Search result for

เป็นไปตาม

(40 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นไปตาม-, *เป็นไปตาม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เป็นไปตามfollowed in

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
in keeping withเป็นไปตาม สอดคล้องกับ เช่น to act in keeping with the codes of ethics

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นไปตาม[V] be in line with, Example: อัตราการชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นไปตามสัญญาฉบับเก่า เพราะฉบับที่ปรับปรุงใหม่ยังไม่เรียบร้อย, Thai definition: เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง, เกิดขึ้นตามนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขึ้น ๒เป็นไปตามคำที่ยอหรือยุเป็นต้น เช่น ยกขึ้น ยุขึ้น หนุนขึ้น
อนุรูปเป็นไปตาม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conform with the lawเป็นไปตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have not been going the way that I had expected.ไม่ได้เป็นไปตามที่ฉันคาดหวังไว้ Pret-a-Poor-J (2008)
That's because you haven't done anything stupid, spontaneous, or even vaguely interesting since you were 17.นั่นเพราะว่า คุณทำอะไรสำเร็จ งี่เง่า ปล่อยเป็นไปตามยถากรรม หรือกระทั่งสนใจอะไรจริงจัง ตั้งแต่คุณอายุ 17 Lucky Thirteen (2008)
I know it didn't go to plan...กระหม่อมรู้ว่ามันไม่เป็นไปตามแผน... Valiant (2008)
That's the way it is. You're a servant.เพราะว่ามันต้องเป็นไปตามหนทางที่มันควรจะเป็นน่ะสิ เธอเป็นคนรับใช้ The Mark of Nimueh (2008)
I mean they did, except... it wasn't Arthur who wielded the sword.คือ มันเป็นไปตามแผนทั้งหมด, เว้นแต่ว่า... อูเธอร์เป็นคนที่ถือดาบ Excalibur (2008)
Victory over the clones and the young Jedi was expected, but to best a Jedi Master...ชัยชนะเหนือพวกโคลน และเจไดหนุ่มเป็นไปตามที่ข้าคาด แต่สำหรับอาจารย์เจได... . Lair of Grievous (2008)
However, not everything has worked out as planned.ยังไงซะ ก็ไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนเสมอไปหรอก Beethoven Virus (2008)
Hello, gorgeous. Are we still on track?สวัสดี สุดสวย เรายังเป็นไปตามแผนใช่มั้ย The Bank Job (2008)
So where are you headed? If everything goes to plan?แล้วนี่คุณคิดจะไปไหนล่ะ ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน The Bank Job (2008)
Cause I'm proud to be with her, and things turned out as planned.เพราะผมภูมิใจที่ได้อยู่กับเธอ และทุกอย่างก็เป็นไปตามแผน My Sassy Girl (2008)
Out here, death didn't seem natural.ข้างนอกนี่ การตายดูไม่เป็นไปตามธรรมชาติ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Po, I'm sorry if things didn't work out.โพ พ่อขอโทษ ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่หวัง Kung Fu Panda (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นไปตาม[v. exp.] (penpai tām) EN: be in line with ; follow ; be in accordance with ; be as   FR: être conforme à
เป็นไปตามกฎ[X] (penpai tām kot) EN: according to the rules   

English-Thai: Longdo Dictionary
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
by[PREP] เป็นผลเนื่องจาก, See also: เป็นไปตาม
be in line with[IDM] เป็นไปตาม (ความคิด, หลักการ, กฎเกณฑ์), See also: ยึดตาม, Syn. be out of, Ant. be out of
go off[PHRV] ประสบความสำเร็จ, See also: เป็นไปตามที่คาด, Syn. bring off, carry off
go right[PHRV] เป็นไปตามที่วางแผน, See also: ทำได้ถูกต้อง, Syn. go wrong
make the grade[IDM] พอใจ, See also: เป็นไปตามคาด
live up to[PHRV] ดำเนินชีวิตไปตาม (ความหวัง), See also: เป็นไปตามความคาดหวัง, Syn. act up to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่
anomalous(อะนอม' มะเลิส) adj. ผิดปกติ, ผิดหลัก, ผิดที่, ผิดปกติ, วิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์. -anamalousness n., Syn. irregular, abnormal ###A. regular, normal)
artificial(อาร์ทิฟิช'เชิล) adj. เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง,ทำขึ้นเอง,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ. -artificiality n.
civilly(ซิฟ'วิลลี) adv. เป็นไปตามกฎหมายแพ่ง,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีใจเอื้อเฟื้อ
concrete poetryn. โคลงกลอน ฉันท์ กาพย์ ที่ประพันธ์โดยวิธีจัดหรือลำดับคำเป็นแบบแผน แทนที่จะเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม
consecution(คอนซิคิว'เชิน) n. การต่อเนื่องกัน,การเป็นไปตามลำดับ,การต่อเนื่องกันของเหตุผล
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน,เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,เป็นส่วนสำคัญ,ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
control panelแผงควบคุมเป็นชื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น จอภาพ, เมาส์ , แป้นพิมพ์, หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย ฯ control panel นี้จะมีให้ใช้ทั้งในแมคอินทอช และระบบวินโดว์บนพีซี หรือ Presentation Manager ของ โอเอสทู (OS 2)
control unitหน่วยควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) หน่วยควบคุม มีหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมด กล่าวคือ ควบคุมการทำงานของหน่วยคำนวณและตรรกะ ควบคุมการรับ/ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำหลัก (main memory) กับหน่วยความจำในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ติตต่อและควบคุมการทำงานของหน่วยรับข้อมูลและแสดงผล (input/output unit) เป็นต้นว่า รับข้อมูลเข้ามาเก็บในหน่วยความจำ ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง รวมทั้งจัดการให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน และแสดงผลตามคำสั่งด้วยดู central processing unit ประกอบ
disciplinarian(ดิสซะพลิเน'เรียน) n. ผู้ยึดถือระเบียบวินัย,ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย. adj. เกี่ยวกับระเบียบวินัย

English-Thai: Nontri Dictionary
conformable(adj) คล้อยตาม,เป็นไปตาม,ตรงกัน,ลงรอยกัน
literally(adv) เป็นไปตามตัวอักษร,อย่างแท้จริง

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top