Search result for

take part

(51 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take part-, *take part*
English-Thai: Longdo Dictionary
take part(vi) |in sth.| เข้าร่วม มีส่วนร่วม, S. participate,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take part in[PHRV] เข้าไปมีส่วนร่วม, See also: ประสมโรง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who else were forced to take part today?ใครถูกบังคับให้ร่วมมือด้วย วันนี้? Episode #1.5 (2008)
I want to take part too.ฉันก็อยากมีส่วนร่วมด้วยนะ Episode #1.7 (2009)
So for this round, I'd take part in place of Ji Hoo sunbae.สำหรับรอบนี้ ฉันจะขอลงแข่งแทนรุ่นพี่จีฮูเอง Episode #1.7 (2009)
I think most people wanted to take part two but they couldn't afford it.ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ ต้องการที่จะได้ขั้นที่สอง แต่พวกเขา ไม่สามารถจ่ายได้ Do It, Monkey (2009)
My only hesitation is I was thinking that I might want to take part two next time.แค่การลังเลใจของฉันเท่านั้น ที่ฉันคิด ที่ฉันอาจต้องการใช้\ ขั้นที่สองในครั้งต่อไป Do It, Monkey (2009)
"agree to take part in the treatment proposed, as follows..."ตกลงเข้ามามีส่วนร่วมในการรับการรักษา ดังนี้... Frankie & Alice (2010)
Did I take part in Olympic Games with you?ก็ฉันเป็นส่วนหนึ่งในเกมส์ของแกนี่ Episode #1.14 (2010)
Why don't you take part in the training this time?แล้วทำไมไม่ไปฝีกตอนนี้ล่ะ Episode #1.14 (2010)
Why take part in a competition if you don't have the skill?เธอไม่มีทักษะเลย แล้วทำไมยังจะมาแข่งกับพวกเรา Episode #1.5 (2010)
Why should I still take part?ทำไมผมยังคงร่วมงานอยู่? Episode #1.9 (2010)
I've decided to take part in your Life Plan.แผนชีวิตของมิโฮที่ แดวุงตัดสินใจร่วมด้วย Episode #1.13 (2010)
You will take part in a training camp for 10 days here on school premises.คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในค่ายฝึกสอน 10 วันที่โรงเรียนแห่งนี้ God of Study (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take partA new team was formed in order to take part in the boat race.
take partA new team was formed in order to take part in the race.
take partAre you going to take part in the contest?
take partAre you going to take part in the English speech contest?
take partAre you going to take part in the next race?
take partAre you planning to take part in the meeting?
take partDid you take part in the discussion yesterday?
take partDid you take part in the game?
take partDoes she still want to take part in the party?
take partDo you take part in any community activities?
take partFor myself, I would like to take part in the game.
take partI didn't take part in the conversation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าแทรกแซง[V] take part, See also: take the interest for the benefit of, Syn. แทรกแซง, Example: ธนาคารกลางญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงเงินเยนในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา, Thai definition: เข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผสมโรง[V] join, See also: take part, Example: เขาผสมโรงไปกับเราด้วย, Thai definition: ร่วมกระทำด้วย
ประสมโรง[V] join in, See also: take part in, be involved, Syn. พลอยเข้าด้วย, ร่วมด้วย, Example: พอเธอถูกหัวหน้าตำหนิคนอื่นก็พลอยประสมโรงด้วย
ร่วมมือร่วมใจ[V] help, See also: take part, participate, Syn. ร่วมแรงร่วมใจ, Example: หากสมาชิกในครอบครัวร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะหายไปในที่สุด, Thai definition: มีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: take part ; join in   FR: participer (à)
เข้าร่วมการเจรจา[v. exp.] (khaoruam kān jēnrajā) EN: take part in negotiations   FR: prendre part à une réunion de négociation
เข้าร่วมประชุม[v. exp.] (khaoruam prachum) EN: take part in a meeting   FR: participer à une réunion
มีส่วน[v.] (mī suan) EN: participate ; be involved ; take part   FR: influencer ; jouer un rôle ; prendre part
ประสมโรง[v.] (prasomrōng) EN: join in ; take part in ; be involved   
ร่วม[v.] (ruam = rūam) EN: join ; participate ; become a member ; take part in ; unite ; adhere   FR: participer ; prendre part (à)
ร่วมมือร่วมใจ[v. exp.] (ruammeū ruamjai) EN: help ; take part ; participate   

Japanese-English: EDICT Dictionary
一役買う[ひとやくかう, hitoyakukau] (v5u) to take on a role; to take part [Add to Longdo]
会議に加わる[かいぎにくわわる, kaiginikuwawaru] (exp,v5r) to take part in a conference [Add to Longdo]
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
携わる[たずさわる, tazusawaru] (v5r,vi) (See 従事) to engage in; to participate; to take part; (P) [Add to Longdo]
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
参加申し込み[さんかもうしこみ, sankamoushikomi] (n) application (to take part in); registration [Add to Longdo]
手伝う[てつだう, tetsudau] (v5u,vt) to help; to assist; to take part in; (P) [Add to Longdo]
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P) [Add to Longdo]
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) [Add to Longdo]
相談に乗る;相談にのる[そうだんにのる, soudanninoru] (exp,v5r) to give advice; to counsel; to take part in a consultation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, / ] take part in, #28 [Add to Longdo]
[cān, ㄘㄢ, / ] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House, #3,338 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  take part
      v 1: share in something [syn: {participate}, {take part}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top