Search result for

disregard

(55 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disregard-, *disregard*, disregar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disregard[N] ความไม่เอาใจใส่, See also: ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย, Syn. neglect
disregard[VT] ไม่เอาใจใส่, See also: ไม่สนใจ, ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย, Syn. ignore, neglect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disregardvt.,n. (การ) ไม่สนใจ,มองข้าม,ไม่เอาใจใส่,ไม่นำพา, Syn. neglect,ignore

English-Thai: Nontri Dictionary
disregard(vt) ไม่สนใจ,ไม่คำนึงถึง,มองข้าม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disregard (n modal verb coll) the reqirements should be disregarded

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And utter disregard for personal hygiene.สิ่งที่เพิ่มคือการละเลยสุขลักษณะส่วนตัว Kung Fu Panda (2008)
One can't disregard psychology when forming a diagnosis.เราไม่สามารถมองข้ามปัจจัยทางจิตวิทยา เมื่อทำการวินิจฉัย Pathology (2008)
Is the government running a secret military organization with the authority to disregard civil liberty?ในสิทธิตามรัฐธรรมนูญ รัฐบาลกำลังจัดตั้งองค์กรลับทางทหาร ที่มีอำนาจในการริดรอนสิทธิ์ของพลเรือนหรือ? Chapter Five 'Exposed' (2009)
Henry, I can't just disregard the law!เฮนรี่คะ ฉันไม่อาจจะมองข้ามกฎหมายไปได้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Jane-Mike-21, turn, heading- Disregard.คิงแอร์ เลี้ยวกลับซ้าย เซียร์รา อัลฟา ABQ (2009)
She completely disregards people, just like a horse or a dog.เธอไม่สนใจใครเลยสักนิด ก็เหมือนม้าหรือสุนัข Episode #1.2 (2009)
Disregarding the health of another human beingไม่ใส่ใจสุฃภาพของผู้ป่วย Air: Part 3 (2009)
I've spent most of my career looking up to you, because you always did the right thing even if it meant disregarding the chain of command--ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในงานของฉัน นับถือคุณจริงๆ เพราะว่าคุณทำตลอดเวลา การกระทำที่เหมาะสม แม้ว่ามันจะมีความหมายต่อ Earth (2009)
Not to disregard someone just becauseไม่มองข้ามคนเพียงเพราะ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Considering the brutal and vicious nature of the crime, the defendants showed total disregard for any remorse for the crime and atonement for the victim's family or compensation for their loss.ศาลได้พิจารณาจากความเหี้ยมและโหด ของคดีนี้และเห็นว่า จำเลยไม่ได้มีการแสดงความ The Case of Itaewon Homicide (2009)
Considering how the situation prior to entering the restroom was not investigated, defendant's appeal should not be disregarded.ศาลได้พิจารณาถึงเหตุการณ์ก่อนหน้า ที่จำเลยจะเข้าไปในห้องน้ำซึ่งยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ ทำให้ศาลก็ไม่อาจเพิกเฉยต่อ เรื่่องเสื้อผ้าของจำเลยไปได้ The Case of Itaewon Homicide (2009)
Why don't we just disregard the Vatican Treaty? I'd like to.แบบนี้ขอยกเลิกสนธิสัญญาวาติกันเป็นการชั่วคราวก่อนไม่ดีเหรอครับ? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disregardDidn't you disregard a stop sign?
disregardHe disregarded my advice.
disregardHe has a disregard for the law.
disregardHe walked on appearing to disregard the prostitute.
disregardPlease disregard this mail if your shipment has already been made.
disregardShe continued to see him in disregard of my advice.
disregardThank you very much if the shipment has already been made and please disregard this inquiry.
disregardThat is too important matter to disregard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองข้าม[V] overlook, See also: disregard, ignore, neglect, skip, Syn. ไม่นำพา, ไม่เอาใจใส่, Example: เรามีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง
หัวตอ[N] disregarded important thing, Syn. หัวหลักหัวตอ, Example: เขาเหมือนหัวตอไม่มีปากมีเสียงอะไรในแผนก, Thai definition: สิ่งที่เห็นเป็นไม่สำคัญ
หักหาญน้ำใจ[V] disregard someone's feeling, See also: force someone to do something against their will, Example: การกระทำของเขาหักหาญน้ำใจผู้หญิงอย่างร้ายกาจ, Thai definition: ทำลายจิตใจด้วยการดูถูกหรือดูหมิ่น
หักหาญน้ำใจ[V] disregard someone's feeling, See also: force someone to do something against their will, Example: การกระทำของเขาหักหาญน้ำใจผู้หญิงอย่างร้ายกาจ, Thai definition: ทำลายจิตใจด้วยการดูถูกหรือดูหมิ่น
เฉยเมย[V] be indifferent, See also: disregard, remain inactive, sit by, be unconcerned, be passive, Syn. ละเลย, เพิกเฉย, Ant. ใส่ใจ, สนใจ, Example: เขายังคงเฉยเมย ไม่ยินดียินร้ายต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate   FR: se rebiffer ; résister ; défier
หัวตอ[n.] (hūatø) EN: disregarded important thing   
เมิน[v.] (moēn) EN: ignore ; pay no attention to ; overlook ; turn a blind eye to ; pass over ; disregard ; turn one's face   FR: ignorer ; dédaigner ; se détourner
ปัดเศษ[v.] (patsēt) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder   FR: arrondir
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: ignore ; disregard   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISREGARD    D IH2 S R IH0 G AA1 R D
DISREGARDS    D IH2 S R IH0 G AA1 R D Z
DISREGARDED    D IH2 S R IH0 G AA1 R D AH0 D
DISREGARDING    D IH2 S R IH0 G AA1 R D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disregard    (v) (d i2 s r i g aa1 d)
disregards    (v) (d i2 s r i g aa1 d z)
disregarded    (v) (d i2 s r i g aa1 d i d)
disregarding    (v) (d i2 s r i g aa1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
閑却[かんきゃく, kankyaku] (n,vs) negligence; disregard [Add to Longdo]
差し置く;差置く(io)[さしおく, sashioku] (v5k,vt) to leave as is; to let alone; to disregard [Add to Longdo]
徒疎か;徒や疎か[あだおろそか(徒疎か);あだやおろそか(徒や疎か), adaorosoka ( to orosoka ); adayaorosoka ( to ya orosoka )] (n,adj-na) making light of; disregarding [Add to Longdo]
度外視[どがいし, dogaishi] (n) (1) taking no account of; neglecting; (vs) (2) to disregard; to take no account of; to overlook [Add to Longdo]
等閑[なおざり(P);とうかん, naozari (P); toukan] (adj-na,n,vs) neglect; negligence; disregard; make light of; (P) [Add to Longdo]
不問に付す[ふもんにふす, fumonnifusu] (exp,v5s) to ignore; to disregard; to overlook; to connive at [Add to Longdo]
蔑する;無みする[なみする, namisuru] (vs-s) (obs) to set at naught; to ignore; to disregard [Add to Longdo]
無視[むし, mushi] (n,vs) disregard; ignore; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pàn, ㄆㄢˋ, ] disregard; reject [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disregard \dis`re*gard"\, v. t. [imp. & p. p. {disregarded}; p.
   pr. & vb. n. {disregarding}.]
   Not to regard; to pay no heed to; to omit to take notice of;
   to neglect to observe; to slight as unworthy of regard or
   notice; as, to disregard the admonitions of conscience.
   [1913 Webster]
 
      Studious of good, man disregarded fame. --Blackmore.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disregard \Dis`re*gard"\, n.
   The act of disregarding, or the state of being disregarded;
   intentional neglect; omission of notice; want of attention;
   slight.
   [1913 Webster]
 
      The disregard of experience.       --Whewell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disregard
   n 1: lack of attention and due care [syn: {disregard},
      {neglect}]
   2: willful lack of care and attention [syn: {disregard},
     {neglect}]
   v 1: refuse to acknowledge; "She cut him dead at the meeting"
      [syn: {ignore}, {disregard}, {snub}, {cut}]
   2: bar from attention or consideration; "She dismissed his
     advances" [syn: {dismiss}, {disregard}, {brush aside}, {brush
     off}, {discount}, {push aside}, {ignore}]
   3: give little or no attention to; "Disregard the errors" [syn:
     {neglect}, {ignore}, {disregard}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top