Search result for

overloaded

(19 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overloaded-, *overloaded*, overload, overloade
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on, I've overloaded the power system.ไปเถอะ ข้าทำให้่ระบบพลังงานโอเวอร์โหลดแล้ว Destroy Malevolence (2008)
-Our lines are overloaded. -Juma's men are here.สายโทรศัพท์ของเราถูกใช้เกินกำลังแล้ว\คนของจูมาอยู่ที่นี่ 24: Redemption (2008)
They gave this guy a dye test and didn't prep him properly and the kidneys overloaded.- คืออะไร - ตรวจร่างกายผิดพลาด พวกเขาให้ชายคนนี้ทดสอบสี และไม่ได้เตรียมเขาอย่างถูกต้อง Some Kinda Love (2009)
We're pretty overloaded but will get there soon.เรากำลังยุ่งมาก แต่จะไปที่นั่นทันที Death Trap (2010)
Emergency services are overloaded. I keep getting cut off.เบอร์ฉุกเฉินสายเต็ม สายตัดตลอด Hot & Bothered (2010)
The power grid is overloaded and gone completely down, plunging Los Angeles county into near-total darkness.ระบบจ่ายไฟทำงานเกินกำลัง และดับสนิท ทำให้ย่าน LA เกือบจะตกอยู่ในความมืดอย่างสมบูรณ์ The Longest Night (2010)
His brain is so overloaded with "angry boss,"หัวของเขาจะเต็มไปด้วย "บอสที่กำลังโกรธ" The Hot Potato Job (2011)
I was charging the execution mechanism, all of a sudden, there's a massive power surge, the equipment overloaded and the next thing I know I'm over here, down in the waterfront,มีหน้าที่ ชาร์จประจุ เครื่องมือพวกนั้น พอถึงจุดที่ต้องการ เกิดพลังงานกระชากขึ้น เครื่องมือ ทำงานเกินขึดจำกัด End Times (2012)
What if this weapon overloaded the brain past the threshold of its electrical capacity, causing it to discharge, like an E.M.P.?ถ้าหากอาวุธนี้ทำให้สมองทำงานหนักเกินไป มากกว่าระดับไฟฟ้าที่มันทนได้ ทำให้เกิดการระบายออก อย่างเช่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FZZT (2013)
The retention of data that hadn't been wiped overloaded their decision-making apparatus, eventually causing a system failure that allowed for override of their primary rule set.ไม่ได้ถูกรีเซ็ตอย่างครบถ้วน ข้อมูลที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้ ไม่ได้รับการลบทิ้ง ทำให้ส่วนควบคุมการตัดสินใจทำงานมากเกินไป Trompe L'Oeil (2016)
Overloaded, actually. Picking up slack.มากเกินไปจริง หยิบขึ้นมาหย่อน Cubeº: Cube Zero (2004)
The joints are overloaded.มันไม่สามารถเสริมสร้างความแข็งแรง Pilot (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้นมือ[ADV] overloaded, See also: be swamped, Example: เมื่อปริมาณงานขยายขึ้น จำนวนบุคลากรที่ทำงานประจำอยู่จะเริ่มมีงานล้นมือ, Thai definition: มากเกินกำลังที่จะทำได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรทุกเกินพิกัด[adj.] (banthuk koēn phikat) EN: overloaded   
ล้นมือ[v.] (lonmeū) EN: be overloaded ; be swamped   FR: être submergé de travail ; être surchargé

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERLOADED    OW1 V ER0 L OW2 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overloaded    (v) (ou2 v @ l ou1 d i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overload \O`ver*load"\, v. t. [imp. & p. p. {Overloaded}; p. pr.
   & vb. n. {Overloading}.] [Cf. {Overlade}.]
   To load or fill to excess; to load too heavily.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overloaded
   adj 1: loaded past capacity [syn: {overladen}, {overloaded}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top