Search result for

*กำจัด*

(277 entries)
(0.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กำจัด,-กำจัด-, *กำจัด*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Restriction of Hazardous Substances (n ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. RoHS,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำจัด    [N] Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC, Syn. ต้นกำจัด, มะข่วง, หมากข่วง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. ในวงศ์ Rutaceae
กำจัด    [V] eradicate, See also: eliminate, get rid of, exterminate, remove, drive away, abolish, clear up, Syn. ขจัด, ขับไล่, ปราบ, Example: ในสังคมของเพื่อนร่วมงาน มีคนอยู่มากที่คิดที่จะกำจัดเพื่อนร่วมงานกันเองเพื่อความก้าวหน้าของตัว, Thai definition: ทำให้สิ้นไป
ยากำจัดวัชพืช    [N] herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยาปราบวัชพืช, Example: ชาวนาเป็นหนี้สินเพราะต้องเสียเงินซื้อยากำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง, Thai definition: ยาที่ใช้ทำลายวัชพืช

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำจัดดู มะแข่น.
กำจัดก. ขับไล่, ปราบ, ทำให้สิ้นไป.
กำจัดต้นดู มะแข่น.
กระจายนะมณฑลน. ชื่อกลบท วรรคต้นใช้อักษรสูงนำหน้า วรรคที่ ๒ ใช้อักษรกลาง วรรคที่ ๓ ใช้อักษรตํ่า ตัวอย่างว่า สมเด็จพระศิริวิบุลกิตติ์ กำจัดจากโศกวิโยคหา ค่อยตรึกตรองฉลองคุณพระชนมา (ชุมนุมตำรากลอน).
กวาดล้างก. กำจัดให้หมดไป เช่น กวาดล้างอันธพาล กวาดล้างโจรผู้ร้าย.
ขจัด(ขะ-) ก. กำจัด เช่น ขจัดความสกปรก
ชะรอยว. เห็นจะ, เห็นทีจะ, ท่าจะ, บางที, ในบทกลอนใช้ว่า รอย ก็มี เช่น เจ้าจุพลภูมิศร์ รอยไพริศร้ายกำจัดจร (ม. คำหลวง วนประเวศน์).
ตรีพิธพรรณชื่อโคลง ๔ ประเภทหนึ่งที่เลื่อนคำรับสัมผัสในบาทที่ ๒ จากคำที่ ๕ มาเป็นคำที่ ๓ ส่วนข้อบังคับอื่น ๆ เหมือนโคลงสี่สุภาพทุกประการ เช่น ข้าขอประณตน้อม กายวจี จิตนา ต่อพระตรีไตรรัตน์ โรจน์เรื้อง เป็นประทีปส่องศรี โลกชัชวาลนา กำจัดมืดมนธ์เปลื้อง สัตว์พ้นสงสาร (หลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสาร, ในจินดามณีเรียกตรีเพชรทัณฑี).
ธุดงค-, ธุดงค์น. องค์ประกอบเครื่องกำจัดกิเลส, ชื่อวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของภิกษุซึ่งเป็นเครื่องกำจัดกิเลส มี ๑๓ อย่าง เช่น การอยู่ในป่า การอยู่โคนไม้.
มะแข่นน. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston ในวงศ์ Rutaceae ต้นและกิ่งก้านเป็นหนาม ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย ๕-๘ คู่ ผลเล็ก มีกลิ่นฉุนจัด ใช้ผลแห้งเป็นเครื่องเทศหรือตำผสมเป็นเครื่องแกง, กำจัด พริกหอม มะข่วง ลูกระมาศ หมากข่วง หรือ หมากมาศ ก็เรียก.
รอย ๒ว. เห็นจะ, ชะรอย, เช่น เจ้าจุํพลภูมิศร์ รอยไพริศร้ายกำจัดจร (ม. คำหลวง วนประเวศน์).
ศานติโหมน. การบูชาไฟเพื่อกำจัดเสนียดจัญไร.
ศานติก-(สานติกะ-) ว. ที่กำจัดเสนียดจัญไร.
ส้ายก. กำจัด, สู้.
หนนะ(หะนะนะ) น. การฆ่า, การตี, การกำจัด.
หนอนตายหยากและชนิด S. tuberosa Lour. เป็นไม้ล้มลุก ต้นตั้งตรง ขึ้นเป็นกอเตี้ย, กะเพียด หรือ กะเพียดหนู ก็เรียก, ทั้ง ๒ ชนิดนี้มีรากอวบคล้ายรากกระชาย ใช้เป็นยาฆ่าแมลงและทำยาพอกแผลกำจัดหนอน. (๒) ชื่อไม้เถาล้มลุกชนิด Clitoria hanceana Hemsl. ในวงศ์ Leguminosae รากคล้าย ๒ ชนิดแรก ดอกสีขาว.
หมายหัวก. จดจำไว้ด้วยความประสงค์ร้าย เช่น เขาถูกพวกนักเลงหมายหัวไว้ว่าจะต้องหาทางกำจัดให้ได้, คาดหมายไว้ว่าจะเป็นไปในทางไม่ดี เช่น เด็กคนนี้ถูกหมายหัวไว้ว่าจะต้องสอบตกแน่ ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
purgeการกำจัด, การกวาดล้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquidationการกำจัด (ปรปักษ์ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppressionการปราบ, การกำจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ovariosteresisการเอารังไข่ออก, การกำจัดรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Jordan eliminationการกำจัดแบบจอร์แดน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
depilation; epilationการกำจัดขน (หรือผม), การถอนขน (หรือผม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depilatoryยากำจัดขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epilation; depilationการกำจัดขน (หรือผม), การถอนขน (หรือผม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expelled partnerผู้เป็นหุ้นส่วนที่ถูกกำจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eliminateกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
eliminationการกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elimination of an unknowการกำจัดตัวไม่ทราบค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
eliminatorตัวกำจัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
eliminant๑. -กำจัด๒. ยากำจัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eliminantผลกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exterminateกำจัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exterminationการกำจัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exterminationการกำจัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
idle limiterตัวกำจัดเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disposal Wellหลุมอัดน้ำ หรือ หลุมกำจัดน้ำทิ้ง [ปิโตรเลี่ยม]
Kill Wellการปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุม, การปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุมโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะ (หรือหากมีก็ให้น้อยที่สุด) [ปิโตรเลี่ยม]
Insecticidal plantพืชกำจัดแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste disposalการกำจัดของเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radiation entomologyกีฏวิทยารังสี, วิชากีฏวิทยาแขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลของรังสีต่อแมลง ได้แก่ การใช้รังสีเพื่อกำจัดแมลงในผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงที่เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ และเพื่อปรับปรุงผลผลิตของแมลงที่มีประโยชน์ เช่น ปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตไหม
(ดู radiation disinfestation, sterile insect technique, radiation induced F1-sterility ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Basel Conventionอนุสัญญาบาเซล, อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน
อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน( Basel Convention On the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้า การส่งออก และการนำผ่านของเสียอันตรายข้ามแดนให้มีความปลอดภัย และไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นอนุสัญญาที่ช่วยให้มีการควบคุมการขนส่งเคลื่อนย้าย และการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดนอย่างถูกต้อง และปลอดภัย ประเทศไทยได้มีการลงนามให้สัตยาบันเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2541 ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานผู้มีอำนาจ (Competent Authority) และกรมควบคุมมลพิษปฏิบัติงานในฐานะศูนย์ประสานงาน (Focal Point) นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆ รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง [สิ่งแวดล้อม]
Incineration facilityสถานที่กำจัดโดยเตาเผา
สถานที่จัดการขยะมูลฝอยที่ติดตั้งเตาเผาเพื่อใช้เผาทำลายของเสียที่เป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซที่เผาไหม้ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Maximum Residue Limitปริมาณตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
ปริมาณตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์เป็นมิลลิกรัม ต่อน้ำหนักอาหารหรือสินค้า 1 กิโลกรัม ระดับของสารตกค้างที่เกิดจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ภายใต้สภาพการใช้เพื่อป้องกันอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารจากการทำลายของศัตรูพืช [สิ่งแวดล้อม]
Arsenic removalการกำจัดสารหนู [TU Subject Heading]
Botanical pesticidesยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากพืช [TU Subject Heading]
Catalytic convertersอุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษ [TU Subject Heading]
Color removalการกำจัดสี [TU Subject Heading]
Effect of pesticides onผลกระทบของยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Fungicidesสารกำจัดเชื้อรา [TU Subject Heading]
Heavy metals removalการกำจัดโลหะหนัก [TU Subject Heading]
Herbicidesยากำจัดวัชพืช [TU Subject Heading]
Iron removalการกำจัดเหล็ก [TU Subject Heading]
Microbial herbicidesจุลินทรีย์กำจัดวัชพืช [TU Subject Heading]
Molluscicidesยากำจัดหอย [TU Subject Heading]
Natural pesticidesยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Oil removalการกำจัดน้ำมัน [TU Subject Heading]
Pesticidal plantsพืชที่ใช้กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Pesticide applicators (Persons)ผู้ใช้ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Pesticide residues in feedsยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ตกค้างในอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Pesticide residues in foodยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ตกค้างในอาหาร [TU Subject Heading]
Pesticidesยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Pesticides industryอุตสาหกรรมยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Radioactive waste disposalการกำจัดกากกัมมันตภาพรังสี [TU Subject Heading]
Records disposalการกำจัดเอกสาร [TU Subject Heading]
Refuse and refuse disposalขยะและการกำจัดขยะ [TU Subject Heading]
Refuse disposal industryอุตสาหกรรมการกำจัดขยะ [TU Subject Heading]
Removalการกำจัด [TU Subject Heading]
Sewage disposal ; Waste disposalการกำจัดของเสีย [TU Subject Heading]
Sewage disposal plantsโรงงานกำจัดของเสีย [TU Subject Heading]
Soil remediationการกำจัดสารปนเปื้อนในดิน [TU Subject Heading]
Waste disposal in the groundการกำจัดของเสียในดิน [TU Subject Heading]
Waste disposal in the oceanการกำจัดของเสียในทะเล [TU Subject Heading]
Waste disposal sitesสถานที่กำจัดขยะ [TU Subject Heading]
Hazardous Waste Incinerator เตาเผากำจัดกากสารอันตราย
เป็นเครื่องมือที่ใช้กำจัดกากสารอินทรีย์ หรือกากของเสียที่มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ โดยวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูง 1,600-2,500 องศาฟาเรนไฮท์ หรือ 850- 1,350 องศาเซลเซียส โดยต้องมีเวลา ออกซิเจน รวมทั้งการผสมกันกับออกซิเจนอย่างพอเหมาะ [สิ่งแวดล้อม]
Waste Disposal Plan แผนกำจัดของเสีย
แผนล่วงหน้าสำหรับกำจัดของเสียภายใต้การควบคุม ของท้องที่ (เช่น ระดับชาติ ภาค และท้องถิ่น) แสดงจำนวนประชากร อุตสาหกรรม การเกิดของเสีย (ชนิด ปริมาณ แหล่งกำเนิด) พร้อมด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภูมิประเทศ และลักษณะทางอุทกวิทยา พื้นที่ที่ถูกปนเปื้อน วิธีกำจัดของเสียในช่วงเวลาตามกำหนด บางทีเรียก Integrated Waste Management Systems [สิ่งแวดล้อม]
Disposal Facility โรงกำจัด(ขยะ), อุปกรณ์กำจัด(ขยะ)
เครื่องมือและอุปกรณ์บริเวณกำจัดขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Waste Disposal Plant โรงกำจัดของเสีย
โรงงานที่มีเครื่องมือสำหรับบำบัดและกำจัดของ เสีย [สิ่งแวดล้อม]
Waste Disposal License ใบอนุญาต(ในการ)กำจัดของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Disposal การกำจัด
คือการทำให้พ้นไป ต่างจากการบำบัดซึ่งหมายถึงการทำให้ดีขึ้น ดู Treatment [สิ่งแวดล้อม]
On-Site Disposal การกำจัดในที่
การกำจัดของเสีย ณ แหล่งกำเนิด [สิ่งแวดล้อม]
Monodisposal การกำจัดขยะประเภทเดียว
การกำจัดขยะประเภทเดียวกันบนพื้นที่ฝังกลบ หนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Integrated Solid Waste Disposal การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
เป็นการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้หลาย ๆ วิธีการผสมผสานกันไป ตามสภาพความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการดังกล่าว [สิ่งแวดล้อม]
Waste Disposal การกำจัดของเสีย
การกำจัดของที่ไม่ต้องการ แตกหัก เสื่อมสภาพ ปนเปื้อน หรือเน่าเสีย ในรูปแบบที่เป็นระเบียบและมีการควบคุม [สิ่งแวดล้อม]
Wastewater Disposal การกำจัดน้ำเสีย
การกระทำโดยวิธีใด ๆ เพื่อกำจัดน้ำเสีย (ต่างจากกับการบำบัดน้ำเสีย) วิธีที่ใช้ทั่วไปได้แก่ การกระจายซึมลงดิน ระบายลงลำน้ำที่มีปริมาณการไหล พอเพียงที่จะเจือจางได้ การใช้บ่อเกรอะบ่อซึม [สิ่งแวดล้อม]
Subsurface Wastewater Disposal การกำจัดน้ำเสียใต้ผิวดิน
วิธีบำบัดและกำจัดน้ำเสีย โดยที่น้ำเสียหรือน้ำทิ้งถูกปล่อยกระจายใต้ผิวดิน โดยระบบท่อที่มีข้อต่อเปิดหรือท่อระบาย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then get rid of him.เราต้องกำจัดเขา The Great Dictator (1940)
Attack Bacteria at once!ไปกำจัดพวกแบคทีเรีย The Great Dictator (1940)
These are all we have left to imagine a night of piercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.เหลืออยู่แค่นี้ ให้เราระลึกถึง เสียงกรีดร้อง ที่บาดลึกยามค่ำคืน การกำจัดเหลือบไร การคุยกันอื้ออึง Night and Fog (1956)
I never felt him.ฉันต้องกำจัดเขาเร็วเกินไป The Old Man and the Sea (1958)
If you get rid of Sollozzo, everything falls into line.ถ้าคุณได้รับการกำจัด Sollozzo ทุกอย่างตกอยู่ในสาย The Godfather (1972)
-They're clean and exterminated.- พวกเขากำลังทำความสะอาดและกำจัด The Godfather (1972)
Exterminate!กำจัดThe Godfather (1972)
Watch out, so we don't exterminate you!ระวังเราจึงไม่กำจัดคุณ! The Godfather (1972)
Get rid of these. Come here.กำจัดเหล่านี้ มาที่นี่ The Godfather (1972)
Gets rid of the bad blood.ได้รับกำจัดของเลือดไม่ดี The Godfather (1972)
Getting rid of every human being alive in that...กำจัดมนุษย์ทุกผู้ทื่อยู่... Blazing Saddles (1974)
I told you: we must get rid of that bitch of an American girl!ฉันบอกแล้ว: เราต้องกำจัดนัง สารเลวอเมริกันนั่น! Suspiria (1977)
Vanish-She must vanish!จงหายไป--นางต้องถูกกำจัดSuspiria (1977)
Vanish-She must vanish!--จงหายไป--นางต้องถูกกำจัดSuspiria (1977)
In Vietnam, his job was to dispose of enemy personnel, to kill... period!ในเวียดนามงานของเขาคือการกำจัดบุคลากรศัตรู ที่จะฆ่า จบ First Blood (1982)
I'm grateful to you all for disposing of my network of spies and informers.ฉันรู้สึกขอบคุณทุกท่านสำหรับการกำจัด สายข่าวและสายลับของผม Clue (1985)
The spick's been bit, Captain. We gotta blast him.ไอ้เหี้ยนั่นโดนกัด ผู้กอง เราต้องกำจัดมัน Day of the Dead (1985)
Tomorrow morning, we're going inside that corral, and we ain't comin' out... till every one of those rotten piles of garbage has been wasted.พรุ่งนี้เช้า เราจะเข้าไปข้างในนั้น และจะไม่ออกมา จนกว่าผีดิบทั้งหมด จะถูกกำจัด Day of the Dead (1985)
And it will also get rid of all those bad waking dreams that you've been telling me about.และมันจะช่วยกำจัดฝันร้ายกลางวันพวกนี้ ที่หนูบอกหมอมาทั้งหมด Return to Oz (1985)
You haven't let her escape as well?เจ้ากำจัดมันไปแล้วไม่ใช่เหรอ? Return to Oz (1985)
Your only interest has been hunting aristocrats.อย่างเดียวที่นายสน ก็คือการกำจัดพวกราชวงศ์นั่น Vampire Hunter D (1985)
Are you going to let those cats bully you?เธอจะปล่อยให้พวกแมว มากำจัดเธออย่างนั้นรึ An American Tail (1986)
You remember when Clint Bracken and those guys got wiped out on Weed Hill in Durham?นายจำตอนที่ คลิ้นท์ แบล็คเค่น กับไอ้พวกนั้น โดนกำจัดที่วี๊ดฮิลล์ ในเดอแร่ม ได้ป่ะ? Stand by Me (1986)
These people are jerking us around. Mr. Lacey, one more thing.ถ้าอยากให้ผมกำจัดนักข่าวพวกนี้ ผมจัดการให้ครับ *batteries not included (1987)
Good riddance!กำจัดให้สิ้นซากเลย ! Cinema Paradiso (1988)
Every new weapon, including chemical warfare, has been used to eliminate these people.ด้วยอาวุธทุกรูปแบบ รวมทั้งใช้อาวุธเคมี เพื่อกำจัดพวกเขา Rambo III (1988)
I'm not going to get rid of you, am I?ฉันกำจัดนายไม่ได้ใช่มั้ย Field of Dreams (1989)
Eliminate the American conspirators."กำจัด ผู้สมรู้ร่วมคิดชาวอเมริกัน." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
These can be disposed of only by incapacitating the brain.'การทำลายสมอง เป็นวิธีเดียว ที่จะกำจัดพวกมันได้' Night of the Living Dead (1990)
Get rid of him, Clive.กำจัดเขาไคลฟ์ The Russia House (1990)
I want to kill him, I want to hurt him, and I want to eliminate him now!ฉันอยากจะฆ่ามัน ฉันอยากทำให้มันเจ็บปวด และอยากจะกำจัดมันซะตอนนี้ Mannequin: On the Move (1991)
Which I will be happy to shed!ซึ่งทำให้ฉันยินดีที่จะกำจัดแกซะ Mannequin: On the Move (1991)
What! ? - He gave you your power, he can take it away!อะไรนะ เขาให้พลังแก เขาก็สามารถกำจัดแกได้ Aladdin (1992)
Cathy and Edgar's daughter, grown up within the confines of the Grange, sheltered by her father...ลูกสาวของแคทธีและเอ็ดการ์ เติบโตขึ้น ในเขตกำจัดของ บ้านเกรนจ์ กับพ่อของเธอ Wuthering Heights (1992)
I urge you to use those six days to get your personal affairs in order in anticipation of incarceration.แล้วนี่ก็จะเป็นการกำจัดเค้างั้นสิ อะไร รูปถ่ายคุณ Hero (1992)
'Your task is not only to track down and destroy this beast, but also to dispose of its gigantic corpse."หน้าที่ของคุณ ไม่เพียงแต่ต้องปลิดชีวิตสัตว์ร้ายนั่น" "แต่ต้องกำจัดร่างของมัน" The Cement Garden (1993)
And now you want me to pay to get rid of her fleas?แล้วคุณยังจะให้ฉันเป็นคนจ่าย ค่ากำจัดเห็บอีกเหรอ The Joy Luck Club (1993)
All right. If you think I'm being unfair, we'll both pay for the fleas.ก็ได้ ถ้าคุณคิดว่าผมไม่ยุติธรรม เราก็จ่ายเงินค่ากำจัดเห็บทั้งคู่ก็แล้วกัน The Joy Luck Club (1993)
This is not about fleas. That is not the point.มันไม่ใช่เรื่องกำจัดเห็บอะไรนั่น นั่นมันไม่ใช่ประเด็น The Joy Luck Club (1993)
I know you have received orders from our Commandant, which he has received from his superiors, to dispose of the population of this camp.กำจัดคนงานยิวให้เกลี้ยง จะทำก็ทำซะ... พวกเขาอยู่ที่นี่แล้ว Schindler's List (1993)
Monster Joe's gonna be disposing of two bodies.จะมอนสเตอร์ของโจได้รับการกำจัดของสองร่าง Pulp Fiction (1994)
Don't worry. It's just a pack of wolves. Come on.อย่าตกใจ แค่หมาป่าเอง เร็วสิ เราเกือบกำจัดมันได้แล้ว Jumanji (1995)
My programmers regarded me as a bug and attempted to isolate me by confining me in a physical body.โปรแกรมเมอร์ที่สร้างผม มองว่าผมเป็นข้อผิดพลาด และพยายามกำจัดผมออกไป – โดยการกักผมไว้ในร่าง... Ghost in the Shell (1995)
Tuesday night's plastic corrosion awareness meeting... was, I think, a big success.คืนวันอังคารนี้จะมีการกำจัดพลาสติก เราถึงมาประชุมกัน... แล้ว ฉันคิดว่า, มันเป็นไปได้ด้วยดี. Toy Story (1995)
So you got rid of him. Well, what if Andy starts playing with me more, Woody, huh?นายเลยกำจัดเขาซะ แล้ว นายจะทำอะไรถ้า แอนดี้ เล่นกับฉันบ่อยๆ วู้ดดี้, ห่า? Toy Story (1995)
We'd never get him past the Keeleys. Dad, we have to get rid of a few things.เราจะไม่เคยได้รับที่ผ่านมาเขา Keeleys พ่อของเราได้เพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่กี่ The Birdcage (1996)
Right. We have to get rid of everything that's over the top.ขวา เราต้องกำจัดทุกอย่างที่ขึ้นไปด้านบน The Birdcage (1996)
By the unholy powers vested in me, I banish you with a curse.ด้วยอำนาจชั่วร้ายที่ได้มอบให้ข้า ข้าขอกำจัดพระองค์ด้วยคำสาป Anastasia (1997)
That's where we'll kill her. Crush her at the height of her glory.นั่นเป็นที่ที่เราจะฆ่านาง กำจัดนางตามความทรงเกียรติ Anastasia (1997)
I'll be eradicating any potentially prejudicial conditions:เราจะขอใช้สิทธิ์ที่จะกำจัดข้อด้อยซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียเช่น-- Gattaca (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
กำจัด[n.] (kamjat) EN: ?   FR: ?
กำจัดขยะ[n. exp.] (kamjat khaya) EN: dispose of rubbish   FR: éliminer les déchets
การกำจัดขยะ[n. exp.] (kān kamjat khaya) EN: waste disposal ; garbage disposal   FR: élimination des déchets [f]
การกำจัดขยะมูลฝอย[n. exp.] (kān kamjat khayamūnføi) EN: refuse disposal   
สารเคมีกำจัดเชื้อรา[n. exp.] (sān khēmī kamjat cheūarā) FR: fongicide chimique [m]
สารเคมีกำจัดแมลง [n. exp.] (sān khēmī kamjat malaēng) FR: insecticide chimique [m]
สารเคมีกำจัดวัชพืช[n. exp.] (sān khēmī kamjat watchapheūt) FR: herbicide chimique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
outgas(vi vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assassinate    [VT] ลอบสังหาร, See also: ลอบฆ่า, สังหาร, กำจัด, Syn. kill, murder
assuage    [VT] ระงับ, See also: ขจัด, กำจัด, ทำให้เบาลง, Syn. lessen, allay, relieve
be off with    [PHRV] กำจัด, See also: เลิก, หยุด, Syn. be on with
be out of    [PHRV] ถูกนำออกไป, See also: กำจัดออกไป
be rid of    [IDM] กำจัด, See also: ขจัด
castrate    [VT] กำจัด, See also: ขจัด, Syn. deprive
chuck    [VT] กำจัด (คำสแลง), Syn. get rid of, throw away
cast aside    [PHRV] ละทิ้ง, See also: กำจัด, ทิ้งไป, เหวี่ยงทิ้ง, Syn. cast away, discard
cast away    [PHRV] ละทิ้ง, See also: กำจัด, ทิ้งไป, เหวี่ยงทิ้ง, Syn. cast aside, discard
chuck out    [PHRV] กำจัด, Syn. throw ot
clean off    [PHRV] ล้างออกหมด, See also: ขจัดออก, กำจัดออก
clean out    [PHRV] กำจัด, See also: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง, Syn. clear out
clean up    [PHRV] ขจัดออก, See also: กำจัด, ล้างออก, Syn. clear up
clear away    [PHRV] ย้ายออกไป, See also: เอาออกไป, ขจัดออกไป, กำจัด, Syn. clear off
clear of    [PHRV] กำจัด, See also: ทำให้ว่าง, ทำให้โล่ง
clear out    [PHRV] กำจัด, See also: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง, Syn. clean out
divest of    [PHRV] กำจัดออกไป
do away with    [PHRV] ล้มเลิกไป, See also: ทำให้พ้นไป, ขจัด, กำจัด
edge out    [PHRV] กำจัดออกไป
eliminate from    [PHRV] กำจัดไปจาก, See also: ขจัดไปจาก
finish off    [PHRV] ทำให้พ่ายแพ้, See also: ปราบ, กำจัด, Syn. polish off
fling away    [PHRV] เหวี่ยงทิ้ง, See also: กำจัด, โยนทิ้ง, Syn. throw out
decontaminate    [VT] ขจัดสิ่งปนเปื้อน, See also: ขจัดพิษ, ขจัดสารเคมีที่ไม่ต้องการ, กำจัดรังสี, Syn. remove contamination, Ant. contaminate
defecate    [VI] กำจัดของเสียออกจากร่างกายทางทวารหนัก, See also: อุจจาระ
defog    [VI] กำจัดไอน้ำออกจากกระจกหรือเลนส์, See also: ขจัดหมอก, Syn. demist
defog    [VT] กำจัดไอน้ำออกจากกระจกหรือเลนส์, See also: ขจัดหมอก, Syn. demist
delouse    [VT] กำจัดเหา, See also: กำจัดเห็บ
demist    [VT] เช็ดละอองน้ำหรือฝ้าออกเพื่อให้มองเห็นชัด, See also: กำจัดหมอกบนกระจก / เลนส์, Syn. defog
deodorization    [N] วีธีดับกลิ่น, See also: การกำจัดกลิ่นเหม็น
depilate    [VI] กำจัดขนบนร่างกาย
depilate    [VT] กำจัดขนบนร่างกาย
depilation    [VT] การกำจัดขนบนร่างกาย, Syn. epilation, shaving
depilatory    [ADJ] เกี่ยวกับการกำจัดขนบนร่างกาย
depilatory    [N] สิ่งที่ใช้กำจัดขนบนร่างกาย, See also: ที่กำจัดขน, ครีมกำจัดขน, Syn. shaver, razor, wax
dispel    [VT] ขับไล่, See also: ไล่, กำจัด, ขจัด, Syn. disperse, clear away, scatter
disposal    [N] กระบวนการกำจัดสิ่งของ, Syn. dumping, elimination, riddance
ditch    [VT] ทิ้ง, See also: กำจัด, ละทิ้ง, โยนทิ้ง, Syn. discord, eliminate, toss, Ant. retain, preserve, keep
electrolysis    [N] การกำจัดขน ผม ไฝ หูดหรือเนื้องอกด้วยกระแสไฟฟ้า (ทางการแพทย์)
eliminate    [VT] ขจัด, See also: กำจัด, ถอนราก, Syn. get rid of, take out
eradicate    [VT] กำจัดจนหมดสิ้น, See also: ขจัดจนหมดสิ้น, Syn. destroy, get rid of, wipe out
expunge    [VT] ลบออก, See also: กำจัดออก, Syn. delete, efface, erase
extermination    [N] การทำลายล้าง, See also: การขุดรากถอนโคน, การถอนราก, การกำจัดให้สิ้น, Syn. annihilation, destruction
extirpate    [VT] ทำลายจนหมดสิ้น (คำทางการ), See also: ถอนรากถอนโคน, ทำลายล้าง, กำจัด, Syn. annihilate, destroy, exterminate
free    [VT] ขจัด, See also: กำจัด, ปลดเปลื้อง
get of    [PHRV] กำจัด, See also: ทิ้ง, เป็นอิสระ, Syn. be of, rid of
get out of    [PHRV] กำจัด (คน), See also: จัดการ (งาน) ให้เสร็จสิ้นฐ พาออกไป (คน)
go    [VI] เลิก, See also: ทิ้ง, กำจัด, จบสิ้น, Syn. terminate
herbicide    [N] ยาฆ่าพืช, See also: ยากำจัดวัชพืช
ineradicable    [ADJ] ซึ่งกำจัดไม่ได้, See also: ซึ่งทำลายไม่ได้, Syn. indestructible, Ant. destructible
insecticide    [N] ยาฆ่าแมลง, See also: ยากำจัดแมลง, การฆ่าแมลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
dermabrasion(เดอมะเบร'เชิน) n. ศัลยกรรมขัดผิวหนังเพื่อกำจัดแผลเป็น
disinfest(ดิสอินเฟสทฺ') vt. กำจัดแมลงหนูและสัตว์ที่เป็นภัยอื่น ๆ, See also: disinfestation n. ดูdisinfest
disposal(ดิสโพ'เซิล) n. การจัดวาง,การจัดการ,การจัดวางกำลัง,การกำจัด, Syn. grouping,arrangement
dispose(ดิสโพซ') vt. จัดวาง,จับจ่าย,ดำเนินการ,จัดการ vi. จัดการ,กำจัด,โอน,ขายทิ้ง,กินหมด,ดื่มหมด,ทำลาย n. ความโน้มน้าว, Syn. settle,remove,affect,induce ###A. disarrange,deter
ditch(ดิทชฺ) n. ท่อ,คู,ท้องร่อง,ช่องแคบอังกฤษ. vt. ขุดท่อ,ขุดคู,กำจัด,หนี. vi. ขุดท่อ,นำเครื่องบินลงน้ำ, Syn. channel,trench
divest(ไดเวสทฺ') {divested,divesting,divests} vt. เปลื้องผ้า,เปลื้อง,ปลด,กำจัด,ละทิ้ง., See also: divestible adj. ดูdivest divestiture n. ดูdivest, Syn. unclothe,denude,deprive
drown(เดราน) vt.,vi. เอาไปถ่วงน้ำให้หายใจไม่ออก,ทำให้จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,กลบ,ใส่น้ำมากเกินไป., See also: drowner n. ดูdrown
eliminate(อิลิม'มะเนท) vt. ขจัด,กำจัด,คัดออก,ขับไล่,ทำลาย,ลบทิ้ง,ขับออก, See also: eliminability n. ดูeliminate eliminable adj. ดูeliminate eliminator n. ดูeliminate
eradicate(อิแรด'ดิเคท) vt. กำจัด,ทำลาย,ถอนรากเง่า,ถอนรากถอนโคน., See also: eradicable adj. ดูeradicate eradicant adj.,n. ดูeradicate eradication n. ดูeradicate eradicative adj. ดูeradicate eradicator n. ดูeradicate -S...
foreclose(ฟอร์'โคลส) v. ยึดทรัพย์สิน ที่จำนองไว้,เพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น,กำจัด,ขจัด,ขัดขวาง,ป้องกัน. -foreclosable n.
herbicide(เฮอ'บิไซดฺ) n. ยากำจัดพืช,ยากำจัดวัชพืช., See also: herbicidal adj.
ineradicable(อินอิแรด'ดิคะเบิล) adj. กำจัดไม่ได้,ทำลายไม่ได้., See also: ineradicableness n. ineradicably adv.
nicad(ไนแคด) ย่อมาจาก nickel cadmium หมายถึง แบตเตอรี่ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก แบตเตอรี่ชนิดนี้ใช้อัดไฟได้ แต่ต้องกำจัดไฟที่เหลือภายในให้หมดก่อน มิฉะนั้นจะอัดไฟได้น้อยลงทุกที
nickel cadmiumแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งเรียกย่อ ๆ ว่า NiCad (อ่านว่า ไนแคด) หมายถึง แบตเตอรี่ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก แบตเตอรี่ชนิดนี้ใช้อัดไฟได้ แต่ต้องกำจัดไฟที่เหลือภายในให้หมดก่อน มิฉะนั้นจะอัดไฟได้น้อยลงทุกที
obliterate(อะบลิท'เทอเรท) vt. ขจัดร่องรอยทิ้ง,ขจัด,กำจัด,ลบออก,ถูออก,ขัดออก,ทำให้สูญหาย., See also: obliterable adj. obliteration n. obliterative adj.
polish(พอล'ลิช) vi.,vt.,n. (ทำให้) (สภาพ) เป็นเงาวาว,ขัด,กำจัดทิ้งอย่างรวดเร็ว,ความประณีตละเอียด,ความงดงาม,ความเรียบร้อย,ความเกลี้ยงเกลา, See also: polished adj.
recycled binถังขยะเป็นศัพท์ที่ใช้ในระบบวินโดว์ 95 ของพีซี (แมคอินทอชใช้ trash) หมายถึง ที่ซึ่งจัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับลากแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการทิ้งลงไป สัญรูปก็มีลักษณะเหมือนถังขยะ ใช้เป็นที่ทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการใช้อีกแล้ว (ถ้าเก็บต่อไป จะทำให้เปลืองที่ อย่างน้อยก็ทำให้มีที่ว่างมากขึ้น) มีความหมายคล้ายคำสั่ง delete ในดอสนั่นเอง เมื่อต้องการกำจัดของในถังขยะให้หมดไป ก็ใช้คำสั่ง "empty recycled bin " แต่ถ้าเปลี่ยนใจไม่ลบทิ้ง ก็สามารถเปิดถัง (กดเมาส์ที่ถัง 2 ที) ลากแฟ้มข้อมูลนั้นกลับคืนออกมาได้
remedy(เรม'มิดี) n. การรักษา,วิธีการรักษา,วิธีการแก้ไข,สิ่งที่ใช้ในการรักษา,ยา,สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข vt. รักษา,เยียวยา,บรรเทา,ฟื้นฟู,ทำให้ถูกต้อง,ขจัด,กำจัด, Syn. cure
remove(รีมูฟว') vt. เอาออก,ย้าย,โยกย้าย,ถอด,ขนของ,ลบ,ขจัด,กำจัด,ปลด,ปลดเปลื้อง,ไล่ออก,ฆ่า,ลอบฆ่า vi. ย้าย,โยกย้าย,จากไป,หายไป n. การเอาออก, (ย้าย,โยกย้าย...) , ระยะทางที่อยู่แยกห่างจากกัน,การคั่นกลาง,การเลื่อนชั้น,ระดับความแตกต่าง, See also: remover n.
rid(ริด) {rid/ridded,ridding,rids} vt. ขจัด,กำจัด,ทำให้หมดไป,สลัด,ทำให้หลุด,ทำให้พ้น,ช่วยเหลือ,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ ride, See also: ridder n.
scotch(สคอทชฺ) vt. ตัด,เฉือน,กรีด,บาด,ทำให้เจ็บ,ทำให้บาดเจ็บ,หยุด,กำจัด,ขจัด,หยุดยั้ง,อุด, Syn. quash,suppress,hinder
scour(สเคาร์'เออะ) vt.,vi.,n. (การ) ขัดให้สะอาด,ขัดเงา,ขัดอย่างแรง,ถูอย่างแรง,ถูให้สะอาด,ลอกท้องร่อง,กรอกลำไส้,ถ่ายท้อง,ล้างท่อ,กลั้วท่อ,ล้างออก,ชะออก,ขจัด,กำจัด vi.,vt. ไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,ผ่านไปอย่างฉับพลัน,เที่ยวค้นคว้า
silencer(ไซ'เลินเซอะ) n. ผู้ทำให้เงียบ,ผู้ทำให้นิ่งเงียบ,เครื่องทำให้เงียบ,เครื่องกำจัดเสียง
squelch(สเควลชฺ) vt.,n. (การ) ขยี้,บด,บดขยี้,กำจัด,ทำลาย,ขจัด,ระงับ,ดับ,บีบคั้น,ทำให้เกิดเสียงผลัวะ,ทำให้เกิดเสียงสาดกระเด็น,การขยี้,การกำจัด,การบีบบังคับ., See also: squelcher n. squelchingly adv.
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก,ตี,ประทับ,กระแทก,กระทืบ,เหยียบ,บด,กด,ขยี้,กำจัด. vi. กระทืบ,เหนียบ,ย่ำ n. ตราประทับ,ตรา,รอยด่างประทับ,ดวงตราไปรษณียากร,ลักษณะเฉพาะ,เอกลักษณ์,เครื่องหมาย,สิ่งที่เห็นได้ชัด,เครื่องประทับตรา,เครื่องบด,เครื่องขยี้,เครื่องทุบ,การกระทืบ,การย่ำ,
stifle(สไท'เฟิล) vt. ทำให้หายใจไม่ออก,อุดปาก,บีบคอ,ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ปราบปราม,ขยี้,กำจัด,อด,กลั้น. vi. กลายเป็นหายใจไม่ออก,หอบ., See also: stifler n., Syn. suffocate
unpeople(อันพี'เพิล) vt. เอาคนออก,ปลดคนออก,ย้ายคนออก,กำจัดพลเมือง
unroot(อันรูท') vt.,vi. ถอนราก,ถอนรากถอนโคน,กำจัด, Syn. uproot
vanquish(แวน'ควิ?) vt. ปราบ,ปราบปราม,กำจัด,พิชิต,มีชัยชนะ,รบชนะ, See also: vanquishable adj. vanquisher n. vanquishment n.
weed(วีด) n. วัชพืช,ต้นยาสูบ,สัตว์ผอมที่อ่อนแอ,แถบผ้าสีดำไว้ทุกข์,เสื้อผ้า vt. vi. กำจัดวัชพืชทิ้ง,ขจัด,ถอนราก,คัดออก -Phr. (the weed ต้นยาสูบ), Syn. hoe,clear

English-Thai: Nontri Dictionary
account(vt) กำจัด,ให้เหตุผล,เป็นเหตุให้
banish(vt) กำจัด,ขับไล่,เนรเทศ,ไล่
biocide(n) ยาฆ่าแมลง,ยากำจัดแมลง
crush(vt) ทำลาย,บด,ขยี้,คั้น,ทำให้แตก,กำจัด
curtail(vt) ลดลง,ตัดทอน,กำจัด,ย่อ,ทำให้สั้น
defeat(vt) มีชัยต่อ,กำจัด,ลบล้าง,ทำให้แพ้,ทำให้ไร้ผล
dispel(vt) ขับไล่,กำจัด,ขจัด,ทำให้กระจาย,ทำให้หมดไป
displace(vt) ย้ายที่,กำจัด,ไล่,ปลด,ทำให้เคลื่อนที่,เข้าแทนที่
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่
disposal(n) การจำหน่าย,การจัดการ,การกำจัด,การจัด,การใช้จ่าย
dispose(vi) จำหน่าย,ขาย,โอน,กำจัด,ทำลาย,โน้มน้าว,ชักชวน
ditch(vt) ขุดท่อ,ขุดคู,ตกคู,หนี,กำจัด
divest(vt) ขจัด,กำจัด,ทำให้สิ้นไป,ปลดเปลื้อง,ละทิ้ง
drown(vi,vt) จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,ถ่วงน้ำ
eradicate(vt) โค่นทิ้ง,กำจัด,ทำลาย,ถอนรากถอนโคน,ขจัด
eradication(n) การทำลาย,การถอนรากถอนโคน,การกำจัด
exterminate(vt) ถอนรากถอนโคน,กำจัดให้หมด,ทำลายสิ้น,ผลาญ
extermination(n) การทำลายสิ้น,การผลาญ,การกำจัด,การถอนรากถอนโคน
exterminator(n) ผู้ทำลายล้าง,บริษัทกำจัดปลวก
extirpate(vt) ถอนรากถอนโคน,ทำลายล้าง,กำจัด,เผาผลาญ
extirpation(n) การถอนรากถอนโคน,การกำจัด,การทำลายล้าง
frustrate(vt) กำจัด,ทำลาย,ทำให้สิ้นหวัง,ทำให้ไร้ผล,ลบล้าง,ทำให้ไม่สมหวัง
kill(vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย
obliterate(vt) ลบล้าง,กำจัด,ขจัด
quell(vt) มีชัย,ปราบ,ระงับ,กำจัด,ดับไฟ,ทำให้สงบ
rid(vt) สลัด,กำจัด,ขจัด
riddance(n) การขจัด,การกำจัด,การสลัดทิ้ง
scour(vt) กวาดล้าง,ชำระล้าง,ลอกท้องร่อง,กำจัด,ล้างท้อง
shear(vt) เล็ม,ตัด,ฟั่น,ขจัด,กำจัด
squelch(vt) ทำให้หยุด,กด,ระงับ,กำจัด,บดขยี้
wipe(vt) เช็ด,ถู,ป้าย,ลบ,กำจัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plant disease destroying substanceสารป้องกันกำจัดโรคพืช
rodenticide (n ) สารเคมีที่เคยใช้ในการกำจัดสัตว์พวกหนู
RoHS (abbrev ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
weed killersสารกำจัดวัชพืช
หรอย (vt ) ยิง , กำจัดทิ้ง เป็นคำแผลงจากคำว่าสอย
See also: S. สอย,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
除去[じょきょ, ] การขจัด การกำจัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
省く[はぶく, habuku] Thai: กำจัด English: to eliminate

German-Thai: Longdo Dictionary
Unkraut(n) |das, pl. Unkräuter| วัชพืช เช่น Unkraut jäten = กำจัดวัชพืช
Unkrautvernichtungsmittel(n) |das| สารกำจัดวัชพืช
streichen(vt) |strich, hat gestrichen| กำจัด, ลบออก เช่น Die Firma wird 2000 Stellen streichen.

French-Thai: Longdo Dictionary
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top