Search result for

recite

(63 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recite-, *recite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recite[VT] ท่อง, See also: ท่องจำ, อ่านออกเสียง, Syn. repeat, speak
recite[VT] บรรยาย, See also: สาธยาย, Syn. describe, narrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recite(รีไซทฺ') v. ท่อง,ท่องจำ,ท่องให้ครูฟัง,ว่าปากเปล่า,อาขยาน,อ่านออกเสียง,สาธยาย, Syn. retell,narrate

English-Thai: Nontri Dictionary
recite(vt) อ่านออกเสียง,สวด,เล่า,ท่องจำ,สาธยาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Please tell me you're about to recite the Girl Scout oath.บอกผมทีว่าคุณกำลังสาบานตนเป็นลูกเสือเนตรนารี If It's Only in Your Head (2009)
Look, you can recite it straight or to the tune of Sweet Child O'Mine.Look, you can recite it straight or to the tune of Sweet Child O'Mine. Hot Tub Time Machine (2010)
Recitetheoath Gladiator.ถวายสัตย์ปฎิญาณตนซะสิ Sacramentum Gladiatorum (2010)
Well, I recited in pubs.- อะไรนะ The King's Speech (2010)
Well, can you recite it?เอาล่ะ คุณท่องบทกวีได้ไหม Sunset (2010)
~ Recites Chapter 28 of Confucius' Doctrine of the Mean ~~ อ่านบทที่ 28 ของลัทธิขงจื๊อว่าด้วยเรื่องวิถี ~ Dong Yi (2010)
Who will recite the Creed? Somebody do something!ใครก็ได้ทำอะไรหน่อย Kung Fu Panda Holiday (2010)
Recite 8 again.ท่องสูตรคูณแม่ 8 อีกครั้ง God of Study (2010)
The 8 and 9 tables we learned today, if you can't recite them by memory tomorrow, be prepared to receive your punishment.ถ้าพรุ่งนี้เธอไม่สามารถจำสูตรคูณแม่ 8 และ 9 ได้ เตรียมโดนลงโทษได้เลย God of Study (2010)
I can recite the six causes of pernicious anemia and the four stages of terminal cirrhosis.ผมท่อง 6 สาเหตุของโรคโลหิตจาง กับ 4 ระยะของโรคตับแข็งร้ายแรงได้ Love & Other Drugs (2010)
Upstairs, you'll find the book of incantation recite the spell that makes the unseen, seen.ที่ชั้นบน เธอจะเจอหนังสือเวทมนตร์ ให้ท่องคาถาที่ทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นปรากฎ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
You can recite every Clint Eastwood movie ever made, line for line.คุณจะท่องบทหนังทุกเรื่องของ คลินท์ อิสท์วูดได้ Frontierland (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reciteHaving heard it so many times, I can recite the poem by heart now.
reciteI could recite the story by heart.
recite"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.
reciteRecite the names of the members of the Tokugawa clan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสก[V] recite an incantation over, See also: pronounce an incantation over, cast/put a spell on, Syn. ปลุกเสก, เสกเป่า, Example: พ่อหมอเริ่มเสกคาถาพร้อมกับพ่นน้ำมนตร์ให้เขาฟื้นขึ้นมา, Thai definition: ร่ายมนตร์หรือท่องคาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
ร่าย[V] recite or utter magic formula, Example: ก่อนประพรมน้ำมนต์ พระท่านต้องร่ายเวทมนตร์คาถาก่อน เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์, Thai definition: บริกรรมเวทมนตร์คาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
สวด[V] pray, See also: recite the rosary, chant, say one's prayers, offer a prayer, Syn. สวดมนตร์, Example: ชาวบ้านนิมนต์พระจากวัดที่อยู่ใกล้ๆ มาสวดเพื่อทำพิธีไล่ผีที่วัด, Thai definition: ว่าเป็นทำนองอย่างพระสวดมนต์
ร่ายมนต์[V] enchant, See also: recite magic formulas or incantations, mutter incantations, Example: พระสังข์ร่ายมนต์เรียกปลา
ปลุกเสก[V] recite incantations over something, See also: consecrate, make sacred or potent by some magic or incantations, Example: ถ้าจะปลุกผีหรือปลุกเสกอะไรก็มักจะใช้วันที่กล้าแข็งเป็นวันประกอบพิธีกรรม, Thai definition: บริกรรมคาถาให้สิ่งของขลัง
ปลุกผี[V] recite incantations to wake up the body, See also: perform magic spell to make a ghost arise, Example: คนโบราณเชื่อว่าถ้าปลุกผีขึ้นมาเพื่อลนเอาน้ำมันไปแต้มผู้หญิงคนที่ตนหลงรัก แล้วจะประสบความสำเร็จ, Thai definition: นั่งเข้าสมาธิบริกรรมคาถาจนกระทั่งผีลุกขึ้น เพื่อไปทำประโยชน์ตามที่ตนปรารถนา หรือลนเอาน้ำมันสำหรับใช้ให้หญิงหลงรัก การปลุกผีนี้มักทำแก่ผีตายทั้งกลม
ปลุกพระ[V] recite incantations to test the Buddhist image's sacret effectiveness, See also: perform magic spell on a Buddhist image, Example: เขานิมนต์หลวงพ่อชื่อดังมาปลุกพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว, Thai definition: บริกรรมคาถาเสกพระเครื่องเพื่อให้เกิดความขลัง
พากย์[V] narrate, See also: recite, Syn. บรรยาย, Example: เขาหัดพากย์ฟุตบอลเวลาที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จนคล่อง, Thai definition: พูดหรือบรรยายไปตามภาพที่เห็น
เดินคาถา[V] chant continuously, See also: recite the text of prayer, Syn. ท่องคาถา, สวดคาถา, Example: หลวงปู่กำลังเดินคาถาอยู่บนธรรมาสน์, Thai definition: ว่าคาถาในเทศน์มหาชาติเรื่อยไป
เจริญ[V] recite a prayer, See also: chant, pray, Syn. สวด, สาธยาย, Example: เขานิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในงานขึ้นบ้านใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer   FR: réciter des litanies
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: recite a prayer   
เล่า[v.] (lao) EN: tell ; relate ; recount ; narrate ; describe ; recite   FR: dire ; raconter ; réciter ; conter (vx)
เล่าเรื่อง[v. exp.] (lao reūang) EN: relate ; tell ; recount ; narrate ; describe ; recite   FR: raconter ; narrer ; relater ; rendre compte de
พากย์[v.] (phāk) EN: narrate ; recite ; supply a running commentary   
พากย์โขน[v. exp.] (phāk khōn) EN: recite the story in verse of a khone ballet on the stagewhile the show is proceeding   
เสก[v.] (sēk) EN: recite an incantation over ; pronounce an incantation over ; cast/put a spell on   FR: bénir ; sanctifier
สวด[v.] (sūat) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone   FR: réciter
สวดมนต์[v. exp.] (sūatmon) EN: pray   FR: dire des prières ; réciter des prières ; prier
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory   FR: mémoriser ; apprendre par coeur

CMU English Pronouncing Dictionary
RECITE    R AH0 S AY1 T
RECITED    R AH0 S AY1 T AH0 D
RECITES    R IY0 S AY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recite    (v) (r i1 s ai1 t)
recited    (v) (r i1 s ai1 t i d)
recites    (v) (r i1 s ai1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
詠じる[えいじる, eijiru] (v1,vt) (See 詠ずる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing [Add to Longdo]
詠ずる[えいずる, eizuru] (vz,vt) (See 詠じる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing [Add to Longdo]
詠む[よむ, yomu] (v5m,vt) (1) to compose (e.g. a Japanese poem); to write; (2) to recite (e.g. a poem); to chant; (P) [Add to Longdo]
歌う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u,vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P) [Add to Longdo]
丸本[まるぼん;まるほん, marubon ; maruhon] (n) reciter's book; complete set of books [Add to Longdo]
義太夫語り[ぎだゆうかたり, gidayuukatari] (n) gidayuu reciter [Add to Longdo]
吟じる[ぎんじる, ginjiru] (v1,vt) (1) to chant; to sing; to recite; (2) to write (a poem); to compose [Add to Longdo]
吟ずる[ぎんずる, ginzuru] (vz,vt) (1) (See 吟じる・1) to chant; to recite; to sing; (2) (See 吟じる・2) to write (a poem); to compose [Add to Longdo]
空で読む;そらで読む[そらでよむ, soradeyomu] (exp,v5m) recite from memory [Add to Longdo]
御斎会[ごさいえ;みさいえ, gosaie ; misaie] (n) (See 金光明最勝王経) imperial event at which high monks recited the Golden Light Sutra to pray for national security and good harvests (held annually at the palace from the 8th to the 14th of the first lunar month, between the Nara and Muromachi periods) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fěng, ㄈㄥˇ, ] recite; chant [Add to Longdo]
念经[niàn jīng, ㄋㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ, / ] recite or chant Buddhist scripture [Add to Longdo]
背诵[bèi sòng, ㄅㄟˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] recite; repeat from memory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recite \Re*cite"\ (r[-e]*s[imac]t"), v. t. [imp. & p. p.
   {Recited}; p. pr. & vb. n. {Reciting}.] [F. r['e]citer, fr.
   L. recitare, recitatum; pref. re- re- + citare to call or
   name, to cite. See {Cite}.]
   1. To repeat, as something already prepared, written down,
    committed to memory, or the like; to deliver from a
    written or printed document, or from recollection; to
    rehearse; as, to recite the words of an author, or of a
    deed or covenant.
    [1913 Webster]
 
   2. To tell over; to go over in particulars; to relate; to
    narrate; as, to recite past events; to recite the
    particulars of a voyage.
    [1913 Webster]
 
   3. To rehearse, as a lesson to an instructor.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) To state in or as a recital. See {Recital}, 5.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To rehearse; narrate; relate; recount; describe;
     recapitulate; detail; number; count.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recite \Re*cite"\, v. i.
   To repeat, pronounce, or rehearse, as before an audience,
   something prepared or committed to memory; to rehearse a
   lesson learned.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recite \Re*cite"\, n.
   A recital. [Obs.] --Sir W. Temple.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recite
   v 1: recite in elocution [syn: {declaim}, {recite}]
   2: repeat aloud from memory; "she recited a poem"; "The pupil
     recited his lesson for the day"
   3: render verbally, "recite a poem"; "retell a story" [syn:
     {recite}, {retell}]
   4: narrate or give a detailed account of; "Tell what happened";
     "The father told a story to his child" [syn: {tell},
     {narrate}, {recount}, {recite}]
   5: specify individually; "She enumerated the many obstacles she
     had encountered"; "The doctor recited the list of possible
     side effects of the drug" [syn: {enumerate}, {recite},
     {itemize}, {itemise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top