Search result for

graz

(72 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graz-, *graz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graze[VI] กินหญ้า, See also: เล็มหญ้า, Syn. feed, eat
graze[VT] กินหญ้า, See also: เล็มหญ้า, Syn. feed, eat
graze[VT] ครูด, See also: ถาก, ขูด, ทำให้ถลอก
graze[N] การขูด, See also: การเสียดสี
graze[N] รอยขูด, See also: รอยถลอก
grazier[N] คนเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
graze on[PHRV] พาสัตว์มากินหญ้า, See also: ให้สัตว์กินหญ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graze(เกรซ) v. เลี้ยงหญ้า,ให้สัตว์เลี้ยงกินหญ้า,ดูแลสัตว์ที่อยู่บนทุ่งหญ้า,แตะหรือถูเบา ๆ ,ถากไป,เฉียดไป,เช็ด,ครูด,ทำให้ถลอก. n. การถูเบา ๆ ,การถากไป,การเฉียดไป,แผลถลอก,รอยข่วนเบา ๆ, See also: grazer n. grazingly adv., Syn. tou
grazier(เกร'ซิเออะ) n. คนเลี้ยงปศุสัตว์
grazing(เกร'ซิง) n. ทุ่งปศุสัตว์,ทุ่งเลี้ยงสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
graze(vi) เล็มหญ้า,กินหญ้า
graze(vt) เฉียดไป,ถากไป,ครูดไป,ทำให้ถลอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Graziella had a photograph under her pillowGraziella มี photograph under หมอนของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Four stitches. Barely grazed ya.ไม่เอาหน่า แค่สี่เข็มเอง ทนหน่อยหน่า The Thing (1982)
No health foods. The last one we didn't lunch, we grazed.คนสุดท้ายที่เราไม่ได้ รับประทานอาหารกลางวันเรากินหญ้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
Look. The bullet grazed his ear.ดูสิ กระสุนถากหูของเขา Clue (1985)
It was a grasshopper, and it grazed your foot.มันแค่ตั๊กแตน แล้วมันก็ข่วนเท้าคุณเบาๆ Dark Harbor (1998)
It´s from the Latin ´"pastoraIis´", to graze.มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินที่แปลว่า "ทุ่งหญ้า" Never Been Kissed (1999)
... indicatingthatit frozeinstantly while grazing. ""... บ่งชี้ว่าแข็งตัวฉับพลันระหว่างกินอาหาร..." " The Day After Tomorrow (2004)
Go graze outside.ไปถากหญ้าข้างนอกไป Eating Out (2004)
Chance, Graziano.ซานเซ่ กลาซิอาโน่ English, Fitz or Percy (2005)
Grazie, Mr. Lightning. Grazie!Grazie นายสายฟ้า Cars (2006)
Grazie, Geraldo. Grazie.กราเซีย Eight Below (2006)
Could the burro have a grazing problem?ลาน้อย มีปัญหาเรื่องเล็มหญ้าไหม? Ice Age: The Meltdown (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grazWe saw cows grazing in the meadow.
grazI have an graze here.
grazCattle were grazing in the field.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถาก[V] graze, See also: hit obliquely, Example: ลูกปืนถากขาเขาไปนิดเดียว, Thai definition: เฉียงๆ, ถูกผิวๆ
กรีด[V] scrape, See also: graze, Syn. ครูด, Example: กิ่งไม้ข้างทางกรีดรถเป็นรอย, Thai definition: ระไป, ครูดไป
กรูด[ADV] graze along, See also: retreat, move back, Syn. ถอยกรูด, Ant. เดินหน้าเข้าหา, Example: ข้าศึกถอยกรูดอย่างไม่เป็นขบวนท่า, Thai definition: อาการที่ถอยอย่างไม่มีระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near   FR: frôler ; effleurer
ห่วงโซ่อาหารแบบบริโภค[n. exp.] (huangsō āhān baēp børiphōk) EN: grazing food chain   
กรูด[n.] (krūt) EN: sound of grazing/dragging   
กรูด[v.] (krūt) EN: graze along   
ระ[v.] (ra) EN: scrape grate ; graze ; brush against   
แซง[v.] (saēng) EN: scrape ; graze   
สี[v.] (sī) EN: rub ; scrape ; graze   FR: frotter
เสียดสี[v.] (sīetsī) EN: graze ; rub against   FR: égratigner ; frotter contre
ถาก[v.] (thāk) EN: graze ; hit obliquely   FR: érafler
ถลอก[v.] (thaløk) EN: be scratched ; be bruised ; be scarred ; rub ; scrape ; scratch ; graze   FR: gratter ; érafler ; écorcher

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAZE    G R EY1 Z
GRAZED    G R EY1 Z D
GRAZER    G R EY1 Z ER0
GRAZIER    G R EY1 Z IY0 ER0
GRAZING    G R EY1 Z IH0 NG
GRAZIANI    G R AA0 Z IY0 AA1 N IY0
GRAZIANO    G R AA0 T S IY0 AA1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Graz    (n) (g r aa1 t s)
graze    (v) (g r ei1 z)
grazed    (v) (g r ei1 z d)
grazes    (v) (g r ei1 z i z)
grazier    (n) (g r ei1 z i@ r)
grazing    (v) (g r ei1 z i ng)
graziers    (n) (g r ei1 z i@ z)
grazing-land    (n) - (g r ei1 z i ng - l a n d)
grazing-lands    (n) - (g r ei1 z i ng - l a n d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grazile, junge Frausylph [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレーズ[, gure-zu] (n,vs) (1) glaze; (vs) (2) graze [Add to Longdo]
夏山冬里[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏山冬里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing [Add to Longdo]
夏山冬里方式[なつやまふゆさとほうしき, natsuyamafuyusatohoushiki] (n) rotated grazing [Add to Longdo]
駒場[こまば, komaba] (n) (arch) pasture used for grazing horses (esp. ponies) [Add to Longdo]
擦り傷(P);すり傷;擦傷;かすり傷;掠り傷[すりきず(擦り傷;すり傷;擦傷)(P);かすりきず(擦り傷;擦傷;かすり傷;掠り傷);こすりきず(擦り傷), surikizu ( surikizu ; suri kizu ; satsu kizu )(P); kasurikizu ( surikizu ; satsu ki] (n,vs) scratch; graze; abrasion; (P) [Add to Longdo]
擦り剥く;擦剥く(io);擦りむく[すりむく, surimuku] (v5k) to skin (one's knee); to graze [Add to Longdo]
擦れ擦れ[すれすれ, suresure] (adj-na,n) (1) (uk) grazing; skimming; almost touching; passing within inches; being within a whisker; shaving close; (2) (uk) barely; just; narrowly; by a slim margin; (P) [Add to Longdo]
赤剥け;赤むけ[あかむけ, akamuke] (n) scraped skin; graze; grazed skin [Add to Longdo]
赤肌;赤膚[あかはだ, akahada] (n) grazed skin; abraded skin; bare of trees [Add to Longdo]
農牧地[のうぼくち, noubokuchi] (n) arable and grazing land [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放牧[fàng mù, ㄈㄤˋ ㄇㄨˋ, ] graze [Add to Longdo]
格拉茨[Gé lā cí, ㄍㄜˊ ㄌㄚ ㄘˊ, ] Graz (city in Austria) [Add to Longdo]
牧区[mù qū, ㄇㄨˋ ㄑㄩ, / ] grazing land; pasture [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
端麗[たんれい, tanrei] Grazie, Anmut, Eleganz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Graz
      n 1: an industrial city is southeastern Austria

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top