Search result for

old school

(31 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -old school-, *old school*.
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
old schooln. ฝ่ายอนุรักษ์นิยม, See also: oldschool adj.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kickin' it old school.มีชีวิตชีวาหน่อย... . นี่มันโรงเรียนเก่านะ The Itch (2008)
He's old school SAS.เขาเคยอยูหนวยจูโจม Rambo (2008)
That's old school, yo.วู้ว นั่นนะรุ่นเก๋าเลยนะนาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
After you told me about the girl in the playground, I called her old school.หลังจากที่คุณเล่าให้ฉันฟังเรื่องเด็กที่สนามเด็กเล่น ฉันก็โทรไปที่โรงเรียนเก่าของเอสเธอร์ Orphan (2009)
Stroke or no stroke, old school gangbang Mexicans don't help the Feds.โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือไม่ตีบ สมัยก่อนเป็นหัวหน้าแก๊งยาเม็กซิกันไม่ยอมช่วยรัฐบาลกลาง Bit by a Dead Bee (2009)
Or if you want to get a bit old school, I've got just the thing for ya.หรือถ้านายอยากจะได้ ของเก่าเก็บหน่อย ชั้นก็มีมาให้เหมือนกัน Harry Brown (2009)
It's suddenly a interesting conversation with a guidance counselor from your old school.แปปเดียวมันก้อกลายเปนการสนทนาที่น่าสนใจ กับคนที่ให้คำปรึกษาแนะนำจากโรงเรียนเก่าคุณ Ourselves Alone (2009)
Old school.เก่าแล้ว Time (2009)
Mercedes: Yeah, this song is old school.- เก่าจริงนะเนี่ย Mash-Up (2009)
Dude, he's totally old school, not to mention just plain old.เพื่อนเอ๋ย เขานะมันพวกโบราณ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความแก่ The Freshmen (2009)
Here, we do things old school, with a dull pencil and all your third grade math skills.เอานี่ เรามาทำอะไีร สมัยไปโรงเรียนกัน กับดินสอและแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.3 Fracture (2009)
Pete Wentz, huh? How old school T.R.L. of you.พีท เวทน์ซ หรอ เป็นนักสัมภาษณ์แบบเก่าๆ น่ะนายน่ะ Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
old schoolAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
old schoolHave you been in contact with one of your old school friends recently?
old schoolHe told me about an old school behind a high wall in a dirty street.
old schoolMy mother is really of the old school.
old schoolOld school friends often try to keep in touch with one another.
old schoolOur class reunion brought back my dear old school days.
old schoolWe visited our old school.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเก่า[adj.] (hūakao) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school of thought   FR: conservateur

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛校心[あいこうしん, aikoushin] (n) love for one's old school or alma mater [Add to Longdo]
学閥[がくばつ, gakubatsu] (n) alma mater clique; old school tie [Add to Longdo]
学閥意識[がくばついしき, gakubatsuishiki] (n) strong feelings of loyalty to one's old school; the old school tie [Add to Longdo]
旧波[きゅうは, kyuuha] (n) old school; old style; conservative people [Add to Longdo]
旧派[きゅうは, kyuuha] (n,adj-no) old school; old style; (P) [Add to Longdo]
旧弊[きゅうへい, kyuuhei] (adj-na,n,adj-no) old-fashioned; conservatism; standing evil; the old school; antiquated [Add to Longdo]
古流[こりゅう, koryuu] (n) old manners; old style; old school (of art) [Add to Longdo]
出身校[しゅっしんこう, shusshinkou] (n) one's old school or university; alma mater; the school or university one attended [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Old \Old\, a. [Compar. {Older}; superl. {Oldest}.] [OE. old,
   ald, AS. ald, eald; akin to D. oud, OS. ald, OFries. ald,
   old, G. alt, Goth. alpeis, and also to Goth. alan to grow up,
   Icel. ala to bear, produce, bring up, L. alere to nourish.
   Cf. {Adult}, {Alderman}, {Aliment}, {Auld}, {Elder}.]
   [1913 Webster]
   1. Not young; advanced far in years or life; having lived
    till toward the end of the ordinary term of living; as, an
    old man; an old age; an old horse; an old tree.
    [1913 Webster]
 
       Let not old age disgrace my high desire. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       The melancholy news that we grow old. --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. Not new or fresh; not recently made or produced; having
    existed for a long time; as, old wine; an old friendship.
    "An old acquaintance." --Camden.
    [1913 Webster]
 
   3. Formerly existing; ancient; not modern; preceding;
    original; as, an old law; an old custom; an old promise.
    "The old schools of Greece." --Milton. "The character of
    the old Ligurians." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Continued in life; advanced in the course of existence;
    having (a certain) length of existence; -- designating the
    age of a person or thing; as, an infant a few hours old; a
    cathedral centuries old.
    [1913 Webster]
 
       And Pharaoh said unto Jacob, How old art thou?
                          --Cen. xlvii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this use old regularly follows the noun that
      designates the age; as, she was eight years old.
      [1913 Webster]
 
   5. Long practiced; hence, skilled; experienced; cunning; as,
    an old offender; old in vice.
    [1913 Webster]
 
       Vane, young in years, but in sage counsel old.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. Long cultivated; as, an old farm; old land, as opposed to
    {new} land, that is, to land lately cleared.
    [1913 Webster]
 
   7. Worn out; weakened or exhausted by use; past usefulness;
    as, old shoes; old clothes.
    [1913 Webster]
 
   8. More than enough; abundant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If a man were porter of hell gate, he should have
       old turning the key.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. Aged; antiquated; hence, wanting in the mental vigor or
    other qualities belonging to youth; -- used disparagingly
    as a term of reproach.
    [1913 Webster]
 
   10. Old-fashioned; wonted; customary; as of old; as, the good
     old times; hence, colloquially, gay; jolly.
     [1913 Webster]
 
   11. Used colloquially as a term of cordiality and
     familiarity. "Go thy ways, old lad." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {Old age}, advanced years; the latter period of life.
 
   {Old bachelor}. See {Bachelor}, 1.
 
   {Old Catholics}. See under {Catholic}.
 
   {Old English}. See under {English}. n., 2.
 
   {Old Nick}, {Old Scratch}, the devil.
 
   {Old lady} (Zool.), a large European noctuid moth ({Mormo
    maura}).
 
   {Old maid}.
     (a) A woman, somewhat advanced in years, who has never
       been married; a spinster.
     (b) (Bot.) A West Indian name for the pink-flowered
       periwinkle ({Vinca rosea}).
     (c) A simple game of cards, played by matching them. The
       person with whom the odd card is left is the old
       maid.
 
   {Old man's beard}. (Bot.)
     (a) The traveler's joy ({Clematis Vitalba}). So named
       from the abundant long feathery awns of its fruit.
     (b) The {Tillandsia usneoides}. See {Tillandsia}.
 
   {Old man's head} (Bot.), a columnar cactus ({Pilocereus
    senilis}), native of Mexico, covered towards the top with
    long white hairs.
 
   {Old red sandstone} (Geol.), a series of red sandstone rocks
    situated below the rocks of the Carboniferous age and
    comprising various strata of siliceous sandstones and
    conglomerates. See {Sandstone}, and the Chart of
    {Geology}.
 
   {Old school}, a school or party belonging to a former time,
    or preserving the character, manner, or opinions of a
    former time; as, a gentleman of the old school; -- used
    also adjectively; as, Old-School Presbyterians.
 
   {Old sledge}, an old and well-known game of cards, called
    also {all fours}, and {high, low, Jack, and the game}.
 
   {Old squaw} (Zool.), a duck ({Clangula hyemalis}) inhabiting
    the northern parts of both hemispheres. The adult male is
    varied with black and white and is remarkable for the
    length of its tail. Called also {longtailed duck}, {south
    southerly}, {callow}, {hareld}, and {old wife}.
 
   {Old style}. (Chron.) See the Note under {Style}.
 
   {Old Testament}. See {Old Testament} under {Testament}, and
    see {tanak}.
 
   {Old wife}. [In the senses
     b and
     c written also {oldwife}.]
     (a) A prating old woman; a gossip.
 
          Refuse profane and old wives' fables. --1 Tim.
                          iv. 7.
     (b) (Zool.) The local name of various fishes, as the
       European black sea bream ({Cantharus lineatus}), the
       American alewife, etc.
     (c) (Zool.) A duck; the old squaw.
 
   {Old World}, the Eastern Hemisphere.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Aged; ancient; pristine; primitive; antique; antiquated;
     old-fashioned; obsolete. See {Ancient}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 old school
   n 1: a class of people favoring traditional ideas

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top