Search result for

stance

(74 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stance-, *stance*
English-Thai: Longdo Dictionary
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stance[N] ท่าตีลูกกอล์ฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stance(สแทนชฺ) n. ท่ายืน,ท่าตีกอล์ฟ,ท่าตีลูก,ตำแหน่งที่ตั้ง,ท่าท่าง,ทัศนคติ., Syn. posture
assistance(อะซิส'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, Syn. aid,help)
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) {circumstanced,circumstancing,circumstances} n. สถานการณ์,กรณี,สภาวะ,สภาพ,ฐานะ,กาลเทศะ,วิธีการ,โอกาส,สภาพแวดล้อม,รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ,ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
circumstancedadj. อยู่ในสถานการณ์หนึ่งเฉพาะ,ภายใต้สถานการณ์
distance(ดิส'เทินซฺ) n.ระยะทาง,ระยะทางไกล,ช่วงเวลา,จุดหรือบริเวณที่อยู่ไกล,ทางไกล. vt. ทิ้งระยะไกล, Syn. length,space,remove
equidistancen. ระยะทางที่เท่ากัน
happenstancen. โอกาส,เหตุบังเอิญ
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี,ตัวอย่าง,การฟ้องร้องคดี,ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
passive resistancen. การต่อต้านรัฐบาลหรือกฎหมายโดยการไม่ยอมร่วมมือหรือวิธีรุนแรงอื่น ๆ, See also: passive resister n.
resistance(รีซิส'เทินซฺ) n. การต้าน,การต่อต้าน,การต้านทาน, ความทน,ความอดทน, See also: Resistance n. องค์การใต้ดินที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาล, Syn. fight,withstand

English-Thai: Nontri Dictionary
assistance(n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์
circumstance(n) พฤติการณ์,โอกาส,กาลเทศะ,สภาพ,เหตุการณ์แวดล้อม,เหตุ,กรณี
distance(n) ระยะทาง,หนทาง,ช่วงเวลา
instance(n) ตัวอย่าง,คำขอร้อง,กรณี,โอกาส,ความรีบด่วน,การฟ้องร้อง
instance(vt) ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
outdistance(vt) ไปไกลกว่า,ไปได้เร็วกว่า,ผ่าน
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
substance(n) สาระ,เนื้อเรื่อง,ภาชนะ,ทรัพย์สมบัติ,สสาร,ใจความ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stance (n ) ทีท่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
fighting with a sword, but you can learn the basics - the stance, how to parry a blow, how to land your own.การใช้ดาบเป็นนั้น, ต้องเรียนขั้นต้นของ ตำแหน่ง The Moment of Truth (2008)
Horse Stance!ขี่ม้า! The Forbidden Kingdom (2008)
Must taste bitter before sweet. Horse stance, grow roots.จะต้องขมเสียก่อนถึงจะหวาน ท่าม้าย่อ ขาให้มั่น The Forbidden Kingdom (2008)
Not everyone's going to have the walnuts to take a pro-littering stance, but I will not rest until every inch of our fair state is covered in garbage.ไม่ใช่ทุกคนจะสำเร็จได้ตั้งแต่แรก แต่ฉันจะไม่ยอมหยุดจนกว่า รัฐจะมีสวัสดิการให้คนเก็บขยะ Preggers (2009)
What is your official stanceเข็มกลัดนี่ไง เข็มกลัดน่ะ You Don't Know Jack (2010)
I was wondering what your church's stance on lying and adultery was.หนูแค่สงสัยว่าถึงท่าทางที่โบสถ์ของคุณพ่อ ทำต่อคนโกหกและหญิงโสเภณีคะ Easy A (2010)
I applaud your high moral stance.ข้าขอยกย่องคุณธรรมอันสูงส่งของท่าน ดอกเตอร์ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
The school board has been just flooded with e-mails from parents thrilled with my tough stance on healthy teen lunches.ผู้บริหารโรงเรียนคงจะท่วมท้นไปด้วย อีเมล์จากผู้ปกครอง ที่ปลื้มกับความแกร่งของฉัน เรื่องอาหารกลางวันที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่า The Substitute (2010)
Where's that hard stance on purity you had years back?ที่ซึ่งมันยากที่จะพบความบริสุทธิ์ เมื่อคุณกลับไป Finding Mr. Destiny (2010)
Take your stance.เอาบทของนายมาดูซิ Episode #1.10 (2010)
In this stance, clench your fists. Stand up properly.ต้องแบบนี้ ยืนตรงๆ ไม่ใช่แบบนี้ Episode #1.4 (2010)
You can tell by their stance.ดูท่าทางก็รู้แล้ว The Hot Potato Job (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stanceHe took an uncertain stance.
stanceTheir shoulders are strong no matter what stance they are in so they can throw back to the pitcher well.
stanceWestern countries are jumping on Japan for its stance on the issue.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind   FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เช่น[X] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like   FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance   
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs   FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ห่างไกล[X] (hāngklai) EN: far ; a long way ; afar ; a great distance   FR: lointain ; éloigné
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions   FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance   FR: se distancier ; aliéner

CMU English Pronouncing Dictionary
STANCE    S T AE1 N S
STANCES    S T AE1 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stance    (n) (s t a1 n s)
stances    (n) (s t a1 n s i z)

French-Thai: Longdo Dictionary
circonstance(n) |f| เหตุการณ์, โอกาส

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]
お蔭様;御蔭様[おかげさま, okagesama] (n) (your) backing; assistance [Add to Longdo]
お世話;御世話[おせわ, osewa] (n) help; aid; assistance [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.) [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
站姿[zhàn zī, ㄓㄢˋ ㄗ, 姿] stance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インスタンス[いんすたんす, insutansu] instance [Add to Longdo]
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance [Add to Longdo]
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance [Add to Longdo]
データインスタンス[でーたいんすたんす, de-tainsutansu] data instance [Add to Longdo]
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance [Add to Longdo]
ループ抵抗[ループていこう, ru-pu teikou] loop resistance [Add to Longdo]
遠隔教育[えんかくきょういく, enkakukyouiku] distance learning, remote learning [Add to Longdo]
遠隔講義[えんかくこうぎ, enkakukougi] distance learning [Add to Longdo]
蛍光物質[けいこうぶっしつ, keikoubusshitsu] fluorescent substance, phosphor [Add to Longdo]
使用距離[しようきょり, shiyoukyori] usable distance (of a fiber) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stance \Stance\ (st[a^]ns), n. [OF. estance. See {Stanza}.]
   1. A stanza. [Obs.] --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. A station; a position; a site. [Scot.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. (Golf, Baseball) The position of a player's feet, relative
    to each other and to the ball, when he is making a stroke
    or at bat.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   4. the mental attitude, position, or approach a person adopts
    in respect to something.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stance
   n 1: standing posture
   2: a rationalized mental attitude [syn: {position}, {stance},
     {posture}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top