Search result for

relevant

(53 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relevant-, *relevant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relevant[ADJ] เข้าประเด็น, See also: ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน, ตรงประเด็น, ซึ่งสัมพันธ์กัน, Syn. pertinent, Ant. irrelevant
relevant[ADJ] สำคัญ, See also: มีความหมาย, Syn. essential, significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relevant(เรล'ลิเวินทฺ) adj. เข้าประเด็น,ตรงประเด็น,สัมพันธ์กัน,เข้าเรื่องกัน, See also: relevantly adv., Syn. pertinent,apt,related
irrelevant(อิเรล'ละเวินท.) adj. ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น.

English-Thai: Nontri Dictionary
relevant(adj) สัมพันธ์กัน,เข้าเรื่อง,ตรงประเด็น
irrelevant(adj) นอกเรื่อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relevantเกี่ยวกับประเด็น, เกี่ยวเนื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevantเกี่ยวเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relevant evidenceพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevant factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ดู evidential fact] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why does attempted murder from 25 years ago suddenly become relevant to her health now?ทำไมการพยายามฆาตกรรมเธอเมื่อ25ปีก่อน\ ถึงได้มีผลต่อสุขภาพเธอในปัจจุบัน Birthmarks (2008)
Not diagnostically relevant.วินิจฉัยไม่เข้ากับอาการ Lucky Thirteen (2008)
Also not diagnostically relevant.ดังนั้นไม่อยู่ในประเด็นที่จะวินิจฉัย Lucky Thirteen (2008)
Thought it might be medically relevant.คิดว่ามันอาจเป็น ประเด็นวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ The Itch (2008)
Relevant if she's taking them.ไม่มีความสัมพันธุ์ ถ้าเธอใช้มัน Emancipation (2008)
Only relevant if it can cause pulmonary edema and delirium.มันจะเกี่ยวข้องถ้าทำให้เกิด น้ำท่วมปอดกับคลุ้มคลั่ง Emancipation (2008)
But there is no relevant policy.แต่ตอนนี้ไม่มีกฏข้อไหนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ Baby and I (2008)
Whether or not this was in fact the correct boy was not relevant to my decision;เด็กคนนี้ จะเป็นตัวจริงหรือไม่ ก็ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจของผม Changeling (2008)
It isn't relevant.ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกันเลย Frost/Nixon (2008)
It's an antiquated system desperately trying to remain relevant.ของเก่าๆ ไร้ประโยชน์จะยังดันทุรังอยู่ไปทำไม Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
All that's relevant here is that your wife is going to be prosecuted for colluding with Bauer, unless you help us find him.ทั้งหมดมันเกี่ยวกับภรรยาคุณ เขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับบาวเออร์ แต่ถ้าคุณช่วยเราหาเขา Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
- That is not relevant. - That is so relevant.มันไม่เกี่ยวกันนะ มันเกี่ยวกัน Confessions of a Shopaholic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relevantI hope this expense report contains all the relevant business expenses because I'm not paying a cent more after this.
relevantThe content of his speech is not relevant to the subject.
relevantThey found out truth while examining a pile of relevant documents.
relevantYour question is not relevant to the subject.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจัยภายใน[N] internal factor, See also: relevant factor, Ant. ปัจจัยภายนอก, Example: ปัจจัยภายในที่ทำให้ผิวคนเราเสื่อมนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามกาลเวลา, Thai definition: เหตุภายในที่ทำให้เกิดผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เกี่ยวข้อง[adj.] (mai kīokhøng) EN: irrelevant   
นอกประเด็น[adj.] (nøk praden) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial   FR: pas pertinent
ออกนอกเรื่อง[adv.] (øk nøk reūang) EN: divergently ; divertingly ; irrelevant   FR: hors de propos
ผิดฝาผิดตัว[adj.] (phitfā-phittūa) EN: mismatched ; mistaken ; unrelated ; irrelevant ; in the wrong way   
สัมพันธ์กัน[v. exp.] (samphan kan) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern   FR: interagir
ตรงประเด็น[v. exp.] (trong praden) EN: be relevant ; be pertinent   

CMU English Pronouncing Dictionary
RELEVANT    R EH1 L AH0 V AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relevant    (j) (r e1 l @ v @ n t)
relevantly    (a) (r e1 l @ v @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefahrensymbole {pl}relevant hazard symbols and warnings [Add to Longdo]
berufsbezogen {adj}relevant to one's job [Add to Longdo]
relevant; erheblich {adj} | besonders relevant sein (für)relevant | to be of particular relevance (to) [Add to Longdo]
sachdienliche Daten; relevante Datenrelevant data [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
該当事項[がいとうじこう, gaitoujikou] (n) relevant (applicable) information (items) [Add to Longdo]
関係書類[かんけいしょるい, kankeishorui] (n) relevant documents; (all) the documents related (to the matter) [Add to Longdo]
関係省庁[かんけいしょうちょう, kankeishouchou] (n) the concerned government agencies; the ministries and agencies that are relevant to the matter at hand; the relevant authorities [Add to Longdo]
関連事項[かんれんじこう, kanrenjikou] (n) related (relevant) matters; matters relevant to the subject [Add to Longdo]
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n,vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject [Add to Longdo]
政策関連[せいさくかんれん, seisakukanren] (adj-no) policy-related; policy based; policy relevant [Add to Longdo]
珍問[ちんもん, chinmon] (n) irrelevant question [Add to Longdo]
要領を得る[ようりょうをえる, youryouwoeru] (exp,v1) to be to the point; to hit the mark; to be relevant [Add to Longdo]
蒟蒻問答[こんにゃくもんどう, konnyakumondou] (n) an irrelevant and incoherent dialogue; dialogue at cross purposes; an off-the-beam response [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
着边[zháo biān, ㄓㄠˊ ㄅㄧㄢ, / ] relevant; to the point; has sth to do with the matter (also used with negative) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
該当[がいとう, gaitou] relevant_sein, passen, zutreffen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relevant \Rel"e*vant\ (-vant), a. [F. relevant, p. pr. of
   relever to raise again, to relieve. See {Relieve}.]
   1. Relieving; lending aid or support. [R.] --Pownall.
    [1913 Webster]
 
   2. Bearing upon, or properly applying to, the case in hand;
    pertinent; applicable.
    [1913 Webster]
 
       Close and relevant arguments have very little hold
       on the passions.           --Sydney
                          Smith.
    [1913 Webster]
 
   3. (Scots Law) Sufficient to support the cause.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relevant
   adj 1: having a bearing on or connection with the subject at
       issue; "the scientist corresponds with colleagues in
       order to learn about matters relevant to her own
       research" [ant: {irrelevant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top