Search result for

harmful

(58 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harmful-, *harmful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harmful[ADJ] ซึ่งให้โทษ, See also: ซึ่งเป็นโทษ, อันตราย, ซึ่งเป็นอันตราย, ซึ่งมุ่งร้าย, Syn. damaging, hurtful, injurious, Ant. beneficial, healthful, useful
harmfully[ADV] อย่างเป็นอันตราย, See also: อย่างเป็นภัย, อย่างให้โทษ, Syn. damagingly, hurtfully, injuriously, Ant. beneficially, healthfully, usefully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harmfuladj. เป็นอันตราย., See also: harmfulness n., Syn. hurtful,injurious ###A. beneficial

English-Thai: Nontri Dictionary
harmful(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย,ร้ายกาจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, our brains come equipped with a self-preservation mechanism to stop us from harmful actions.สมองของคนเรามาพร้อมกับ กลไกที่ปกป้องตัวเอง เพื่อหยุดเราจากการกระทำที่เป็นอันตราย The Happening (2008)
None is futile or harmful.ไม่มีสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์และเป็นภัย Home (2009)
Are they harmful to the humans that they released from hunger?มันเป็นอันตรายกับมนุษย์ที่ถูกปลดปล่อยจากความหิวหรือไม่ Home (2009)
I even exterminated a guy as harmful as rice insect.แถมยังให้ถุงมือกับเธออีก Episode #1.9 (2009)
No, I'm not administering a potentially harmful drug because a patient had a freaky dream.ไม่ ฉันไม่เอายา ที่อาจทำอันตรายได้มาใช้ เพราะว่าคนไข้มี ความฝันประหลาด Black Swan (2009)
He's not just gonna hand it ov, , pecially if it's harmful to vampires.เขาจะไม่ส่งมอบให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่้ง หากมันเป็นอันตรายต่อแวมไพร์ Isobel (2010)
A device that's extremely harmful to vampires.อุปกรณ์ที่สามารถทำอันตราย อย่างร้ายแรงกับแวมไพร์ Isobel (2010)
Are just harmful to vampires.ก็ทำร้ายแวมไพร์ได้ด้วย Brave New World (2010)
It's a compound bow, and I'm pretty sure it requires an arrow to be harmful.คันธนู และฉันแน่ใจว่ามันต้องใช้คู่กับลูกธนูที่อันตรายมาก Magic Bullet (2011)
There's a medical condition called pain asymbolia, where patients register harmful stimuli without being bothered by it.มีอาการที่เรียกว่า การไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวด ผู้ป่วยจะได้รับบาดเจ็บ โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลย มีบันทึกว่า Painless (2011)
Who better to speak to the harmful effects than the man who designed the wind farm himself?คนที่น่าจะดะพูดได้ดีกว่า ถึงผลกระทบที่อันตรายของมัน มากกว่าคนที่ออกแบบ ฟาร์มกังหันลมด้วยตัวเอง All In (2012)
You gave your employees a banned substance with harmful side effects.คุณให้ พนง ของคุณ ดื่มสารต้องห้าม เพื่อทำงานให้มาที่สุด Playtime (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harmfulA long spell of rainy weather is harmful to plants.
harmfulDrink in moderation, alcohol is not harmful.
harmfulDrunk in moderation, alcohol is not harmful.
harmfulEveryone knows that this chemical is harmful to man.
harmfulIt contained harmful chemicals.
harmfulIt is clearly shown in Johnson's investigation that passive smoking is very harmful.
harmfulPlaying cards is not in itself harmful.
harmfulPut harmful books out of circulation.
harmfulSmoking is harmful to health.
harmfulSmoking is harmful to the health.
harmfulSmoking is harmful to your health.
harmfulSmoking may be harmful to his heart.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิษ[N] danger, See also: harmfulness, Example: ชาวบ้านต้องประสบกับมลภาวะที่เป็นพิษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: สิ่งที่ร้ายเป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือให้ความเดือดร้อนแก่จิตใจ
พิษสง[N] power, See also: harmful effect, capacity to do harm, Example: กำปั้นของเขาไม่มีพิษสงอะไรหรอกไม่ต้องไปกลัว, Thai definition: ความเก่งกล้า, ความร้ายกาจ, Notes: (ปาก)
ผลร้าย[N] bad effect, See also: harmful effect, unfavorable effect, disastrous effect, Syn. โทษ, ผลเสีย, Ant. ผลดี, ผลประโยชน์, Example: ค่ายบางระจันเป็นร่องรอยหลักฐานอันแน่ชัดถึงผลร้ายของการแตกสามัคคีกันระหว่างชนในชาติ, Thai definition: สิ่งไม่ดีที่เกิดตามมา
มิดีมิร้าย[ADV] improperly, See also: harmfully, inappropriately, unreasonably, unsuitably, evilly, Syn. ชั่วร้าย, ไม่สมควร, Ant. ดี, Example: เธออย่าได้คิดมิดีมิร้ายกับฉันเป็นอันขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศล[adj.] (akuson) EN: bad ; harmful   
ให้โทษ[v. exp.] (hai thōt) EN: be harmful ; be noxious ; be damaging   FR: nuire ; endommager
ผลเสีย[n.] (phonsīa) EN: bad effect ; harmful effect ; bad result   
แสลง[adj.] (salaēng) EN: unwholesome ; unhealthy ; harmful ; poisonous ; bad   FR: mauvais pour la santé
ทำลายพืชไร่[v. exp.] (thamlāi pheūt rai) EN: damage crops ; be harmful to crops   

CMU English Pronouncing Dictionary
HARMFUL    HH AA1 R M F AH0 L
HARMFULNESS    HH AA1 R M F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harmful    (j) (h aa1 m f @ l)
harmfully    (a) (h aa1 m f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schadstoff {m} | Schadstoffe {pl}harmful substance; harmful chemical | harmful substances [Add to Longdo]
gesundheitsschädlich; gesundheitsschädigend {adj}harmful to one's health; injurious to health [Add to Longdo]
schädlich; abträglich; nachteilig {adj} | schädlicher; abträglicher; nachteiliger | am schädlichsten; am abträglichsten; am nachteiligstenharmful | more harmful | most harmful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P) [Add to Longdo]
悪書[あくしょ, akusho] (n) harmful book [Add to Longdo]
一殺多生[いっさつたしょう;いっせつたしょう, issatsutashou ; issetsutashou] (exp) It is justifiable to kill one (harmful) person to save the lives of many [Add to Longdo]
害魚[がいぎょ, gaigyo] (n) harmful fish (e.g. non-native and prolific, etc.) [Add to Longdo]
害獣[がいじゅう, gaijuu] (n) harmful animal [Add to Longdo]
害虫[がいちゅう, gaichuu] (n,adj-no) harmful insect; noxious insect; (P) [Add to Longdo]
仇となる[あだとなる, adatonaru] (exp,v5r) (See 仇になる) to backfire; to have a harmful result [Add to Longdo]
仇になる[あだになる, adaninaru] (exp,v5r) to backfire; to have a harmful result [Add to Longdo]
健康を損なう[けんこうをそこなう, kenkouwosokonau] (exp,v5u) to harm one's health; to injure one's health; to be harmful to one's health [Add to Longdo]
助長[じょちょう, jochou] (n,vs) (1) promotion; fostering; (n) (2) unwanted help (usu. unintentionally harmful); unnecessary help [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病菌[bìng jūn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ, ] harmful bacteria; pathogenic bacteria; germs, #18,407 [Add to Longdo]
危害性[wēi hài xìng, ㄨㄟ ㄏㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, ] harmfulness, #21,060 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harmful \Harm"ful\ (h[aum]rm"f[.u]l), a.
   Full of harm; injurious; hurtful; mischievous. " Most harmful
   hazards." --Strype. --{Harm"ful*ly}, adv. -- {Harm"ful*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harmful
   adj 1: causing or capable of causing harm; "too much sun is
       harmful to the skin"; "harmful effects of smoking" [ant:
       {harmless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top