Search result for

lisa

(63 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lisa-, *lisa*
English-Thai: Longdo Dictionary
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centralisation(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser,centralizer n. centralise,centralize vt.
civilisation(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี
elisaabbr. enzyme-linked immunosorbent assay
generalisationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority
palisade(แพลลิเซด') n. รั้วไม้, See also: palisades ทิวเขา
realisation(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
sterilisation(สเทอริไลเซ'เชิน) n. การทำให้ปราศจากเชื้อ,การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,การทำให้เป็นหมัน,การทำให้ไร้ผล,ภาวะที่ปราศจากเชื้อ,ภาวะที่ไร้ผล,การเป็นหมัน, Syn. purification

English-Thai: Nontri Dictionary
palisade(n) รั้วไม้,รั้วเหล็ก,ค่ายระเนียด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lisa!ลิซ่า! There Is No Normal Anymore (2009)
Lisa?ลิซา Wolf and Cub (2012)
Lisa. Nice to meet you.ลิซ่า ดีใจที่ได้พบคุณ Joy (2008)
Lisa cuddy, M.D. Dean of medicineลิซ่า คักดี้ พ.บ. คณบดี คณะแพทย์ Last Resort (2008)
Dr. Lisa cuddy, dean of medicine.หมอลิซ่า คัดดี้ คณบดีคณะแพทย์ Last Resort (2008)
Hey, Lisa.หวัดดี ลิซ่า The Lazarus Project (2008)
Now, if you deny it you've damned yourself to an eternity without Lisa and Katie.ถ้าคุณปฏิเสธมัน... ...คุณจะโทษตัวเองอย่างไม่สิ้นสุด โดยไม่มีลิซ่ากับเคที่ The Lazarus Project (2008)
Lisa Garvey in Dallas, Texas.ลิซ่า การ์วี่ย์จากดัลลัส เท็กซัส The Lazarus Project (2008)
I'm Lisa Madison, and I've been selling homes here in the Marietta, Powder Springs area for over a year now.ในมารีเอ็ตต้า พาวเดอร์สปริงส์ พื้นที่ที่สร้างมากว่าหนึ่งปี The Lazarus Project (2008)
But Katie and Lisa didn't.แต่เคที่กับลิซ่าไม่ The Lazarus Project (2008)
Hi, I'm Lisa Madison, and I've been selling homes in the Marietta, Powder Springs area for over a year now.หวัดดีค่ะ ฉันลิซ่า เมดิซ่า ฉันกำลังขายบ้าน... ในมารีเอ็ตต้า พาวเดอร์สปริงส์ พื้นที่ที่สร้างมากว่าหนึ่งปี The Lazarus Project (2008)
But your mind struggled, because to heal it would also mean letting go of Lisa and Katie.แต่จิตใจเธอยังต่อต้าน เพราะว่าการรักษา... ...มันหมายถึงการลืมลิซ่ากับเคที่ The Lazarus Project (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lisaMona Lisa has a mild but mysterious smile.
lisaLisa speaks not only English but also French.
lisaLisa is so skillful that she can even make screws and similar small objects for herself.
lisaLisa bears a grudge against Stan.
lisaLisa, this is Mr Murata. He's my boss.
lisaLisa, keep an eye on my suitcase while I buy our train tickets.
lisaI'm going out with Lisa tonight.
lisaLisa told me that she had tried nattou.
lisaMr Murata, this is my friend Lisa.
lisaBetween you and me, Lisa, we know that I simply don't like Nick.
lisaHe came all the way from Kyushu to see the Mona Lisa.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารยธรรม[n.] (ārayatham) EN: civilization   FR: civilisation [f]
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān chai-ngān) EN: life ; useful life   FR: durée d'utilisation [f]
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: serviceable   FR: utilisable ; valide ; fonctionnel
ใช้การได้[adj.] (chai kān dai) EN: usable   FR: utilisable
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān mai dāi) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order   FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dāi) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)   FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ใช้งาน[v. exp.] (chai-ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable   FR: être utilisable
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng kān jamnāi) EN: channel de distribution   FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
โดยใช้[X] (dōi chai) FR: au moyen de ; en utilisant
จอแสดง[n. exp.] (jø sadaēng) EN: control screen   FR: écran de contrôle [m] ; écran de visualisation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LISA    L IY1 S AH0
LISAK    L IH1 S AH0 K
LISA'S    L IY1 S AH0 Z
LISABET    L IH1 S AH0 B EH0 T
LISANTI    L AH0 S AE1 N T IY0
LISABETH    L IH1 S AH0 B EH0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lisa    (n) (l ii1 s @)

French-Thai: Longdo Dictionary
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom

Japanese-English: EDICT Dictionary
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]
グローバリゼーション;グローバライゼイション[, guro-barize-shon ; guro-baraizeishon] (n) globalization; globalisation [Add to Longdo]
シビリゼーション[, shibirize-shon] (n) civilization; civilisation [Add to Longdo]
ディセントラリゼーション[, deisentorarize-shon] (n) decentralization; decentralisation [Add to Longdo]
ドワーフグラミー;ドワーフ・グラミー[, dowa-fugurami-; dowa-fu . gurami-] (n) dwarf gourami (Colisa lalia) [Add to Longdo]
ナショナリゼーション[, nashonarize-shon] (n) nationalization; nationalisation [Add to Longdo]
ナチュラリゼーション[, nachurarize-shon] (n) naturalization; naturalisation [Add to Longdo]
パーソナル化[パーソナルか, pa-sonaru ka] (n,vs) personalization; personalisation; product stopping being a luxury item [Add to Longdo]
ビジュアライゼーション[, bijuaraize-shon] (n) visualization; visualisation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LISA
     Linux Installation & System Administration (Linux, LST)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LISA
     Localization Industry Standards Association (org.)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top