Search result for

overlook

(65 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overlook-, *overlook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overlook[VT] พลาดไป, See also: มองพลาด, มองไม่เห็น, Syn. miss, pass, omit, Ant. notice, watch
overlook[VT] เมินเฉย, See also: ละเลย, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่, Syn. ignore, disregard, Ant. regard, heed
overlook[VT] มองลงไปเห็น, Syn. look over
overlook[VT] ตรวจสอบ, See also: สังเกต, ควบคุม, ดูแล
overlook[N] ทัศนียภาพที่ปรากฏแก่สายตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overlook(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม,เมินเฉย,แกล้งมองไม่เห็น,มองลงไปดูทัศนียภาพ,ควบคุม,ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา,การสำรวจ,การสังเกต
overlookern. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน, Syn. overseer

English-Thai: Nontri Dictionary
overlook(vt) ละเลย,มองข้าม,มองไม่เห็น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
please overlook it this time.อาจารย์่ช่วยลืมๆไปได้ไหมครับ? Akai ito (2008)
Their mistakes are overlooked.เพราะคนจะมองข้ามความผิดพลาด Beethoven Virus (2008)
Do you think their mistakes will be overlooked?นายคิดว่าคนดูจะมองข้ามความผิดพลาดของพวกเขาหรอ? Beethoven Virus (2008)
A special and indeed often overlooked...และที่อยู่ต่อหน้าพวกเธอนี้ จะมีลักษณะพิเศษ Superhero Movie (2008)
How could I have overlooked you?ข้ามองข้ามเจ้าไปได้อย่างไรนี่? The Other Boleyn Girl (2008)
Look for Parkside, overlooking the parade.ตรวจเช็คที่ปาร์ดไซด์ จุดที่จะเห็นขบวนแห่ The Dark Knight (2008)
Finally, we ended up at some remote point on the coast, out there overlooking the sea.ในที่สุด เราก็หยุดรถตรงส่วน ที่ไกลที่สุดของชายฝั่ง ตรงนั้นยืนทอดสายตาไปยังทะเล Frost/Nixon (2008)
They've got this sick apartment overlooking the river.และเค้าก็มีอพาร์ตเม้นท์ริมน้ำด้วย Taken (2008)
Then maybe I'll overlook this pathetic little cry for help.บางที่ฉันอาจจะมองข้ามการร้องไห้ขอความช่วยเหลือนี้ไป Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
You can overlook someone's flaws, but, in the end... if you can't trust them... they're worthless.คุณสามารถมองข้ามความผิดของบางคนไป แต่ท้ายสุด ถ้าคุณไว้ใจพวกเขาไม่ได้ พวกเขาก็ไร้ค่า Look What He Dug Up This Time (2009)
Also fairly easy to overlook during an autopsy.นอกจากนี้ยังค่อนตรวจหาสารพิษได้ยาก ต่อการชันสูตรศพ Seven Thirty-Seven (2009)
Assuming you might be willing to overlook certain legal niceties.คิดว่าคุณคงอยากมองข้ามกฎบางอย่างไป Pleasure Is My Business (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overlookHe overlooked his assignment.
overlookHe overlooked my mistake.
overlookHis ability has been overlooked by his boss.
overlookI am hoping that it will be overlooked this time.
overlookI cannot silently overlook this problem.
overlookI just can't overlook his rude behavior.
overlookI liked the room overlooking the valley.
overlookI'll never overlook your mistakes again.
overlookI'll overlook your conduct this time.
overlookI overlooked this mistake in your paper the first time I read it.
overlookI will overlook your lateness this time.
overlookMaking this matter public would have an effect on our sales, so we're going to overlook it this once.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองข้าม[V] overlook, See also: disregard, ignore, neglect, skip, Syn. ไม่นำพา, ไม่เอาใจใส่, Example: เรามีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง
เมินเฉย[V] pay no attention, See also: overlook deliberately, ignore, set brush, set aside, Syn. เฉยเมย, เพิกเฉย, เฉย, เฉยชา, เย็นชา, เมิน, ละเลย, Example: หากหัวหน้ายังเมินเฉยอยู่ปัญหาคงจะเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น, Thai definition: แสดงอาการเป็นปกติไม่สนใจไยดีต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ประสบ
หลงลืม[V] forget, See also: overlook, omit, neglect, Syn. ลืม, Ant. จำได้, Example: ครอบครัวของซิ้มไม่คิดกอบโกยเอาแต่เงินทองจนหลงลืมความเป็นจริงแห่งชีวิต, Thai definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้
ความละเลย[N] neglect, See also: overlook, carelessness, inattentiveness, disregard, Syn. ความเพิกเฉย, ความไม่เอาใจใส่, Ant. ความสนใจ, Example: แม่น้ำเป็นพิษเพราะความละเลยของมนุษย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าม[v.] (khām) EN: leave out ; overlook   FR: exclure ; sauter ; négliger
ละเลย[v.] (laloēi) EN: neglect ; ignore ; overlook ; be remiss ; omit   FR: négliger ; abandonner ; omettre ; ignorer
หลงลืม [v.] (longleūm) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect   FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
เมิน[v.] (moēn) EN: ignore ; pay no attention to ; overlook ; turn a blind eye to ; pass over ; disregard ; turn one's face   FR: ignorer ; dédaigner ; se détourner
เมินเฉย[v. exp.] (moēn choēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent   FR: être indifférent
มองข้าม[v.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate   FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
ตกค้าง[v.] (tokkhāng) EN: be left over ; be left behind ; remain ; be overlooked   FR: ne pas prendre en considération
ตกหล่น[v.] (toklon) EN: be missing ; be overlooked ; spill out on/over ; fall out   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERLOOK    OW1 V ER0 L UH2 K
OVERLOOKS    OW1 V ER0 L UH2 K S
OVERLOOKED    OW1 V ER0 L UH2 K T
OVERLOOKING    OW1 V ER0 L UH2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overlook    (v) (ou2 v @ l u1 k)
overlooks    (v) (ou2 v @ l u1 k s)
overlooked    (v) (ou2 v @ l u1 k t)
overlooking    (v) (ou2 v @ l u1 k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.) [Add to Longdo]
逸する;佚する[いっする, issuru] (vs-s) (1) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate [Add to Longdo]
見逸れる[みそれる, misoreru] (v1,vt) to overlook; to fail to recognize; to fail to recognise [Add to Longdo]
見下ろす(P);見おろす[みおろす, miorosu] (v5s,vt) (1) to overlook; to command a view of; to look down on; (2) (See 見下す) to despise; to look down on; (P) [Add to Longdo]
見過ごす(P);見過す[みすごす, misugosu] (v5s,vt) to let go by; to let pass; to overlook; to miss; (P) [Add to Longdo]
見逃し[みのがし, minogashi] (n) overlooking; letting a good ball go by [Add to Longdo]
見逃す(P);見逃がす;見のがす[みのがす, minogasu] (v5s,vt) to miss; to overlook; to leave at large; (P) [Add to Longdo]
見落し;見落とし;見落[みおとし, miotoshi] (n) oversight; omission; something overlooked; thing left unnoticed [Add to Longdo]
見落とす(P);見落す[みおとす, miotosu] (v5s,vt) to overlook; to fail to notice; to miss (seeing); (P) [Add to Longdo]
千慮一失[せんりょいっしつ;せんりょのいっしつ, senryoisshitsu ; senryonoisshitsu] (n) mere slip by someone who is usually very careful; simple mistake by a wise person; point overlooked by a cautious person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俯视[fǔ shì, ㄈㄨˇ ㄕˋ, / ] overlook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overlook \O`ver*look"\, v. t. [imp. & p. p. {Overlooked}; p. pr.
   & vb. n. {Overlooking}.]
   1. To look down upon from a place that is over or above; to
    look over or view from a higher position; to be situated
    above, so as to command a view of; as, to overlook a
    valley from a hill; a hotel room that overlooks the
    marketplace. "The pile o'erlooked the town." --Dryden.
    [1913 Webster +PJC]
 
       [Titan] with burning eye did hotly overlook them.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To supervise; to watch over; sometimes, to observe
    secretly; as, to overlook a gang of laborers; to overlook
    one who is writing a letter.
    [1913 Webster]
 
   3. To inspect; to examine; to look over carefully or
    repeatedly. "Overlook this pedigree." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The time and care that are required
       To overlook and file and polish well. --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   4. To look upon with an evil eye; to bewitch by looking upon;
    to fascinate. [Obs. or Prov. Eng.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If you trouble me I will overlook you, and then your
       pigs will die.            --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   5. To look over and beyond (anything) without seeing it; to
    miss or omit in looking; to fail to notice; to fail to
    observe; as, to overlook a mistake in addition; to
    overlook a missing bolt.
    [1913 Webster +PJC]
 
   6. Hence: To refrain from bestowing notice or attention upon;
    to disregard or deliberately ignore; to pass over without
    censure or punishment; to excuse or pardon (a fault,
    error, or misdeed).
    [1913 Webster +PJC]
 
       The times of ignorance therefore God overlooked.
                          --Acts xvii.
                          30 (Rev. Ver.
                          )
    [1913 Webster]
 
       They overlook truth in the judgments they pass.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       The pardoning and overlooking of faults. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overlook
   n 1: a high place affording a good view
   v 1: look past, fail to notice
   2: be oriented in a certain direction; "The house looks out on a
     tennis court"; "The apartment overlooks the Hudson" [syn:
     {look out on}, {look out over}, {overlook}, {look across}]
   3: leave undone or leave out; "How could I miss that typo?";
     "The workers on the conveyor belt miss one out of ten" [syn:
     {neglect}, {pretermit}, {omit}, {drop}, {miss}, {leave out},
     {overlook}, {overleap}] [ant: {attend to}, {take to heart}]
   4: look down on; "The villa dominates the town" [syn:
     {dominate}, {command}, {overlook}, {overtop}]
   5: watch over; "I am overlooking her work"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top