Search result for

meiers

(85 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meiers-, *meiers*, meier
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา meiers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *meiers*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Biedermeierแบบบีเดอร์ไมเออร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
White panels are straight out of Meier but the interior color coming through the front windows, that's different.แผ่นขาว ส่งตรงมาจาก มิแอร์... ...แต่สีจากด้านใน ส่องผ่านหน้าต่างออกมา แปลกดี The Lake House (2006)
That's right. You mentioned Meier.ใช่แล้ว แกพูดถึงมิแอร์ The Lake House (2006)
Meier designed a series of louvered skylights to capture that light and cast it inward to illuminate the art within, but indirectly.มิแอร์ออกแบบช่องแสงบนหลังคา เพื่อจับแสง.. ...ให้สว่าง เห็นศิลป์ภายใน แต่ไม่ส่องโดยตรง The Lake House (2006)
erupted last night at Eikmeier Technologies."เกิดเหตุขึ้นที่ เอ๊กเมียร์เทคโนโลยี เมื่อคืนวาน" The Fury of Firestorm (2015)
Yes, good evening, Mr. Meier.Guten Abend, Herr MeierIt Happened in Broad Daylight (1958)
You are an old fox!Du bist aber SchlaumeierEve Wants to Sleep (1958)
- I knew that, smarty.- Wusste ich eh, SchlaumeierIt Happened to Jane (1959)
That was your mistake.- Okay, SchlaumeierNervous Man in a Four Dollar Room (1960)
All right, wise guy, you speak English.Du Schlaumeier, du sprichst doch unsere Sprache. The Devil at 4 O'Clock (1961)
We have shelter for you at the dairy barn across the road.Wir haben Unterschlupf für euch, drüben in der alten Meierei. 101 Dalmatians (1961)
All right, wise guy... so I'm selling his soul on the street.Ok, Schlaumeier, ich verkaufe seine Seele auf der Straße. Requiem for a Heavyweight (1962)
Don't be such a wise guy.Sei kein SchlaumeierTwo for the Seesaw (1962)
All right, wise guy.Na schön, SchlaumeierThe Dummy (1962)
They're meeting behind the dairy at 12 o'clock!Sie treffen sich um 12 Uhr hinter der Meierei. Kiss Me, Stupid (1964)
- I can see that.Was Sie nicht sagen, SchlaumeierFantomas Unleashed (1965)
Don't worry none, Uncle Ben, when the time comes... we'll turpentine that caulky, chicken-picking Yankee.Keine Sorge, Onkel Ben, wenn die Zeit reif ist, zeigen wir es dem eingebildeten Yankee-SchlaumeierMajor Dundee (1965)
No matter what I do, I cannot be smart.- Ich bin immer der Gelackmeierte. Egal was ich mach. Happiness Is a Warm Sergeant (1965)
One thing I can't stand is a wise guy bully.Wenn ich was hasse, dann sind das Schlaumeier, die andere Leute drangsalieren. If a Martian Answers, Hang Up (1965)
Well, don't worry, wise guy.Keine Sorge, du SchlaumeierWall of Flames: Part 1 (1966)
- If that's an act, then I'm Soupy Sales.- Wenn das gespielt ist, heiße ich MeierThe Fortune Cookie (1966)
Hoffmeier.HofmeierYoung Törless (1966)
Hoffmeier himself asked me for money this morning.Hofmeier bat mich heut Morgen selbst um Geld. Young Törless (1966)
- I'll put in a word for you, see you promoted!Meierhoff? Ja. Zimmermann? Triple Cross (1966)
Another trick like that, Miss Smarty, and you've had it.Noch so ein Trick, kleiner Schlaumeier, und das war es für dich. The Elephant Thieves (1966)
General Fenstermacher's on the phone, Colonel Klink.- General Fenstermeier ist am Telefon. Heil Klink (1967)
General Fenstermacher, how very nice to hear from you. ( German accent ):- Fenstermeier, nett von Ihnen zu hören. Heil Klink (1967)
( chuckles )General Fenstermeier, ich bin geehrt, dass der Führer mir die Ehre erweist. Heil Klink (1967)
Certainly not, Major Hochstetter, but I have received no word from Berlin.Ein Schlaumeier, der Hochstetter. Was glauben Sie, warum ich hier sitze? Heil Klink (1967)
Dr. Pohlmann, isn't there something that we...?Sagen Sie, Herr Dr. Pohlmeier, kann man denn dagegen gar nichts mehr machen? Killer Klink (1967)
Sergeant Schmidt. SOLDIER: Get up!Meier, was ist denn? The Most Escape-Proof Camp I've Ever Escaped From (1967)
Hey, you want to hear a story, about this boy, he owned a dairy farm...Kennst du die Geschichte von dem Bauern mit der Meierei? Bonnie and Clyde (1967)
Do not worry, Niemeier.Geht dich nichts an, NiemeierThe Heathens of Kummerow (1967)
Niemeier.NiemeierThe Heathens of Kummerow (1967)
All right, Niemeier.Also gut, NiemeierThe Heathens of Kummerow (1967)
But Niemeier, Krischan was never to be blamed.Aber Niemeier, Krischan ließ sich nie was zuschulden kommen. The Heathens of Kummerow (1967)
I'll get Niemeier.Ich hole NiemeierThe Heathens of Kummerow (1967)
Okay, wise guy. What do you want to drink?Also, Schlaumeier, was willst du trinken? The Trip (1967)
- Your tea, head chief.Ein Tässchen Teechen für den ObermeierThe Troops get Married (1968)
There will be a garrison. It's risky.Pole, ich bin schon einmal der Gelackmeierte gewesen. The Mercenary (1968)
"- you may call me MEIER.""...dann heiße ich Meier." Battle of Britain (1969)
"You may call me MEIER."Ab heute heißen wir MeierBattle of Britain (1969)
- Yeah, smart guy.- Ja, SchlaumeierButch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
Oh, boy.Mensch MeierMidnight Cowboy (1969)
Look! Look, smarty-pantsJetzt hör mir mal zu, du SchlaumeierOwl-Stretching Time (1969)
( men laughing )Mensch MeierHow's the Weather? (1970)
All right, who's the wise guy been digging tunnels without permission?Welcher Schlaumeier hat hier unerlaubterweise Tunnel gegraben? The Gestapo Takeover (1970)
- Is this the Bickersons?- Sind das die Krachmeiers? MASH (1970)
- The Battling Bickersons.- Streit im Hause KrachmeierMASH (1970)
This farcical show of force was only to be expected.Derartige Kraftmeierei war zu erwarten. Diamonds Are Forever (1971)
- But, don't you understand what I'm trying to say, wise guy?- Aber verstehst du denn nicht worauf ich hinaus will, SchlaumeierThey Call Him Cemetery (1971)

CMU English Pronouncing Dictionary
MEIER    M AY1 ER0
MEIER'S    M AY1 ER0 Z
DOMEIER    D AA1 M AY0 ER0
NIEMEIER    N IY1 M AY0 ER0
NEUMEIER    N UW1 M AY0 ER0
WEHMEIER    W EH1 M AY0 ER0
LOHMEIER    L OW1 M AY0 ER0
DOBMEIER    D AA1 B M AY0 ER0
OBERMEIER    AA1 B ER0 M AY0 ER0
BACHMEIER    B AA1 K M AY0 ER0
REITMEIER    R AY1 T M AY0 ER0
ROTHMEIER    R AO1 TH M AY2 R
MEIERFELD    M AY1 R F EH2 L D
BRAMMEIER    B R AE1 M AY0 ER0
KOHLMEIER    K OW1 L M AY0 ER0
SUTTMEIER    S AH1 T M AY2 R
HOFFMEIER    HH AO1 F M AY0 ER0
HAGEMEIER    HH AE1 G AH0 M AY0 ER0
FELDMEIER    F EH1 L D M AY0 ER0
TEGTMEIER    T EH1 T M AY0 ER0
STROHMEIER    S T R OW1 M AY0 ER0
STEGEMEIER    S T EH1 G M AY2 R
BROCKMEIER    B R AA1 K M AY0 ER0
OSTERMEIER    AA1 S T ER0 M AY0 ER0
ANGERMEIER    EY1 NG G ER0 M AY0 ER0
BERKEMEIER    B ER1 K AH0 M AY0 ER0
BIRCHMEIER    B ER1 K M AY0 ER0
BRINKMEIER    B R IH1 NG K M AY0 ER0
BIEDERMEIER    B IY1 D ER0 M AY2 R
STIEGEMEIER    S T IY1 JH AH0 M AY2 R
KASTENMEIER    K AE1 S T AH0 N M AY2 R
NIEDERMEIER    N IY1 D ER0 M AY0 ER0
STEFFENSMEIER    S T EH1 F AH0 N S M AY0 ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kraftmeier {m}bruiser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top