Search result for

*ค่อย*

(297 entries)
(0.05 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ค่อย, -ค่อย-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประโยคเริ่มกันเลยดีกว่า ฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ และฉันก็ยังเป็นลูกคนเดียว ฉันเติบโตมากับต้นกล้วย ต้นมะพร้าว คลองและโคน เพราะพ่อกับแม่ มีที่ดิน ที่สวน จนฉันโตมาได้ 8 ขวบ ถึงย้ายมาในเมือง ได้ย้ายโรงเรียน ฉันมีเพื่อนมากขึ้น ฉันเป็นคนร่าเริง และยิ้มเก่ง ที่สำคัญฉันชอบพูดคุย จนบางครั้งเคยถูกคุณครูดุ แต่ในบางครั้งฉันก็มีมุมสงบ นั้นคือตอนที่ฉันเครียด ฉันไม่พูดคุยกับใครเลย และในตอนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวไปได้ด้วยดี ทั้งครอบครัว เพื่อน ... พวกเขาคือทุกอย่างในชีวิตฉัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อย    [AUX] gradually, See also: little, hardly, rarely, Syn. น้อย, บ้าง, Example: การหาผู้ชำนาญมาร่วมทีมงานในฝ่ายคอมพิวเตอร์ ก็หาไม่ค่อยจะได้เสียแล้ว
ค่อย    [AUX] slowly, See also: carefully, Syn. ช้าๆ, ระมัดระวัง, ไม่รีบร้อน, Ant. เร็ว, รีบ, Example: คุณควรจะค่อยก้าวไปอย่างระมัดระวังทีละก้าว
ค่อย    [ADV] quietly, See also: silently, softly lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาจากแดนสนธยาอันไกลโพ้น มันดังค่อยเหลือเกินจนเขาเกือบไม่ได้ยิน
ค่อย    [CONJ] then, Example: จงพยายามแก้จุดใหญ่ๆ ก่อน เมื่อแก้จุดใหญ่ๆ เสร็จ แล้วค่อยไปแก้จุดย่อยๆ ต่อไป, Thai definition: คำนำหน้าความข้างท้ายให้ติดต่อกับความข้างหน้า เพื่อแสดงกริยาที่กระทำภายหลัง
ค่อย    [ADV] quietly, See also: silently, softly, lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: แม่บอกให้ผมพูดจาค่อยๆ หน่อย
ค่อย    [ADV] slowly, See also: softly, carefully, Syn. ช้าๆ, ไม่รีบร้อน, ระมัดระวัง, Ant. รีบเร่ง, รวดเร็ว, Example: เธอค่อยๆ แกะห่อของขวัญออกทีละชิ้น
ค่อยยังชั่ว    [V] improve, See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage, Syn. ดีขึ้น, ทุเลา, บรรเทา, Ant. เลวลง, Example: ผมตะโกนอยู่ในใจ ได้กระตุ้นความรู้สึกอย่างนี้แล้วค่อยยังชั่วหน่อย
ค่อยเป็นค่อยไป    [V] proceed gradually, Syn. ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป, Ant. เร่งรีบ, Example: ความรักของคู่นี้ค่อยเป็นค่อยไปตามเวลาที่เหมาะสม, Thai definition: ดำเนินไปช้าๆ
ค่อยเป็นค่อยไป    [ADV] in due time, See also: proceedingly, Syn. ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป, Ant. เร่งรีบ, Example: แพทย์แนะนำให้แก้ไขปัญหาสิวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะได้ไม่เกิดความเครียด, Thai definition: เป็นไปทีละน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่อย ๑, ค่อย ๆ ๑ว. ใช้ประกอบหลังนามหรือกริยา หมายความว่า ไม่ดัง, เบา, เช่น เสียงค่อย พูดค่อยเดินค่อย ๆ อย่าลงส้น
ค่อย ๑, ค่อย ๆ ๑ไม่แรง, เบามือ, เช่น นวดค่อย ๆ จับค่อย ๆ.
ค่อย ๒, ค่อย ๆ ๒ว. ใช้นำหน้ากริยาหมายความว่า ไม่รีบร้อน, อย่างระมัดระวัง, ช้า ๆ, เช่น ค่อยคิด ค่อยทำ ค่อย ๆ เดิน.
ค่อยว. คำนำหน้าความข้างท้ายให้ติดต่อกับความข้างหน้า แสดงกิริยาที่กระทำภายหลัง เช่น กินข้าวแล้วค่อยไป, ถ้าใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่ค่อย หมายความว่า น้อย, บ้าง, (ตามส่วนของสิ่งที่พูดถึง) เช่น ไม่ค่อยมี ไม่ค่อยพูด, ไม่ใคร่ ก็ว่า.
ค่อยดีขึ้นว. เริ่มดีขึ้นเล็กน้อย.
ค่อยเป็นค่อยไปว. ดำเนินไปช้า ๆ.
ค่อยยังชั่วว. ดีขึ้น, ทุเลาขึ้น.
ค้อยก. คล้อย.
ค้อยว. เบา
ค้อยเนือง, บ่อย.
ค้อยค้อยว. เนือง ๆ, บ่อย ๆ, เช่น เจ้าแม่แต่จงกรมค้อยค้อย ด้วยบราทุกราพร้อยพราย (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
คะค้อยก. เดินไม่ขาดตอน, โบราณเขียนเป็น คค้อย ก็มี เช่น คค้อยไปซุ่มซ่อน ดูศึกผ่อนพลเดอร (ตะเลงพ่าย).
ไม่ค่อย, ไม่ใคร่ว. ไม่ถึงกับ, ไม่ถึงขนาดนั้น, เช่น ไม่ค่อยดำ ไม่ใคร่ดี.
กระจายนะมณฑลน. ชื่อกลบท วรรคต้นใช้อักษรสูงนำหน้า วรรคที่ ๒ ใช้อักษรกลาง วรรคที่ ๓ ใช้อักษรตํ่า ตัวอย่างว่า สมเด็จพระศิริวิบุลกิตติ์ กำจัดจากโศกวิโยคหา ค่อยตรึกตรองฉลองคุณพระชนมา (ชุมนุมตำรากลอน).
กระซาบก. พูดเบา ๆ เช่น ค่อยกระซาบคำเกลี้ยง (ลอ), นิยมใช้เข้าคู่กับคำ กระซิบ เป็น กระซิบกระซาบ.
กระซิก ๑ก. ค่อยเบียดเข้าไป.
กระซิก ๆว. อาการที่ร้องไห้ค่อย ๆ.
กระซิกกระซวยก. ค่อยกระแซะเข้าไป เช่น เจ้าก็ระรี่ระริกกระซิกกระซวย (ม. ร่ายยาว ชูชก).
กระดิบ, กระดิบ ๆก. อาการที่คืบไปทีละน้อย เช่น ค่อย ๆ กระดิบไป ว่ายนํ้ากระดิบ ๆ หนอนกระดิบ ๆ ไป, นิยมใช้เข้าคู่กับคำ กระดุบ เป็น กระดุบกระดิบ.
กระดืบก. อาการที่ค่อย ๆ คืบไปอย่างหนอน.
กระต้วมกระเตี้ยมว. อาการที่ค่อย ๆ เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ (ใช้แก่กิริยาเดินหรือคลาน), โดยปริยายหมายความว่า ชักช้า เช่น เธอมัวแต่กระต้วมกระเตี้ยมอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวก็ไม่ทันรถไฟหรอก, ต้วมเตี้ยม ก็ว่า, ใช้ว่า กระด้วมกระเดี้ยม ก็มี.
กระเตื้องก. ดีกว่าเดิม เช่น อาการไข้กระเตื้องขึ้น เดี๋ยวนี้ฐานะเขาค่อยกระเตื้องขึ้น
กระบวนการน. ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบ ไปสู่ผลอย่างหนึ่ง เช่น กระบวนการเจริญเติบโตของเด็ก, กรรมวิธีหรือลำดับการกระทำซึ่งดำเนินต่อเนื่องกันไปจนสำเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง เช่น กระบวนการเคมีเพื่อผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
กระสือ ๒ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ต้นและหัวคล้ายขมิ้นอ้อย สีขาว ฉุนร้อน ตามตำรากบิลว่านว่า เมื่อหัวแก่มีธาตุปรอทลงกิน มีพรายเป็นแสงแมงคาเรืองในเวลากลางคืน ถือกันว่ามีสรรพคุณอยู่คง แต่เป็นกายสิทธิ์ ชอบไปเที่ยวหากินของโสโครก และเข้าสิงกินคนดั่งกระสือหรือปอบ แล้วบอกชื่อเจ้าของว่านที่ปลูกนั้นว่า เป็นตัวกระสือหรือผีปอบ ทำให้ขายหน้าจึงไม่ค่อยมีใครกล้าปลูก.
กะสมอก. นำสมอเรือไปทอดไว้ในที่ที่เรือใหญ่ต้องการเข้าจอดหรือเทียบเรือ ซึ่งเป็นที่เข้าจอดหรือเข้าเทียบแล้วค่อย ๆ กว้านสมอนำเรือเข้าไป.
การเงินน. กิจการเกี่ยวกับเงิน, เรื่องเกี่ยวกับเงิน เช่น เดือนนี้การเงินไม่ค่อยดี.
เก็บเล็มก. ค่อย ๆ เก็บทีละน้อย.
เกียกกาย ๒ก. ตะเกียกตะกาย, ขวนขวาย, เช่น ค่อยเกียกกายหาเลี้ยงตน (สุบิน).
แกะ ๒ก. เอาเล็บมือค่อย ๆ แคะเพื่อให้หลุดออก เช่น แกะสะเก็ด, เอาสิ่งที่มีลักษณะคล้ายเล็บมือทำเช่นนั้น, ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือ โดยวิธีแกะ เช่น แกะตรา, โดยปริยายหมายความว่า เหมือนกันอย่างกับโขกหรือแคะมาจากพิมพ์เดียวกัน ในความว่า เหมือนกันอย่างกับแกะ
ขยอก ๒(ขะหฺยอก) ก. อาการที่ค่อย ๆ กลืนอาหารที่คับคอลงไปทีละน้อย, กระเดือกเข้าไป.
ขยับขยาย(-ขะหฺยาย) ก. แก้ไขให้คลายความลำบากหรือความคับแคบเป็นต้น เพื่อให้เหมาะแก่ความต้องการหรือเหตุการณ์ เช่น บ้านหลังนี้คับแคบลงไปแล้ว ต้องหาทางขยับขยาย อดทนทำงานนี้ไปก่อนแล้วค่อยขยับขยาย.
ขัดเบาก. ถ่ายปัสสาวะไม่ค่อยออก.
ขัดลำกล้องก. ถ่ายปัสสาวะไม่ค่อยออก (ใช้แก่ผู้ชาย).
ขัดหนักก. ถ่ายอุจจาระไม่ค่อยออก.
เขี่ยค่อย ๆ สะกิดออก เช่น เขี่ยผงที่ลูกตา เอาก้านพลูเขี่ยตา
คลานกิริยาที่เดินไปอย่างช้า ๆ ของสัตว์บางชนิด เช่น เต่า จระเข้, เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ เช่น รถยนต์ค่อย ๆ คลานไป.
เคลื่อน(เคฺลื่อน) ก. ออกจากที่หรือทำให้ออกจากที่ เช่น เคลื่อนขบวน รถไฟค่อย ๆ เคลื่อนไป, เลื่อนหรือทำให้เลื่อนไปจากที่ เช่น หมอนรองกระดูกเคลื่อน เคลื่อนตู้ไป.
เคียมเรียบร้อย, ตรง, เช่น เคียมค่อยมาดลสำนัก จอมจักรนักไทธรรม (ม. คำหลวง สักบรรพ).
จ่อมจ่ายก. ค่อยจับจ่าย, จ่ายทีละน้อย.
จิตกึ่งสำนึกน. ภาวะที่จิตไม่ค่อยรู้สึกตัว เมื่อปลุกอาจรู้สึกตัวดีขึ้น แต่ไม่รู้ตัวเต็มที่.
ชะ ๑ก. ทำให้สิ่งสกปรกหรือสิ่งที่ติดอยู่บนผิวหน้าค่อย ๆ หลุดไปหรือหมดไปด้วยนํ้าเป็นต้น เช่น ชะแผล ฝนตกหนักชะหน้าดินไปหมด.
ชะลอก. อาการที่ลากเลื่อนสิ่งของที่หนักให้ค่อย ๆ เคลื่อนไปจากที่, พยุงไว้, ประคองไว้, ค่อย ๆ ประคองไป, เช่น ชะลอต้นไม้ใหญ่มาปลูก, ค่อย ๆ พยุงขึ้นให้ตรง เช่น สุครีพชะลอเขาไกรลาศ
ช้า ๑ว. ค่อย ๆ เคลื่อนไป, ไม่เร็ว, ไม่ไว, เช่น เดินช้า วิ่งช้า
ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงามว. ค่อย ๆ คิดค่อย ๆ ทำแล้วจะสำเร็จผล.
ช้าเป็นการ นานเป็นคุณว. ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำดีกว่าด่วนทำ.
ชื่นมื่นก. ชื่นบาน เช่น ท้าวสามนต์ฟังถ้อยค่อยชื่นมื่น (สังข์ทอง).
ชุ่งสัน. จึ่ง, จวน, เช่น ครั้นชุ่งจะใกล้อ้า ค่อยผ้ายโชยชาย (ลอ).
ซิก ๆว. เรียกอาการที่ร้องไห้ค่อย ๆ ว่า ร้องไห้ซิก ๆ, กระซิก ๆ ก็ว่า.
ซึม ๒ว. เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน, เช่น นั่งซึม.
ด้วมเดี้ยมว. กระด้วมกระเดี้ยม, ต้วม ๆ เตี้ยม ๆ, ค่อย ๆ ไป, ไม่คล่องแคล่ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leptophoniaเสียงค่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lysis๑. การสลาย, การแยกสลาย, การละลาย, การทำลาย๒. อาการค่อย ๆ ทุเลาของโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory thresholdเสียงค่อยสุดพอรับได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insidious๑. -แอบแฝง๒. -ค่อยเป็นค่อยไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
threshold, auditoryเสียงค่อยสุดพอรับได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burnable poisonสารพอยซันเสื่อมสภาพได้, สารดูดกลืนนิวตรอน เช่น โบรอน ที่ผสมไว้ในแท่งเชื้อเพลิงหรือเปลือกแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ในระยะแรก ซึ่งมีปริมาณเชื้อเพลิงมาก หลังจากใช้งานไประยะหนึ่งจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสารที่ไม่ดูดกลืนนิวตรอน เป็นการชดเชยผลจากเชื้อเพลิงที่ถูกใช้ไป และการสะสมตัวของผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสที่ดูดกลืนนิวตรอนที่เกิดขึ้นในเชื้อเพลิง ทำให้อายุการใช้งานของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ยาวนานขึ้น [นิวเคลียร์]
Sterile Insect Technique เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน, เอสไอที, การควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงชนิดเดียวกันที่ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ จำนวนมากต่อเนื่องกันหลายรุ่น เมื่อแมลงตัวเมียผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งทำให้ประชากรแมลงค่อยๆ ลดลง วิธีการนี้ ไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ และไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม [นิวเคลียร์]
Conventionในภาษาไทยแปลว่า อนุสัญญา แต่คำนี้ใช้แทนคำว่า สนธิสัญญา (Treaty) บ่อย ๆ ผู้เขียนหลายท่านเห็นว่า ทั้งสองคำนี้ไม่ค่อยจะมีความหมายแตกต่างกันมากนัก แม้ว่าคำ Convention มักจะใช้กันเป็นประจำ โดยหมายถึงความตกลงที่กระทำกันในการประชุมระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งได้รับการรับรองจากการประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์และความคุ้มกันทางการทูตที่กระทำกัน ณ กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ถึง 14 เมษายน ค.ศ. 1961 (The Vienna Convention on Diplomatic Relations) [การทูต]
Good Offices และ Mediationวิธีการที่จะระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยฉันมิตร คำว่า Good Offices หมายถึง การช่วยเป็นสื่อกลาง ส่วน Mediation หมายถึง การไกล่เกลี่ยศัพท์ทั้งสองนี้หมายถึงวิธีการที่จะระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ โดยฉันมิตร กล่าวคือ ในกรณีข้อพิพาทซึ่งการเจรจากันทางการทูตไม่สามารถตกลงกันได้ง่าย ๆ ดังนั้น รัฐที่สามอาจยื่นมือเข้าช่วยเป็นสื่อกลาง หน้าที่ในการนี้มิใช่ออกความเห็นหรือวินิจฉัยชี้ขาดว่าใครถูกใครผิดในกรณี ข้อพิพาท หากเป็นแต่เพียงแสวงหาลู่ทางที่จะระงับข้อพิพาทจะต้องมีให้น้อยที่สุดเท่า ที่จะทำได้ และถือว่าเป็นกาดรกระทำฉันมิตร (Friendly act) คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจปฏิเสธข้อเสนอได้โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดทางการ เมือง หรือคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจขอร้องให้ช่วยเป็นสื่อกลาง หรือให้ช่วยไกล่เกลี่ย ตามธรรมดาการช่วยเป็นสื่อกลางนั้นเป็นเพียงการเข้าช่วยงานพื้นฐาน หรือให้มีการเริ่มต้นการเจรจาเท่านั้น ส่วนงานเจรจาที่จะกระทำโดยตรงกว่าจะมีลักษณะเป็นการไกล่เกลี่ย แต่ในทางปฏิบัติไม่ค่อยมีการคำนึงกันนักถึงความแตกต่างจริงๆ ระหว่างวิธีทั้งสอง คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจปฏิเสธไม่ยอมรับการไกล่เกลี่ยไม่ว่าเวลาใดก็ได้ จะเห็นได้ว่า การช่วยเป็นสื่อกลางกับการไกล่เกลี่ยนั้นแตกต่างกัน คือ ในกรณีการช่วยเป็นสื่อกลาง ฝ่ายที่สามจะกระทำแต่เพียงช่วยให้มีการหันหน้าเข้าเจรจากันระหว่างคู่พิพาท ส่วนในกรณีการไกล่เกลี่ย ฝ่ายที่สามพยายามจัดให้มีการเจรจากันจริง ๆ ตามมูลฐานข้อเสนอของตน ฝ่ายที่เสนอช่วยเป็นสื่อกลางหรือช่วยไกล่เกลี่ยนั้น อาจจะมาจากประเทศที่สาม หรือจากองค์การระหว่างประเทศ หรือจากบุคคลธรรมดาคนหนึ่งก็ได้ [การทูต]
Niccolo Machiavelli (1469-1527)คือรัฐบุรุษและปรัชญาเมธีทางการเมืองของสาธารณรัฐ ฟลอเรนส์ (Florence) ระหว่างรับราชการ ท่านดำรงตำแหน่งฝ่ายธุรการหลายตำแหน่งซึ่งไม่สู้มีความสำคัญเท่าใด แต่สิ่งที่ท่านสนใจมากที่สุดได้แก่ศิลปะของการเมือง หนังสือสำคัญ ๆ ที่ท่านประพันธ์ขึ้นไว้คือ The Prince เล่มหนึ่ง อีกเล่มหนึ่งชื่อ The Art of War และอีกเล่มหนึ่งคือ Discourses on the First Ten Books of Livyมีนักเขียนหลายคนวิพากษ์ Machiavelli ที่แสดงความเห็นสนับสนุนว่า รัฐบาลใดก็ตมที่ต้องการรักษาอำนาจการปกครองตนให้เข้มแข็งไว้ ย่อมจะใช้วิถีทางใด ๆ ก็ได้ ถึงแม้หนทางเช่นนั้นจะผิดกฎหมายหรือไร้ศีลธรรมก็ตาม และก็มีนักเขียนอีกหลายคนสนับสนุนท่าน โดยชี้ให้เห็นว่า ท่านเป็นแต่เพียงตีแผ่ให้เห็นพฤติกรรมที่แท้จริงของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่มากกว่าอย่างอื่น อาทิเช่น ในหนังสือ The Prince ของท่านตอนหนึ่งอ้างว่า การต่อสู้นั้นมีอยู่สองวิธี วิธีแรกเป็นการต่อสู้โดยวิถีทางกฎหมาย อีกวิธีหนึ่งคือการต่อสู้โดยใช้กำลัง (Force) วิธีแรกนั้นเป็นวิธีที่มนุษย์พึงใช้ ส่วนวิธีที่สองเป็นวิธีเยี่ยงสัตว์ป่า แต่การใช้วิธีแรกมักจะไม่ค่อยได้ผลเสมอไป เพราะไม่เพียงพอ ก็ย่อมจะหันเข้าใช้วิธีที่สองได้ ฉะนั้น ผู้ปกครองประเทศสมัยนั้น ซึ่ง Machiavelli เรียกว่า Prince จึงจำเป็นต้องรู้ดีว่าจะใช้ทั้งวิธีที่มนุษย์จะพึงใช้ และวิธีเยี่ยงสัตว์ป่าอย่างไร ด้วยเหตุนี้ ผู้ปกครองประเทศสมัยนั้นไม่จำเป็นต้องมีสัจธรรม หากการกระทำนั้น ๆ จะทำความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของประเทศ ท่านเห็นว่า หากมนุษย์ทุกคนเป็นคนดี กฎเช่นนี้ก็เป็นกฎที่ไม่ถูกต้อง แต่โดยที่มนุษย์ไม่ใช่คนดีทั้งหมด ในเมื่อเขาไม่ยอมให้ความศรัทธาความไว้วางใจในตัวท่าน ก็ไม่มีอะไรที่จะมาห้ามมิให้ท่านเลิกศรัทธากับเขาเหล่านั้นได้ [การทูต]
Open Diplomacyคือการทูตแบบเปิดเผย อดีตประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นบุคคลที่สนับสนุนและเผยแพร่วิธีการทูตแบบเปิดเผยอย่างเต็มที่ หวังจะให้ชุมชนนานาชาติพร้อมใจกันสนับสนุนการทูตนี้เช่นเดียวกัน เมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1918 วูดโรว์ วิลสัน ได้ประกาศให้โลกทราบนโยบายของท่าน 14 ข้อ ข้อหนึ่งในจำนวนนั้นท่านปรารถนาว่า ในอนาคตประเทศต่าง ๆ ควรจะทำความตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพอย่างเปิดเผย และต่อไปไม่ควรจะมีการเจรจาทำความตกลงระหว่างประเทศแบบลับเฉพาะอย่างใดทั้ง สิ้นแม้ว่าโดยทั่วไปจะเห็นพ้องด้วยกับนโยบายข้อแรกของ วูดโรว์ วิลสัน คือ ความตกลงหรือสนธิสัญญาใด ๆ เมื่อตกลงเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกาศเปิดเผยให้โลกทราบ แต่สำหรับข้องสองคือการเจรจาในระหว่างทำสนธิสัญญาให้กระทำกันอย่างเปิดเผย นั้น ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะเห็นว่าลำพังการเจรจานั้น โดยสารัตถะสำคัญแล้วควรจะถือเป็นความลับไว้ก่อนจนกว่าจะเสร็จการเจรจา ทั้งนี้ เซอร์เดวิด เคลลี่ อดีตนักการทูตอังกฤษเคยให้ทรรศนะว่า การทูตแบบเปิดเผยนั้นเป็นถ้อยคำที่ขัดกันในตัว คือหากกระทำกันอย่างเปิดเผยเสียแล้วก็ไม่ใช่การทูตเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาตรา 102 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติว่า ?1. สนธิสัญญาทุกฉบับ และความตกลงระหว่างประเทศทุกฉบับ ซึ่งสมาชิกใด ๆ แห่งสหประชาชาติได้เข้าเป็นภาคี ภายหลังที่กฎบัตรปัจจุบันได้ใช้บังคับ จักต้องจดทะเบียนไว้กับสำนักเลขาธิการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจักได้พิมพ์ขึ้นโดยสำนักงานนี้ 2. ภาคีแห่งสนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่าใด ซึ่งมิได้จดทะเบียนไว้ตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งข้อนี้ ไม่อาจยกเอาสนธิสัญญาหรือความตกลงนั้น ๆ ขึ้นกล่าวอ้างต่อองค์กรใด ๆ ของสหประชาชาติ? [การทูต]
Amino Acids, Non-Essentialกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น, อมิโนแอซิดชนิดไม่ค่อยจำเป็นนัก [การแพทย์]
Anesthesia, Glove and Stockingการเสียความรู้สึกเริ่มบริเวณปลายเท้าปลายมือค่อย [การแพทย์]
Anisotropicไม่ค่อยสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Breath Sound, Diminishedเสียงหายใจค่อยกว่าปกติเสียงหายใจอ่อนกว่าปกติ [การแพทย์]
Diffusion, Passiveการแทรกซึมผ่านแบบค่อยเป็นค่อยไป,การแพร่แบบสานติ์ [การแพทย์]
Exposed Partsบริเวณที่ไม่ค่อยถูกปกปิด [การแพทย์]
law of use and disuseกฎการใช้และไม่ใช้, กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายวิวัฒนาการของอวัยวะของสิ่งมีชีวิต  เนื่องจากการใช้และไม่ใช้อวัยวะนั้น คือ อวัยวะใดที่ไม่ใช้จะค่อย ๆ หดหายไป และอวัยวะใดที่ยังใช้อยู่ก็จะคงอยู่หรือวิวัฒนาการให้ดีขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
developmentการเจริญเติบโต, การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีระเบียบในสิ่งมีชีวิต เป็นผลให้เนื้อเยื่อมีความซับซ้อนมากขึ้น หรือสมบูรณ์ขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างและหน้าที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
buddingการแตกหน่อ, การแตกตา, การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบหนึ่ง เกิดขึ้นโดยส่วนของเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์เจริญยื่นออกมาจากลำตัวหรือลำต้นเดิม  แล้วค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงรูปร่างจนคล้ายตัวเดิมหรือต้นเดิม จากนั้นจะเจริญขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดสามารถจะดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง มักพบในสิ่งมีชีวิตชั้นต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
beatบีต, เสียงดังและเสียงค่อยสลับกันซึ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองขบวนซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อย  จำนวนบีตส์ที่เกิดขึ้นต่อวินาทีหรือความถี่บีตส์จะเท่ากับผลต่างของความถี่ของคลื่นเสียงสองขบวนนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
subsoilดินชั้นกลาง, ดินที่อยู่ข้างล่างถัดจากดินชั้นบนลงไป เป็นชั้นดินที่ไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์ขาดแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tappingการกรีดยาง, การกรีดผิวของต้นยางพาราเป็นแนวทแยงลงจากซ้ายมาขวา เพื่อให้น้ำยางซึมออกมาค่อย ๆ ไหลลงสู่ภาชนะรองรับ การกรีดยางมักทำตอนเช้าตรู่ เพราะมีน้ำยางไหลออกมามากกว่าตอนสาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spiral movementการเคลื่อนไหวแบบเกลียว, การเจริญเติบโตของพืชแบบหนึ่ง ปลายยอดที่เจริญจะค่อย ๆ บิดพันเสาหรือหลักเป็นกลียวเพื่อพยุงลำต้นให้ขึ้นไปที่สูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gradual Riseอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นช้าๆจนถึงสูงสุด [การแพทย์]
Insidiousค่อยเป็นค่อยไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Easy.ค่อยๆ The Good Earth (2012)
I do. But if there wasn't one, would you live any different?ฉันเชื่อ แต่เลือกได้แค่อย่างเดียว คุณอยากมีหลายชีวิตไหม The Great Dictator (1940)
We'll get rid of the Jews first, then concentrate on the brunettes.เราจะจัดการกับยิวก่อน แล้วค่อยเลื้อยไปจัดการพวกผมน้ำตาล The Great Dictator (1940)
No, he hasn't been playing much.ไม่ เขาไม่ค่อยได้เล่นครับ The Great Dictator (1940)
Just now he's a little hoarse.ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับ The Great Dictator (1940)
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น Rebecca (1940)
You weren't really. You simply wanted to be alone and...ไม่หรอกค่ะ คุณก็แค่อยากอยู่ตามลําพัง-- Rebecca (1940)
Well, I thought so, but people didn't understand him.ฉันก็คิดว่าเช่นนั้น เเต่คนมักไม่ค่อยเข้าใจท่าน Rebecca (1940)
Oh, nonsense. Finish up that mess, and we'll get along.ไม่เป็นไรเลย ทานให้เสร็จเเล้วเราค่อยไปกัน Rebecca (1940)
Thank you. It's very kind of you, but I'm not very hungry.ขอบคุณค่ะ คุณช่างมีนํ้าใจนัก เเต่ฉันไม่ค่อยหิว Rebecca (1940)
The trouble is, with me laid up like this, you haven't had enough to do.เพราะว่าฉันนอนป่วยเเบบนี้ เธอเลยไม่ค่อยได้ทําอะไร Rebecca (1940)
It had an old paper and different hangings. It was never used much except for occasional visitors.มีวอลเปเปอร์เก่าเเละผ้าม่านต่างออกไป ห้องนี้ไม่ค่อยได้ใช้นอกจากไว้รับเเขก Rebecca (1940)
No, thank you, Frith. I'm really not very hungry.- ไม่ค่ะ ฟริธฉันยังไม่ค่อยหิว Rebecca (1940)
You mean, she scares you. She's not exactly an oil painting, is she?หล่อนทําให้คุณกลัวใช่มั้ยล่ะ ไม่ค่อยจะสวยด้วย Rebecca (1940)
I love it, but I'm not very good at it.- ชอบค่ะ เเต่เต้นไม่ค่อยเก่ง Rebecca (1940)
- You must teach me. Actually, I'm trying to find out exactly what your wife does do.ต้องสอนผมหน่อยเเล้ว ไอ้น้อง ฉันก็แค่อยากรู้ว่าเมียนายสนใจอะไรบ้าง Rebecca (1940)
He doesn't exactly approve of me.เขาไม่ค่อยชอบพอผมเท่าไหร่ Rebecca (1940)
She looked ill, queer.หล่อนดูท่าทางไม่ค่อยสบาย Rebecca (1940)
- Besides, you weren't well at the time.- อีกอย่าง ช่วงนั้นคุณก็ไม่ค่อยสบาย Rebecca (1940)
I only want to see justice done, Colonel.ผมเเค่อยากจะเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้น Rebecca (1940)
I just wanna talk about facts.ผมแค่อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 12 Angry Men (1957)
He took hold of one foot gently and held it until the boy woke... ... and turned and looked at him.เขาก็จับเท้าข้างหนึ่งค่อยๆ และถือมันไว้จนเด็กตื่น และหันมองไปที่เขา The Old Man and the Sea (1958)
-...a bad heart condition.......หัวใจผมไม่ค่อยดี... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You very rarely are, at the start line.คุณมากไม่ค่อยเป็นที่เส้นเริ่มต้น How I Won the War (1967)
And they was always bombing us.ขณะนี้มีไม่ค่อยตึงใด ๆ How I Won the War (1967)
They're decanting.เฮ้พวกเขากำลังค่อยๆริน Yellow Submarine (1968)
Just lie here, Pop. I'll take care of you now.เพียงแค่อยู่ที่นี่ป๊อป ฉันจะดูแลคุณตอนนี้ The Godfather (1972)
Not a mini-brained punk like thisแล้วค่อยมาใหม่ เมื่อเธอไม่ใช่เด็กพังค์สมองจิ๋ว แบบนี้ The Little Prince (1974)
You've got to have your army first. Then you find your enemy.เธอต้องมีกองทัพซะก่อน แล้วค่อยหาข้าศึก The Little Prince (1974)
We'll go a glance at a timeเราจะค่อย ๆมองกัน The Little Prince (1974)
A small advance at a timeฉันจะค่อย ๆก้าวเข้าไป The Little Prince (1974)
All I want is to hear you laugh again. You will hear me laugh.- ฉันแค่อยากได้ยินเธอหัวเราะอีกครั้ง The Little Prince (1974)
It's not the prettiest thing I've ever seen.- เเต่ก็ไม่ค่อยน่าดูเท่าไร Jaws (1975)
All I want to know...ฉันเเค่อยากรู้ว่า... Jaws (1975)
I just want to know one simple thing. When do I get to become an Islander?เเค่อยากรู้อย่างนึง ฉันจะนับว่าเป็นชาวเกาะเมื่อไหร่ Jaws (1975)
What I want to do is very simple.ผมเเค่อยากจะทดสอบง่ายๆ Jaws (1975)
Excuse me. Yes. I've never heard it quite put that way.ก็ใช่ครับ ไม่ค่อยได้ยิน คนเรียกผมเเบบนั้นนัก เเต่ใช่ครับ Jaws (1975)
It's not too good, is it?ไม่ค่อยดีเลยใช่มั้ย Jaws (1975)
And all I want to say is, that young man is out of his mind.ผมแค่อยากจะพูดว่าชายคนนั้น เขาเสียสติไปแล้ว Oh, God! (1977)
That's better.ค่อยยังชั่ว! Suspiria (1977)
Well, I'm not exactly used to it.ยังไม่ค่อยจะชิน. Suspiria (1977)
He's cute, except he doesn't have any, um-เขาน่ารัก, เว้นแต่ว่าไมค่อยจะมี.. อืมม-- Suspiria (1977)
- Uh, better.-ค่อยยังชั่ว. Suspiria (1977)
I just wanted to talk to you about some of the things that have been happening lately.เพียงแค่อยากจะคุยกับท่าน ถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น. Suspiria (1977)
I'll talk to you when I get back.แล้วค่อยคุยกันตอนฉันกลับไปถึงบ้าน Phantasm (1979)
What we gotta do is snag that tall dude... and stomp the shit out of him... and we'll find out what the hell is going on up there.เราต้องจับไอ้โย่งนั่นมา แล้วล่อมันซะให้น่วม แล้วค่อยถามมันว่ามันทำอะไรที่นั่น Phantasm (1979)
I didn't go there that night to fall in love. I just wanted a couple of drinks.คืนนั้นผมไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อหลงรักใคร ผมแค่อยากดื่มสักสองแก้ว Airplane! (1980)
- Right now things aren't so good.- ตอนนี้สิ่งต่างๆ ไม่ค่อยดีนัก Airplane! (1980)
Ease her down. Down!ค่อยๆ นำมันลง Airplane! (1980)
I mean, they smell bad.ผมหมายความว่าพวกเขามีกลิ่นไม่ค่อยดี The Blues Brothers (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อย[X] (khǿi) EN: little by little ; graduellement   FR: petit à petit ; graduellement ; doucement
ค่อย[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently   
ค่อย[adv.] (khǿi-khǿi) EN: slowly ; softly ; carefully   
ค่อย[X] (khǿi-khǿi) EN: little by little   FR: petit à petit ; pas à pas ; peu à peu
ค่อย ๆ เรียนรู้[v. exp.] (khǿi khǿi rīen rū) EN: grow into   FR: devenir
ค่อยเป็นค่อยไป[xp] (khǿi pen khǿi pai) EN: proceed gradually   
ค่อยเป็นค่อยไป[adv.] (khǿi pen khǿi pai) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly   FR: progressivement
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchūa) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage   FR: aller mieux ; se remettre
ไม่ค่อย[adv.] (maikhǿi) EN: seldom ; rarely   FR: rarement ; pas très ; pas tellement
ไม่ค่อยได้ความ[X] (maikhǿi dāikhwām) EN: not so hot ; so-so ; not amount to much   
ไม่ค่อยดี[X] (maikhǿi dī) EN: not too bad   FR: pas très bien
ไม่ค่อยจะ[X] (maikhøi ja) EN: unlikely   FR: improbable
ไม่ค่อยจะ[adv.] (maikhøi ja) FR: rarement ; difficilement

English-Thai: Longdo Dictionary
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek
take in(vi.) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accelerando    [ADJ] ที่ค่อยๆเพิ่มจังหวะดนตรีให้เร็วขึ้น
accelerando    [ADV] อย่างค่อยๆเพิ่มจังหวัดดนตรีให้เร็วให้
affricate    [N] เสียงกักเสียดแทรก (สัทศาสตร์), See also: เสียงที่เกิดจากการออกเสียงในลักษณะที่เริ่มด้วยฐานกรณ์ปิดสนิทแล้วค่อยๆเปิดออก ทำให้ลม
able to breathe again    [IDM] ค่อยผ่อนคลาย (ใช้ can แทน able to ได้), See also: ค่อยบรรเทา
assimilate into    [PHRV] ทำให้ค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของ, See also: ค่อยๆกลมกลืนกับ, ทำให้กลมกลืนไปกับ, Syn. absorb into
assimilate with    [PHRV] กลมกลืนไปกับ (โดยเฉพาะทางภาษา, วัฒนธรรม, วิถีชีวิต), See also: ค่อยๆกลมกลืนกับ
better    [ADJ] ดีขึ้น (สภาพร่างกาย), See also: ฟื้นตัว, ทุเลา, ค่อยยังชั่ว, คลี่คลาย, กระเตื้อง, Syn. well
bombshell    [N] ข่าวไม่ค่อยดีที่ได้รับรู้อย่างปัจจุบันทันด่วน
byway    [N] ถนนเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีรถแล่นผ่าน, Syn. detour
be under the weather    [IDM] ไม่ค่อยสบายเล็กน้อย
bung up    [PHRV] (จมูกอุดตัน)หายใจไม่ค่อยออก, See also: แน่นจมูก, Syn. stuff up
burn down    [PHRV] ค่อยๆ มอด, See also: เผาไหม้อ่อนลง, เผาไหม้น้อยลง, Syn. burn low
cast-off    [ADJ] ที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว, Syn. discarded, throwaway
casual    [ADJ] ที่ไม่ค่อยสนใจ, See also: ที่ไม่สนใจ, ที่ทำไปเรื่อยๆ, Syn. apathetic, indifferent
climb    [VT] ค่อยๆ เพิ่มขึ้น
climb    [VI] ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, Syn. ascend, arise
close-mouthed    [ADJ] ที่ไม่ค่อยบอกอะไร, See also: ที่ปิดปากสนิท, Syn. quiet, discreet
collect    [VI] เพิ่มพูน, See also: ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, Syn. amass
convalescent    [ADJ] ที่ค่อยๆ ฟื้นตัว (จากการเจ็บป่วย), Syn. recovering, improving
converge    [VI] ค่อยๆ กลายมาเป็นเหมือนกัน
creep    [VI] ค่อยๆ เพิ่มขึ้น (อย่างไม่ทันสังเกต)
crescendo    [N] ความดังที่ค่อยๆ เพิ่มระดับขึ้น
crescendo    [ADJ] ซึ่งค่อยๆ เพิ่มความดังขึ้น
convalesce from    [PHRV] พักฟื้นจาก, See also: ค่อยๆหายจาก
creep in    [PHRV] ค่อยๆ เกิดขึ้น, See also: ค่อยๆเข้ามา
creep into    [PHRV] ค่อยๆ เกิดขึ้น, See also: ค่อยๆเข้ามา
creep on    [PHRV] ค่อยๆ เข้ามา (เวลา), See also: คืบคลานเข้ามา (เวลา)
creep over    [PHRV] ค่อยๆ คลานไปตาม (อย่างช้าและเงียบ), See also: แอบเล็ดลอดเข้ามาช้าๆและเงียบทาง
crumble away    [PHRV] ค่อยๆเลิก, See also: ค่อยๆหยุด
die down    [PHRV] ค่อยๆหายไปทีละน้อย, Syn. settle down
die hard    [PHRV] ค่อยๆหมดไป, See also: ค่อยๆเลิกไป
dwindle away    [PHRV] ลดลงไปทีละน้อย, See also: ค่อยๆ น้อยลง
dwindle down    [PHRV] ลดลงไปทีละน้อย, See also: ค่อยๆ น้อยลง
dwindle to    [PHRV] ค่อยๆลดลงจนหมด, See also: ค่อยๆ ลดลงจนหมด
edge away    [PHRV] ค่อยๆ จากไป
evolve from    [PHRV] ค่อยๆ พัฒนาจาก, See also: วิวัฒนาการมาจาก, Syn. evolve out of
evolve out of    [PHRV] ค่อยๆ พัฒนาจาก, See also: วิวัฒนาการมาจาก, Syn. evolve from
fade away    [PHRV] ค่อยๆ จางหายไป, See also: ค่อยเลือนหายไป, Syn. die away, fade out
fade into    [PHRV] ทำให้ผสมกับทีละน้อย, See also: ผสมกับทีละนิด, ค่อยๆ กลมกลืนไปกับ
fade out    [PHRV] ค่อยๆหมดไป, See also: ค่อยๆ หายไป, Syn. die away, fade away, Ant. fade in
fade out    [PHRV] ทำให้ (เสียงหรือภาพ) ค่อยๆ จางไป (ทางการสร้างภาพยนตร์, โทรทัศน์หรือวิทยุ), Syn. fade in
fade up    [PHRV] ค่อยๆ มากขึ้น, See also: ค่อยๆ ดังขึ้น
fall in with    [PHRV] เข้าร่วมกับ (มักเป็นเรื่องไม่ค่อยดี), See also: ร่วมข้อหากับ
feel out of place    [IDM] รู้สึกแปลกแยก, See also: รู้สึกไม่ค่อยเข้ากับบางสิ่ง
filter out    [PHRV] (กลุ่มคน) ทยอยออกมา, See also: ค่อยๆ ออกมา, ออกมาอย่างช้าๆ
flicker out    [PHRV] ค่อยหรี่ลงทีละน้อย, Syn. putter out
demo    [N] ค่อย่อของ demonstration
dissipate    [VT] ค่อยๆ น้อยลง, See also: ค่อยๆ ลดลง, Syn. dispel, disperse, dissolve
ephemera    [N] สิ่งที่มีอายุสั้นและไม่ค่อยมีความสำคัญมาก, See also: สิ่งที่มีอายุสั้น
evaporate    [VI] ค่อยๆ เลือนหายไป, See also: ค่อยๆ จางหายไป, Syn. disappear, fade, vanish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerando(แอ็คเซลเลอแรน' โด) adv. ค่อยเร็วขึ้น (เสียงดนตรี) (increasing in speed)
agger(แอจ' เจอะ) n. กระแสน้ำต่ำที่น้ำลดแล้วค่อย ๆ ชึ้นแล้วลดอีก., Syn. double tide
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
anneal(อะนีล') vt. หลอมให้อ่อนตัว แล้วค่อยทำให้เย็นลง,หลอมหล่อจิตใจให้อดทน ใส่สีโดยวิธีใช้ความร้อน-annealer n., Syn. heat, toughen)
bohunk(โบ'ฮังคฺ) n. คนงานต่างชาติที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่ค่อยชำนาญ
boondoggle(-ดอก'เกิล) n. งานที่ไม่ค่อยมีค่า
brummagemn.,adj. สิ่งที่สวยงาม แต่ไม่ค่อยมีค่าหรือไร้ค่า
calescence(คะเลส'ซึนซฺ) n. ภาวะค่อย ๆ อุ่นขึ้น,การเพิ่มขึ้นของความร้อน., See also: calescent adj. ดูcalescence
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
clam(แคลม) n. หอยกาบ,คนเงียบ,คนไม่ค่อยพูด
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
cline(ไคลน) n. การเปลี่ยนแปลงของลักษณะที่ค่อย ๆ เป็นไป., See also: clinal adj.
control cardบัตรควบคุมหมายถึง บัตรซึ่งบรรจุข้อความที่เป็นภาษาควบคุมงานซึ่งได้มีการกำหนดไว้เป็นรหัสเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ กัน หรือใช้กับงานชนิดต่าง ๆ เช่น บัตรควบคุม อาจจะเป็นตัวบอกว่า โปรแกรมหรือชุดคำสั่งชุดต่อไปจะเป็นภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล หรือภาษาอื่น ๅ บัตรควบคุมอาจทำให้รู้ได้ว่างานนี้เป็นงานของนิสิต หรือเป็นงานของนักวิจัยทั่วไป เพราะบางทีอาจมีการกำหนดข้อห้ามบางอย่างสำหรับงานของนิสิตไว้ในระบบ ปัจจุบัน ไม่ค่อยมีการใช้บัตรแล้ว คำนี้จึงไม่มีที่ใช้ไปด้วยดู card (บัตร)
convalesce(คอนวะเลส') {convalesced,convalescing,convalesces} vi. พักฟื้น,ฟื้นจากไข้,ค่อย ๆ หายจากการเจ็บป่วย, Syn. recuperate
cordite(คอร์'ไดทฺ) n. ผลที่ค่อย ๆ เผาไหม้แต่ไร้ควัน ประกอบด้วยไนไตรกลีเซอรีนและเซลลูโลสในเตรท เป็นชนวนระเบิดชนิดหนึ่ง
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crescendo(คริเซน'โด) n.,adj.การเพิ่มขึ้นเป็นลำดับของแรง,ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น
decrement(เดค'คระเมินทฺ) n. การลดลง,การค่อย ๆ ลดลง,ปริมาณที่ลดลง,การสั้นเข้า
decrescendo(ดีคริเชน'โด) adj. ค่อย ๆ เบาลง,ค่อย ๆ อ่อนลง n. การค่อย ๆ ลดลงของเสียง
decrescent(ดิเครส'เซนทฺ) adj. ค่อย ๆ ลดลง. เล็ก ๆ, See also: decrescence n.
develop(ดีเวล'เลิพ) {developed,developing,develops} vt. พัฒนา,ทำให้เจริญ,ทำให้ปรากฎชัดขึ้นมา,ล้างรูป,ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้นมาตามลำดับ. vi. พัฒนา,วิวัฒนา, See also: developability n. ดูdevelop, Syn. mature
development(ดิเวล'เลิพเมินทฺ) n. ความก้าวหน้า,การพัฒนา,พัฒนาการ,วิวัฒนาการ,ภาวะที่ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้น, Syn. growth,evolution
diminuendoadj.,adv. ซึ่งค่อย ๆ ลดลง
drain(เดรน) vt. ระบายน้ำ,ปล่อยน้ำ vi. ค่อย ๆ ไหลออก,ถ่ายออก. n. เครื่องระบาย,สิ่งที่ใช้ระบาย,การค่อย ๆ ไหลออก,ทางระบาย,การหมดเปลือง,การสูญเสีย,นิดหนึ่ง. -Phr. (go down the drain ไร้ค่าไม่มีกำไร,ล้มเหลว) ., See also: drainer n. -S...
dribble(ดริบ'เบิล) {dribbled,dribbling,dribbles} vi.,n. (การ) หยุด,ไหลริน,ไหลหยด,ค่อย ๆ เคลื่อน,ค่อย ๆ หายไป,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,ฝนลงเล็กน้อย,ฝนตกปรอย ๆ
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
edging(เอด,'จิง) n. การทำให้คม,การใส่ขอบ,การค่อย ๆ เคลื่อนไป,ริม,ขอบ,การประดับที่ขอบ
evanesce(เอฟ'วะเนส) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายไป,ค่อย ๆ สูญหายไป,ค่อย ๆ ,จางหายไป, See also: evanescence n. evanescent adj.
evolution(เอฟวะลิว'เชิน) n. วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า,การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น,การเจริญเติบโต,การหมุนเวียน., See also: evolutionary adj. ดูevolution
evolve(อิวอลฟว') v. ค่อย ๆ ปรากฎขึ้น,วิวัฒน์,ค่อยเป็นค่อยไป,เจริญ., See also: evolvable adj ดูevolve evolvement n. ดูevolve evolver n. ดูevolve, Syn. develop
fade(เฟด) {faded,fading,fades} vi.,vt. (ทำให้) (สี) เลือน, (สี) ตก,จางลง,อ่อนลง,หายไป,ค่อย ๆ ตาย, (ภาพ) ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นหรือหายไป., See also: fadable adj. fadedly adv. fadedness n. fader n., Syn. pale
fade-in(เฟด'อิน) n. การค่อย ๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของภาพ (โทรทัศน์,ภาพยนต์)
flaring(แฟล'ริง) adj. ซึ่งลุกโชติช่วง,สว่างแวววับ,หรูหรา,ซึ่งค่อย ๆ บานออก., Syn. blazing
galimatiasn. การพูดสับสน,การพูดพร่ำและเร็วจนฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
gasp(กาสพฺ) n. การหอบ,การอ้าปากหายใจ,การหายใจไม่ค่อยออก,การอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ. vi. หายใจหอบ,หอบ,อ้าปากหายใจ,ปรารถนา,อยาก. vt. พูดหอบ., See also: gasply adj., Syn. gulp,pant,sigh
gradate(เกร'เดท) vi.,vt. (ทำให้) ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง,ค่อย ๆ เปลี่ยนสี,เรียงเป็นลำดับ,ทำให้ราบ
gradation(เกรเด'เชิน) n. การค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง,การแบ่งขั้น,ลำดับ,ขั้น,ชั้น,การทำให้ราบ., See also: gradational adj. gradationally adv., Syn. sequence,step,degree
gradual(แกรด'จวล) adj. เอียงลาด,ค่อย ๆ ลาด,ทีละน้อย. n., See also: gradually adv. gradualness n., Syn. slow,progressive
graduate(แกรด'จุเอท) n.,adj. บัณฑิต,ภาชนะตวงที่แบ่งออกเป็นขีด ๆ vi.สำเร็จการศึกษา,ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง vt. มอบปริญญาแก่,สำเร็จการศึกษาจาก,แบ่งออกเป็นขีด, See also: graduated adj., Syn. mark off,calibrate
greasy spoonภัตตาคารถูก ๆ ที่ไม่ค่อยถูกหลักอนามัย
hardly(ฮาร์ด'ลี) adv. เกือบจะไม่,ไม่ค่อยจะ,อย่างเหน็ดเหนื่อย,รุนแรง, Syn. barely
instill(อินสทิล') vt. ค่อย ๆ ใส่เข้าไป,ค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,ใส่เข้าไปทีละหยด., See also: instiller n. instillment n., Syn. inject
instillation(-เล'เชิน) n. การค่อย ๆ ใส่เข้าไป,การค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,การค่อย ๆ ใส่เข้าไปทีละหยด, Syn. infusion
lean(ลีน) { leaned/leant,leaned/leant,leaning,leans} vi. เอียง,เอน,ลาด,โน้มเอียง,พาดพิง,พึ่งพา. vt. เอียง,เอน,ทำให้เอียง,ทำให้เอน n. การเอียง,การเอน,ส่วนของเนื้อที่มีเนื้อมากกว่ามัน,ส่วนที่ผอม,ส่วนที่ไม่ค่อยมีเนื้อ adj. ผอม,ไม่ค่อยมีเนื้อ,ไม่ค่อยเต็ม,ไม่อุดมสมบูรณ์,ขาดแคลน,ซึ่งมีสารมีสีมากกว่าน้ำมัน
leaven(เลฟ'เวน) n. ส่าเหล้า,เชื้อหมักให้ฟู,เชื้อหมักขนมปังหรือเค้กให้ฟู. vt. ทำให้เกิดฟองแก๊สด้วยเชื้อหมัก,ทำให้ฟู,ใส่เชื้อ,ทำให้ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง,ค่อย ๆ มีผลกระทบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
dribble(vi) ค่อยๆ เคลื่อน,หยด,ไหลริน
evanescent(adj) หายลับไป,ซึ่งจางหายไป,ซึ่งเลือนหายไป,ซึ่งค่อยๆสลายไป
evolutionary(adj) ที่มีวิวัฒนาการ,ซึ่งค่อยเป็นค่อยไป,ซึ่งค่อยๆเจริญขึ้น
evolve(vt) ค่อยเป็นค่อยไป,ค่อยๆเจริญขึ้น
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gradual(adj) ทีละน้อยๆ,ค่อย
gradually(adv) ทีละน้อยๆ,ค่อย
hardly(adv) เกือบจะไม่,เห็นจะไม่,ไม่น่า,โดยยาก,ไม่ค่อยจะ
low(adj) ต่ำ,เตี้ย,ค่อย,เลว,แผ่วลง,พร่อง
rarely(adv) ไม่บ่อย,นานๆครั้ง,ไม่ค่อยมี
scarce(adj) หายาก,ไม่เพียงพอ,ไม่ค่อยมี,ขาดแคลน
seldom(adv) ไม่ค่อยจะ
shade(vi) ค่อยๆเปลี่ยน
slow(adj) เบาลง,ช้า,ค่อยๆ,อืดอาด
slow(vi) เบาลง,ช้าลง,ค่อยลง,ไม่รีบ,ล้าหลัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
just in case (phrase ) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้ But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้
decay (n vt) [n]การค่อยๆเสื่อมลง, การสูยเสียสุขภาพ กำลัง สติปัญญา, การเสื่อมสลาย, การเน่าเปื่อย [v]ผุพัง, เน่าเปื่อย, เสื่อมลง
ghost (slang ) นักเรียนที่โดดเรียนบ่อยๆ ไม่ค่อยเข้าชั้นเรียน
Girls' Generation[เกิล เจนเนอเรชัน] (n คำเฉพาะ ) ศิลปินกลุ่มหญิงที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในวงการเพลงเกาหลี มีผลงานออมามากมาย เริ่มต้น Debut ในกลางปี 2007 ด้วยเพลงเปิดตัว Into the new world ด้วยน้ำเสียงที่เข็มแข็ง ท่าเต้นทรงพลัง ทำให้ค่อยๆได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงแรก โดนกระแสต่อต้านมากมาย แต่พวกเธอทั้ง 9 ก็ สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจจริง จนกระทั่ง มีอัลบั้มออกมามากมาย ปี2007 อัลบั้ม Girls' Generation ปี2008 อัลบั้ม Baby Baby (Repackage) ปี 2009 มินิอัลบั้มที่ 1 Gee ซึ่งอัลบั้มนี้โด่งดังมาก เพลง Gee ขึ้นอันดับหนึ่งของรายการ Music Bank 9 สับดาห์ซ้อน ในปีเดียวกัน ได้ออกมินิอัลบั้มที่ 2 Genie ได้รับความนิยมมากเช่นกัน ปี 2010 อัลบั้ม Oh! Run Devik Run และล่าสุด Hoot ซึ่งยังได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน มีคอมเสริตเดี่ยวในหลายๆประเทศแถบเอเชีย เช่น เกาหลี จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ซึ่งกระแสตอบรับดีมาก
Grian (n) เกรียน หมายถึง ผู้ที่สร้างความวุ่นวาย ทำอะไรไม่ค่อยใช้สมอง ส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กหัวเกรียน รวมถึงผู้ใหญ่ที่กระทำตัวเหมือนเด็กๆ
See also: S. premature, A. unfledged,
mediocre (adj) งั้นๆ ธรรมดาๆ ไม่ค่อยดี
pancreatic cancer (n ) มะเร็งตับอ่อน เป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงมากชนิดหนึ่ง แต่เป็นมะเร็งที่ไม่ค่อยพบบ่อยนัก เ กิดขึ้นกับผู้ใหญ่เพศชายมากกว่าผู้หญิง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
あまり[あまり, amari] (adj adv) ไม่ค่อย
おたく[おたく, otaku] (slang) คนที่หลงไหลหรือหมกมุ่นในอะไรบางอย่างมากเป็นพิเศษ เช่น การ์ตูน, Anime มักจะชอบอยู่บ้านทำในสิ่งที่ตนชอบ (หมายเหตุ: お宅 (otaku) แปลว่าบ้าน) และไม่ค่อยชอบเข้าสังคม
そろそろ[そろそろ, sorosoro] (adv) ค่อยๆ, อย่างช้าๆ, ค่อยเป็นค่อยไป
偶に[たまに, tamani] (adj) ไม่ค่อย, นานๆ ที
珍しい[めずらしい, mezurashii] (adj) แปลก, ประหลาด, ไม่ค่อยเห็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
異例[いれい, ] ไม่ค่อยเคยปรากฏ , ผิดปกติ , น้อยรายนัก
成り済まし[なりすまし, ] (n) การแอบอ้าง (การแอบอ้าง หรือ ใช้สิทธิคนอื่น เพื่อกระทำการบางอย่าง ในความหมายที่ไม่ค่อยดี)
ゆっくり[ゆっくり, ] อย่างช้าๆ ; ค่อยๆ ; สบายๆ ; ไม่รีบเร่ง
段々[だんだん, ] ค่อยๆ ; ทีละเล็กทีละน้อย

German-Thai: Longdo Dictionary
gerade(adj adv) ตรง เช่น eine gerade Linie เส้นตรง, Alkoholiker laufen meistens nicht gerade. คนที่ติดเหล้ามักเดินไม่ค่อยตรง
kaumไม่ค่อย
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท
gelaunt(adj) อยู่ในอารมณ์(เช่นใด) เช่น Er ist im Moment schlecht gelaunt. ช่วงนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดี, See also: Related: die Laune
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Auf Wiedersehen!(phrase) ลาก่อน, แล้วพบกันใหม่ (โดยมาก ใช้กล่าวลากับคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยหรือตามร้านค้า), See also: S. Tschüß!,
gesund(adj adv) แข็งแรง, ที่มีสุขภาพดี เช่น Mein Kind ist nicht so gesund. ลูกของฉันสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่, See also: A. krank,
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย
Fachwerkhaus(n) |das, pl. Fachwerkhäuser| บ้านสมัยเก่าที่มีการสร้างโครงของบ้านทั้งหลังขึ้นมาก่อน(รวมทั้งหลังคา)ส่วนใหญ่ด้วยไม้ แล้วค่อยบรรจุส่วนผนังที่เหลือด้วยวัสดุอื่น ซึ่งต่างจากการสร้างบ้านโดยทั่วไปในสมัยนี้ที่ผนังเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
Image:
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา

French-Thai: Longdo Dictionary
rare(adj) ซึ่งหายาก,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย เช่น un nom rare, See also: Related: rarement
rarement(adv) ซึ่งหายาก, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย เช่น un nom qu'on entend rarement, See also: Related: rare

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top