Search result for

sorting

(41 entries)
(0.1103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sorting-, *sorting*, sort
English-Thai: Nontri Dictionary
sorting(n) การแบ่งชนิด,การจำแนก,การแยกประเภท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sortingการเรียงลำดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sortingการเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sort ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sortingการคัดขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sortingการแยกจำพวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sortingการเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sort ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sorting (Electronic computers)การเรียงลำดับ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bruno, can you come and help me finish sorting out in the kitchen?! บรูโน่.. ลูกมาช่วยแม่ในครัวหน่อยได้มั้ยจ้ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Well, we are running the name through city and county databases sorting the possibilitiesตรวจสอบจากฐานข้อมูลทั้งหมด หาคนที่มีความเป็นไปได้แล้ว Fast & Furious (2009)
No, it's just a matter of sorting out the wheat from the chavs.ไม่, มันเป็นเรื่องของการแยก -ข้าวออกจากแกลบ เจเจ Everyone (2009)
Sorting Hat urged us all to be brave and strong in these troubled times.หมวกคัดสรรบอกว่าเราต้องกล้าหาญ และเข้มแข็งในเวลาขับขันอย่างนี้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
We're still sorting out the casualties. - Let's go.ยังไม่ได้สรุปผลผู้เสียชีวิตเลย Peleliu Airfield (2010)
You can start sorting protons and neutrons while I build carbon atoms.นายเริ่มด้วยการแยกโปรตอน และนิวตรอน ระหว่างฉันสร้างคาร์บอนอะตอม The Einstein Approximation (2010)
And I'm sorting stupid masquerade masksและฉันเหมือนกับใส่หน้ากากงานเลี้ยง Plan B (2010)
We're still sorting out the specifics of the mayhem.เรากำลังแยกแยะ ของที่ใช้เป็นอาวุธ Samaritan (2010)
I'm still sorting through the events in my mind.ฉันยังนึกเรียงลำดับเหตุการณ์อยู่เลย Take It! (2010)
Sorting through what exactly?เรียงอะไรแน่ เอาจริงๆ Take It! (2010)
The Sorting Hat takes your choice into account.หมวกคัดรรจะพิจารณาการเลือกของลูก Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
I can't go back into that nursing home and start sorting through Jean's things.ฉํนกลับไปบ้านพักพิงนั่น เพื่อเก็บของของจีนส์ยังไม่ได้ Funeral (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sortingHe finished sorting the papers.
sortingI'm just sorting out some suitable clothes to take on holiday.
sortingI spent several days sorting through her papers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยอาศัย [X] (dōi āsai) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to   FR: à l'aide de ; à force de
ปกครองประเทศโดยอาศัยอำนาจกฎอัยการศึก[v. exp.] (pokkhrøng prathēt dōi āsai amnāt kot aiyakānseuk) EN: rule the country by resorting to martial law   

CMU English Pronouncing Dictionary
SORTING    S AO1 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sorting    (v) (s oo1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sortierfähigkeit {f}sorting capability [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーティング[, so-teingu] (n) sorting [Add to Longdo]
ドキュメント整理[ドキュメントせいり, dokyumento seiri] (n) {comp} document sorting [Add to Longdo]
パンパンガール[, panpanga-ru] (n) prostitute (esp. one consorting with occupation soldiers after WWII); pan-pan girl [Add to Longdo]
鑑別[かんべつ, kanbetsu] (n,vs,adj-no) discrimination; judgement; judgment; separation; sorting; (P) [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] (n,vs,adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P) [Add to Longdo]
区分け[くわけ, kuwake] (n,vs) division; section; demarcation; (traffic) lane; compartment; classification; sorting [Add to Longdo]
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient [Add to Longdo]
政治決着[せいじけっちゃく, seijikecchaku] (n) a political settlement; settling (a dispute) politically (without resorting to force) [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] (n,vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P) [Add to Longdo]
選果[せんか, senka] (n,vs) sorting fruit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドキュメント整理[ドキュメントせいり, dokyumento seiri] document sorting [Add to Longdo]
分類[ぶんるい, bunrui] classification (vs), sorting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sort \Sort\, v. t. [imp. & p. p. {Sorted}; p. pr. & vb. n.
   {Sorting}.]
   1. To separate, and place in distinct classes or divisions,
    as things having different qualities; as, to sort cloths
    according to their colors; to sort wool or thread
    according to its fineness.
    [1913 Webster]
 
       Rays which differ in refrangibility may be parted
       and sorted from one another.     --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce to order from a confused state. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. To conjoin; to put together in distribution; to class.
    [1913 Webster]
 
       Shellfish have been, by some of the ancients,
       compared and sorted with insects.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       She sorts things present with things past. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   4. To choose from a number; to select; to cull.
    [1913 Webster]
 
       That he may sort out a worthy spouse. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       I'll sort some other time to visit you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To conform; to adapt; to accommodate. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I pray thee, sort thy heart to patience. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sorting
   n 1: an operation that segregates items into groups according to
      a specified criterion; "the bottleneck in mail delivery is
      the process of sorting" [syn: {sort}, {sorting}]
   2: the basic cognitive process of arranging into classes or
     categories [syn: {classification}, {categorization},
     {categorisation}, {sorting}]
   3: grouping by class or kind or size

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top