Search result for

industry

(88 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -industry-, *industry*
English-Thai: Longdo Dictionary
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
industry[N] ความอุตสาหะ (คำทางการและทางวรรณคดี), See also: ความมานะ, ความพยายาม, Syn. diligence, industriousness, Ant. idleness, laziness, sloth
industry[N] ธุรกิจ, See also: การพาณิชย์, การค้า, Syn. business, commerce
industry[N] อุตสาหกรรม, See also: ภาคอุตสาหกรรม, Syn. manufactures, capital

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
industry(อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร,ความอุตสาหะ,อุตสาหกรรม,ธุรกิจการค้าทั่วไป,เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป,การทำงานที่มีระบบ, Syn. diligence
industry standard architeใช้ตัวย่อว่า ISA (อ่านว่า อิซ่า) ซึ่งก็คือบัส (bus) แบบหนึ่งที่สร้างขึ้นมาใช้กับเครื่องไอบีเอ็ม เอที (IBM AT) คอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบไอบีเอ็มมักใช้บัสนี้หรืออีซา (EISA) ดู EISA เปรียบเทียบ
cottage industryอุตสาหกรรมครอบครัว
extended industry standarextended industry standard architecture การออกแบบมาตรฐานแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EISA (อ่านว่า อีซา) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (Industry Standard Architecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์พีเอสทู (PS/2) จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
industry(n) อุตสาหกรรม,ความพยายาม,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
industryอุตสาหกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
industry, cottageอุตสาหกรรมในครัวเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industryอุตสาหกรรม, ความเพียรพยายาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ten acres for sale up North 84. You know, structure industry.North 84 ราคาขายขยับขึ้นเป็นสิบเอเคอร์ นายก็รู้มีทั้ง โรงงานอุตสหกรรม Pilot (2008)
The war has been kind to the button industry.สงครามเอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหรรมเม็ดกระดุม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The company is a corrupted organization, involved all levels of industry and government....องกรคอรัปชั่น ที่มีส่วนพัวพันในธุรกิจทุกประเภท และรัฐบาล Scylla (2008)
It is an agricultural industry.มันคืออุตสาหกรรมการเกษตร Home (2009)
Transport, industry, deforestation, agriculture...การขนส่ง, อุตสาหกรรม, การตัดไม้ทำลายป่า, เกษตรกรรม... Home (2009)
But there is no industry here.แต่ไม่มีอุตสาหกรรมที่นี่ Home (2009)
The Boy with the Arab Strap... continues to puzzle industry analysts.The Boy with the Arab Strap ที่พุ่งสูงในมิชิแกน จะสร้างความประหลาดใจให้กับนักวิจัยอุตสาหกรรมแล้ว 500 Days of Summer (2009)
This year has been a year of unparalleled growth in the communications industry.ปีนี้เป็นปีที่เราเติบโตอย่างยอดเยี่ยม ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม Confessions of a Shopaholic (2009)
We can take on the insurance industry.เราน่าจะรับงานจากบริษัทประกัน I Lied, Too. (2009)
If I go public with what I know, it could bring down an industry. Patty...ถ้าผมไปบอกใครๆกับสิ่งที่ผมรู้ มันอาจทำให้วงการอุตสาหกรรมตกต่ำ,แพตตี้ I Lied, Too. (2009)
If I go public with what I know, it could bring down an industry.ถ้าผมให้เอาสิ่งที่ผมรู้ไปให้สื่อ มันจะทำให้อุตสาหกรรมล้ม Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
We consult for the energy industry.เราเป็นที่ปรึกษาให้อุตสาหกรรมพลังงาน Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
industryAccess to worldwide communication industry resources.
industryA man of industry will succeed in life.
industryAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
industryBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
industryBusiness results of the company were much better than other companies in the industry.
industryCircumstances surrounding the textile industry have changed.
industryCompetition is very keen in the car industry.
industryDetroit is famous for its car industry.
industryFair competition needs to be ensured for a healthy growth of the industry.
industryHeavy industry always benefits from war.
industryHe owed his success to both ability and industry.
industryHe owned his success to both ability and industry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุตสาหกรรม[N] industry, Example: ชนบทไทยมีทรัพยากรมากมายที่สามารถนำมาเป็นฐานของอุตสาหกรรมทุกประเภทได้ โดยเฉพาะอาหารกับยา, Thai definition: กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ
ความอุตสาหะ[N] effort, See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence, Syn. ความมานะ, ความพยายาม, ความเพียร, ความวิริยะ, ความมุ่งมั่น, ความหมั่นเพียร, Example: เมื่ออยู่ในวัยเรียน นักเรียนต้องใช้สติปัญญาและความอุตสาหะในการเรียนหนังสือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[N] Industry Minister, Example: เมื่อปี พ.ศ. 2527 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นคำขอสิทธิสำรวจ และทำเหมืองแร่ทองคำ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพัฒนาอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān phatthanā utsāhakam) EN: industrial development ; industry development   FR: développement industriel [m]
เกษตรอุตสาหกรรม[n.] (kasēttra-utsāhakam) EN: agro-industry   
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāha) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence   
กระทรวงการอุตสาหกรรม[org.] (Krasūang Kān Utsāhakam) EN: Ministry of Industry   FR: ministère de l'Industrie [m]
กระทรวงอุตสาหกรรม[org.] (Krasūang Utsāhakam) EN: Ministry of Industry   FR: ministère de l'Industrie [m]
ธุรกิจบันเทิง[n. exp.] (thurakit banthoēng) EN: entertainment industry   
ธุรกิจบริการ[n. exp.] (thurakit børikān) EN: service industry ; service business ; service rendering business   
อุตสาหกรรม[n.] (utsāhakam) EN: industry ; industrial enterprise   FR: industrie [f] ; entreprise industrielle [f]
อุตสาหกรรมบันเทิง[n. exp.] (utsāhakam banthoēng) EN: entertainment industry   
อุตสาหกรรมเบา[n. exp.] (utsāhakam bao) EN: light industry   FR: industrie légère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDUSTRY    IH1 N D AH0 S T R IY0
INDUSTRY'S    IH1 N D AH0 S T R IY0 Z
INDUSTRYWIDE    IH1 N D AH0 S T R IY0 W AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
industry    (n) (i1 n d @ s t r ii)
industrywide    (n) (i1 n d uh s t r ii w ai1 d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
産業[さんぎょう, sangyou] Thai: อุตสาหกรรม English: industry

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Industrie {f}; Gewerbe {n} | Industrien {pl} | fleischverarbeitende Industrieindustry | industries | meat processing industry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI [Add to Longdo]
アセンブリー工業[アセンブリーこうぎょう, asenburi-kougyou] (n) assembly industry [Add to Longdo]
インダストリー;インダストリ[, indasutori-; indasutori] (n) industry [Add to Longdo]
ウォッチャー[, uoccha-] (n) {comp} (industry) watcher; analyst [Add to Longdo]
エネルギー産業[エネルギーさんぎょう, enerugi-sangyou] (n) energy industry [Add to Longdo]
ガス化学工業[ガスかがくこうぎょう, gasu kagakukougyou] (n) gas chemical industry [Add to Longdo]
キーインダストリー[, ki-indasutori-] (n) key industry [Add to Longdo]
サービス業[サービスぎょう, sa-bisu gyou] (n) service industry; service sector; (P) [Add to Longdo]
サービス産業[サービスさんぎょう, sa-bisu sangyou] (n) service industry; service sector [Add to Longdo]
システム産業[システムさんぎょう, shisutemu sangyou] (n) system industry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
企业集团[qǐ yè jí tuán, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] industry association [Add to Longdo]
实业[shí yè, ㄕˊ ㄧㄝˋ, / ] industry; commercial enterprise [Add to Longdo]
工商[gōng shāng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, ] industry and commerce [Add to Longdo]
工商界[gōng shāng jiè, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ ㄐㄧㄝˋ, ] industry; the world of business [Add to Longdo]
工业[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] industry [Add to Longdo]
工业的巨头[gōng yè de jù tóu, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄊㄡˊ, / ] industry mogul [Add to Longdo]
业界[yè jiè, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] industry [Add to Longdo]
业界标准[yè jiè biāo zhǔn, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, / ] industry standard [Add to Longdo]
产业[chǎn yè, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] industry; estate; property; industrial [Add to Longdo]
行业[háng yè, ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] industry; business [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst [Add to Longdo]
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA) [Add to Longdo]
業界規範[ぎょうかいきはん, gyoukaikihan] industry standard, industry norm [Add to Longdo]
業界精通者[ぎょうかいせいつうしゃ, gyoukaiseitsuusha] industry expert [Add to Longdo]
業界標準[ぎょうかいひょうじゅん, gyoukaihyoujun] industry standard [Add to Longdo]
業界標準アーキテクチャ[ぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, gyoukaihyoujun a-kitekucha] Industry Standard Architecture (ISA) [Add to Longdo]
業界標準化[ぎょうかいひょうじゅんか, gyoukaihyoujunka] industry standardization [Add to Longdo]
産業[さんぎょう, sangyou] industry [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
通信事業[つうしんじぎょう, tsuushinjigyou] communications industry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Industry \In"dus*try\, n.; pl. {Industries}. [L. industria, cf.
   industrius diligent; of uncertain origin: cf. F. industrie.]
   [1913 Webster]
   1. Habitual diligence in any employment or pursuit, either
    bodily or mental; steady attention to business; assiduity;
    -- opposed to {sloth} and {idleness}; as, industry pays
    debts, while idleness or despair will increase them.
    [1913 Webster]
 
       We are more industrious than our forefathers,
       because in the present times the funds destined for
       the maintenance of industry are much greater in
       proportion to those which are likely to be employed
       in the maintenance of idleness, than they were two
       or three centuries ago.        --A. Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. Any department or branch of art, occupation, or business;
    especially, one which employs much labor and capital and
    is a distinct branch of trade; as, the sugar industry; the
    iron industry; the cotton industry.
    [1913 Webster]
 
   3. (Polit. Econ.) Human exertion of any kind employed for the
    creation of value, and regarded by some as a species of
    capital or wealth; labor.
 
   Syn: Diligence; assiduity; perseverance; activity;
     laboriousness; attention. See {Diligence}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 industry
   n 1: the people or companies engaged in a particular kind of
      commercial enterprise; "each industry has its own trade
      publications"
   2: the organized action of making of goods and services for
     sale; "American industry is making increased use of computers
     to control production" [syn: {industry}, {manufacture}]
   3: persevering determination to perform a task; "his diligence
     won him quick promotions"; "frugality and industry are still
     regarded as virtues" [syn: {diligence}, {industriousness},
     {industry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top