพก็ค่อย ๆ เสื่อมไป, เสีย เช่น เสื่อมเกียรติ, ค่อย ๆ ลดลง เช่น ความจำเสื่อม, ต่ำกว่าระดับเดิม เช่น เมื่อความเจริญทางวัตถุมีมากขึ้น คุณธรรมของคนก็เสื่อมลง, ถอยความขลัง เช่น มนตร์เสื่อม.
เสื่อมสลายก. ค่อย ๆ แปรสภาพไป เช่น อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้เสื่อมสลายไปแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lysis๑. การสลาย, การแยกสลาย, การละลาย, การทำลาย๒. อาการค่อย ๆ ทุเลาของโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
law of use and disuseกฎการใช้และไม่ใช้, กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายวิวัฒนาการของอวัยวะของสิ่งมีชีวิต  เนื่องจากการใช้และไม่ใช้อวัยวะนั้น คือ อวัยวะใดที่ไม่ใช้จะค่อย ๆ หดหายไป และอวัยวะใดที่ยังใช้อยู่ก็จะคงอยู่หรือวิวัฒนาการให้ดีขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
buddingการแตกหน่อ, การแตกตา, การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบหนึ่ง เกิดขึ้นโดยส่วนของเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์เจริญยื่นออกมาจากลำตัวหรือลำต้นเดิม  แล้วค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงรูปร่างจนคล้ายตัวเดิมหรือต้นเดิม จากนั้นจะเจริญขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดสามารถจะดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง มักพบในสิ่งมีชีวิตชั้นต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tappingการกรีดยาง, การกรีดผิวของต้นยางพาราเป็นแนวทแยงลงจากซ้ายมาขวา เพื่อให้น้ำยางซึมออกมาค่อย ๆ ไหลลงสู่ภาชนะรองรับ การกรีดยางมักทำตอนเช้าตรู่ เพราะมีน้ำยางไหลออกมามากกว่าตอนสาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spiral movementการเคลื่อนไหวแบบเกลียว, การเจริญเติบโตของพืชแบบหนึ่ง ปลายยอดที่เจริญจะค่อย ๆ บิดพันเสาหรือหลักเป็นกลียวเพื่อพยุงลำต้นให้ขึ้นไปที่สูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll go a glance at a timeเราจะค่อย ๆมองกัน The Little Prince (1974)
A small advance at a timeฉันจะค่อย ๆก้าวเข้าไป The Little Prince (1974)
An eternal failure is putting together the most magnificent displays in town.มันเริ่มจากแผนการบ่อนทำลายที่แยบยล แล้วก็จะค่อย ๆ โตขึ้นจนทำลายได้หมดทั้งห้าง Mannequin (1987)
I have the tapes, and I've never heard such pussyfooting around in my life!ผมมีเทปและฉันไม่เคยได้ยินเช่นต้องค่อย ๆ คลำไปรอบ ๆ ในชีวิตของฉัน! The Russia House (1990)
"Am I Blue", "Little by Little", "Button Up Your Overcoat" and "Ten Cents a Dance"."ฉันเศร้ามั้ย", "ค่อย ๆ ทีละน้อย", "ติดกระดุมเสื้อโค้ทสิ" และ "เต้นครั้งละสิบเซนต์". Of Mice and Men (1992)
- Move over. - Wait. Gently.เถิบไป เดี๋ยว ๆ ค่อย ๆ Jumanji (1995)
D.J.! - Okay, Dr. Weir, let's get you up. - Okay, I'm fine.-เอาละ ดร.เวียร์ ค่อย ๆ นะ Event Horizon (1997)
- I'll figure it out.- ผมต้องค่อย ๆ คิดก่อน As Good as It Gets (1997)
Slowly, daylight crept in through the bandages and I could see.อย่างช้า ๆ ... . แสงสว่างค่อย ๆ คืบคลาน ผ่านผ้าพันแผลเข้ามา Pi (1998)
What you gotta do is just slow it down and give him somethin' stimuIatin' to read.ส่วนใหญ่เดา ๆ เอา ต้องค่อย ๆ อ่าน หาเรื่องกระตุ้นให้อยากอ่าน Bringing Down the House (2003)
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birth defectsข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
Well it gradually evolved a public trust for the provision of safety on that very specific level.จากนั้นมันก็ค่อย ๆ ได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชน ให้ทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้ The Corporation (2003)
When the commander returned from lunch, he had an equilibrium problem, and his grip was too weak to hold his briefcase.เขาค่อย ๆ แสดงอาการ หรือว่าป่วยทันที Yankee White (2003)
Oh,no, that's old keepless place Let's just back away slowly.โอไม่ นั่นสถานที่ป้องกันอย่างเข้มงวด พวกเราค่อย ๆ ถอยกลับ กันดีกว่า Shrek 2 (2004)
Let me get you down slow.ให้ผมค่อย ๆ อุ้มคุณลงนะ 50 First Dates (2004)
Move over a little further. Connors.ค่อย ๆดันขึ้น คอนเนอส์ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Well, well work on it.ค่อย ๆฝึกไปเนอะ Big Momma's House 2 (2006)
We'll head for that cave and make our way from there.มุ่งหน้าไปที่ถ้ำนั่น ค่อย ๆ ขยับไป ทีละคน Letters from Iwo Jima (2006)
And a friendship slowly blossomed, because as everyone knows, misery loves company.และมิตรภาพของพวกเขาก็ค่อย ๆ เบ่งบาน เพราะอย่างที่ทุกคนรู้ ความทุกข์ต้องการเพื่อนร่วมทาง Listen to the Rain on the Roof (2006)
But most of all, be cool. No sudden movements.แต่ที่สำคัญ ค่อย ๆ อย่ากระโตก กระตาก Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
Last night I could fly.นายช่วยพูดค่อย ๆ หน่อยก็ดีนะ? Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
I heard it gets better.ฉันได้ยินมาว่ามันจะค่อย ๆ ดีขึ้น Fever (2007)
Be sure, you shouldn't be impatientค่อย ๆ นับ อย่าใจร้อน Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Um... sometimes these things just... don't work out, okay?บางทีร้านพวกนี้คง ค่อย ๆ ปิดกันแล้ว โอเค้ The Nanny Diaries (2007)
Breathe.ค่อย ๆ Numb (2007)
Still, those old memories keep seeping back, even though we wear you down, killing you again and again and againแต่กระนั้น ความทรงจำเก่า ๆ ก็ค่อย ๆ ซึมเข้ามา แม้ว่าเราจะรู้สึกอ่อนล้า จากการฆ่าคุณไปเรื่อย ๆ The Deaths of Ian Stone (2007)
Keep taking a day at a time.ลูกต้องค่อย ๆ ทำไปทีละอย่าง Fireproof (2008)
Got better, and grew up normal.อาการค่อย ๆ ดีขึ้น และโตมาอย่างปกติ Heaven and Hell (2008)
As I count down, just go deeper and deeper, okay?ในระหว่างที่ฉันกำลังนับ คุณจะค่อย ๆ ตกลงในภวังค์เรื่อย ๆ Heaven and Hell (2008)
Growing up is a funny thing. Sneaks up on you.การเจริญเติบโตช่างเป็นเรื่องตลก ที่ค่อย ๆ คืบไปทีละนิด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Okay, then pull yourself together.โอเค งั้นค่อย ๆ รวมสติ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
We're going to figure this out.เอาละ เราจะค่อย ๆ หาทางแก้ไข Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Okay, well, just-just think it through, Erika. Right?ตกลง ค่อย ๆ คิด เอริก้า Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Low them forward, position your hands forward.จากนั้นค่อย ๆ หย่อนลงมา เป็นท่าที่ 2 The Girlfriend Experience (2009)
Find the way to the exit. Remain calm. Everything's gonna be okay.ค่อย ๆไปที่ทางออกและโปรดอยู่ในความสงบด้วยครับ \ ทุกอย่างจะเรียบร้อย The Final Destination (2009)
For reasons that will become clear in time,แล้วเหตุผลจะค่อย ๆ ชัดเจนขึ้นเมื่อถึงเวลา Momentum Deferred (2009)
I can understand vandalism escalating into violence, but that's usually gradual.ผมเข้าใจถึงความป่าเถื่อน ที่พัฒนาไปสู่ความรุนแรง แต่ปกติมันค่อย ๆ เป็นไปทีละน้อย Hopeless (2009)
Okay. The blood should be absorbed and dissipate.เลือดน่าจะถูกดูดซึม และค่อย ๆ ขยายตัว Dude, Where's My Groom? (2009)
Which would eventually lead her to go blind,ซึ่งในที่สุดจะค่อย ๆ ทำให้ตาบอดสนิท The Eyes Have It (2009)
If you did a little less, they'd start dying off and we could have a vacation.ถ้าคุณทำให้น้อยลง พวกเขาจะค่อย ๆ ตายไป... ...เราจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนมั่ง The Floating Anniversary (2009)
It was. Bit by bit I was able to piece together what had happened.แย่จริงด้วย ฉันค่อย ๆ ปะติดปะต่อได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง The Floating Anniversary (2009)
And they're likely to become obsessed.และพวกเขาจะค่อย ๆ เปลี่ยนตัวเอง จนกลายเป็นแบบนั้น The Performer (2009)
Essentially becoming his own first victim.โดยพื้นฐานการค่อย ๆ เปลี่ยนตัวเอง เริ่มจากเหยื่อรายแรก The Performer (2009)
No, but renfield's with this type of aggression-ไม่ใช่ แต่อาการแฝงในคนพวกนี้ จะค่อย ๆ เกิดขึ้น The Performer (2009)
Now, these people tend to be drebmy, um, highly suggestible, and possess a strong belief that there is something larger than them out there, something that they can't control.ขณะที่คนกลุ่มนี้ค่อย ๆ มีแนวโน้ม ถูกชักจูงให้เชื่อถือมากขึ้น และกลายเป็นความเชื่อฝังใจ ว่ามันมีบางอย่าง The X in the File (2010)
Look at u puttin' the pieces together.ดูนายสิ ค่อย ๆ ปะติดปะต่อทีละนิด Unpleasantville (2010)
And if it goes well, then maybe you guys can graduate to lunch.และถ้ามันไปได้ดี แล้ว เธอสองคนอาจจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นอาหารกลางวัน The Predator in the Pool (2010)
A group of Swiss astronomers had their eyes on a bright object in the Pegasus constellation called 51 Pegasi b.แต่เขาค่อย ๆ ได้รับรางวัล นักดาราศาสตร์ไม่กี่กว่า ไปตามทางของความคิด เขาก็ไม่ได้เป็นนักสืบ แต่เพียงผู้เดียวในการสอบสวน Are We Alone? (2010)
Sir, move slowly down the stairs.คุณ ค่อย ๆ เดิน/Nลงมาจากบันได Remembrance of Things Past (2010)
It looks like you need to start moving slowly.ดูเหมือนว่านายจะต้องค่อย ๆ เริ่มการได้แล้ว Bread, Love and Dreams (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อย ๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently   
ค่อย ๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: slowly ; softly ; carefully   
ค่อย ๆ[X] (khǿi-khǿi) EN: little by little   FR: petit à petit ; pas à pas ; peu à peu
ค่อย ๆ เรียนรู้[v. exp.] (khǿi khǿi rīen rū) EN: grow into   FR: devenir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melt away    [PHRV] ค่อย ๆ หายไป, See also: ค่อยๆ จางไป
melt into    [PHRV] ค่อย ๆ กลายเป็นส่วนของ, Syn. dissolve in, dissolve into
roll up    [PHRV] ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย
taper off    [PHRV] ค่อยๆ เรียว, See also: ค่อย ๆ แคบลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agger(แอจ' เจอะ) n. กระแสน้ำต่ำที่น้ำลดแล้วค่อย ๆ ชึ้นแล้วลดอีก., Syn. double tide
calescence(คะเลส'ซึนซฺ) n. ภาวะค่อย ๆ อุ่นขึ้น,การเพิ่มขึ้นของความร้อน., See also: calescent adj. ดูcalescence
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
cline(ไคลน) n. การเปลี่ยนแปลงของลักษณะที่ค่อย ๆ เป็นไป., See also: clinal adj.
convalesce(คอนวะเลส') {convalesced,convalescing,convalesces} vi. พักฟื้น,ฟื้นจากไข้,ค่อย ๆ หายจากการเจ็บป่วย, Syn. recuperate
cordite(คอร์'ไดทฺ) n. ผลที่ค่อย ๆ เผาไหม้แต่ไร้ควัน ประกอบด้วยไนไตรกลีเซอรีนและเซลลูโลสในเตรท เป็นชนวนระเบิดชนิดหนึ่ง
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crescendo(คริเซน'โด) n.,adj.การเพิ่มขึ้นเป็นลำดับของแรง,ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น
decrement(เดค'คระเมินทฺ) n. การลดลง,การค่อย ๆ ลดลง,ปริมาณที่ลดลง,การสั้นเข้า
decrescendo(ดีคริเชน'โด) adj. ค่อย ๆ เบาลง,ค่อย ๆ อ่อนลง n. การค่อย ๆ ลดลงของเสียง
decrescent(ดิเครส'เซนทฺ) adj. ค่อย ๆ ลดลง. เล็ก ๆ, See also: decrescence n.
develop(ดีเวล'เลิพ) {developed,developing,develops} vt. พัฒนา,ทำให้เจริญ,ทำให้ปรากฎชัดขึ้นมา,ล้างรูป,ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้นมาตามลำดับ. vi. พัฒนา,วิวัฒนา, See also: developability n. ดูdevelop, Syn. mature
development(ดิเวล'เลิพเมินทฺ) n. ความก้าวหน้า,การพัฒนา,พัฒนาการ,วิวัฒนาการ,ภาวะที่ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้น, Syn. growth,evolution
diminuendoadj.,adv. ซึ่งค่อย ๆ ลดลง
drain(เดรน) vt. ระบายน้ำ,ปล่อยน้ำ vi. ค่อย ๆ ไหลออก,ถ่ายออก. n. เครื่องระบาย,สิ่งที่ใช้ระบาย,การค่อย ๆ ไหลออก,ทางระบาย,การหมดเปลือง,การสูญเสีย,นิดหนึ่ง. -Phr. (go down the drain ไร้ค่าไม่มีกำไร,ล้มเหลว) ., See also: drainer n. -S...
dribble(ดริบ'เบิล) {dribbled,dribbling,dribbles} vi.,n. (การ) หยุด,ไหลริน,ไหลหยด,ค่อย ๆ เคลื่อน,ค่อย ๆ หายไป,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,ฝนลงเล็กน้อย,ฝนตกปรอย ๆ
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
edging(เอด,'จิง) n. การทำให้คม,การใส่ขอบ,การค่อย ๆ เคลื่อนไป,ริม,ขอบ,การประดับที่ขอบ
evanesce(เอฟ'วะเนส) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายไป,ค่อย ๆ สูญหายไป,ค่อย ๆ ,จางหายไป, See also: evanescence n. evanescent adj.
evolution(เอฟวะลิว'เชิน) n. วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า,การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น,การเจริญเติบโต,การหมุนเวียน., See also: evolutionary adj. ดูevolution
evolve(อิวอลฟว') v. ค่อย ๆ ปรากฎขึ้น,วิวัฒน์,ค่อยเป็นค่อยไป,เจริญ., See also: evolvable adj ดูevolve evolvement n. ดูevolve evolver n. ดูevolve, Syn. develop
fade(เฟด) {faded,fading,fades} vi.,vt. (ทำให้) (สี) เลือน, (สี) ตก,จางลง,อ่อนลง,หายไป,ค่อย ๆ ตาย, (ภาพ) ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นหรือหายไป., See also: fadable adj. fadedly adv. fadedness n. fader n., Syn. pale
fade-in(เฟด'อิน) n. การค่อย ๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของภาพ (โทรทัศน์,ภาพยนต์)
flaring(แฟล'ริง) adj. ซึ่งลุกโชติช่วง,สว่างแวววับ,หรูหรา,ซึ่งค่อย ๆ บานออก., Syn. blazing
gradate(เกร'เดท) vi.,vt. (ทำให้) ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง,ค่อย ๆ เปลี่ยนสี,เรียงเป็นลำดับ,ทำให้ราบ
gradation(เกรเด'เชิน) n. การค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง,การแบ่งขั้น,ลำดับ,ขั้น,ชั้น,การทำให้ราบ., See also: gradational adj. gradationally adv., Syn. sequence,step,degree
gradual(แกรด'จวล) adj. เอียงลาด,ค่อย ๆ ลาด,ทีละน้อย. n., See also: gradually adv. gradualness n., Syn. slow,progressive
graduate(แกรด'จุเอท) n.,adj. บัณฑิต,ภาชนะตวงที่แบ่งออกเป็นขีด ๆ vi.สำเร็จการศึกษา,ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง vt. มอบปริญญาแก่,สำเร็จการศึกษาจาก,แบ่งออกเป็นขีด, See also: graduated adj., Syn. mark off,calibrate
instill(อินสทิล') vt. ค่อย ๆ ใส่เข้าไป,ค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,ใส่เข้าไปทีละหยด., See also: instiller n. instillment n., Syn. inject
instillation(-เล'เชิน) n. การค่อย ๆ ใส่เข้าไป,การค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,การค่อย ๆ ใส่เข้าไปทีละหยด, Syn. infusion
leaven(เลฟ'เวน) n. ส่าเหล้า,เชื้อหมักให้ฟู,เชื้อหมักขนมปังหรือเค้กให้ฟู. vt. ทำให้เกิดฟองแก๊สด้วยเชื้อหมัก,ทำให้ฟู,ใส่เชื้อ,ทำให้ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง,ค่อย ๆ มีผลกระทบ.
locomotive(โลคะโม'ทิฟว) n. หัวรถจักร,หัวรถไฟ,การส่งเสียงเชียร์หมู่จากจังหวะช้าที่ค่อย ๆ เร็วขึ้น adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไก หรืออำนาจของมันเอง,เกี่ยวกับหัวรถจักร., See also: locomotivity n. ดูlocomotive
loom(ลูม) {loomed,looming,looms} n. เครื่องทอผ้า,หูก,กี่,ศิลปะและกระบวนการทอ,ส่วนของพายที่อยู่ระหว่างด้ามพายกับใบพาย vi. ปรากฎขึ้น ลาง ๆ ค่อย ๆ ปรากฎขึ้น n. การปรากฎขึ้นลาง ๆ
marasmus(มะแรส'มัส) n. การค่อย ๆ สูญเสียเนื้อและกำลัง
osmosis(ออซโม'ซิส) n. ปรากฎการณ์ที่ของเหลวไหลผ่านน้อยกว่า,การค่อย ๆ ดูดซึม,., See also: osmotic adj.
peep(พีพ) vi. แอบมอง,ลอดมอง,มองตามช่อง,มองแวบเดียว,ปรากฎให้เห็นเพียงลาง ๆ n. การแอบมอง,เสียงร้องเจี๊ยบ ๆ ,เสียงร้อยค่อย ๆ ,การปรากฎขึ้นครั้งแรก
peeper(พี'เพอะ) n. ผู้ซุบซิบ,ผู้เปล่งเสียงค่อย ๆ ,กบที่ร้องเสียงได้,ผู้แอบมอง,ผู้มองตามช่อง
peter(พี'เทอะ) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายตัวไป,มอดไป,จางไป. ค่อย ๆ เหือดแห้งไป
phase(เฟสฺ) n. ระยะ,ระยะโรค,ขั้น,ตอน,แง่,ช่วง,ด้าน,หน้า,รูปแบบ,รูป,ลำดับ. vt. ทำให้เป็นขั้นตอน,ทำให้ประสานกัน,ทำให้ดำเนินการไปตามแผน. -Phr. (phase in ค่อย ๆ ใช้สอยตามลำดับ)
phase-in(เฟซ'อิน) n. การค่อย ๆ นำเข้าไปใช้
phase-out(เฟซ'เอาทฺ) n. การค่อย ๆ หมดไป,การค่อย ๆ สิ้นสุด, Syn. wind up,taper of
plod(พลอด) v.,n. (การ) เดินอย่างหนักอึ้งหรือลำบาก,ค่อย ๆ เดิน,เพียรพยายาม, See also: plodder n. plodness n, Syn. drudge
print bufferบัฟเฟอร์เครื่องพิมพ์หมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่ถูกกันไว้ให้มีหน้าที่เก็บผลที่จะพิมพ์ ออกไว้ชั่วคราว ทั้งนี้เป็นเพราะเครื่องพิมพ์ทำงานช้ากว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลมารอเก็บไว้ที่นี่ก่อน แล้วเครื่องพิมพ์ก็จะค่อย ๆ ทยอยพิมพ์ออกไป
sap(แซพ) n. น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้,ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย,ของเหลวที่สำคัญต่อชีวิต,กำลังวังชา,คนโง่,คนเง่า,ตะบอง,ไม้พลอง,อุโมงค์ vt. ดูด (กำลัง) ออก,ตีด้วยไม้พลองหรือตะบอง,ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก,ค่อย ๆ ทำลาย,ทอนกำลัง,ตัดกำลัง,เซาะ vi. ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ,การแก้ปัญหา,การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การตั้งถิ่นฐาน,การตั้งรกราก,การตั้งหลักฐาน,การตั้งกิจการ,นิคม,อาณานิคม,ชุมชน,การมอบทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน,กองทุน,ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย,การค่อย ๆ จมลง

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top