Search result for

torch

(79 entries)
(0.0867 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torch-, *torch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torch[N] คบไฟ, See also: ไต้, Syn. light, flare
torch[N] ไฟฉาย, Syn. flashlight
torch[N] สิ่งที่ทำให้เกิดเปลวไฟ
torch[VT] วางเพลิง, See also: เผา, จุดไฟ
torchbearer[N] ผู้ถือคบเพลิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
torch(ทอร์ชฺ) n. ไต้,คบไฟ,คบเพลิง,ไฟฉาย, -Phr. (carry the torch for รักกับ)
torchbearer(ทอร์ชฺ'แบเรอะ) n. ผู้ถือคบไฟ,ผู้ถือไฟฉาย,ผู้นำ,ผู้ให้ความสว่าง
blowtorchn. เครื่องพ่นไฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
torch(n) ไต้,คบเพลิง,ไฟฉาย,คบไฟ
torchlight(n) แสงไฟฉาย,แสงไต้,แสงคบเพลิง
blowtorch(n) เครื่องพ่นไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
torch angleมุมหัวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We hear lonely boy's b.F.F. Still carries a torch for nate.ดูเหมือนว่า หนุ่มขี้เหงา จะยังถือคบเพลิงให้ เนทอยู่ There Might be Blood (2008)
Torch it. Hey, Louise. You know, you can buy these by the case.เผามันทิ้ง ว่าไง ลูอีส คุณซื้อของพวกนี้เป็นกล่องได้เลย Pilot (2008)
Mayans torched the warehouse.พวกมายันวางเพลิงคลังสินค้า Pilot (2008)
Arthur, use the torch!อาร์เธอร์,ใช้คบเพลิง The Mark of Nimueh (2008)
We should've brought a torch.เราน่าจะติดคบไฟมาด้วย Excalibur (2008)
Bring your torch over here.เอาคบไฟมาทางนี้ Excalibur (2008)
Aren't you already carrying the torch which shall kindle our future?เจ้าคือผู้ถือคบเพลิง ที่จะจุดไฟแห่งอนาคตของเรามิใช่รึ? The Kingdom of the Winds (2008)
Muhyul shall carry my torch for generations to come.มูฮยูลจะรักษาและเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังค์ The Kingdom of the Winds (2008)
Now, we're over here, by the green lady with the big torch.ตอนนี้ เราอยู่ตรงนี้ ใกล้กับผู้หญิงทีใส่ชุดสีเขียวถือคบเพลิง Bolt (2008)
What about the torches, the lamps? .ใช้อะไรกับคบไฟ ตะเกียง? Outlander (2008)
Unferth, Olaf, get the torches and the ropes.อัลเฟรท โอลาฟ เตรียมคบไฟและเชือก Outlander (2008)
I've left my new torch in Narnia.ฉันลืมไฟฉายไว้ที่นาเนีย The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
torchIt was identified by telescope as a torch.
torchMiyoko carried a torch so long, I think it gave her heartburn.
torchRick and Carol broke up two months ago, but he's still carrying a torch for her.
torchShe shone her torch on the floor in front of us.
torchStan has always carried a torch for Liz.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ไต้[N] torch, Example: ถ้าจะใช้เตาถ่านเราต้องไปหาเศษฟืนกับขี้ไต้สำหรับจุดนำไฟ, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อเชื้อเพลิงทำจากไม้ผุดลุกน้ำมันยาง ห่อด้วยใบไม้
มัดเชื้อเพลิง[N] torch, Syn. คบไฟ, คบเพลิง, Example: เราใช้ดินเหนียวมาคลุกกับไม้ผุทำเป็นไต้ ใช้เป็นมัดเชื้อเพลิงเดินทางในเวลากลางคืน, Count unit: อัน, ดุ้น, Thai definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้ง เช่น ใบไม้ ขี้กบ เอามามัดเป็นดุ้นยาว
มัดเชื้อเพลิง[N] torch, Syn. คบไฟ, คบเพลิง, Example: เราใช้ดินเหนียวมาคลุกกับไม้ผุทำเป็นไต้ ใช้เป็นมัดเชื้อเพลิงเดินทางในเวลากลางคืน, Count unit: อัน, ดุ้น, Thai definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้ง เช่น ใบไม้ ขี้กบ เอามามัดเป็นดุ้นยาว
ไต้[N] torch, Syn. คบไฟ, Example: สมัยก่อนไม่มีไฟต้องใช้ไต้จุดไฟให้แสงสว่าง, Count unit: เล่ม, Thai definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง หรือทำเชื้อเพลิง ทำด้วยไม้ผุหรือเปลือกเสม็ดคลุกกับน้ำมันยาง แล้วห่อด้วยใบไม้เป็นดุ้นยาวๆ หรือใส่กระบอก
คบ[N] crotch, See also: torch, Syn. ง่าม, คบไม้, คาคบ, Example: กล้วยไม้ป่าบนคบไม้ข้างทางออกดอกสวยมาก, Count unit: คบ, Thai definition: ่ง่ามต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับต้นแยกกัน
คบเพลิง[N] torch, See also: link, flambeau, Syn. คบไฟ, Example: นักกีฬาถือคบเพลิงวิ่งไปตามลู่วิ่ง, Count unit: อัน, ดุ้น, Thai definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่างใช้ในพิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬาเป็นต้น
คบไฟ[N] torch, See also: link, flambeau, Syn. คบเพลิง, มัดเชื้อเพลิง, Example: ช่วยจุดคบไฟหน่อยค่ะฉันมองอะไรไม่เห็นเลย, Count unit: อัน, ดุ้น, Thai definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้งเช่นใบไม้และขี้กบเป็นต้น เอามามัดเป็นดุ้นยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวงประทีป[n.] (dūang prathīp) EN: lamp ; light ; torch ; flame ; flamelight ; torchlight ; lantern light   FR: lampe [f] ; torche [f]
ไฟฉาย[X] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch   FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
ก้ามกุ้งสีทอง[n. exp.] (kāmkung sī thøng) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)   
การวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก [n. exp.] (kān wing khopphloēng Ōlimpik) EN: Olympic torch relay   FR: relais de la torche olympique [m]
คบ[n.] (khop) EN: crotch ; torch   FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบไฟ[n.] (khopfai) EN: torch ; link ; flambeau   FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบเพลิง[n.] (khopphloēng) EN: torch ; link ; flambeau   FR: flambeau [m] ; flamme [f]
คบเพลิงโอลิมปิก = คบเพลิงโอลิมปิค [n. exp.] (khopphloēng Ōlimpik) EN: Olympic torch   FR: flamme Olympique [f]
กระบองเพชร[n. exp.] (krabøngphet) EN: Torch Thistle ; cactus   FR: cactus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TORCH    T AO1 R CH
TORCHED    T AO1 R CH T
TORCHES    T AO1 R CH AH0 Z
TORCHIA    T AO1 R K IY0 AH0
TORCHING    T AO1 R CH IH0 NG
TORCHMARK    T AO1 R CH M AA2 R K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torch    (n) (t oo1 ch)
torches    (n) (t oo1 ch i z)
torch-race    (n) - (t oo1 ch - r ei s)
torchlight    (n) (t oo1 ch l ai t)
torch-races    (n) - (t oo1 ch - r ei s i z)
torch-singer    (n) - (t oo1 ch - s i ng @ r)
torch-singers    (n) - (t oo1 ch - s i ng @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandstifter {m}torch [Am.] [Add to Longdo]
Fackel {f} | Fackeln {pl}torch | torches [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセチレンランプ[, asechirenranpu] (n) acetylene torch [Add to Longdo]
オリンピック聖火[オリンピックせいか, orinpikku seika] (n) Olympic Flame; Olympic Torch [Add to Longdo]
カンテラ[, kantera] (n) torch (dut [Add to Longdo]
ガスバーナー[, gasuba-na-] (n) blowtorch; gas burner; bunsen burner [Add to Longdo]
トーチ[, to-chi] (n) torch; (P) [Add to Longdo]
トーチランプ[, to-chiranpu] (n) torch lamp [Add to Longdo]
トーチリレー[, to-chirire-] (n) torch relay [Add to Longdo]
バトンを渡す[バトンをわたす, baton wowatasu] (exp,v5s) (1) to pass the baton (e.g. in a relay race); (2) to pass the torch (to one's successor); (3) {comp} to pass the '(musical) baton' (e.g. a set of questions) to the next people [Add to Longdo]
フラッシュライト[, furasshuraito] (n) flashlight; torch [Add to Longdo]
火点し;火ともし[ひともし, hitomoshi] (n,vs) (1) lighting a torch; lighting up a lamp; (n) (2) person who leads a funeral procession with a torch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火炬[huǒ jù, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ, ] torch [Add to Longdo]
火炬手[huǒ jù shǒu, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ ㄕㄡˇ, ] torchbearer; athlete carrying Olympic flame [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] torch [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] torch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flashlight \flash"light`\ n.
   a portable battery-powered electric lamp, small enough to be
   held in one hand; -- it is most commonly cylindrical, but
   other forms are also made. It is called in Britain a {torch}
 
   Syn: torch.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Torch \Torch\ (t[^o]rch), n. [OE. torche, F. torche a torch,
   rag, wisp, pad; probably from a derivative of L. torquere,
   tortum, to twist, because twisted like a rope; cf. F. torcher
   to rub, wipe, It. topcia a torch, torciare to wrap, twist,
   OF. torse a torse. Cf. {Torture}.]
   A light or luminary formed of some combustible substance, as
   of resinous wood; a large candle or flambeau, or a lamp
   giving a large, flaring flame.
   [1913 Webster]
 
      They light the nuptial torch.      --Milton.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]
 
   {Torch thistle}. (Bot.) See under {Thistle}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Torchwort \Torch"wort`\, n. (Bot.)
   The common mullein, the stalks of which, dipped in suet,
   anciently served for torches. Called also {torch}, and
   {hig-taper}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 torch
   n 1: a light usually carried in the hand; consists of some
      flammable substance
   2: tall-stalked very woolly mullein with densely packed yellow
     flowers; ancient Greeks and Romans dipped the stalks in
     tallow for funeral torches [syn: {common mullein}, {great
     mullein}, {Aaron's rod}, {flannel mullein}, {woolly mullein},
     {torch}, {Verbascum thapsus}]
   3: a small portable battery-powered electric lamp [syn:
     {flashlight}, {torch}]
   4: a burner that mixes air and gas to produce a very hot flame
     [syn: {blowtorch}, {torch}, {blowlamp}]
   v 1: burn maliciously, as by arson; "The madman torched the
      barns"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top