Search result for

organisationen

(53 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -organisationen-, *organisationen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา organisationen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *organisationen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who cares about men who are loyal, just the people who pay to organizations.Wen kümmern schon loyale Männer? Nur die, die sie bezahlen, an OrganisationenOur Man in Havana (1959)
These Zionist organizations, or whatever they call them... send their own people over from Palestine to administer these camps.Diese... zionistischen Organisationen schicken zur Verwaltung der Lager eigene Leute aus Palästina. Exodus (1960)
Such organizations do exist, but less clear-cutSolche Organisationen gibt es wirklich, aber heimlicher und diffuser. Paris Belongs to Us (1961)
His mother is head of 15 different patriotic organizations.Seine Mutter leitet patriotische OrganisationenThe Manchurian Candidate (1962)
To manage some questions about human and organizationsWir müssen uns mit Fragen zu den Menschen und ihren Organisationen beschäftigen. Shin no shikôtei (1962)
The Germans used them to penetrate illegal organisations.So gelangten die Deutschen in illegale OrganisationenThe Dark Room of Damocles (1963)
And it's organizations like The Sentinel that we must deal with first.Um Organisationen wie die Sentinel müssen wir uns zuerst kümmern. The Great Race (1965)
The more scientists like you that I can place with organizations like Unidyne, the greater the chances of one day achieving a victory over human misery.Je mehr großartige Wissenschaftler ich bei Organisationen wie Unidyne unterbringen kann, desto größer ist die Aussicht, dass wir eines Tages den Sieg davontragen über das Elend auf dieser Welt. Mirage (1965)
But Samuel used to send the money anonymously to charities, to the oppressed.Aber Samuel spendete das Geld anonym an Wohltätigkeitsorganisationen für die Unterdrückten. The Deadly Affair (1967)
Not a day passes that I don't receive at least 20 requests, all of which appear to be from very worthwhile organizations.Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mindestens 20 Anfragen bekomme, die alle scheinbar von sehr sinnvollen Organisationen kommen. Sweet Charity (1967)
Now, he must be on the board of at least ten organisations.Er muss bei mindestens zehn Organisationen im Vorstand sein. The Detective (1968)
CIENFUEGOS, TRINIDAD AND GIBARA MASS ORGANIZATIONSMASSENORGANISATIONEN VON CIENFUEGOS, TRINIDAD, GIBARA Lucía (1968)
The Studio wishes to thank the organizations and persons that had provided for the shooting real diamonds and gold.Das Filmstudio bedankt sich bei Organisationen und Bürgern, die uns echte Brillianten und Gold zur Verfügung gestellt haben. The Diamond Arm (1969)
He won't be accepted for higher education or by a youth organisationMan wird ihn an höheren Schulen oder in Jugendorganisationen nicht aufnehmen. Cremator (1969)
Have you ever noticed, Ortiz, how American intelligence gravitates toward religious covers?Wussten Sie, dass der US-Geheimdienst oft religiöse Organisationen benutzt? Commandante (1969)
Yeah, I'm ready to make a deal with one of the biggest organizations in Denver.Ich kam mit einer der größten Organisationen ins Geschäft. Flip Side (1970)
I mean, my own daughter who's, uh... well, she's a little bit younger than you, but she, uh... she belongs to a lot of those radical organizations, and, uh, they don't think too much of me.Zum Beispiel meine eigene Tochter, sie ist ein bisschen jünger als Sie, aber sie ist Mitglied mehrerer radikaler OrganisationenFlip Side (1970)
This year our Australasian members and the various organizations affiliated to our Australasian branches put no fewer than twenty-two things on top of other things.Dieses Jahr haben unsere australoasiatischen Mitglieder... und die Organisationen, die mit deren Niederlassungen zusammenarbeiten... nicht weniger als 22 Dinge auf andere Dinge draufgetan. Live from the Grill-o-Mat (1970)
He's been tied in with crypto-fascist organizations most of his life, starting with the Nazi Bund 35 years ago.Er paktierte oft mit rechten Organisationen. Es fing an mit dem Männerbund vor 35 Jahren. A Ghost Story (1971)
Here it is: "Connected with organizations aiming to restore the overthrown system in Russia.Hier: "Hat Verbindung mit Organisationen, die die Wiedererrichtung der alten Ordnung in Russland zum Ziel haben. Beg (1971)
During this dark reign there were created three organizationsUnter dieser dunklen Herrschaft entstanden drei OrganisationenLone Wolf and Cub: Sword of Vengeance (1972)
Mind you, I do agree with you that such an organisation does exist.Natürlich können solche Organisationen, wie etwa auch die Mafia keine halben Strafen verhängen. Execution Squad (1972)
You see, uh, religious organisations is tax-exempt. Privilege, you know?Religiöse Organisationen sind steuerfrei. Black Caesar (1973)
- Forcing bosses to move up North. So the clans have no leader here and chaos breaks out.- Dass, wenn man alle alten Bosse nach Norditalien schickt, dann hinterlässt man die Organisationen ohne Führung, es breitet sich Unordnung aus. The Boss (1973)
I've been to outside agencies. I'll go to more if I have to.- an andere Organisationen gewendet. Serpico (1973)
- If I have to go to outside agencies...- Wenn ich andere Organisationen... Serpico (1973)
What outside agencies have you been to, Frank?Bei was für anderen Organisationen waren Sie, Frank? Serpico (1973)
That's what you want to know, what outside agencies I've been to, right?Bei welchen anderen Organisationen ich war. Serpico (1973)
He described their various associations with subversive organizations.Außerdem beschrieb er bis ins Detail ihre Verbindungen... zu subversiven OrganisationenThe Way We Were (1973)
The only people who benefit from Cahill's death are the organisations, so it had to be a hit man.Die Einzigen, die von Cahills Tod profitieren, sind die Organisationen. Es muss ein Auftragskiller sein. Shield of Honor (1973)
I don't like organizations.Ich mag keine OrganisationenDuelle (1976)
With the peace, Korean orphans have found shelter, protection and food, thanks to charitable American foundations and the unconditional help of the government in Washington, which has build, on the outskirts of Seoul, hospitals and rehabilitation centers.Durch den Frieden fanden viele Waisen in Korea Unterkunft, Schutz und Nahrung. Dank amerikanischer Wohltätigkeitsorganisationen und der uneingeschränkten Hilfe der Regierung aus Washington, KOREAKRIEG ZAHL DER OPFER: Who Can Kill a Child? (1976)
A bachelor, no living relatives no known association with any radical organizations, registered Republican.Junggeselle, keine lebenden Verwandten keine bekannten Verbindungen zu irgendwelchen radikalen Organisationen eingetragener Republikaner. Telefon (1977)
Isn't it a fact that you are a leading figure of organised crime in this country?Sie sind doch ein führendes Mitglied hiesiger VerbrecherorganisationenF.I.S.T. (1978)
Red Cross, Gold Star Mothers, volunteer services.Rotes Kreuz, Mütter von Gefallenen, HilfsorganisationenThe Innocents (1979)
in such organizations errors could appear anytime.In Organisationen diesen Ausmaßes gibt es immer schwarze Schafe. I... For Icarus (1979)
Women's groups' representatives... express their great concern... over the unjustified work interruptions.Vertreterinnen der Frauen- Organisationen... äußern ihre große Sorge... wegen unbegründeter Arbeitsunterbrechungen. Man of Iron (1981)
Residents of the area, including political parties, feel that... only responsible dialog can lead to... a breakthrough in the impasse... and to the resumption of work by the strikers.Die Bürger von Gdansk, Gdynia und Sopot, die Parteiorganisationen, sind einig, dass nur ein verantwortlicher Dialog zur Überwindung der schwierigen Lage... und zur Wiederaufnahme der Arbeit durch die Streikenden führen kann. Man of Iron (1981)
Well, not to us, of course, but to international terrorist networks.Nicht uns, sondern internationalen Terror-OrganisationenNighthawks (1981)
When the worker's movement disunites, fascism profits, and then crushes the working class and all it's organisations.Wo sich die Arbeiterbewegung spaltet, profitiert der Faschismus, der die Arbeiterklasse und ihre Organisationen zermalmt. La passante du Sans-Souci (1982)
On behalf of all the citizens of Philadelphia and those touched by your accomplishments and your untiring participation in this city's many charity functions, it is with great honour that we present this memorial, which will stand always as a celebration to the indomitable spirit of man.Im Namen aller Bürger von Philadelphia, der vielen Bewunderer Ihrer Leistungen, und der Nutznießer Ihrer Arbeit für die Wohlfahrtsorganisationen dieser Stadt freue ich mich sehr, dieses Denkmal enthüllen zu können, eine Hommage an die Unbeugsamkeit des menschlichen Willens. Rocky III (1982)
Political youths welcome this initiative of the gov't and call all young people to take place as walkons a fact which will be taken into account for their selection as civil servants for the National Electricity Company, Water Supply Organization etcDie Jugendgruppen der Parteien begrüßen die Energie dieser Regierung und laden die Jugendlichen ein, ihren Platz als Komparsen bei dieser Vorführung einzunehmen. Das ist allerdings etwas, was bei den Aufnahmsprüfungen für eine Anstellung beim OTE, DEI (Gr.Telefon-/Strom-Ges.) und anderen öffentlichen Organisationen untersucht werden wird. Dracula of Exarcheia (1983)
Extreme left-wing organizations condemned the low wages of the walkons and the two superpowersExtremistische Organisationen der Ultralinken klagten die niedrigen Löhne der Komparsen sowie die beiden Großparteien an. Dracula of Exarcheia (1983)
According to the federal investigation, the Satan's Stompers have developed extensive ties with criminal organizations.Gemäß der Untersuchungen des Staatsanwalts... hat der Satan's Stompers wichtige Verbindungen... zu kriminellen OrganisationenShort Notice (1983)
We're checking out charitable organizations to see which might be suitable... for our clients to make contributions to.-Vermögensberatung, wir suchen wohltätige Organisationen für unsere Kunden zu Spendenzwecken. My Fair Steele (1983)
According to your official bio, which can mercifully be described as sketchy... you were connected with certain government agencies... and international organizations.Laut Ihres Lebenslaufs, den man schwammig nennen könnte, hatten Sie Verbindungen zu Regierungsbehörden und internationalen OrganisationenSteele in the News (1983)
They haven't been able to prove it. No, sir.Einige Organisationen vermuten, dass wir mit Hawke zusammenarbeiten. Proof Through the Night (1984)
We know which of your agencies operate internationally.Wir wissen, welche unserer Organisationen international operieren. Dead Ringer (1984)
I know that some of you believe in miracles... like those which may have been wrought in the past... by other organizations like, say... the Foundation for Law and Government.Einige von Ihnen scheinen an Wunder zu glauben. Besonders die, die bereits mit Organisationen wie der Foundation für Recht und Verfassung zu tun hatten. Sky Knight (1985)
[IN NORMAL VOICE] Every year a couple hundred of new organizations crawl onto the shore seeking their place in the sun, struggling to find a voice rouse some rabble.(MIT NORMALER STIMME) Jedes Jahr kriechen ein paar Hundert neue Organisationen an Land, suchen ihren Platz an der Sonne, kämpfen um Gehör, wiegeln die Leute auf. Over the Limit (1985)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Organisation {f} | Organisationen {pl}organization | organizations [Add to Longdo]
Zusammenschluss von Netz-Sicherheits-OrganisationenFIRST : Forum of Incident Response and Security Teams [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Organisationen [ɔrganiːzatsiːoːnən] (n) , pl.
     organizations
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top