Search result for

เน่า

(63 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เน่า-, *เน่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เน่าเสีย[V] be rotten, See also: be putrid, putrefy, Syn. บูดเน่า, เน่า, เน่าเหม็น, Example: น้ำในแม่น้ำลำคลองในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเน่าเสียมากขึ้น, Thai definition: เสียและมีกลิ่นเหม็น
เน่าเสีย[ADJ] rotten, See also: stinking, putrid, decayed, Syn. บูดเน่า, เน่า, เน่าเหม็น, Example: ของเน่าเสียเหล่านี้ต้องกำจัดให้หมดไปจะได้ไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้อื่น, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
เน่าเหม็น[ADJ] stinking, See also: rancid, putrid, Syn. เน่า, เหม็น, Example: ซากศพส่งกลิ่นเน่าเหม็นลอยมา, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
เน่าเหม็น[V] be rotten, See also: be putrid, putrefy, Syn. เน่า, เหม็น, Example: ขณะนี้แม่น้ำหลายสายเน่าเหม็นแล้ว, Thai definition: เสียและมีกลิ่นเหม็น
เน่าเปื่อย[V] decay, See also: rot, decompose, spoil, Syn. เน่า, ผุผัง, Example: ซากของสัตว์เน่าเปื่อยอยู่ใต้มูลดินนี้เป็นเวลาหลายร้อยปี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เน่าก. เสียและมีกลิ่นเหม็น เช่น ปลาเน่า เนื้อเน่า.
เน่าไฟก. อาการที่ของเสียเพราะต้มไม่ถูกวิธี เช่นต้มข้าวต้มมัดไม่สุก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
putrefactiveเน่า, เน่าสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
putridเน่าเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Putrescible เน่าได้
สภาพที่เกิดการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในเวลา อันสั้น ในสภาวะอากาศธรรมดา [สิ่งแวดล้อม]
decomposeเน่าเปื่อย, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของสารอินทรีย์จากโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลเล็กหลาย ๆ โมเลกุลโดยเห็ดราและแบคทีเรียบางชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tying up some loose ends,พยายามทำตอนจบให้น้ำเน่าไงละ Chuck in Real Life (2008)
You can stay here, and you can use your ability to give back to your country and walk in 12 months, or you can go to court, get convicted, and rot in a federal prison for 20 years.คุณสามารถอยู่ที่นี่ และใช้ความสามารถของคุณ \ เพื่อกลับสู่บ้านคุณใน 12 เดือน หรือไม่ก็ไปศาล ยอมรับการตัดสินความผิด และเน่าตายในคุก 20 ปี Odyssey (2008)
All our remaining supplies have rotted. Every last grain.เสบียงที่ตุนไว้อยู่ๆก็เน่าเสีย ไม่เว้นสักชิ้น The Labyrinth of Gedref (2008)
Contents of box, mummified remains.กล่องนี้ทำให้ศพแห้งและไม่เน่า Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Yeah?คุณออกไป ตามหาซากเน่าๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They have to kiss in the end. This isn't a melodrama. It's an action movie.เธอนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับมายังปัจจุบัน มันไม่ใช่หนังรักน้ำเน่านะ มันเป็นหนังแอ็กชั่น My Sassy Girl (2008)
There is no sob story. Not really.ไม่มีนิยายน้ำเน่า ไม่มีจริงๆ Passengers (2008)
I'll carve your heart out of your rotting chest.ข้าจะควักเอาหัวใจจากอกเน่าๆ ของเจ้าให้ได้ Outlander (2008)
They need you right now but when they don't they'll cast you out like a leper.พวกเขาต้องการแกก็ตอนนี้ แต่ถ้าไม่ล่ะ พวกเขาก็จะเฉกหัวแกไปเหมือนหมาหัวเน่า The Dark Knight (2008)
Before I kick your butt, let me ask you:ก่อนที่ฉันจะเตะก้นเน่าๆของแก, ขอถามอะไรแกหน่อย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Reflection, maybe? Or it could just be a bad frame on the roll.สะท้อนมั้ง ไม่ก้อฟิล์มเน่า Shutter (2008)
And then to just be thrown in the hole, to just rot and to fester and to be forgotten and fade away, isn't that right?แล้วขุดคุ้ย สิ่งเน่าเหม็นและสิ่งที่ถูกละเลย และเลือนหายไป จริงมั๊ย? Changeling (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เน่า[v.] (nao) EN: decay   
เน่า[adj.] (nao) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad   FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
เน่าเปื่อย[v.] (naopeūay) EN: decay   
เน่าเละ[v.] (naole) EN: become rotten   
เน่าเสีย[v.] (naosīa) EN: decompose ; be rotten   
เน่าเสีย[adj.] (naosīa) EN: rotten   
เน่าเหม็น[v.] (naomen) EN: be rotten   
เน่าเหม็น[adv.] (naomen) EN: stinking   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addle[ADJ] เน่า (ไข่), Syn. rotten
damp off[PHRV] เน่าเสีย, See also: เน่า
decompose[VI] เน่าเปื่อย, See also: เน่า, สลาย, ผุพัง, ย่อยสลาย, Syn. decay, molder, putrefy, rot, spoil
foul[ADJ] เน่าเปื่อย, See also: ผุพัง
perishable[ADJ] เน่าเปื่อยได้ง่าย, Syn. fragile, frail, weak, Ant. sturdy
putrefy[VI] เน่าเปื่อย, Syn. decay, rot
putrid[ADJ] เน่าเหม็น, See also: เหม็น, Syn. rotten, rancid, stinking, Ant. thriving
perish with[PHRV] ผุพัง, See also: เน่าเปื่อย
rank[ADJ] เหม็น, See also: เน่า, ฉุน, Syn. foul, rancid, rotten
rotten[ADJ] เน่าเปื่อย, See also: ผุพัง, Syn. decayed, perished, putrescent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
carrion(แค'ริเอิน) n. เนื้อตายและเน่า,ซากสัตว์ adj. กินซากสัตว์เป็นอาหาร,คล้ายซากสัตว์,เน่าเปื่อย,ผุพัง,สกปรกโสมม
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn
corruptible(คะรัพ'ทิเบิล) adj. ซึ่งเน่าเปื่อยได้,ซึ่งทุจริตได้,ซึ่งเสื่อมได้,ซึ่งติดสินบนได้., See also: corruptibility n. ดูcorruptible, Syn. venal,immoral,depraved ###A. pure,good
corruption(คะรัพ'เชิน) n. ความเน่าเปื่อย,ความชั่ว,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,การใช้ศัพท์ผิด,คำผิด,คำแผลง,ความทุจริต, Syn. putridity,immorality,dishonesty
crumble(ครัม'เบิล) {crumbled,crumbling,crumbles} vt. ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย vi. แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย,สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment,
damp(แดมพฺ) {damped,damping,damps} adj.,vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) ชื้น,หมาด,หดหู่,ไร้ชีวิตชีวา -Phr. (damp off เน่า,เปื่อย,เหี่ยว), See also: dampness n. ดูdamp ., Syn. humidity
decadence(เดค'คะเดินซฺ) n. ความ (ภาวะ) เสื่อมโทรม,ความ (ภาวะ) เน่าเปื่อย,, Syn. decadency,decay
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust

English-Thai: Nontri Dictionary
blight(vt) ทำลาย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เหี่ยวแห้ง
canker(vt) เปื่อย,เป็นพิษ,ทำให้เน่าเปื่อย
corrupt(adj) เลว,ชั่ว,กินสินบน,ทุจริต,เน่าเปื่อย,ไม่บริสุทธิ์
corrupt(vt) ทำให้เลว,ติดสินบน,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,ทำให้เน่าเปื่อย
decadence(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อม,ความเน่าเปื่อย,ความเสื่อมทราม
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decay(vi) ผุ,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง
decompose(vt) แยกธาตุ,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้เน่าเปื่อย
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
腐る[くさる, kusaru] Thai: เน่า English: to rot

German-Thai: Longdo Dictionary
verderben(vi) |verdirbt, verdarb, hat/ist verdorben| (อาหาร)เน่าเสีย เช่น Das Fleisch ist schon verdorben. เนี้อนี่เน่าแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top