Search result for

shimmer

(40 entries)
(0.009 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shimmer-, *shimmer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shimmer[VI] ส่องแวววาว, Syn. flash, glimmer, glisten
shimmer[VT] ส่องแวววาว, Syn. flash, glimmer, glisten
shimmer[N] แสงแวววาว, See also: แสงวูบวาบ, Syn. flash, shine
shimmery[ADJ] แวบวับ, See also: แวววาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shimmer(ชิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ,แสงแวววับ., See also: shimmeringly adv.
shimmery(ชิม'เมอรี) adj. แวววาว,ระยิบระยับ,แวววับ, Syn. shimmering

English-Thai: Nontri Dictionary
shimmer(n) แสงระยิบระยับ,แสงแวววาว
shimmer(vi) ส่งแสงระยิบระยับ,ส่องแสงแวววาว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And merge into a shimmering ocean of knowledge.และไปผสานรวมกับมหาสมุทรแห่งความรู้สุกสกาว The Psychology of Letting Go (2010)
Every object that falls into a black hole leaves its mark both at the central mass and on the shimmering hologram at the event horizon.ใบเครื่องหมายทั้งในมวลกลาง และโฮโลแกรมส่องแสง ที่ขอบฟ้าเหตุการณ์ เมื่อหลุมดำ The Riddle of Black Holes (2010)
Their shimmering, holographic surfaces seem to be telling us that everything we think is here is mirrored out there at the very edge of our mysterious universe.ส่องแสงของพวกเขา พื้นผิวโฮโลแกรม ดูเหมือนจะบอกเรา ทุกอย่างที่เราคิดว่า เป็นที่นี่เป็นมิเรอร์ออกมี The Riddle of Black Holes (2010)
The shimmering tear of a mermaid.หยดน้ำตา ของนางเงือก Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Does our consciousness just shimmer out of existence in our last moments on earth?จิตสำนึกของเราไม่เพียงสะท้อน ออกมาจากการดำรงอยู่ ในช่วงเวลาสุดท้ายของเราบนโลก? Is There Life After Death? (2011)
Tampons, toilet paper, comforter, body shimmer.ผ้าอนามัย ทิชชู่ ผ้าห่ม โลชั่น And the Rich People Problems (2011)
Tell her, her eyes shimmer like opalescent lilies in the lake of the palace of the celestial maidens.บอกเธอว่าตาเธอเหมือนดอกลิลลี่ ในทะเลสาปของพระราชวังของสาว บริสุทธิ์ในสวรรค์ The Wiggly Finger Catalyst (2011)
That blue shimmerer.Ηоw dо yоu knоw thаt? Cloud Atlas (2012)
But then, like a shimmering comet, he disappeared.แต่แล้วเหมือนส่องแสง ดาวหางที่เขาหายไป Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Shadow shore, betwixt the world of men and the shimmering gates of heaven.เงาฝั่งระหว่างโลกของผู้ชาย และประตูส่องแสงจากสวรรค์ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
The shimmering.แสงสะท้อน The Hunger Games: Catching Fire (2013)
The intensity of the color, the way that it shimmers.ความเข้มของสี ดูมันประกายแสงระยิบระยับสิ A Few Good Talismen (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นประกาย[v. exp.] (pen prakāi) EN: sparkle ; flash ; twinkle ; shimmer ; glisten   FR: étinceler ; scintiller
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames   FR: flasher ; fuser

CMU English Pronouncing Dictionary
SHIMMER    SH IH1 M ER0
SHIMMERS    SH IH1 M ER0 Z
SHIMMERED    SH IH1 M ER0 D
SHIMMERING    SH IH1 M ER0 IH0 NG
SHIMMERLIK    SH IH1 M ER0 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shimmer    (v) (sh i1 m @ r)
shimmers    (v) (sh i1 m @ z)
shimmered    (v) (sh i1 m @ d)
shimmering    (v) (sh i1 m @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣光[けんこう, kenkou] (n) light emanating from a sword; shimmering of a sword [Add to Longdo]
糸遊[いとゆう, itoyuu] (n) shimmering of hot air [Add to Longdo]
水明[すいめい, suimei] (n) light shimmering on water [Add to Longdo]
耀う;赫う[かがよう, kagayou] (v5u,vi) (arch) to shimmer; to sparkle [Add to Longdo]
陽炎[かげろう;ようえん, kagerou ; youen] (n) heat haze; shimmer of hot air [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淡光[dàn guāng, ㄉㄢˋ ㄍㄨㄤ, ] shimmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shimmer \Shim"mer\, n.
   A faint, tremulous light; a gleaming; a glimmer.
   [1913 Webster]
 
      TWo silver lamps, fed with perfumed oil, diffused . . .
      a trembling twilight-seeming shimmer through the quiet
      apartment.                --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shimmer \Shim"mer\, v. i. [imp. & p. p. {Shimmered}; p. pr. &
   vb. n. {Shimmering}.] [OE. schimeren, AS. scimerian; akin to
   sc[imac]mian, sc[imac]man, to glitter, D. schemeren, G.
   schimmern, Dan. skimre, Sw. skimra, AS. sc[imac]ma a light,
   brightness, Icel. sk[imac]ma, Goth. skeima a torch, a
   lantern, and E. shine. [root]157. See {Shine}, v. i.]
   To shine with a tremulous or intermittent light; to shine
   faintly; to gleam; to glisten; to glimmer.
   [1913 Webster]
 
      The shimmering glimpses of a stream.   --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shimmer
   n 1: a weak and tremulous light; "the shimmer of colors on
      iridescent feathers"; "the play of light on the water"
      [syn: {shimmer}, {play}]
   v 1: shine with a weak or fitful light; "Beech leaves shimmered
      in the moonlight"
   2: give off a shimmering reflection, as of silk

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top