Search result for

*staü*

(225 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: staü, -staü-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stau at[PHRV] พักอยู่ที่, See also: เป็นแขกรับเชิญของ (สถานที่), Syn. stop at
staunch[ADJ] ซื่อสัตย์, See also: ไว้วางใจได้, จงรักภักดี, Syn. constant, faithful, loyal, trusty
staunch[ADJ] แข็งแรง, See also: แข็งแกร่ง, Syn. strong, substantial
staunch[VT] ห้ามเลือด, See also: ห้ามเลือดจากบาดแผล
staunch[VT] ทำให้บรรเทา, See also: ทำให้สงบ, Syn. allay, assuage
restaurant[N] ร้านอาหาร, See also: ภัตตาคาร, Syn. bistro, cafeteria
restaurateur[N] ผู้จัดการของภัตตาคาร, See also: ผู้จัดการร้านอาหาร, Syn. host
restauranteur[N] ผู้จัดการของภัตตาคาร, See also: ผู้จัดการร้านอาหาร, Syn. host
restaurant car[N] รถเข็นเสิร์ฟอาหาร, Syn. dining car

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restaurant(เรส'เทอเรินทฺ) n. ภัตตาคาร,ร้านอาหาร
restaurateur(เรสเทอระเทอ') n. เจ้าของภัตตาคาร,ผู้จัดการภัตตาคาร pl. restaurateurs
staunch(สทอนชฺ) adj. แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ซื่อสัตย์,ภักดี,แข็งแรง,=stanch (ด) ู, See also: staunchness n., Syn. firm,resolute

English-Thai: Nontri Dictionary
restaurant(n) ร้านอาหาร,ภัตตาคาร
staunch(n) คัดเลือด,ห้ามเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postauditการสอบบัญชีหลังจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chain restaurantsร้านอาหารแบบลูกโซ่ [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for restaurant and hotel personnel)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานภัตตาคารและโรงแรม) [TU Subject Heading]
Ethnic restaurantsร้านอาหารพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Fast food restaurantsร้านอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Natural food restaurantsร้านอาหารธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Restaurant managementการจัดการร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Restaurantsร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Restaurateursเจ้าของร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Vegetarian restaurantsร้านอาหารมังสวิรัติ [TU Subject Heading]
Staurolite สตอโรไลต์
แหล่ง - ในประเทศไทย พบในหินแปรพวกหินชีสต์ ในจังหวัดระนอง พังงาและภูเก็ต ประโยชน์ - ชนิดที่โปร่งใสใช้ทำเป็นรัตนชาติได้ และยังเป็นแร่ตัวอย่างเพื่อการศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Chinese Restaurant Syndromeโรคภัตตาคารอาหารจีน [การแพทย์]
Lymph Nodes, Postauricularต่อมน้ำเหลืองหลังใบหู [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chain restaurant (n ) เครือข่ายร้านอาหาร, ร้านอาหารที่มีสาขา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภัตตาคาร[N] restaurant, Syn. ร้านอาหาร, Example: ลูกค้าคนหนึ่งมีทัศนคติทางลบต่อพนักงานเสิร์ฟอาหาร ที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาคารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม, ที่ขายอาหาร
ร้านอาหาร[N] restaurant, Syn. ห้องอาหาร, Example: ในตอนนั้นใครๆ ก็คิดว่าร้านของผมเป็นร้านอาหารที่สูงและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, Count unit: ร้าน, Thai definition: ที่ขายอาหาร
ห้องอาหาร[N] dining-room, See also: eating-room, restaurant, Syn. ร้านอาหาร, Example: หล่อนเรียนหนังสือไปพร้อมๆ กับทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในห้องอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่ง, Count unit: ห้อง, Thai definition: สถานที่สำหรับรับประทานอาหารในบ้านเรือน หรือสำนักงาน
เหลา[N] restaurant, See also: bistro, diner, Syn. ภัตตาคาร, Example: ตะพาบน้ำเป็นอาหารที่เหลาหลายๆ แห่งจัดเป็นเมนูพิเศษ, Count unit: แห่ง, Notes: (จีน)
หนักแน่น[V] be firm, See also: be staunch, be steadfast, be steady, be stable, be resolute, be constant, be unyielding, Example: ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจงได้หนักแน่น อย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของใครเป็นอันขาด, Thai definition: มั่นคง, ไม่ท้อถอย
ห้ามเลือด[V] stop the bleeding, See also: stanch/staunch the bleeding, Example: เราพยายามห้ามเลือดที่ไหลออกมาจากแผลของเขาไม่หยุด, Thai definition: ทำให้เลือดหยุดไหลด้วยวิธีการต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอากลับคืน[v. exp.] (ao klapkheūn) FR: restaurer ; rétablir
บูรณ = บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate   FR: restaurer ; réparer ; rénover
บูรณะใหม่[v. exp.] (būrana mai) EN: be completely renovated   FR: être complétement restauré
บูรณะวัคเก่า[v. exp.] (būrana wat kao) EN: restore an old temple   FR: restaurer un temple ancien
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular   FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
การบูรณะ[n.] (kān būrana) EN: restoration ; repair   FR: restauration [f]
การปฏิสังขรณ์[n.] (kān patisangkhøn) EN: renovation ; restoration   FR: rénovation [f] ; restauration [f]
แข็งแรง [adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust   FR: fort ; puisant ; robuste ; costaud
กินข้าว[v.] (kinkhāo) EN: eat   FR: manger ; prendre un repas ; déjeuner ; se sustenter ; se restaurer
กินข้าวนอกบ้าน[v. exp.] (kinkhāo nøk bān) EN: eat out   FR: déjeuner en ville ; dîner en ville ; aller au restaurant ; manger à l'extérieur
กลับคืน[v.] (klapkheūn) EN: restore ; return ; give back ; get back ; put back   FR: restituer ; restaurer ; rétablir
แกร่ง[adj.] (kraeng) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm   FR: dur ; solide ; ferme
เหลา[n.] (lao) EN: restaurant ; bistro ; diner   FR: restaurant [m]
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding   
ปฏิสังขรณ์[v.] (patisangkhøn) EN: restore ; repair ; renovate   FR: restaurer ; rénover
ผลึกน้ำแข็ง[n. exp.] (phaleuk nāmkhaeng) EN: ice crystals   FR: cristaux de glace [mpl]
ภัตตาคาร[n.] (phattākhān) EN: restaurant   FR: restaurant
ภัตตาคารอาหารจีน[n. exp.] (phattākhān āhān jīn) EN: Chinese-food restaurant   FR: restaurant chinois [m]
ภัตตาคารอาหารไทย[n. exp.] (phattākhān āhān thai) EN: Thai-food restaurant   FR: restaurant thaï [m] ; restaurant thaïlandais [m]
ภัตตาคารอาหารทะเล[n. exp.] (phattākhān āhān thalē) EN: seafood restaurant   FR: restaurant spécialisé en fruits de mer [m]
ร้านอาหาร[n.] (rān āhān) EN: restaurant ; canteen   FR: restaurant [m] ; resto = restau [m] (fam.) ; taverne [f]
ร้านอาหารบนเรือ[n. exp.] (rān-āhān bon reūa) EN: floating restaurant   FR: restaurant flottant [m] ; bateau-restaurant [m]
รื้อ[v.] (reū) EN: revive ; resurrect ; reintroduce ; restore ; bring back   FR: rétablir ; réinstaurer
รถเสบียง[n. exp.] (rot sabīeng) EN: dining car ; restaurant car   FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]
สั่งอาหาน[v. exp.] (sang āhān) EN: order food (in a restaurant)   FR: commander un plat (dans un restaurant)
ซ่อม [v.] (sǿm) EN: repair ; restore ; renovate ; fix ; mend   FR: réparer ; restaurer ; rénover ; retaper
สวนอาหาร[n. exp.] (sūan āhān) EN: food garden ; garden-style restaurant ; food center   FR: jardin restaurant [m]
ตั้ง[v.] (tang) EN: establish ; found ; organize ; create ; form   FR: créer ; établir ; fonder ; former ; instaurer
ทานอาหาร[v. exp.] (thān āhān) EN: have a meal ; take a meal ; take food ; eat rice   FR: manger ; se restaurer ; prendre un repas

CMU English Pronouncing Dictionary
STAUB    S T AO1 B
STAUP    S T AO1 P
RISTAU    R IH1 S T AW0
STAUBS    S T AO1 B Z
STAUDE    S T AO1 D
STAUDT    S T AO1 D T
STAUFF    S T AO1 F
STAUSS    S T AO1 S
STAUCH    S T AO1 CH
STAUDER    S T AW1 D ER0
STAUTER    S T AW1 T ER0
STAUNCH    S T AO1 N CH
STAUBIN    S T AW1 B IH2 N
STAUBER    S T AW1 B ER0
STAUNTON    S T AO1 N T AH0 N
STAUFFER    S T AO1 F ER0
STAUNCHLY    S T AO1 N CH L IY0
RESTAURANT    R EH1 S T ER0 AA2 N T
STAUDINGER    S T AW1 D IH0 NG ER0
STAUFFER'S    S T AO1 F ER0 Z
RESTAURANT    R EH1 S T R AA2 N T
STAUDACHER    S T AW1 D AH0 K ER0
STAUNCHEST    S T AO1 N CH AH0 S T
STAUFFACHER    S T AW1 F AH0 K ER0
RESTAURANTS    R EH1 S T ER0 AA2 N T S
RESTAURANTS    R EH1 S T R AA2 N T S
RESTAURANT'S    R EH1 S T ER0 AA2 N T S
RESTAURANT'S    R EH1 S T R AA2 N T S
RESTAURATEUR    R EH2 S T R AH0 T ER1
RESTAURATEUR    R EH2 S T ER0 AH0 T ER1
RESTAURANTS'    R EH1 S T R AA2 N T S
RESTAURANTS'    R EH1 S T ER0 AA2 N T S
RESTAURATEURS    R EH2 S T ER0 AH0 T ER1 Z
RESTAURATEURS    R EH2 S T R AH0 T ER1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
staunch    (v) (s t oo1 n ch)
staunched    (v) (s t oo1 n ch t)
staunches    (v) (s t oo1 n ch i z)
staunchly    (a) (s t oo1 n ch l ii)
restaurant    (n) (r e1 s t r o n t)
staunching    (v) (s t oo1 n ch i ng)
restaurants    (n) (r e1 s t r o n t s)
staunchness    (n) (s t oo1 n ch n @ s)
restaurateur    (n) (r e2 s t @ r @ t @@1 r)
restauranteur    (n) (r e2 s t r o n t @@1 r)
restaurateurs    (n) (r e2 s t @ r @ t @@1 z)
restauranteurs    (n) (r e2 s t r o n t @@1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
erstaunlich(adj adv) ที่น่าทึ่ง, ที่น่าประหลาดใจ(ทางบวก), ที่ดีเป็นพิเศษ เช่น Die Zahl der Teilnehmer ist erstaunlich hoch. จำนวนผู้ร่วมงานนั้นสูงมากจนน่าทึ่ง
erstaunt(adj adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้

Japanese-English: EDICT Dictionary
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お会計[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler [Add to Longdo]
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant) [Add to Longdo]
イタ飯[イタはん, ita han] (n) Italian food; Italian restaurant [Add to Longdo]
ウェストオーストラリアンクロミス[, uesutoo-sutorariankuromisu] (n) West Australian chromis (Chromis westaustralis) [Add to Longdo]
オーベルジュ[, o-beruju] (n) auberge (French-style inn and restaurant) (fre [Add to Longdo]
キッズカフェ[, kizzukafe] (n) restaurant with a play area for children (wasei [Add to Longdo]
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu [Add to Longdo]
サイゼ[, saize] (n) (abbr) (sl) Saizeriya (Italian restaurant chain) [Add to Longdo]
スカイレストラン[, sukairesutoran] (n) sky restaurant [Add to Longdo]
スパファク[, supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory" [Add to Longdo]
デパレス[, deparesu] (n) (abbr) restaurant inside a department store [Add to Longdo]
ドライブインレストラン[, doraibuinresutoran] (n) drive-in restaurant [Add to Longdo]
バイト敬語[バイトけいご, baito keigo] (n) (See 敬語) Keigo used by employees in restaurants and other businesses [Add to Longdo]
ファーストキッチン[, fa-sutokicchin] (n) First Kitchen (fast food restaurant chain) [Add to Longdo]
ファッキン[, fakkin] (n) (1) (abbr) (sl) (See ファーストキッチン) First Kitchen (fast food restaurant chain); (2) fucking [Add to Longdo]
ファミリーレストラン[, famiri-resutoran] (n) family restaurant [Add to Longdo]
ファミレス[, famiresu] (n) (abbr) family restaurant [Add to Longdo]
ホールスタッフ[, ho-rusutaffu] (n) staff who serve or assist customers or visitors (e.g. restaurant, pachinko parlour, etc.) (wasei [Add to Longdo]
ボックス席[ボックスせき, bokkusu seki] (n) box seat; (restaurant) booth; box (theater, sports stadium, etc.) [Add to Longdo]
マクドナルド[, makudonarudo] (n) McDonald's (restaurant); (P) [Add to Longdo]
レステル[, resuteru] (n) (abbr) restaurant hotel [Add to Longdo]
レストラン(P);レストラント[, resutoran (P); resutoranto] (n) restaurant (esp. Western-style) (fre [Add to Longdo]
レストランシアター[, resutoranshiata-] (n) restaurant theater; restaurant theatre [Add to Longdo]
ロイホ[, roiho] (n) (abbr) (sl) Royal Host (family restaurant chain) [Add to Longdo]
一見;一現(iK)[いちげん, ichigen] (n) first visit to inn, restaurant, etc. without an introduction [Add to Longdo]
一見さん[いちげんさん, ichigensan] (n) (See 一見の客,一見客) first-time customer (of an inn or a restaurant); chance customer; customer without an introduction from a regular customer [Add to Longdo]
一見の客[いちげんのきゃく, ichigennokyaku] (n) (See 一見さん,一見客) first-time customer (of an inn or a restaurant); chance customer; customer without an introduction from a regular customer [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P) [Add to Longdo]
飲食店[いんしょくてん, inshokuten] (n) restaurant; shops serving food and drink; (P) [Add to Longdo]
鰻屋;うなぎ屋[うなぎや, unagiya] (n) eel restaurant [Add to Longdo]
塩花;潮花;鹽花(oK)[しおばな, shiobana] (n) (1) (塩花, 鹽花 only) (arch) purifying salt; (2) (塩花, 鹽花 only) pile of salt placed by the door of a shop or restaurant; (3) whitecap [Add to Longdo]
温製[おんせい, onsei] (n) (See 冷製) hot dish (e.g. at a restaurant) [Add to Longdo]
会席[かいせき, kaiseki] (n) (1) meeting place; seats for the public; (2) (See 会席料理) restaurant dinner tray [Add to Longdo]
開店時間[かいてんじかん, kaitenjikan] (n) opening hours (of a store, restaurant, etc.) [Add to Longdo]
割烹店[かっぽうてん, kappouten] (n) restaurant [Add to Longdo]
割烹旅館[かっぽうりょかん, kappouryokan] (n) Japanese inn priding itself on its cuisine; Japanese-style restaurant with an attached inn [Add to Longdo]
活魚;活け魚;生け魚[かつぎょ(活魚);いけうお, katsugyo ( katsu sakana ); ikeuo] (n) live fish and shellfish (kept in a tank in a restaurant) [Add to Longdo]
旗亭[きてい, kitei] (n) restaurant; inn [Add to Longdo]
客商売[きゃくしょうばい, kyakushoubai] (n) hotel; service (restaurant, entertainment) business [Add to Longdo]
牛屋[うしや;ぎゅうや, ushiya ; gyuuya] (n) (1) cowshed; (2) cow farmer; (3) restaurant specializing in beef dishes; (4) store (butcher, etc.) that sells beef [Add to Longdo]
牛鍋屋[ぎゅうなべや, gyuunabeya] (n) (See 牛鍋) beef-hotpot restaurant [Add to Longdo]
牛肉屋[ぎゅうにくや, gyuunikuya] (n) (1) butcher specializing in beef; dealer in beef; (2) (See 牛鍋屋) beef-hotpot restaurant [Add to Longdo]
蕎麦屋[そばや, sobaya] (n) buckwheat-noodle restaurant; (P) [Add to Longdo]
筋金入り[すじがねいり, sujiganeiri] (adj-no,n) staunch; hardcore; dyed-in-the-wool [Add to Longdo]
遣る[やる, yaru] (v5r,vt) (1) (uk) (col) to do; (2) (often 犯る) to have sexual intercourse; (3) (often 殺る) to kill; (4) to give (to inferiors, animals, etc.); (aux-v) (5) to do for (inferiors); (6) (See 使いにやる) to send (e.g. somebody somewhere); to dispatch (e.g. letter) (despatch); (7) to move (something to); to row (a boat); (8) (used in place of other verb) to have (eat, drink, smoke); to study; to run or operate (a restaurant); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国餐馆症候群[Zhōng guó cān guǎn zhèng hòu qún, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢ ㄍㄨㄢˇ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, / ] Chinese restaurant syndrome [Add to Longdo]
中餐馆[Zhōng cān guǎn, ㄓㄨㄥ ㄘㄢ ㄍㄨㄢˇ, / ] Chinese restaurant [Add to Longdo]
入座[rù zuò, ㄖㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, ] to seat (sb in a restaurant etc); to take one's seat [Add to Longdo]
全聚德[Quán jù dé, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˋ ㄉㄜˊ, ] Quanjude (famous Chinese restaurant) [Add to Longdo]
劲草[jìng cǎo, ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, / ] tough upright grass; fig. a staunch character able to withstand tough test [Add to Longdo]
包房[bāo fáng, ㄅㄠ ㄈㄤˊ, ] compartment (of train, ship etc); private room at restaurant; rented room for karaoke; hotel room rented by the hour [Add to Longdo]
埋单[mái dān, ㄇㄞˊ ㄉㄢ, / ] to pay the bill in a restaurant [Add to Longdo]
坚定[jiān dìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ, / ] firm; steady; staunch; resolute [Add to Longdo]
坚强[jiān qiáng, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄤˊ, / ] staunch; strong [Add to Longdo]
坚强不屈[jiān qiáng bù qū, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] staunch and unyielding (成语 saw); steadfast [Add to Longdo]
外卖[wài mài, ㄨㄞˋ ㄇㄞˋ, / ] to go; take out (relates to food bought at a restaurant) [Add to Longdo]
崔亚琳[Cuī Yà lín, ㄘㄨㄟ ㄧㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Charles Yah Lin Trie (Arkansas restauranteur) [Add to Longdo]
川菜厅[chuān cài tīng, ㄔㄨㄢ ㄘㄞˋ ㄊㄧㄥ, / ] a Sichuan restaurant [Add to Longdo]
店家[diàn jiā, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, ] proprietor of a shop or restaurant; landlord [Add to Longdo]
打包[dǎ bāo, ㄉㄚˇ ㄅㄠ, ] (H.K. term) doggie bag; take-home bag from a restaurant [Add to Longdo]
料理[liào lǐ, ㄌㄧㄠˋ ㄌㄧˇ, ] to arrange; to handle; the ordinary Japanese word for cooking; cuisine (esp. foreign restaurants) [Add to Longdo]
旋转餐厅[xuán zhuǎn cān tīng, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄘㄢ ㄊㄧㄥ, / ] revolving restaurant [Add to Longdo]
止血[zhǐ xuè, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ, ] to staunch (bleeding); hemostatic (drug) [Add to Longdo]
营业时候[yíng yè shí hou, ˊ ㄧㄝˋ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] opening hours (shop, bank, restaurant) [Add to Longdo]
百胜餐饮[bǎi shèng cān yǐn, ㄅㄞˇ ㄕㄥˋ ㄘㄢ ˇ, / ] Tricon Global Restaurants (incl. Pizza Hut and KFC) [Add to Longdo]
白胜餐饮集团[bǎi shèng cān yǐn jí tuán, ㄅㄞˇ ㄕㄥˋ ㄘㄢ ˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Tricon Global Restaurants (incl. Pizza Hut and KFC) [Add to Longdo]
约定俗成[yuē dìng sú chéng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄙㄨˊ ㄔㄥˊ, / ] common usage agreement (e.g. paying one's bill in a restaurant); conventional contract [Add to Longdo]
[wán, ㄨㄢˊ, ] Metaplexis stauntoni [Add to Longdo]
茶楼[chá lóu, ㄔㄚˊ ㄌㄡˊ, / ] tearoom; teahouse; dimsum restaurant (Hong Kong) [Add to Longdo]
菜谱[cài pǔ, ㄘㄞˋ ㄆㄨˇ, / ] menu (in restaurant); recipe; cookbook [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] Metaplexis stauntoni [Add to Longdo]
买单[mǎi dān, ㄇㄞˇ ㄉㄢ, / ] pay the restaurant bill [Add to Longdo]
酒家[jiǔ jiā, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄚ, ] restaurant [Add to Longdo]
酒店[jiǔ diàn, ㄐㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, ] wine shop; pub (public house); hotel; restaurant [Add to Longdo]
酒店业[jiǔ diàn yè, ㄐㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄝˋ, / ] the catering industry; the hotel and restaurant business [Add to Longdo]
酒楼[jiǔ lóu, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄡˊ, / ] Cantonese restaurant [Add to Longdo]
酒馆儿[jiǔ guǎn r, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄢˇ ㄖ˙, / ] a hotel; a restaurant; a wine shop [Add to Longdo]
饭店[fàn diàn, ㄈㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] restaurant; hotel [Add to Longdo]
饭馆[fàn guǎn, ㄈㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] restaurant [Add to Longdo]
饭馆儿[fàn guǎn r, ㄈㄢˋ ㄍㄨㄢˇ ㄖ˙, / ] a restaurant [Add to Longdo]
饺子馆[jiǎo zi guǎn, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄢˇ, / ] dumpling restaurant [Add to Longdo]
餐馆[cān guǎn, ㄘㄢ ㄍㄨㄢˇ, / ] restaurant [Add to Longdo]
点菜[diǎn cài, ㄉㄧㄢˇ ㄘㄞˋ, / ] to order dishes (in a restaurant) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交す[かわす, kawasu] austauschen [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] Austausch, Umtausch, Ersatz [Add to Longdo]
交易[こうえき, koueki] Handel, Austausch [Add to Longdo]
[てい, tei] RESTAURANT, PAVILLON, LAUBE [Add to Longdo]
仰天[ぎょうてん, gyouten] Erstaunen, Ueberraschung, Bestuerzung [Add to Longdo]
初演[しょえん, shoen] Urauffuehrung, Erstauffuehrung [Add to Longdo]
初版[しょはん, shohan] Erstauflage, Erstausgabe [Add to Longdo]
復旧[ふっきゅう, fukkyuu] Wiederherstellung, Restauration [Add to Longdo]
怪しむ[あやしむ, ayashimu] zweifeln, bezweifeln,, verdaechtigen, misstrauen, staunen, fuer_seltsam_halten [Add to Longdo]
感嘆[かんたん, kantan] Bewunderung, Erstaunen [Add to Longdo]
授受[じゅじゅ, juju] Geben_und_Nehmen, Austausch [Add to Longdo]
料亭[りょうてい, ryoutei] (japanisches) Restaurant [Add to Longdo]
明治維新[めいじいしん, meijiishin] Meiji-Restauration [Add to Longdo]
筋違い[すじちがい, sujichigai] Muskelkrampf, Verrenkung, Verstauchung [Add to Longdo]
粉末[ふんまつ, funmatsu] -Pulver, -Mehl, -Staub [Add to Longdo]
絶妙[ぜつみょう, zetsumyou] erstaunlich, bewundernswert [Add to Longdo]
自棄[じき, jiki] Selbstaufgabe [Add to Longdo]
貿[ぼう, bou] HANDEL, AUSTAUSCH [Add to Longdo]
贈答[ぞうとう, zoutou] Austausch_von_Geschenken [Add to Longdo]
逐電[ちくでん, chikuden] durchbrennen, sich_aus_dem_Staub_machen [Add to Longdo]
食堂[しょくどう, shokudou] Speisezimmer, Restaurant [Add to Longdo]
驚かす[おどろかす, odorokasu] in_Erstaunen_setzen, ueberraschen, erschrecken [Add to Longdo]
驚がく[きょうがく, kyougaku] das_Erstaunen, das_Erschrecken, das_Entsetzen [Add to Longdo]
驚く[おどろく, odoroku] erstaunt_sein, sich_wundern, ueberrascht_sein, bestuerzt_sein, verwirrt_sein [Add to Longdo]
驚嘆[きょうたん, kyoutan] Bewunderung, das_Erstaunen [Add to Longdo]
驚異[きょうい, kyoui] das_Erstaunen, das_Wunder [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top