Search result for

popularity

(58 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -popularity-, *popularity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
popularity[N] ความเป็นที่นิยม, See also: ความเป็นที่ชื่นชอบ, Syn. general, esteem, widespread acceptance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
popularity(พอพพิวแล'ริที) n. ชื่อเสียง,ความนิยม,เกียรติคุณ,ความแพร่หลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
popularity(n) ความนิยม,ความแพร่หลาย,ชื่อเสียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yes, if you go by circulation and popularity.-ใช่ครับ ถ้าคุณวัดจากการหมุนเวียนและความนิยม Marley & Me (2008)
Mr Teenager is obtaining a popularity unparalleled in theater history.ขวัญใจวัยรุ่นชายคนนี้ได้รับความนิยม สูงสุดเป็นประวัติการณ์ Nowhere Boy (2009)
THAT DON'T ALWAYS WIN YOU POINTS FOR POPULARITY.นั่นมันไม่ได้ทำให้ลูกเป็นผู้ชนะ Valley Girls (2009)
I cultivated my popularity, And I maintained a loving relationshipฉันทั้งสร้างชื่อเสียง และรักษาความสัมพันธ์กับหนุ่ม Vitamin D (2009)
This isn't going to be about talent, mr. Schuester. It's going to be a popularity contest.มันจะไม่ได้ประกวดความสามารถ แต่จะเป็นการประกวดความนิยม Wheels (2009)
Popularity polls continue to show huge support for the president as the economy rallies and terrorism declines.โพลสำรวจความนิยมยังคงแสดงถึง การสนับสนุนอย่างมาก สำหรับประธานาธิบดี ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการต่อต้านการก่อการร้าย August (2009)
Let's not mistake popularity for infamy.นั่นไม่เกี่ยวกับเรื่องดัง แต่มีชื่อเสียงทางลบ Easy A (2010)
It reflects the popularity of jazz music at the time.ในบางช่วงของท่วงทำนอง ก็จะมีกลิ่ยอายของแจ๊สผสมอยู่ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
And I know that winning sectionals hasn't had the positive effect on your popularity that a lot of you thought it would.แชมป์เขต ไม่ได้ส่งผลดี อย่างที่พวกเธอหวัง Bad Reputation (2010)
I mean, it makes sense. Everything else has been taken from me-- my popularity, my body.มันก็เข้าเค้า ทุกอย่างที่หนูโดน Bad Reputation (2010)
But you do realize he's using you and your popularity so he won't get tossed in a Dumpster.แต่เธอคงรู้ เขาอาศัยความดังของเธอ เพื่อไม่ให้โดน ทุ่มใส่ถังขยะ Laryngitis (2010)
It became a little more commercialized in the 1950s with trick-or-treat, and today it rivals only Christmas in terms of popularity.มันกลายเป็นเรื่องทางการค้ามากขึ้น ในยุค 1950 ด้วยประเพณี Trick-or-Treat และทุกวันนี้มันก็เป็นรองแต่เพียง เทศกาลคริสมาสเมื่อพูดถึงเรื่องความนิยม Devil's Night (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
popularityCassette tapes seem to have given way to compact disks in popularity.
popularityHis music has attained great popularity overseas.
popularityHis popularity is falling.
popularityHis popularity is falling off.
popularityHis popularity was at a low ebb.
popularityI persist in my popularity.
popularityTelevision has robbed cinema of its former popularity.
popularityThat sports are gaining in popularity all over the world is evidenced by the sports news in the papers by the many sports equipment stores, and by the numbers of runners who participate in marathons or other races.
popularityThe actor died at the height of his popularity.
popularityTheir remarkable rise in popularity rivals that of running.
popularityThe LDP rode on the wave of Koizumi's popularity
popularityThe magazine is enjoying great popularity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่านิยม[N] popularity, See also: value, Syn. ความนิยม, ความชื่นชอบ, Example: สังคมไทยเรามักจะนิยมดื่มเฉพาะชายหญิงดื่มสุรามีจำนวนไม่มากเพราะค่านิยมของเรายังเห็นว่าหญิงดื่มสุราไม่เป็นกุลสตรี
คะแนนนิยม[N] popularity, Syn. คะแนนเสียง, คะแนนสนับสนุน, Example: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแทบทุกคนได้หยิบยกเอาการแก้ไขปัญหานี้เป็นนโยบายสำคัญหรือเรียกร้องคะแนนนิยมจากประชาชนชาวกรุงเทพฯ, Thai definition: ความนิยมที่แสดงออกว่ามีมากน้อยเพียงไร
คอ[N] popularity, See also: fondness, admiration, taste, Syn. ความนิยม, Example: ผมเป็นคอหนังสืออยู่แล้ว เมื่อสิ้นกระบวนการชมจึงต้องแวะเข้าไปอุดหนุนตามธรรมเนียม, Thai definition: ความมีใจชอบ
บารมี[N] popularity, See also: merit, virtue, Example: การได้มีโอกาสสร้างบุญกุศล สร้างบารมีนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง, Thai definition: คุณความดีที่ได้บำเพ็ญมา, คุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่
ความกว้างขวาง[N] popularity, See also: fame, renown, celebrity, Example: หัวคะแนนของพรรคการเมืองต้องเป็นคนที่มีความกว้างขวางในหมู่ชาวบ้าน, Thai definition: การรู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
ความดัง[N] popularity, See also: fame, renown, celebrity, Syn. ความมีชื่อเสียง, ความโด่งดัง, ความเด่นดัง, Example: ความดังของนักร้องคนนี้โด่งดังไปยังต่างประเทศ
ความนิยมชมชอบ[N] popularity, See also: liking, appreciation, favor, approval, Syn. ความนิยม, ความชื่นชม, ความชื่นชอบ, Example: หนังสือของเขาได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige   FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
ค่านิยม[n.] (khāniyom) EN: value ; popularity   FR: valeur [f]
คอ[n.] (khø) EN: popularity ; preference   
ความกว้างขวาง[n.] (khwām kwāngkhwāng) EN: popularity   
ความนิยม[n.] (khwām niyom) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval   FR: popularité [f]
ความนิยมชมชอบ[n. exp.] (khwām niyom chomchøp) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval   
เสียความนิยม[v. exp.] (sīa khwām niyom) EN: lose popularity   
เสียงตก[v. exp.] (sīeng tok) EN: decline in popularity ; lose one's voice   

CMU English Pronouncing Dictionary
POPULARITY    P AA2 P Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
popularity    (n) (p o2 p y u l a1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschaltquote {f} | eine hohe Einschaltquote habenpopularity rating; rating | to be high in the ratings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポピュラリティ[, popyuraritei] (n) popularity [Add to Longdo]
ポピュラリティー[, popyuraritei-] (n) popularity [Add to Longdo]
ランクイン[, rankuin] (n,vs) ranking; placing in a list (top ten, popularity, sales, etc.) [Add to Longdo]
花盛り(P);花ざかり[はなざかり, hanazakari] (n,adj-no) (1) flowers in full bloom; time of year in which flowers are in full bloom; (2) the age at which someone (esp. a woman) is at the peak of their beauty; (3) booming or peaking (in popularity); (P) [Add to Longdo]
気受け[きうけ, kiuke] (n) popularity; favor; favour [Add to Longdo]
客受け[きゃくうけ, kyakuuke] (n,vs) enjoying popularity among the customers [Add to Longdo]
好評[こうひょう, kouhyou] (n,adj-na,adj-no) popularity; favorable reputation; favourable reputation; (P) [Add to Longdo]
好評嘖々;好評嘖嘖[こうひょうさくさく, kouhyousakusaku] (adj-t,adv-to) enjoying great popularity; receiving widespread high praise; being a great success with the public [Add to Longdo]
今を時めく[いまをときめく, imawotokimeku] (exp,v5k) at the height of one's power or influence; at the peak of one's popularity [Add to Longdo]
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Popularity \Pop`u*lar"i*ty\, n.; pl. {Popularities}. [L.
   popularitas an effort to please the people: cf. F.
   popularit['e].]
   1. The quality or state of being popular; especially, the
    state of being esteemed by, or of being in favor with, the
    people at large; good will or favor proceeding from the
    people; as, the popularity of a law, statesman, or a book.
    [1913 Webster]
 
       A popularity which has lasted down to our time.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality or state of being adapted or pleasing to
    common, poor, or vulgar people; hence, cheapness;
    inferiority; vulgarity.
    [1913 Webster]
 
       This gallant laboring to avoid popularity falls into
       a habit of affectation.        --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. Something which obtains, or is intended to obtain, the
    favor of the vulgar; claptrap.
    [1913 Webster]
 
       Popularities, and circumstances which . . . sway the
       ordinary judgment.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of courting the favor of the people. [Obs.]
    "Indicted . . . for popularity and ambition." --Holland.
    [1913 Webster]
 
   5. Public sentiment; general passion. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A little time be allowed for the madness of
       popularity to cease.         --Bancroft.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 popularity
   n 1: the quality of being widely admired or accepted or sought
      after; "his charm soon won him affection and popularity";
      "the universal popularity of American movies" [ant:
      {unpopularity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top