Search result for

rhyme

(73 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rhyme-, *rhyme*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rhyme[N] เสียงสัมผัสในบทกวี, See also: คำสัมผัส, Syn. assonance, prosody
rhyme[N] บทกวี, Syn. poetry
rhyme[VT] ใช้เสียงสัมผัส, Syn. alliterate, assonate
rhyme[VI] เขียนบทกวี
rhyme[VT] เขียนบทกวี
rhymester[N] กวีที่สร้างงานไม่มีคุณภาพ, Syn. rhymer
rhyme with[PHRV] คล้องจองกับ, See also: สัมผัสกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rhyme(ไรมฺ) n. เสียงสัมผัสในบทกวี,คำที่มีเสียงคล้องจอง,บทกวีที่มีเสียงคล้องจอง -Phr. (rhyme or reason เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา) vt. ประพันธ์บทกวีเป็นเสียงสัมผัส,ใช้เสียงสัมผัสประกอบ, See also: rhymer n., Syn. rime

English-Thai: Nontri Dictionary
rhyme(n) เสียงสัมผัสในบทกวี
rhyme(vi) แต่งเป็นกลอน,สัมผัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhymeสัมผัส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhyme royalสัมผัสราชา, สัมผัสรอยัล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhyme schemeแผนสัมผัส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rhymeการสัมผัสเสียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Will be the subject of the next nursery rhymeที่จะเป็นหัวข้อนิยายอันต่อไปของบทกวีเพ้อฝันของ New Haven Can Wait (2008)
What rhymes with mess?อะไรทำให้ยุ่งเหยิง Emancipation (2008)
- I like to rhyme. - Yeah?ฉันชอบแต่งกลอน ช่าย The House Bunny (2008)
- That doesn't even rhyme.-ไม่เคยได้ยิน Up (2009)
No, I got other ideas for your room and it rhymes with home theater.เปล่า พ่อมีไอเดียจะทำเป็นห้อง ที่ออกเสียงเหมือนห้องดูหนังนะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I mean, except Gustav Guducek, because, well, nothing rhymes with that.ฉันหมายถึง เวันแต่ กุสต๊าฟ กุตเชค เพราะว่า มันไม่มีคำไหนที่ เข้ากันได้กับชื่อนั้นน่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
- No! - Maybe it rhymes with Fluke?ไม่มี บางทีมันอาจจะเกี่ยวกับฟลุค? Confessions of a Shopaholic (2009)
It was a nursery rhyme. To us by old masters.มันเป็นเพลงกล่อมเด็ก ถ่ายทอดจากปรมาจารย์รุ่นสู่รุ่น Dragonball: Evolution (2009)
It is a nursery rhyme.- มันเป็นเพลงกล่อมเด็ก Dragonball: Evolution (2009)
rhymes with "Martian Foreigner."พ้องเสียงกับ มนุษย์ดาวอังคาร Beyond Here Lies Nothin' (2009)
There's no rhyme or reason I can tell.บอกไม่ได้เลย Hopeless (2009)
I went for rhyme over clarity.ฉันชอบใช้ความหมายแฝงมากกว่าแบบโต้งๆน่ะ Football, Feminism and You (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rhymeI understand you're looking for a record album of nursery rhymes.
rhymeRhyme and meter form the essential rules of Chinese poetry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมผัส[N] rhyme, Syn. จังหวะ
รับ[V] rhyme, See also: sound like, harmonize, Syn. คล้อง, Example: คำในกลอนที่เขาแต่งรับสัมผัสกันดีเหลือเกิน, Thai definition: คล้องจองกัน
คล้อง[V] rhyme with, See also: be consistent with, Syn. คล้องจอง, รับ, คล้องกัน, Example: กลอนบทนี้ทั้งอักษรและสระคล้องกันลงตัวมาก, Thai definition: รับกัน
คล้องจอง[V] be consistent with, See also: rhyme with, be compatible with, Syn. สอดคล้อง, Ant. ขัดกัน, ขัดแย้งกัน, Example: ผลสำรวจคล้องจองกับความต้องการของประชานชน
คล้องจอง[V] rhyme, See also: harmonize, Syn. คล้อง, รับกัน, Ant. ไม่รับกัน, ไม่เข้ากัน, Example: คำในบทกลอนบาทแรกจะต้องคล้องจองกับคำในบาทหลัง
สัมผัส[V] rhyme, See also: alliterate, Example: กลอนบทนี้สัมผัสกันได้ไพเราะมาก, Thai definition: คล้องจองกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำกลอน[n.] (khamkløn) EN: poem ; verse ; poetry ; rhyme   FR: poème [m] ; poésie [f]
คำประพันธ์[n.] (khampraphan) EN: verse ; poetry ; rhyme ; poem   FR: poésie [f]
คล้อง[v.] (khløng) EN: rhyme with ; be consistent with ; coordinate ; harmonize   FR: harmoniser ; accorder ; rimer
กลอน[n.] (kløn) EN: rhyme ; poem ; verse   FR: rime [f] ; poème [m] ; vers [m]
กลอนด้น[n.] (kløndon) EN: unrhymed Thai verse   
เพลงกล่อมเด็ก[n. exp.] (phlēng klǿm dek) EN: lullaby ; nursery rhyme   FR: berceuse [f]
รับ[v.] (rap) EN: rhyme ; sound like ; harmonize   
สัมผัส[v.] (samphat) EN: rhyme   FR: rimer
สัมผัสอักษร[n. exp.] (samphat aksøn) EN: alliteration ; initial rhyme ; beginning rhyme ; head rhyme   
สัมผัสใน[n. exp.] (samphat nai) EN: internal rhyme   

CMU English Pronouncing Dictionary
RHYME    R AY1 M
RHYMED    R AY1 M D
RHYMER    R AY1 M ER0
RHYMES    R AY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rhyme    (v) (r ai1 m)
rhymed    (v) (r ai1 m d)
rhymes    (v) (r ai1 m z)
rhymester    (n) (r ai1 m s t @ r)
rhymesters    (n) (r ai1 m s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reim {m} | Reime {pl} | in Reimen; in Versen | in Reime bringenrhyme | rhymes | in rhyme | to put into rhyme [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライム[, raimu] (n) (1) rhyme; (2) lime [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (See 韻を踏む) rhyme; (P) [Add to Longdo]
韻を踏む[いんをふむ, inwofumu] (exp,v5m) to rhyme (with) [Add to Longdo]
韻語[いんご, ingo] (n) rhyme in a Chinese poem [Add to Longdo]
脚韻[きゃくいん, kyakuin] (n) rhyme; end rhyme [Add to Longdo]
畳韻[じょういん, jouin] (n) repeated (recurring) rhymes (in Chinese poetry) [Add to Longdo]
切韻[せついん, setsuin] (n) qieyun (ancient Chinese dictionary arranged by rhyme, displaying characters' meanings and representing their pronunciation with fanqie) [Add to Longdo]
大寒小寒[おおさむこさむ, oosamukosamu] (exp) first verse of a nursery rhyme sung by children on cold days (similar to "It's Raining, It's Pouring") [Add to Longdo]
都々逸;都都逸;都々一[どどいつ, dodoitsu] (n) (obsc) (obs) (arch) unrhymed non-metrical Japanese popular love song or limerick in the 7-7-7-5 syllable pattern [Add to Longdo]
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尾韵[wěi yùn, ㄨㄟˇ ㄩㄣˋ, / ] rhyme [Add to Longdo]
押韵[yá yùn, ㄧㄚˊ ㄩㄣˋ, / ] rhyme [Add to Longdo]
韵目[yùn mù, ㄩㄣˋ ㄇㄨˋ, / ] rhyme entry; subdivision of a rhyming dictionary (containing all words with the given rhyme) [Add to Longdo]
韵语[yùn yǔ, ㄩㄣˋ ㄩˇ, / ] rhymed language [Add to Longdo]
韵调[yùn diào, ㄩㄣˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] rhyme and tone; intonation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rhyme \Rhyme\, n. [OE. ryme, rime, AS. r[imac]m number; akin to
   OHG. r[imac]m number, succession, series, G. reim rhyme. The
   modern sense is due to the influence of F. rime, which is of
   German origin, and originally the same word.] [The Old
   English spelling {rime} is becoming again common. See Note
   under {Prime}.]
   1. An expression of thought in numbers, measure, or verse; a
    composition in verse; a rhymed tale; poetry; harmony of
    language. "Railing rhymes." --Daniel.
    [1913 Webster]
 
       A ryme I learned long ago.      --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       He knew
       Himself to sing, and build the lofty rime. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Pros.) Correspondence of sound in the terminating words
    or syllables of two or more verses, one succeeding another
    immediately or at no great distance. The words or
    syllables so used must not begin with the same consonant,
    or if one begins with a vowel the other must begin with a
    consonant. The vowel sounds and accents must be the same,
    as also the sounds of the final consonants if there be
    any.
    [1913 Webster]
 
       For rhyme with reason may dispense,
       And sound has right to govern sense. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. Verses, usually two, having this correspondence with each
    other; a couplet; a poem containing rhymes.
    [1913 Webster]
 
   4. A word answering in sound to another word.
    [1913 Webster]
 
   {Female rhyme}. See under {Female}.
 
   {Male rhyme}. See under {Male}.
 
   {Rhyme or reason}, sound or sense.
 
   {Rhyme royal} (Pros.), a stanza of seven decasyllabic verses,
    of which the first and third, the second, fourth, and
    fifth, and the sixth and seventh rhyme.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rhyme \Rhyme\, v. i. [imp. & p. p. {Rhymed};p. pr. & vb. n.
   {Rhyming}.] [OE. rimen, rymen, AS. r[imac]man to count: cf.
   F. rimer to rhyme. See {Rhyme}, n.]
   1. To make rhymes, or verses. "Thou shalt no longer ryme."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       There marched the bard and blockhead, side by side,
       Who rhymed for hire, and patronized for pride.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To accord in rhyme or sound.
    [1913 Webster]
 
       And, if they rhymed and rattled, all was well.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rhyme \Rhyme\, v. t.
   1. To put into rhyme. --Sir T. Wilson.
    [1913 Webster]
 
   2. To influence by rhyme.
    [1913 Webster]
 
       Hearken to a verser, who may chance
       Rhyme thee to good.          --Herbert.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rhyme
   n 1: correspondence in the sounds of two or more lines
      (especially final sounds) [syn: {rhyme}, {rime}]
   2: a piece of poetry [syn: {verse}, {rhyme}]
   v 1: compose rhymes [syn: {rhyme}, {rime}]
   2: be similar in sound, especially with respect to the last
     syllable; "hat and cat rhyme" [syn: {rhyme}, {rime}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top