Search result for

kranker

(61 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kranker-, *kranker*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kranker มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kranker*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, you son of a bitch!Hey du kranker Bastard! Don't Go in the House (1979)
Healing the sick!Zur Heilung KrankerThe Compassionate Society (1981)
He's a sick man.Er ist ein kranker Mann. Arthur (1981)
If we want to gain the sympathy of the French, Beaumont must be a very sick man, so we'll have to teach him a thing or two.Da Frankreich für uns ein befreundetes Land bleiben muss, muss der Angeklagte für uns ein Kranker sein und krank wird er im laufe der Zeit schon werden. The Professional (1981)
The last thing I need is to be a middleman between Prince... and a bunch of sick Mexicans. You understand?Ich will auf keinen Fall Mittelsmann zwischen Prince und einer Bande kranker Mexikaner sein. Bad Time on the Border (1983)
There's a sleeper for you.Das ist ein SchlafkrankerA Good Night's Steele (1983)
That's not an imaginary disease.Bin ich immer noch ein eingebildeter KrankerMy Other Husband (1983)
Ηe fusses.Und er ist ein alter, kranker Mann. Part 1 (1984)
Fοr Gοd's sake. Ηellο, Ηugο.Außerdem ist Conway Jefferson ein alter und schwerkranker Mann. Part 3 (1984)
- A sick German shepherd.- Ein kranker Schäferhund. I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
- Roger, you are sick.Du KrankerAll of Me (1984)
Lovesick sucker, out on his ass.E in liebeskranker Trottel ohne Wohnung. Body Double (1984)
Come on, hurry Sister Betty, we have lots of lepers waiting.Los, beeil dich, Schwester Betty, 'ne Menge Leprakranker wartet auf uns. Cannonball Run II (1984)
Sick friend.Ein kranker Freund. City Heat (1984)
Degenerate!GeisteskrankerHappy Easter (1984)
- You poor sick bastard.- Du alter, kranker Dreckskerl. Thief of Hearts (1984)
There's no way he'd come up to a camp full of cancer kids.Er würde nie in ein Camp voller krebskranker Kinder kommen. A Song for Jason: Part 2 (1985)
My name is Dan Hickey, and I'm an alcoholic and an addict.Ich heiße Dan Hickey, und ich bin Alkoholiker und SuchtkrankerThe Good Doctor (1985)
RKO, 1932. A mentally disturbed father tries to disrupt his daughter's marriage.Ein psychisch kranker Vater will die Hochzeit seiner Tochter verhindern. Grappling Steele (1985)
Bah! Enough of that lovesick nonsense.Genug liebeskranker Blödsinn! The Black Cauldron (1985)
The only thing that I can think of is that some sicko got it into his head... that he could get rich quick by kidnapping my husband.Das einzig Plausible für mich ist, dass irgendein kranker Typ dachte, er könnte schnell reich werden, indem er meinen Mann entführt. Steele Alive and Kicking (1986)
- A sick man.- Ein kranker Mann. In a Glass Cage (1986)
- You're a sick man.- Du bist ein kranker Mann. Armed and Dangerous (1986)
I'm a sick man.Ich bin ein kranker Mann. Crossroads (1986)
Tommy Jarvis is a very sick boy.Tommy Jarvis ist ein sehr kranker Junge. Friday the 13th Part VI: Jason Lives (1986)
Order today and get this record set from Recon Records with songs like, Highway's a Sick Individual Polish My Weapon and I'll Polish Yours.Bestellen Sie noch heute lhre Platte von Aufklärungs-Records mit Liedern wie Highway ist ein kranker Mensch, Heartbreak Ridge (1986)
A sick, twisted, psychotic, demented, deranged pledge prank.Ein kranker, verwirrter, psychotischer, hirnrissiger, abartiger Verbindungsgelübdescherz. Night of the Creeps (1986)
- I'm writing on the insanity defense and the rehabilitation of mentally ill murderers.- Ich schreibe über Täterschutz und die Rehabilitierung psychisch kranker Mörder. Psycho III (1986)
There are a lot of sickos out there.Draußen laufen eine Menge Kranker rum. A Cup of Time (1987)
It's gotta be here.- Es muss aber da sein. - Da liegt ein schwerkranker Patient. Doctor Jack (1987)
And if Harvey were alive today, he'd be a very sick man.Wäre Harvey heute noch am Leben, dann wäre er ein sehr kranker Mann. Amazon Women on the Moon (1987)
He was an entertainer during the war, a neuro case.Er war Entertainer während des Krieges, ein NervenkrankerAngel Heart (1987)
It looks as though the bankers have found out... that you are a sick man.Es scheint, dass die Banker entdeckt haben, dass Sie ein kranker Mann sind. The Belly of an Architect (1987)
Nutjob!GeisteskrankerThe Cry of the Owl (1987)
Please, on the truck's a sick old man. Please....Bitte, auf dem Lastwagen, da liegt ein kranker, alter Mann. Empire of the Sun (1987)
There's only you and you're a sick human being. I can't believe you sometimes.Da bist doch nur du, und du bist ein kranker Mensch. Tin Men (1987)
He hardly had any. He was a sick man, he---Er hatte gar keine, er war ein kranker Mann... Episode #1.2 (1988)
I'm a sick man.Ich bin ein kranker Mann. Country Doctor (1988)
See you in hell, you crazy bastard.Wir sehen uns in der Hölle, du kranker Mistkerl. Braddock: Missing in Action III (1988)
Sick humor.Kranker Humor. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
I listen to your show all the time.Ich höre die Sendung jedes Mal. Ich finde, Sie sind ein kranker, perverser, ekelhafter Mensch. Talk Radio (1988)
I'm an old asthma sufferer.Ich bin ein alter AsthmakrankerA Tale of the Wind (1988)
What is this, a sick joke?Ist das ein kranker Scherz? It's My Party (1989)
Name's Tegoro.Ein kranker Typ. Asian Cut (1989)
God help you. You are a sick, twisted man.- Sie sind ein kranker, verwirrter Mann. The Cell Within (1989)
You're a sick man.Sie sind ein kranker Mann. The Dream Team (1989)
I'm an escaped mental patient with a history of violence.Ich bin ein entflohener Geisteskranker und gewalttätig. The Dream Team (1989)
And every time there's a new patient with one of the cancers... That nothing can be done for... If they live in Manhattan, I check it out.Immer, wenn ein unheilbar kranker Krebspatient kommt, der in Manhattan lebt, überprüfe ich ihn. Family Business (1989)
Oh, my God! Get out!O Gott, du kranker... Wild at Heart (1990)
Cooper, is this some sort of sick joke?Ist das jetzt ein kranker Scherz? Episode #2.7 (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Invalide {m,f}; Kranke {m,f}; Kranker; Gebrechliche {m,f}; Gebrechlicher; Pflegefall {m} | zum Invaliden macheninvalid | to invalid [Add to Longdo]
Kranke {m,f}; Kranker | Kranken {pl}; Kranke | unheilbar Kranke {m,f}; unheilbar Krankersick person | sick people | incurable [Add to Longdo]
Leprakranke {m,f}; Leprakranker; Aussätzige {m,f}; Aussätzigerleper [Add to Longdo]
Tuberkulosekranke {m,f}; Tuberkulosekranker; Schwindsüchtige {m,f}; Schwindsüchtigerconsumptive [Add to Longdo]
krank an; unwohl {adj} | kranker | am kränkstensick of; sick with | sicker | sickest [Add to Longdo]
Herzkranke {m,f}; Herzkranker [med.]cardiac [Add to Longdo]
Fisch {m} [zool.] | Fische {pl} | weder Fisch noch Fleisch | die Fische füttern (Seekranker) [ugs.]fish | fish; fishes | neither fish nor fowl | to feed the fishes [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
患部[かんぶ, kanbu] betroffener_Teil, kranker_Teil [Add to Longdo]
病人[びょうにん, byounin] Kranker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  kranker [kraŋkr]
     sicker
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top