Search result for

housework

(42 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -housework-, *housework*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
housework[N] งานบ้าน, See also: การทำงานบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
houseworkn. งานบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
housework(n) การสร้างบ้าน,งานบ้าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wish I had a business like this. There's no future in housework.ฉันอยากมีร้านแบบนี้จัง คนไร้อนาคตอย่างฉันคงทำได้แต่งานบ้าน The Great Dictator (1940)
Don't be foolish. He knows you do housework.อย่าโง่เลย เขารู้ว่าเธอทำงานหนัก The Great Dictator (1940)
So the girl suffered in silence... until one night, when she was tired from a day of housework... and she was hurt by the harsh words of her stepmother... and she could no longer stand it...หญิงสาวจึงได้แต่นิ่งเงียบอยู่ในความเศร้า... แต่แล้วคืนหนึ่ง หลังจากที่เธอเหน็ดเหนื่อยจากงานบ้านทั้งปวง... และเจ็บช้ำจากวาจาอันโหดร้ายของแม่เลี้ยง Labyrinth (1986)
You can no longer devote yourself entirely to children and housework.จดจ่ออยู่กับเด็กๆ และงานบ้านอีก Bicentennial Man (1999)
Housework and chores.ฉันเป็นแม่บ้าน งานน่าเบื่อน่ะ April Snow (2005)
And besides, if you had noticed, there was quite a bit of housework for you to do.คุณสังเกตรึเปล่าว่า คุณยังมีงานบ้านที่ต้องทำ Big Momma's House 2 (2006)
Yes. That's why I'm so bad at housework.ใช่ เพราะงั้นฉันถึงแย่เรื่องงานบ้าน Julie & Julia (2009)
Because when you look at me, you see soap operas and light housework.เพราะเวลานายมองฉัน นายเห็นละครน้ำเน่า แล้วก็ งานบ้านเบาๆ Need to Know (2010)
Women doing housework in lingerie, no nudity, no sex.แค่ผู้หญิงทำงานบ้านในชุดชั้นใน ไม่โป็ ไม่มีเซ็กซ์ Remember Paul? (2010)
Women doing housework in lingerie.ผู้หญิงทำงานบ้านในชุดชั้นใน You Must Meet My Wife (2010)
Uh, I was, uh, just... just doing housework...ก็ พอดีทำความสะอาดบ้านอยู่น่ะ You Must Meet My Wife (2010)
But I'm not genetically programmed for housework.สดใสเหมือนเพิ่งไปหาหมอฟันมา แต่ฉันไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรมให้ทำงานบ้าน Scream a Little Dream (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
houseworkElectrical appliances have made housework easier.
houseworkHaving finished all her housework, she sat down on the sofa to watch television.
houseworkHe not only has a job but does the housework.
houseworkI had to do all the housework, but I wish I had gone to the movies or shopping.
houseworkI had to help with the housework.
houseworkI helped my parents with the housework.
houseworkI need someone to help me with housework.
houseworkI postponed doing my housework for a few hours.
houseworkIt is time not only to equalize men's and women's wages, but also to equalize responsibility for housework.
houseworkIt's easier for me to have a job than to do housework.
houseworkMy housework is to wash the dishes.
houseworkThe American home does away with most housework by using machines.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานบ้าน[N] housework, See also: housekeeping, household chores, Example: งานบ้านเป็นงานที่ต้องทำอยู่ตลอดไม่มีวันเสร็จสิ้น, Count unit: งาน
การบ้านการเรือน[N] housekeeping, See also: housework, Example: หล่อนได้รับการฝึกหัดวิชาการบ้านการเรือนจากคุณยายที่เคยอาศัยอยู่ในวัง
การเรือน[N] housework, Syn. การบ้านการเรือน, Example: ในสมัยก่อนเด็กผู้หญิงได้เรียนวิชาการฝีมือและการเรือนกับมารดาที่บ้าน, Thai definition: งานของแม่บ้าน เช่น หุงต้มอาหาร เย็บปักถักร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบ้าน[n.] (kānbān) EN: homework ; housework   FR: devoir (scolaire) [m]
การเรือน[n.] (kān reūoen) EN: housework ; housekeeping   FR: ménage [m]
งานบ้าน[n.] (ngānbān) EN: housework ; housekeeping ; household chores ; chore   FR: ménage [m] ; tâche domestique [m] ; tâche ménagère [f] ; corvées domestiques/ménagères [fpl] (fig.)
ทำงานบ้าน[v. exp.] (thamngān bān) EN: do housework ; do household chores   FR: accomplir les tâches ménagères

CMU English Pronouncing Dictionary
HOUSEWORK    HH AW1 S W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
housework    (n) (h au1 s w @@ k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
家事[かじ, kaji] (n) (1) housework; domestic chores; (2) family affairs; household matters; (P) [Add to Longdo]
家事労働[かじろうどう, kajiroudou] (n) housework [Add to Longdo]
書生[しょせい, shosei] (n) (1) student who performs housework in exchange for meals and-or lodging; (2) houseboy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家事[jiā shì, ㄐㄧㄚ ㄕˋ, ] housework [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Housework \House"work`\, n.
   The work belonging to housekeeping; especially, kitchen work,
   sweeping, scrubbing, bed making, and the like.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 housework
   n 1: the work of cleaning and running a house [syn: {housework},
      {housekeeping}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top