Search result for

ยุทธศาสตร์

(32 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยุทธศาสตร์-, *ยุทธศาสตร์*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคมแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุทธศาสตร์[ADJ] strategic, Syn. ที่มีความสำคัญในการรบ, Example: กองทัพสหรัฐบินโจมตีและทิ้งระเบิดที่มั่นยุทธศาสตร์ทางทหารในอิรัก
ยุทธศาสตร์[N] strategy, Syn. วิชาการรบ, Example: การทำยุทธศาสตร์ของสหรัฐคือการใช้แสนยานุภาพทางอากาศสร้างแรงกดดันต่ออิรักทางด้านกำลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยุทธศาสตร์น. วิชาว่าด้วยการพัฒนาและการใช้อำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกำลังรบทางทหารตามความจำเป็นทั้งในยามสงบและยามสงคราม.
ยุทธศาสตร์ว. ที่มีความสำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกำลังรบทางทหาร ทั้งในยามสงบและยามสงคราม เช่น จุดยุทธศาสตร์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communist strategyยุทธศาสตร์คอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Learning strategiesยุทธศาสตร์การเรียนรู้ [TU Subject Heading]
Naval strategyยุทธศาสตร์ทางทะเล [TU Subject Heading]
Strategyยุทธศาสตร์ [TU Subject Heading]
Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategyยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี ? เจ้าพระยา ? แม่โขง ACMECS หรือชื่อเดิม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า และไทย (ECS : Economic Cooperation Strategy among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand) คือ กรอบความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ACMECS เป็นแนวคิดที่ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกขึ้นหารือกับผู้นำกัมพูชา ลาว และพม่า ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรค SARS เมื่อ 29 เมษายน 2546 ที่กรุงเทพฯ และได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจนถึงการประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 1 ที่เมืองพุกาม สหภาพพม่า เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2546 โดยผู้นำทั้ง 4 ประเทศร่วมกันออกปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการ ลงทุน ความร่วมมือทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนหลักการที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและยกระดับความ เป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเปิดกว้างให้นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้มีส่วนร่วมเป็น หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ในโครงการต่างๆ ของ ACMECS ด้วย * เวียดนามร่วมเป็นสมาชิก ACMECS เมื่อ 10 พฤษภาคม 2547 สถานะล่าสุด ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2547 ที่จังหวัดกระบี่ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสมัยพิเศษและการประชุม รัฐมนตรี ACMECS อย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งการประชุมร่วมกับ Development Partners (ผู้แทนจากออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย) ซึ่งการประชุมประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง สมาชิก ACMECS ทั้ง 5 ประเทศได้ร่วมกันแสดงความเป็น เอกภาพ โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ ACMECS อย่าง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อผู้แทนของ Development Partners รวมทั้งมีการหารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการระหว่างกันอย่างเป็น รูปธรรม นอกจากนี้ ยังสามารถมีข้อสรุปที่สำคัญๆ เกี่ยวกับกลไกการประสานงานระหว่างกันซึ่งจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมความร่วม มือของ ACMECS มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป * ไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2548 ที่กรุงเทพฯ [การทูต]
Joint Strategy for Economic Partnershipยุทธศาสตร์ร่วมเพื่อความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ไทย-เวียดนาม เป็นแผนแม่บทเพื่อกำกับการดำเนินความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจไทย-เวียดนาม ในทุกมิติ ครอบคลุมด้านการค้า การลงทุน การผลิต การเงิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Commissioned to protect the strategic world of Bothawui,ด้วยภารกิจในการปกป้อง พื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งโบธาวาย Downfall of a Droid (2008)
What his strategy is.ยุทธศาสตร์ของเขาคืออะไร Frost/Nixon (2008)
Pienaar's team played without discipline without strategy and without courage.ทีมของพินน่าร์วันนี้.. เล่นได้หละหลวม.. ไม่มียุทธศาสตร์.. Invictus (2009)
With a 'minor' in tactical weapons.วิชาโทอาวุธยุทธศาสตร์ Dragonball: Evolution (2009)
As always, I shall leave the strategy to you, Master Jedi.ข้าจะปล่อยให้เรื่องยุทธศาสตร์ เป็นหน้าที่ของท่านอย่างเช่นเคย อาจารย์เจได Landing at Point Rain (2009)
Just make sure to leave a bit of strategic planning for me when I come back, Master Kenobi.ให้มั่นใจว่าการวางแผนยุทธศาสตร์ยังมีไว้ ให้ข้านะ ตอนข้ากลับมา อาจารย์เคโนบี Legacy of Terror (2009)
We have no concept that it was an important event.ตอนนั้น เราไม่รู้เลยว่า.. มันคือสงครามแย่งชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ Guadalcanal/Leckie (2010)
This deal has huge margins and a killer matrix.งานนี้ มีโอกาศกำไรสูงมากเลยนะ แล้วก็มียุทธศาสตร์ดีด้วย Sketchy (2010)
My mother is goddess of wisdom and battle strategy.แม่ของฉันเป็นเทพแห่ง ปัญญาและยุทธศาสตร์การรบ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
First rule of battle strategy:กฏครั้งแรกของยุทธศาสตร์การรบ: Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Not unless it cut a great tactical advantage.ช่วยพวกเราในเชิงยุทธศาสตร์ ฉันทำเพื่อจะให้มันดูเเนบเนียน Salt (2010)
If you are hit, do not stop.จู่โจมจุดยุทธศาสตร์Limitless (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุทธศาสตร์ [n.] (yutthasāt) EN: strategy   FR: stratégie [f]
ยุทธศาสตร์ [adj.] (yutthasāt) EN: strategic   FR: stratégique

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strategics[N] ยุทธศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strategics(สทระที'จิคซฺ) n. ยุทธศาสตร์,ยุทธวิธี,กลยุทธ,วิชาว่าด้วยการรบทางทหาร
strategist(สแทรท'ทิจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ (ยุทธวิธี,กลยุทธ)
strategy(สแทรท'ทิจี) n. แผนการณ์,วิธีการ,อุบาย,กโลบาย,ยุทธศาสตร์,ยุทธวิธี,กลยุทธ

English-Thai: Nontri Dictionary
strategic(adj) เป็นกลยุทธ์,สำคัญทางยุทธศาสตร์,เป็นยุทธปัจจัย
strategist(n) นักยุทธศาสตร์
strategy(n) ยุทธวิธี,กลยุทธ์,แผนการณ์,อุบาย,กุศโลบาย,ยุทธศาสตร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top