Search result for

overshadow

(31 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overshadow-, *overshadow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overshadow[VT] ทำให้ลดความสำคัญลง, See also: ข่มให้ด้อยลง, บั่นทอน, Syn. outshine, dominate
overshadow[VT] ให้ร่มเงา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overshadow(โอ'เวอะแ?ด'โด) vt. ลดราศี,ข่ม,บดบัง,ทำให้มืดครึ้ม,ปกป้อง,ให้ที่อยู่., Syn. dominate

English-Thai: Nontri Dictionary
overshadow(vt) บดบังรัศมี,สำคัญกว่า,ป้องกัน,ทอดเงาเหนือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not supposed to overshadow a building.ไม่ได้ ฉันก็ทำให้ทั้งตึกล่องหนหายไปไม่ได้ Push (2009)
I can't have this overshadowing the evening Or anything else.ผมจะให้ข่าวนี้ มาดังเกินกว่างานเลี้ยงคืนนี้เด็ดงาด The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Ooh! Oh... I'm so glad this tragedy overshadowed haiti.แทนน้ำมัน 10,000 แกลลอน ฉันดีใจที่ปัญหานี้บดบังรัศมีปัญหาที่เฮติ The Psychology of Letting Go (2010)
I'm tired of my dancing being overshadowedฉันเหนื่อยกับการเต้นของฉันที่กำลังจะถูกบดบังรัศมี A Night of Neglect (2011)
I'm sure all that drama has been overshadowingฉันมั่นใจว่าเรื่องวุ่นวายพวกนี้ บดบัง Damien Darko (2011)
Unfortunately, this event was completely overshadowed by the death of David Bruce, the famous baseball player.แต่น่าเสียดาย ที่การตายนี้ ได้ถูกกลบโดยข่าว การตายของนักเบสบอลชื่อดัง เดวิด บรูซ ในวันเดียวกัน Grave Encounters (2011)
He doesn't realize that the whole point of the evening will be completely overshadowed.เขาคงไม่รู้ว่า มันไม่ใช่ประเด็นของคืนนั้น Oh Gawd, There's Two of Them? (2011)
I know what it's like to be the one in the background, overshadowed.หนูรู้ว่ามันเป็นยังไงที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง ภายใต้เงาคนอื่น Proof (2011)
Well, you don't want to give Jane another chance to overshadow you, do you?-ไปไหนครับ The Birkin (2012)
I think I let the idea of him overshadow the reality.ฉันคิดว่าฉันปล่อยให้ ความคิดของเขา ปกปิดความจริง Valentine (2012)
I think I let the idea of him overshadow the reality.ฉันคิดว่า ฉันลืมคิดถึง คววามจริงที่เขาปิดบังอยู่ Return (2012)
I know I'm not exactly a welcome houseguest these days, but we shouldn't let our recent history overshadow our past.ผมรู้ว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นแขก ที่บ้านนี้ต้อนรับแล้ว แต่เราไม่ควรปล่อยให้เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น ทำลายอดีตของเราไปหมด Gone Maybe Gone (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overshadowIf we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time.
overshadowShe was overshadowed by her sister's reputation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ครอบงำ[v.] (khrøp-ngam) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate   FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERSHADOW    OW1 V ER0 SH AE1 D OW0
OVERSHADOWS    OW1 V ER0 SH AE1 D OW0 Z
OVERSHADOWED    OW2 V ER0 SH AE1 D OW0 D
OVERSHADOWING    OW1 V ER0 SH AE1 D OW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overshadow    (v) (ou2 v @ sh a1 d ou)
overshadows    (v) (ou2 v @ sh a1 d ou z)
overshadowed    (v) (ou2 v @ sh a1 d ou d)
overshadowing    (v) (ou2 v @ sh a1 d ou i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
霞む(P);翳む[かすむ, kasumu] (v5m,vi) (1) (esp. 霞む) to grow hazy; to be misty; (2) (esp. 翳む) to get blurry; (3) (esp. 霞む) to be overshadowed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overshadow \O`ver*shad"ow\, v. t. [imp. & p. p. {Overshadowed};
   p. pr. & vb. n. {Overshadowing}. ] [Cf. {Overshade}. ]
   1. To throw a shadow, or shade, over; to darken; to obscure.
    [1913 Webster]
 
       There was a cloud that overshadowed them. --Mark ix.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To cover with a superior influence; to be viewed as
    more important than. --Milton.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. To cause to be sad or disappointing; to cast a sad shadow
    on; as, an accidental death overshadowed the joy of the
    festival.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overshadow
   v 1: be greater in significance than; "the tragedy overshadowed
      the couple's happiness" [syn: {overshadow}, {dominate},
      {eclipse}]
   2: make appear small by comparison; "This year's debt dwarfs
     that of last year" [syn: {shadow}, {overshadow}, {dwarf}]
   3: cast a shadow upon; "The tall tree overshadowed the house"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top