Search result for

skirt

(84 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skirt-, *skirt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skirt[SL] หญิงสาวที่มีเสน่ห์
skirt[N] กระโปรง, Syn. kilt, fustanella
skirt[N] คำเรียกผู้หญิง (คำหยาบ)
skirt round[PHRV] หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ), See also: จัดการทางอ้อม, Syn. skirt around
skirt around[PHRV] หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ), See also: จัดการทางอ้อม, Syn. skirt round

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skirt(สเคิร์ท) n. กระโปรง,ชายเสื้อชนิดยาว,ชายเสื้อ,ชาย,ขอบ,รอบ,นอก,สิ่งที่ห้อยย้อย,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt.,vi. อยู่บนขอบ,ตั้งอยู่บนขอบ,เดินรอบ,หลีกเลี่ยง.
divided skirtn. กระโปรงผ่า,กางเกงกระโปรง
hobble skirtกระโปรงรัดก้น
miniskirt(มิน'นิสเคิร์ท) n. กระโปรงสั้นมาก
outskirt(เอาทฺ'สเคิร์ท) n. ชานเมือง,เขตภายรอบนอก,ขอบ,ริม
outskirts(-ซฺ) n. ขอบ,ริม, Syn. border
overskirt(โอ'เวอะสเคิร์ท) n. กระโปรงนอก,ชายเสื้อนอก, Syn. outerskirt

English-Thai: Nontri Dictionary
skirt(n) กระโปรง,ริม,ชาย,ขอบ,บริเวณ,เด็กผู้หญิง
skirt(vt) เดินรอบ,หลีกเลี่ยง,อยู่ตามขอบ,อยู่ริม
outskirts(n) รอบนอก,ขอบเขตภายนอก,ชานเมือง,ริม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't want to pump any sunshine up your skirt but you have a future at Food World.ผมไม่อยากจะขุดคุ้ยอะไรจากคุณมากนัก แต่คุณมีอนาคตที่ฟู้ดเวิลด์ Oh, God! (1977)
And maybe the next week, old lady Simons had this brand new skirt on when she came to school.และบางที ในสัปดาห์ต่อมายายไซมอนส์ จะมีกระโปรงใหม่ใส่ ตอนเธอมาโรงเรียนก็ได้ Stand by Me (1986)
I'm sure she had her eye on that skirt for a long time.ฉันแน่ใจว่าเธอหมายตากระโปงนั่น ไว้นานแล้ว Stand by Me (1986)
Skirt-chasers will try anything these days...พวกเจ้าชู้ประตูดินมักจะ ลองทุกอย่างสมัยนี้ Akira (1988)
Yeah, but without their bikes they're just skirt-chasers out of water.ใช่, แต่ไม่มีมอเตอร์ไซด์นะ พวกเขาเพิ่งจะไล่ล่าสัตว์น้ำน่ะ Akira (1988)
Why are you wearing that skirt?ใส่กระโปรงทำไม? The Cement Garden (1993)
Why's Tom wearing a skirt?ทอมใส่กระโปรงทำไม? The Cement Garden (1993)
When you put your wig on and that skirt, and then you look in the mirror and see a little girl, do you get a funny feeling in your dinkie?ก็เวลานายใส่วิก แล้วสวมกระโปรง พอส่องกระจก ก็เห็นเด็กผู้หญิงในนั้น นายรู้สึกแปลกๆตรงไอ้จู๋ป่ะ? The Cement Garden (1993)
It's not fair. Their skirts are covering the cracks.มันไม่ยุติธรรม กระโปรงจะครอบคลุมรอยแตกของพวกเขา In the Name of the Father (1993)
God forbid you ever get a real taste forJewish skirt.มันไม่มีอนาคต... พวกเขาจบแค่นี้... Schindler's List (1993)
I think we're skirting an issue here... that has Mr. Coleman very nervous.ผมคิดว่าเรากำลังรอบปัญหาที่นี่ ... ที่มีนายโคลแมนประสาทมาก The Birdcage (1996)
Fetch my skirt, I can't wear theseไปเอากระโปรงมาสิ / ฉันใส่อย่างนี้ไม่ได้หรอก Show Me Love (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skirtDoes this skirt suit me?
skirtHer mother sewed a skirt for her.
skirtHer skirt fits closely.
skirtHer skirt is so long as to reach the floor.
skirtHer skirt is totally out of fashion.
skirtHer skirt is yellow with polka dots.
skirtHer skirt was a cheerful shade of bright green.
skirtHis house is on the skirts of the city.
skirtI don't like this skirt. It always rides up.
skirtI felt that he skirted around the most important issues.
skirtI found her mending a skirt.
skirtI like to wear my skirts knee length.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลียบ[V] skirt, See also: go around, walk along the edge of, follow the edge of, Syn. เลาะ, Example: พอพลบค่ำแล้วคุณแม่ก็พาฉันเลียบไปตามป่าละเมาะริมทุ่ง, Thai definition: ไปตามริม, ไปตามขอบ, เดินเลาะ
เดินเลาะ[V] walk along, See also: skirt, go around, Syn. เดินเลียบ, Example: ฉันเดินเลาะไปยังอีกฟากหนึ่งของกำแพงเพื่อรับลมเย็น, Thai definition: เดินไปตามริม, เดินไปขนานกับขอบ
เราะ[V] skirt, See also: walk along, Thai definition: เดินไต่ระไปมาผ่านเสา หรือหลักที่ปักไว้เป็นแถวๆ เพื่อหาหนทางเข้าออก
ละเลียบ[V] skirt, See also: hug, go/pass along the edge, , Syn. เลียบ, เลาะ, Example: รถทัศนาจรพาผู้โดยสารละเลียบไปตามชายทะเล
เลียบเมือง[V] go in procession around the city, See also: skirt a city, follow a city wall, Thai definition: เสด็จพระราชดำเนินประทักษิณรอบพระนครภายหลังบรมราชาภิเษกแล้ว
กระโปรง[N] skirt, Example: ผู้หญิงสมัยนี้นิยมนุ่งทั้งกระโปรงยาว และกระโปรงสั้น, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชานเมือง[n.] (chānmeūang) EN: suburb ; outskirts   FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]
กระโจมอก[v.] (krajōm-ok) EN: wear a skirt to cover her breast   
กระโปรง[n.] (kraprōng) EN: skirt   FR: jupe [f] ; jupon [m]
กระโปรงชั้นใน [n. exp.] (kraprōng channai) EN: petticoat ; pettiskirt ; waist slip   
กระโปรงสั้น [n. exp.] (kraprōng san) EN: miniskirt   FR: minijupe [f]
ละแวก[n.] (lawaēk) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighborhood ; compound   FR: voisinage [m] ; environs [mpl]
เลียบ[v.] (līep) EN: walk along the edge of ; follow the edge of ; hug ; skirt ; go around   FR: longer ; suivre le bord ; serrer ; contourner
เลียบเมือง[v.] (līepmeūang) EN: go in procession around the city ; skirt a city ; follow a city wall   
เลาะ[v.] (lǿ) EN: skirt ; go along the edge (of)   FR: longer ; suivre le bord ; contourner
นุ่งกระโปรงกรอมเท้า[xp] (nung kraprōng krøm thāo) EN: wear an ankle-length skirt ; wear a skirt down to one's ankles   

CMU English Pronouncing Dictionary
SKIRT    S K ER1 T
SKIRTS    S K ER1 T S
SKIRTED    S K ER1 T AH0 D
SKIRTING    S K ER1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skirt    (v) (s k @@1 t)
skirts    (v) (s k @@1 t s)
skirted    (v) (s k @@1 t i d)
skirting    (v) (s k @@1 t i ng)
skirting-board    (n) - (s k @@1 t i ng - b oo d)
skirting-boards    (n) - (s k @@1 t i ng - b oo d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(Damen-) Rock {m} | Röcke {pl}skirt | skirts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt [Add to Longdo]
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
たくし上げる[たくしあげる, takushiageru] (v1) to roll up or pull up (sleeves, skirt, etc.) [Add to Longdo]
キュロットスカート[, kyurottosuka-to] (n) culotte skirt; culottes [Add to Longdo]
ギャザースカート[, gyaza-suka-to] (n) gathered skirt [Add to Longdo]
ゴアードスカート[, goa-dosuka-to] (n) gored skirt [Add to Longdo]
サーキュラースカート[, sa-kyura-suka-to] (n) circular skirt [Add to Longdo]
サスペンダースカート[, sasupenda-suka-to] (n) skirt with suspender [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qún, ㄑㄩㄣˊ, ] skirt [Add to Longdo]
裙子[qún zi, ㄑㄩㄣˊ ㄗ˙, ] skirt [Add to Longdo]
踢脚线[tī jiǎo xiàn, ㄊㄧ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] skirting board [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
周辺[しゅうへん, shuuhen] circumference, outskirts, environs, (computer) peripheral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skirt \Skirt\, v. t.
   To be on the border; to live near the border, or extremity.
   [1913 Webster]
 
      Savages . . . who skirt along our western frontiers.
                          --S. S. Smith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skirt \Skirt\, n. [OE. skyrt, of Scand. origin; cf. Icel. skyrta
   a shirt, Sw. sk["o]rt a skirt, skjorta a shirt. See {Shirt}.]
   1. The lower and loose part of a coat, dress, or other like
    garment; the part below the waist; as, the skirt of a
    coat, a dress, or a mantle.
    [1913 Webster]
 
   2. A loose edging to any part of a dress. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A narrow lace, or a small skirt of ruffled linen,
       which runs along the upper part of the stays before,
       and crosses the breast, being a part of the tucker,
       is called the modesty piece.     --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Border; edge; margin; extreme part of anything "Here in
    the skirts of the forest." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A petticoat.
    [1913 Webster]
 
   5. The diaphragm, or midriff, in animals. --Dunglison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skirt \Skirt\, v. t. [imp. & p. p. {Skirted}; p. pr. & vb. n.
   {Skirting}.]
   1. To cover with a skirt; to surround.
    [1913 Webster]
 
       Skirted his loins and thighs with downy gold.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To border; to form the border or edge of; to run along the
    edge of; as, the plain was skirted by rows of trees. "When
    sundown skirts the moor." --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skirt
   n 1: cloth covering that forms the part of a garment below the
      waist
   2: a garment hanging from the waist; worn mainly by girls and
     women
   3: (Fungi) a remnant of the partial veil that in mature
     mushrooms surrounds the stem like a collar [syn: {annulus},
     {skirt}]
   4: informal terms for a (young) woman [syn: {dame}, {doll},
     {wench}, {skirt}, {chick}, {bird}]
   v 1: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
      (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
      skirted the problem"; "They tend to evade their
      responsibilities"; "he evaded the questions skillfully"
      [syn: {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent},
      {parry}, {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]
   2: pass around or about; move along the border; "The boat
     skirted the coast"
   3: form the edge of
   4: extend on all sides of simultaneously; encircle; "The forest
     surrounds my property" [syn: {surround}, {environ}, {ring},
     {skirt}, {border}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top