Search result for

those

(60 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -those-, *those*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
those[ADJ] เหล่านั้น (คำพหูพจน์ของ that), Syn. these, the certain
those[PRON] เหล่านั้น (คำพหูพจน์ของ that)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
those(โธซ) พหูพจน์ของ that

English-Thai: Nontri Dictionary
those(adj) เหล่านั้น,เหล่าโน้น,นั่น,โน่น
those(pro) สิ่งเหล่านั้น,พวกที่,จำพวกนั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lily, I'm a powerful man, and that makes me and those around me a target, and it is my job to protect this family from anything that can be used against us.ลิลี่ ผมเป็นคนที่มีอำนาจนะ และมันทำให้ผมเป็นเป้าสายตาของผู้คนที่รายรอบผม และมันก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องปกป้องครบครัว The Serena Also Rises (2008)
You know, that was so intense, how you talked to those hookers.คุณรู้ มันอึดอัดขนาดไหน The Serena Also Rises (2008)
But those girls bring press.แต่พวกนั้นจะทำให้นักข่าวสนใจ The Serena Also Rises (2008)
Oh, my god. Those are total movie star seats.โอ้พระเจ้า นั่นมันที่สำหรับพวกซุปเปอร์สตาร์นะ The Serena Also Rises (2008)
.. No, but it's not one of those artsy shot where you can't tell if it's a belly button.ภาพที่ดูศิลป์ไม่เป็นความลับ แต่ภาพที่พุงยื่นนี่ซิ อย่าบอกใครนะ The Serena Also Rises (2008)
Are those last season's tory burch flats?นั่นมันซีซันที่แล้วของโทรี่ เบิร์ชรึเปล่าน่ะ The Ex-Files (2008)
Oh, god. I'm--I'm so sorry. Let me get those for you.โอ้ ผมขอโทษ เดี๋ยวผมเก็บให้เอง The Ex-Files (2008)
And I decided to come here. You can, um, leave thoseฉันตัดสินใจว่าจะมาที่นี่\ คุณช่วยทิ้งนี่ไว้ The Dark Night (2008)
Try to imagine that you're one of those birds.ลองคิดดูนะ ว่าเธอกำลังเป็นหนึ่งในพวกมันหรือเปล่า The Dark Night (2008)
He's not still reading one of those Dan-and-serena-ตกลงว่าพวกเขายังไม่ได้เปิดใจคุยกัน The Dark Night (2008)
You know, I told you that your back could never handle those bunk beds.พ่อก็รู้ว่าหลังของพ่อแทบจะจัดการตัวเรือดไม่ไหวอยู่แล้ว Never Been Marcused (2008)
But those are your friends.แต่นั้นคือเพื่อนๆของคุณนี่ Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
those67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
thoseA cup of coffee cost 200 yen in those days.
thoseAir those shoes!
thoseAll those bastards do is complain.
thoseAll those flowers look alike.
thoseAll those in favor held up their hands.
thoseAll those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.
thoseAll those who made the grade in entering that school could not have done so only by cramming.
thoseAlso, those of you who don't have the chance to wear a 'kimono', go for it and wear one!
thoseAmerican children grow up hearing those words.
thoseAmerican films are more popular than those of any other country.
thoseAmericans may regard shy people as less capable than those who are not shy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พู้น[ADV] that, See also: those, that one, yonder, Syn. นู้น, โน้น, Example: หมู่บ้านที่ว่าอยู่ไกลพู้น ยังไงๆ เย็นนี้ก็ไปไม่ถึงแน่
นั่น[DET] that, See also: those, Syn. โน่น, Ant. นี่, Example: เด็กนั่นแต่งตัวไม่เรียบร้อย เรียกมาพบครูเดี๋ยวนี้, Thai definition: เป็นคำประกอบคำนามที่บอกว่าอยู่ไกลกว่า นี่
นั้น[PRON] that, See also: those, Ant. นี้, Example: การนำเสนอของเราวันนี้น่าจะทำได้ดีกว่านั้น, Thai definition: ใช้ประกอบนามหรือข้อความที่กล่าวอ้างมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นั่น[pron.] (nan) EN: that ; those   FR: ça ; cela ; celui-là ; celle-là ; voilà ; c'est là
นั้น[adj.] (nan) EN: that ; those   FR: ce ... là , ces ... là ; cet ... là ; cette ... là ; cela
ผู้สนใจ[n. exp.] (phū sonjai) EN: anyone interested ; those interested   FR: personne intéressée [f]
สนม[n.] (sanom) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations)   FR: femme de harem [f]
วงใน[n.] (wong-nai) EN: insiders ; those in the knwow   
วงนอก[n.] (wong-nøk) EN: outside circle ; outsiders ; those not in the kwnow   

CMU English Pronouncing Dictionary
THOSE    DH OW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
those    (j) (dh ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das waren noch Zeiten.Those were the days. [Add to Longdo]
So denke ich darüber.Those are my sentinemnts. [Add to Longdo]
So hat er wörtlich gesagt.Those were his exact words. [Add to Longdo]
Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen.Those who can't use their head must use their back. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
あの頃[あのころ, anokoro] (exp) in those days [Add to Longdo]
ご希望の向きは;御希望の向きは[ごきぼうのむきは, gokibounomukiha] (exp) those who want it [Add to Longdo]
その儀;其の儀[そのぎ, sonogi] (exp) that matter; those matters [Add to Longdo]
その頃[そのころ, sonokoro] (n,adj-no) (uk) at that time; in those days; at that moment; then [Add to Longdo]
その昔;其の昔[そのむかし, sonomukashi] (exp) a long time ago; in those days [Add to Longdo]
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
ます[, masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action [Add to Longdo]
ドン引き[ドンびき, don biki] (n,vs) talking or acting in such a way as to make those around you draw away [Add to Longdo]
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
去台人员[qù Tái rén yuán, ㄑㄩˋ ㄊㄞˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] those who left China for Taiwan before the founding of PRC in 1949 [Add to Longdo]
受试者[shòu shì zhě, ㄕㄡˋ ㄕˋ ㄓㄜˇ, / ] those tested [Add to Longdo]
弱势群体[ruò shì qún tǐ, ㄖㄨㄛˋ ㄕˋ ㄑㄩㄣˊ ㄊㄧˇ, / ] those who are economically and politically marginalized [Add to Longdo]
自己人[zì jǐ rén, ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄖㄣˊ, ] those on our side; ourselves; one's own people; one of us [Add to Longdo]
那些[nà xiē, ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ, ] those [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Those \Those\, pron. [OE. [thorn]os, [thorn]as, AS. [eth][=a]s,
     nom. and acc. pl. of [eth][=e]s this. See {This}, and cf.
     {These}.]
     The plural of that. See {That}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top