Search result for

loco

(78 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loco-, *loco*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loco[ADJ] บ้า, Syn. crazy, demented
loco[SL] บ้า, See also: เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี
locomotor[ADJ] เกี่ยวกับการเคลื่อนที่, See also: ที่มีผลต่อการเคลื่อนที่
locomotor[N] เครื่องจักรหรือสิ่งที่มีกำลังในการคลื่อนที่
locomobile[N] ที่เคลื่อนที่ด้วยพลังในตัวเอง, Syn. self-propelled
locomotion[N] การเคลื่อนไหว, See also: การขับเคลื่อน
locomotive[ADJ] เกี่ยวกับหัวรถจักร
locomotive[ADJ] ซึ่งเคลื่อนไหวด้วยกลไกหรือพลังของตัวเอง
locomotive[ADJ] สามารถเคลื่อนไหวได้, Syn. movable
locomotive[N] หัวรถจักร, See also: หัวรถไฟ, Syn. engine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
locomobile(โลคะโม'บิล) n. รถที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกของมันเอง,รถเครื่องอัตโนมัติ. adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไกหรืออำนาจของมันเอง
locomotion(โลคะโม'เชิน) n. การเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่ง,การเคลื่อนที่,อำนาจการเคลื่อนที่, See also: locomote vi. ดูlocomotion, Syn. progress,movement,advance ###A. stillness,rest
locomotive(โลคะโม'ทิฟว) n. หัวรถจักร,หัวรถไฟ,การส่งเสียงเชียร์หมู่จากจังหวะช้าที่ค่อย ๆ เร็วขึ้น adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไก หรืออำนาจของมันเอง,เกี่ยวกับหัวรถจักร., See also: locomotivity n. ดูlocomotive
in loco(อินโล'โค) L. ในที่ที่เหมาะสม
mineralocorticidดูที่ adrenal gland

English-Thai: Nontri Dictionary
locomotion(n) การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว
locomotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
locomotive(n) หัวรถจักร,หัวรถไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
locomotion๑. การเคลื่อนที่๒. การเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
locomotor๑. -การเคลื่อนที่๒. -การเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
locomotor ataxia; disease, Duchenne's; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Locomotionการเคลื่อนที่, การเคลื่อนย้าย, เคลื่อนไหว, การเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Locomotoryการเคลื่อนไหว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With a vengeance. Vato loco gotta make a living.พร้อมกับการล้างแค้น เพื่อความอยู่รอดไงล่ะพวก Pilot (2008)
Yeah, mucho loco.มึงรู้นะ ระวังตัวมึงให้ดีเถอะ Peekaboo (2009)
The locomotor center sends the order "SMILE" to control the muscles.สมองส่วนกลางจะส่งคำสั่ง "ยิ้ม" เพื่อควบคุมกล้ามเนื้อ Episode #1.8 (2009)
That is muchos loco.ฉันหมายถึง ฉันต้องเจออับราฮัม ลินคอล์นทีไวท์ เฮ้าส์ Fallen Idols (2009)
He went crazy loco on me in there.[แดซอง ทำไมนายถึงออกมาช่วยได้เนี่ย... . ] Our Family Wedding (2010)
Piertotum Locomotor.เพียโททัม โลโคโมทอร์ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
You need to learn to relax, loco.นายต้องหัดรู้จักทำตัวง่ายๆบ้าง Fast Five (2011)
It's a locomotive that runs on us.มันคือหัวรถจักรที่แล่นบนตัวเรา Paradigms of Human Memory (2011)
Eighth street locos blame Brother Sam for the disappearance of their shot caller, Julio Benes.พวกแก๊งค์โลโกสที่ถนนสายแปด โทษว่าหลวงพี่แซม... อยู่เบื้องหลังการหายตัวไป ของหัวหน้าพวกมัน, ฮูลิโอ้ เบเนส Just Let Go (2011)
Brother Sam suspected the locos of shooting up his garage.หลวงพี่แซมสงสัยว่าพวกโลโกส คือคนที่บุกมายิงอู่ของเขา Just Let Go (2011)
Is Leo Hernandez the new shot caller for the locos?ลีโอ เฮอร์นานเดซ เป็นหัวหน้าแก๊งค์โลโกส คนใหม่รึเปล่า? Just Let Go (2011)
And you and I both know the locos wanted Brother Sam dead.ทั้งนายและฉันก็รู้ดีว่าพวกโลโกส ต้องการให้หลวงพี่แซมตาย Just Let Go (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
locoSteam locomotives run less smoothly than electric trains.
locoThe locomotive was pulling a long line of freight cars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถจักร[N] locomotive, See also: engine, Example: ชาวอังกฤษประดิษฐ์รถจักรไอน้ำ ซึ่งสามารถแล่นได้ด้วยตนเองได้เป็นผลสำเร็จ, Count unit: ขบวน
หัวรถ[N] railhead, See also: locomotive, Example: การเคลื่อนที่ของรถไฟต้องอาศัยหัวรถนำไป
หัวรถจักร[N] engine, See also: locomotive, Example: หัวรถจักรวิ่งด้วยความเร็ว 145 กิโลเมตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้า ๆ บอ ๆ[adj.] (bā-bā bø-bø) EN: crazy ; loco (vulg.)   FR: fou ; cinglé (fam.) ; dingue
หัวรถ[n.] (hūarot) EN: railhead ; locomotive   FR: locomotive [f]
เกล็ด[n.] (klet) EN: flake ; snowflake ; flake of snow   FR: flocon [m] ; flocon de neige [m]
เกล็ดหิมะ[n. exp.] (klet hima) EN: snowflake   FR: flocon de neige [m]
เป็นเกล็ด[v. exp.] (pen klet) FR: floconner
รถจักร[n.] (rotjak) EN: locomotive ; railway locomotive ; engine   FR: locomotive [f]
สแตฟฟิโลคอก[n.] (sátaēffilōkhøk) EN: staphylococcus   FR: staphylocoque [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOCO    L OW1 K OW0
LOCOCO    L OW0 K OW1 K OW0
LOCONTE    L OW0 K OW1 N T IY0
LOCOMOTOR    L OW2 K AH0 M OW1 T ER0
LOCOMOTION    L OW2 K AH0 M OW1 SH AH0 N
LOCOMOTIVE    L OW2 K AH0 M OW1 T IH0 V
LOCOMOTIVES    L OW2 K AH0 M OW1 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loco    (j) (l ou1 k ou)
locomotion    (n) (l ou1 k @ m ou sh @ n)
locomotive    (n) (l ou2 k @ m ou1 t i v)
locomotives    (n) (l ou2 k @ m ou1 t i v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive [Add to Longdo]
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
クテノポマ属[クテノポマぞく, kutenopoma zoku] (n) Ctenopoma (genus of freshwater climbing gouramies with terrestrial locomotion ability in the family Anabantidae) [Add to Longdo]
ディーゼルカー[, dei-zeruka-] (n) (1) (See ディーゼル動車) diesel locomotive; (2) (See ディーゼル自動車) diesel powered car [Add to Longdo]
ディーゼル機関車[ディーゼルきかんしゃ, dei-zeru kikansha] (n) diesel locomotive [Add to Longdo]
ディーゼル動車[ディーゼルどうしゃ, dei-zeru dousha] (n) diesel locomotive [Add to Longdo]
ブドウ球菌;葡萄球菌[ブドウきゅうきん(ブドウ球菌);ぶどうきゅうきん(葡萄球菌), budou kyuukin ( budou kyuukin ); budoukyuukin ( budou kyuukin )] (n) staphylococcus [Add to Longdo]
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌;メチシリン耐性黄色葡萄球菌[メチシリンたいせいおうしょくブドウきゅうきん(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌);メチシリンたいせいおうしょくぶどうきゅうきん(メチシリン耐性黄色葡萄球菌), mechishirin taiseioushoku budou kyuukin ( mechishirin taisei kiiro budou kyuukin );] (n) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
ロコモーティブ[, rokomo-teibu] (n) locomotive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, / ] locomotive; motorized; power-driven; adaptable; flexible (use, treatment, timing etc) [Add to Longdo]
机务段[jī wù duàn, ㄐㄧ ˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] locomotive depot [Add to Longdo]
机车[jī chē, ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] locomotive; train engine car; scooter [Add to Longdo]
机关车[jī guān chē, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄔㄜ, / ] locomotive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loco \Lo"co\, adv. [It.] (Mus.)
   A direction in written or printed music to return to the
   proper pitch after having played an octave higher.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loco \Lo"co\, n. [Sp. loco insane.]
   1. (Bot.) A plant ({Astragalus Hornii}) growing in the
    Southwestern United States, which is said to poison horses
    and cattle, first making them insane. The name is also
    given vaguely to several other species of the same genus.
    Called also {loco weed}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Any one of various leguminous plants or weeds
    besides {Astragalus}, whose herbage is poisonous to
    cattle, as {Spiesia Lambertii}, syn. {Oxytropis
    Lambertii}.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loco \Lo"co\, v. t. [imp. & p. p. {Locoed}; p. pr. & vb. n.
   {Locoing}.]
   To poison with loco; to affect with the loco disease; hence
   (Colloq.), to render insane or mad. "The locoed novelist."
   --W. D. Howells.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loco \Lo"co\, n.
   A locomotive. [Colloq.] --Kipling.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 loco \lo"co\, a. [Sp. loco insane.]
   Insane; crazy. [Originally Southwestern U. S., now slang]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loco
   adj 1: informal or slang terms for mentally irregular; "it used
       to drive my husband balmy" [syn: {balmy}, {barmy},
       {bats}, {batty}, {bonkers}, {buggy}, {cracked},
       {crackers}, {daft}, {dotty}, {fruity}, {haywire},
       {kooky}, {kookie}, {loco}, {loony}, {loopy}, {nuts},
       {nutty}, {round the bend}, {around the bend}, {wacky},
       {whacky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top