Search result for

hometown

(56 entries)
(0.8672 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hometown-, *hometown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hometown[N] บ้านเดิม, See also: บ้านเกิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hometown(โฮม'เทาน์) n. บ้านเกิดเมืองนอน adj. เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
hometown(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นกำเนิด,ภูมิลำเนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Coming from his hometown in Tochigi to the Capital with just his Boston bag received his degree from Tokyo university shaking off various professional temptations single-mindedly pushed forward to a teaching career everybody will speak good of meมาจากบ้านเกิดของเขาในเมืองโตชิกิ ไปเมืองกลวงด้วกระเป๋าบอสตัน ได้รับปริญญาของเขาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว สลัดความเย้ายวนวิชาชีพต่างๆ GTO (1999)
After all, we're from the same hometown.ก็เราเป็นคนที่อาศัยที่เมืองเดียวกันนี่นะ Autumn in My Heart (2000)
My hometown must be bustling with squid and shrimp fishing nowตอนนี้ที่บ้านฉัน คงถึงฤดูจับกุ้งกับปลาหมึกแล้ว Failan (2001)
Her hometown?บ้านเกิดเธอละอยู่ไหน Failan (2001)
Aso is your hometown. Right?บ้านเกิดคุณคืออาโซใช่มั้ย Yomigaeri (2002)
Welcome back to Glasgow, Scotland, where Manchester United leads 3- 1 over hometown Celtic.-ขอต้อนรับสู่กลาสโกว์, สก็อตแลนด์ ขณะที่ทีมแมนเซสเตอร์ ยูไนเต็ด... ... นำทีมเจ้าบ้านเซลติกส์3-1 The Day After Tomorrow (2004)
Almost there, that's my hometown below us!ใกล้ถึงแล้ว นั้นเมืองที่ฉันอยู่ Howl's Moving Castle (2004)
She loves talking about her hometownเธอรักที่จะพูดถึงบ้านเกิดตัวเองมาก Paris ei yeonin (2004)
I just can't bear people in my hometown to think I've failed.ฉันไม่สามารถทำให้คนชื่นชมได้ คนที่บ้านเกิดฉันก็คิดว่าฉันล้มเหลว Match Point (2005)
Coming back to my hometown, I thought we'd have Sashimi...กลับมาบ้านเกิด ฉันก็ต้องมากินซาซิมิ My Girl and I (2005)
After the war, I came back to my hometown, but there was nobody waiting for me.หลังจากสงคราม ฉันจะกลับมาที่บ้านฉัน แต่ที่นั้นไม่มีคนรอฉันอยู่เลย My Girl and I (2005)
You know, family crap - hometowns, college stories, old girlfriends, old guy stuff.อย่างเรื่องในครอบครัว ชื่อบ้านเกิด มหาวิทยาลัย ชือแฟนเก่า ไม่ก็เรื่องพ่อ Big Momma's House 2 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hometownAll day, I have been strangely preoccupied with thoughts of my hometown.
hometownHe came to see me all the way from his hometown.
hometownHe had no notion of leaving his hometown.
hometownHe leads a happy life in his hometown.
hometownHe left his hometown at the age of fifteen never to return.
hometownHe left his hometown on a cold morning.
hometownHe lives far away from his hometown.
hometownHe retired to his hometown, where he lived a quiet life.
hometownHe visited his hometown for the first time in ten years.
hometownHe was never to come back to his hometown.
hometownHe was never to return to his hometown.
hometownI am deeply attached to my hometown.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิลำเนาเดิม[N] hometown, See also: domicile by birth, Syn. ถิ่นฐาน, รกราก, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด, Example: พระสงฆ์ทุกระดับที่อยู่ตามวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ มีเพียงส่วนน้อยที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในกรุงเทพมหานคร
พื้นเดิม[N] background, See also: hometown, Syn. รกรากเดิม, พื้นเพเดิม, Example: จริงๆ แล้วเขามีพื้นเดิมเป็นชาวนาอยู่ทางอีสาน จึงอดทนต่องานหนักๆ ได้ดี, Thai definition: ความเป็นมาเดิมหรือบ้านเกิดที่อยู่อาศัยเดิมก่อนหน้านี้
พื้นเพ[N] hometown, Syn. แหล่งเกิด, บ้านเกิด, Example: กลุ่มของเขามีพื้นเพมาจากที่เดียวกันเลยสนิทกันง่าย, Thai definition: หลักแหล่งเดิม, ถิ่นกำเนิดเดิม
ถิ่นฐาน[N] abode, See also: hometown, habitation, native place, dwelling, domicile, origin, place of origin, residence, Syn. ถิ่นที่อยู่อาศัย, Example: กล่าวกันว่าชนชาติไทยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในแดนจีน, Thai definition: ที่อาศัยทำมาหากิน
บ้านเดิม[N] hometown, See also: native town, Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, ภูมิลำเนา, Example: คนตกงานเดินทางกลับบ้านเดิมที่ต่างจังหวัด เพื่อพักเอาแรงในการต่อสู้ใหม่, Thai definition: ถิ่นซึ่งเป็นที่เกิดหรือที่อยู่อาศัยเดิม
บ้านเกิด[N] homeland, See also: hometown, native village, birthplace, Syn. รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, Example: เขาต้องการจะไปเป็นหมอชนบทที่บ้านเกิด ซึ่งต่างกับเพื่อนร่วมวิชาชีพคนอื่นที่ต้องการไปอยู่ในที่เจริญแล้ว, Thai definition: ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด
ชาติภูมิ[N] hometown, See also: place of birth, birthplace, motherland, fatherland, Syn. ถิ่นที่เกิด, ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน, Example: นักพระเทพประสิทธิมนต์มีชาติภูมิเป็นชาวอุบลราชธานี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเดิม[n. exp.] (bān doēm) EN: hometown   
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บ้านเกิดเมืองนอน[n. exp.] (bānkoēt-meūangnøn) EN: hometown ; native town   FR: ville natale [f]
พื้นเพ[n.] (pheūnphē) EN: hometown ; native   
ถิ่นกำเนิด[n. exp.] (thin kamnoēt) EN: birthplace ; hometown ; native place ; native land   FR: lieu de naissance [m] ; lieu d'origine [m]
ถิ่นฐาน[n.] (thinthān) EN: native place ; hometown ; residence   FR: lieu d'origine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMETOWN    HH OW1 M T AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hometown    (n) (h ou1 m t au n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
ホームタウン[, ho-mutaun] (n) hometown [Add to Longdo]
ホームタウンディシジョン[, ho-mutaundeishijon] (n) hometown decision [Add to Longdo]
ホームタウンデシジョン[, ho-mutaundeshijon] (n) hometown decision [Add to Longdo]
愛郷[あいきょう, aikyou] (n) love for one's hometown [Add to Longdo]
愛郷心[あいきょうしん, aikyoushin] (n) love of one's hometown [Add to Longdo]
帰りなんいざ[かえりなんいざ, kaerinan'iza] (exp) (arch) (See 帰去来) Come away home! (expression suggesting quitting one's job and moving back to one's hometown) [Add to Longdo]
帰去来[ききょらい, kikyorai] (n) (arch) (See 帰りなんいざ) quitting one's job and moving back to one's hometown [Add to Longdo]
帰省ラッシュ[きせいラッシュ, kisei rasshu] (n) holiday traffic congestion caused by people travelling to their hometowns en masse [Add to Longdo]
[ごう, gou] (n) (1) hometown; (2) rural township (of China) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家乡[jiā xiāng, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄤ, / ] hometown; native place [Add to Longdo]
故里[gù lǐ, ㄍㄨˋ ㄌㄧˇ, ] hometown; native place [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hometown \hometown\, home town \home town\n.
   the town (or city) where a person was born or grew up or has
   his principal residence; as, he never went back to his
   hometown again.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hometown
   n 1: the town (or city) where you grew up or where you have your
      principal residence; "he never went back to his hometown
      again"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top