Search result for

personally

(46 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -personally-, *personally*, personal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
personally[ADV] โดยส่วนตัว, See also: โดยส่วนบุคคล, เป็นส่วนตัว, Syn. in person
personally[ADV] โดยตรง, Syn. directly, Ant. indirectly

English-Thai: Nontri Dictionary
personally(adv) ส่วนตัว,ซึ่งแสดงเป็นตัว,ด้วยตัวเอง,เฉพาะตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just because I happen to have a 31-person maintenance department... each of whom you've personally abusedนั่นเพราะฉันมี 31 คนในแผนกซ่อมบำรุง ซึ่งไม่ว่างมาต่อให้คุณ Dying Changes Everything (2008)
Personally, I like that it's so quiet out here.จริงๆแล้วฉันก็ชอบให้มันสงบอย่างนี้ล่ะ Rookies (2008)
Well, not me personally, but, you know, Camelot.ไม่ได้หมายความถึงฉันเป็นการส่วนตัว หมายถึง คาเมลอต น่ะ Lancelot (2008)
Senator Farr requested me personally, Chancellor.ท่านวุฒิสมาชิกฟาร์ได้ร้องขอข้า เป็นการส่วนตัว ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
Why did you call me up personally?มาเอสโตรจุง ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับโทรศัพท์จากคุณ? Beethoven Virus (2008)
You'll be coming here personally.คุณจะมาที่นี่เป็นการส่วนตัว Beethoven Virus (2008)
Not with a successor, I'll do it personally.ไม่ต้องมีคนรับช่วงต่อ ผมจะทำมันเอง Beethoven Virus (2008)
I mean, you come all this way. Personally, I could really use a beer.แต่จริง ๆ แล้วฉันก็ไม่มีอะไรเลี้ยงนอกจากเบียร์ The Ramen Girl (2008)
No, listen, I'm just saying that, you know, I think, Lydia, personally it's time for you to have babies.ไม่ ฟังนะ ผมก็แค่พูดไปงั้น รู้อะไรไหม ฉันคิดว่านะ ลิเดีย ส่วนตัวแล้ว คุณก็ควรจะมีลูกได้แล้วนะ New York, I Love You (2008)
A little birdie tells me that Colin personally... slayed each one of these reindeer heads...นกน้อย บอกผมว่า คอลินหั่นคอกวางพวกนี้ ด้วยมือเค้าเองเลย Made of Honor (2008)
Yeah. Personally, I find those Italian shoes very effeminate.ครับท่าน โดยส่วนตัว ผมพบว่า รองเ้ท้าอิตาเลี่ยนดูอ้อนแอ้นเกิน Frost/Nixon (2008)
I'm leaving my family to work on a subject matter that means more than you can probably imagine, and the idea of doing all that without achieving what I want to, personally, would be unthinkable to me.เพื่อทำงานในหัวข้อ ที่มีความหมายอย่างยิ่ง เกินกว่าที่นายจะจินตนาการได้ แล้วความคิดที่จะทำเรื่องพวกนี้ Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
personallyDon't take it personally.
personallyI know of him, but I don't know him personally.
personallyI like him personally, but don't respect him as a doctor.
personallyIt would be best for me to see him personally.
personallyI was able to obtain a personally signed ball.
personallyI will personally be responsible for it.
personallyJohn began trade personally.
personallyPersonally, I don't think it makes any difference who wins the election.
personallyPersonally, I liked this one.
personallyShe said she didn't like it, but I thought, personally, it was very good.
personallyThe president conducted us personally to his office.
personallyWell, personally, I don't really care for it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอง[pr.] (ēng) EN: personally ; in person ; oneself ; alone ; by oneself ; without company ; on one's tod   FR: soi-même : personnellement ; en personne ; toi-même ; lui-même ; elle-même ; eux-mêmes ; nous-mêmes ; vous-mêmes

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSONALLY    P ER1 S AH0 N AH0 L IY0
PERSONALLY    P ER1 S AH0 N L IY0
PERSONALLY    P ER1 S N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
personally    (a) (p @@1 s @ n @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
個人的に知る[こじんてきにしる, kojintekinishiru] (exp,v5r) to know personally; to have personal knowledge of [Add to Longdo]
口ずから[くちずから, kuchizukara] (adv) personally [Add to Longdo]
自ら[みずから, mizukara] (n-adv,n) for one's self; personally; (P) [Add to Longdo]
自身[じしん, jishin] (n) by oneself; personally; (P) [Add to Longdo]
実感[じっかん, jikkan] (n) (1) real feeling; actual feeling; (vs) (2) to actually feel; to have a real feeling (that ...); to experience personally; (P) [Add to Longdo]
手ずから[てずから, tezukara] (n) in person; personally; (do) oneself [Add to Longdo]
手植え[てうえ, teue] (n) planting personally [Add to Longdo]
手討ち[てうち, teuchi] (n) capital punishment given personally by a feudal lord after a disrespectful act [Add to Longdo]
出頭命令[しゅっとうめいれい, shuttoumeirei] (n,vs) (issuing) order requiring somebody to report personally (to a police station); subpoena [Add to Longdo]
親しく[したしく, shitashiku] (adv,n) intimately; personally; in person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲手[qīn shǒu, ㄑㄧㄣ ㄕㄡˇ, / ] personally; with one's own hands [Add to Longdo]
亲自[qīn zì, ㄑㄧㄣ ㄗˋ, / ] personally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personally \Per"son*al*ly\, adv.
   1. In a personal manner; by bodily presence; in person; not
    by representative or substitute; as, to deliver a letter
    personally.
    [1913 Webster]
 
       He, being cited, personally came not. --Grafton.
    [1913 Webster]
 
   2. With respect to an individual; as regards the person;
    individually; particularly.
    [1913 Webster]
 
       She bore a mortal hatred to the house of Lancaster,
       and personally to the king.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. With respect to one's individuality; as regards one's
    self; as, personally I have no feeling in the matter.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 personally
   adv 1: as yourself; "speaking personally, I would not want to
       go"
   2: as a person; "he is personally repulsive"
   3: in a personal way; "he took her comments personally" [ant:
     {impersonally}]
   4: in the flesh; without involving anyone else; "I went there
     personally"; "he appeared in person" [syn: {personally}, {in
     person}]
   5: concerning the speaker; "personally, I find him stupid"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top