Search result for

philander

(43 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -philander-, *philander*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
philander (n ) readily or freqquently enter into casual sexual relationship with women
See also: S. womanize, flirt, R. flirt, womanize

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
philander[VT] จีบผู้หญิง
philanderer[N] คนเจ้าชู้, Syn. womanizer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
philander(ฟิแลน'เดอะ) vi. จีบผู้หญิง (อย่างจริงจัง), See also: philanderer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
philander(vi) เกี้ยวพาราสี,จีบ,ทำเจ้าชู้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is he a philanderer of the first water?เขามันพวกปลาไหลปากหวานใช่ไหมค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
She's a drunk and he's a philanderer.เธอเมาและเขาก็เจ้าชู้ Chuck Versus the Role Models (2010)
Because he's a philandering dirtbag.เพราะเขาทำเรื่อง อื้อฉาวกับผู้หญิงไว้ Guilt (2011)
Are you sure you're not using the fact that he's a philandering dirtbag as an excuse not to have to work for him?เพราะว่าคุณไม่สามารถทน เห็นหน้าเขาเพราะเขา ทำเรื่องอื้อฉาว คุณเลยไม่อยาก ที่จะทำงานร่วมกับเขา? Guilt (2011)
He's a cad, a philandering S.O.B., but I love him.เขาไม่ใช่ เขามันต่ำช้า หน้าตัวเมีย แต่ฉันรักเขา Putting It Together (2011)
His philandering was just one of them.การที่พ่อเค้าเป็นชู้กับใครไปทั่วนั่นน่ะก็เป็นแค่เหตุผลนึง Despicable B (2012)
Your philandering helped make this mess.แกมันเจ้าชู้จนได้เรื่อง Episode #1.2 (2012)
She got on to his philandering and got even.เธอรู้ว่าเขาเจ้าชู้ ก็เลยจัดการเสีย Til Death Do Us Part (2012)
He was a tightfisted, philandering bigot who got to outlive most bridges.ที่บังเอิญมีชีวิตอยู่นานเกินไป เขาไม่มีอะไรให้เราต้องเคารพ Paranormal Parentage (2013)
- Philanderer.เจ้าชู้ไก่แจ้ อะไร Collateral Beauty (2016)
The word you're looking for is philanderer, not philanthropist.ลูกจะว่าพ่อ "เจ้าชู้ไก่แจ้" ไม่ใช่ "ใจบุญสุนทาน" Collateral Beauty (2016)
-They just become philandering Italian professors.- มีแต่... มาเป็น ศจ.ภาษาอิตาลีจอมเจ้าชู้ Mona Lisa Smile (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเจ้าชู้[N] womanizer, See also: philanderer, playboy, Syn. คนหัวงู, Example: สามีของนารีเป็นคนเจ้าชู้ ดื่มเหล้าจัด และยังไม่รับผิดชอบครอบครัวอีกด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใฝ่ในทางชู้สาว
แต้[ADV] frivolously, See also: philanderingly, coquettishly, Syn. ป้อ, Example: ผมมองหาเขาอยู่นาน ที่ไหนได้รำแต้อยู่กลางเวทีนั่นเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals   FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
นอกใจ[v.] (nøkjai) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel   FR: être infidèle

CMU English Pronouncing Dictionary
PHILANDERING    F AY2 L AE1 N D ER0 IH0 NG
PHILANDERING    F AH0 L AE1 N D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
philander    (v) (f i1 l a1 n d @ r)
philanders    (v) (f i1 l a1 n d @ z)
philandered    (v) (f i1 l a1 n d @ d)
philanderer    (n) (f i1 l a1 n d @ r @ r)
philanderers    (n) (f i1 l a1 n d @ r @ z)
philandering    (v) (f i1 l a1 n d @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すけこまし[, sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer [Add to Longdo]
漁色[ぎょしょく, gyoshoku] (n) lechery; debauchery; philandering [Add to Longdo]
漁色家[ぎょしょくか, gyoshokuka] (n) lecher; philanderer [Add to Longdo]
女垂らし;女誑し[おんなたらし, onnatarashi] (n) guy who knows how to play the ladies; skillful playboy; lady-killer; philanderer; Don Juan [Add to Longdo]
女道楽[おんなどうらく, onnadouraku] (n) womanizing; debauchery; philandering [Add to Longdo]
女癖[おんなぐせ, onnaguse] (n) philandering [Add to Longdo]
濡れ事師[ぬれごとし, nuregotoshi] (n) (acting) romantic lead; philanderer [Add to Longdo]
浮き名を流す;浮名を流す[うきなをながす, ukinawonagasu] (exp,v5s) to get a reputation as a philanderer [Add to Longdo]
遊ぶ[あそぶ(P);あすぶ(ok), asobu (P); asubu (ok)] (v5b,vi) (1) to play; to enjoy oneself; to have a good time; (2) to mess about (with alcohol, gambling, philandery, etc.); (3) to be idle; to do nothing; to be unused; (4) (as 〜に遊ぶ) to go to (for pleasure or for study); (5) (in baseball) to intentionally throw a ball to lower the batter's concentration; (P) [Add to Longdo]
猟色[りょうしょく, ryoushoku] (n) lechery; philandering; lewdness; debauchery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Philander \Phi*lan"der\, v. i. [Gr. fi`landros fond of men;
   fi`los loving + 'anh`r man.]
   To make love to women; to play the male flirt.
   [1913 Webster]
 
      You can't go philandering after her again. --G. Eliot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Philander \Phi*lan"der\, n.
   A lover. [R.] --Congreve.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Philander \Phi*lan"der\, n. (Zool.)
   (a) A South American opossum ({Didelphys philander}).
   (b) An Australian bandicoot ({Perameles lagotis}).
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 philander
   v 1: have amorous affairs; of men; "He has been womanizing for
      years" [syn: {philander}, {womanize}, {womanise}]
   2: talk or behave amorously, without serious intentions; "The
     guys always try to chat up the new secretaries"; "My husband
     never flirts with other women" [syn: {chat up}, {flirt},
     {dally}, {butterfly}, {coquet}, {coquette}, {romance},
     {philander}, {mash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top