Search result for

talks

(42 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talks-, *talks*, talk
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He never talks about it, of course, but he's a broken man.ถึงไม่เอ่ยออกมา เเต่ก็รู้ว่าเขาใจสลาย Rebecca (1940)
A guy who talks like that to an old man really oughta get stepped on.คนที่พูดแบบนั้นกับคนเก่าจริงๆ oughta ได้รับการเหยียบ 12 Angry Men (1957)
I'll stick my bayonet up the jacksy of the first who talks loud of love and wives and childrenดาบปลายปืนเลือดของตัวเอง ขึ้น มากแรกว่า พูดเสียงดังของความรักและ ภรรยา How I Won the War (1967)
Mr. Gandhi, the sole Indian Congress Party delegate is staying at Kingsley Hall in London's East End for the duration of the talks.คานธี ตัวแทนคนเดียว ของพรรคชาตินิยมอินเดีย จะพักที่คิงสลีย์ฮอลล์ในลอนดอน ระหว่างที่ร่วมประชุม Gandhi (1982)
The prime minister said the talks were both constructive and frank.ท่านนายกฯกล่าวว่าการพูดคุย เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ Gandhi (1982)
All she ever talks about is someplace that just doesn't exist.เธอเอาแต่พูดถึงสถานที่ที่มันไม่มีจริง Return to Oz (1985)
as the disarmament talks here continue through closed sessions last night and on into this afternoon, a feeling of positive anticipation is shared by everyone in the press corps.ยังคงดำเนินไปอย่างเป็นความลับ ตั้งแต่เมื่อคืน มาจนถึงบ่ายวันนี้ มีความคาดหวังในเชิงบวก ในหมู่นักข่าวทุกคน Spies Like Us (1985)
Emmett Fitz-Hume, chief state department negotiator here at the disarmament talks re-entering what he has calledหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหรัฐฯ ในการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์ Spies Like Us (1985)
You know, Davie Berkowitz. He talks to dogs.ลูกชายแซม เบอร์โควิตซ์ไง เขาชอบคุยกับหมา Punchline (1988)
She talks in her sleep.เธอ.. พูดตอนหลับน่ะ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He talks about "the great lie". Everything is part of the great lie.เขาพูดถึง "โกหกที่ดี" ทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของการโกหกที่ยิ่งใหญ่ The Russia House (1990)
It talks.มันพูด Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talksA person who is only a pawn in the game often talks big in company.
talksBetty talks as if she knew everything.
talksBob seldom talks with Maria without making her angry.
talksCease-fire talks concluded without progress Thursday.
talksExperience talks in these cases.
talksHe always talks as if he knows everything.
talksHe always talks as though he knows how to handle himself but you never know how he'll act when the chips are down.
talksHe always talks as though he were addressing a public meeting.
talksHe always talks in such high-sounding terms.
talksHe is a nice man, except that he talks too much.
talksHe makes it a point to speak clearly and graphically he always talks turkey about any problem.
talksHer weakness is that she talks too much.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเจรจาหกฝ่าย[X] (kān jēnrajā hok fāi) EN: six-party talks   
การประชุมสุดยอด[n. exp.] (kān prachum sutyøt) EN: summit ; top level talks   FR: sommet [m] (ellipt.) ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
โต๊ะกลม[n.] (toklom) EN: round-table talks   FR: table ronde [f] (loc.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TALKS    T AO1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talks    (v) (t oo1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソルト[, soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt [Add to Longdo]
伽羅蕗[きゃらぶき, kyarabuki] (n) stalks of butterbur boiled in soy sauce [Add to Longdo]
会商[かいしょう, kaishou] (n,vs) negotiation; talks [Add to Longdo]
金が物を言う;金がものを言う[かねがものをいう, kanegamonowoiu] (exp,v5u) (id) Money talks [Add to Longdo]
軍縮会談[ぐんしゅくかいだん, gunshukukaidan] (n) disarmament conference; disarmament talks; arms reduction talks [Add to Longdo]
口の利き方;口のきき方;口の効き方[くちのききかた, kuchinokikikata] (exp) the way one talks; one's way of speaking [Add to Longdo]
混ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s,vt) (1) (See 混ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See 混ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
混ぜ返す;雑ぜ返す[まぜかえす, mazekaesu] (v5s,vt) (1) (See 掻き混ぜる) to stir; to mix; (2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
人間万事金の世の中[にんげんばんじかねのよのなか, ningenbanjikanenoyononaka] (exp) (id) Money talks [Add to Longdo]
卓話会[たくわかい, takuwakai] (n) round table meeting or talks [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会谈[huì tán, ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˊ, / ] talks; discussions [Add to Longdo]
朝鲜核谈[Cháo xiǎn hé tán, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄏㄜˊ ㄊㄢˊ, / ] talks on North Korea's nuclear program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 talks
   n 1: a discussion intended to produce an agreement; "the buyout
      negotiation lasted several days"; "they disagreed but kept
      an open dialogue"; "talks between Israelis and
      Palestinians" [syn: {negotiation}, {dialogue}, {talks}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top