Search result for

globe

(90 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -globe-, *globe*
English-Thai: Longdo Dictionary
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
globe[N] แผนที่โลก
globe[N] โลก, Syn. earth, blue planet
globefish[N] ปลาปักเป้า
globefish[N] ปักเป้า
globetrot[VI] เดินทางรอบโลก
globetrotter[N] ผู้เดินทางรอบโลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: นักเดินทางรอบโลก, Syn. voyager, tourist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
globe(โกลบ) n. โลก,รูปทรงกลม,ลูกโลก v. ทำให้หรือกลายเป็นโลก, Syn. orb,sphere
globe-trottern. ผู้เดินทางรอบโลกบ่อยครั้ง., See also: globe-trotting n.,adj.
conglobe(คอนโกลบ) {conglobed,conglobing,conglobes} vi.,vt. จับหรือเกาะเป็นลูกหรือก้อนกลม

English-Thai: Nontri Dictionary
globe(n) โลก,ลูกโลก,โคม,ชามกลม,โป๊ะตะเกียง,ดาวนพเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Globeลูกโลก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Globesลูกตา [การแพทย์]
Globes, Enlargedลูกตาโต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A miracle of time, primitive life forms still exist in the globe's hot springs.ปาฏิหาร์ยแห่งกาลเวลา รูปแบบของชีวิตดึกดำบรรพ์ยังคงปรากฎ ในน้ำพุร้อนของโลก Home (2009)
The same is true all over the globe.เป็นความจริงที่เหมือนกันทั้งโลก Home (2009)
As the freshwater of Greenland's ice sheet gradually seeps into the salt water of the oceans, low-lying lands around the globe are threatened.ขณะที่น้ำจืดจากแผ่น น้ำแข็งของกรีนแลนด์ ไหลสู่น้ำเค็มในมหาสมุทร พื้นที่ราบต่ำทั่วโลกกำลังถูกคุกคาม Home (2009)
Here in Siberia, and elsewhere across the globe, it is so cold that the ground is constantly frozen.ที่นี่ในไซบีเรีย และที่อื่นๆในอีกซีกโลก มันหนาวจัดจนพื้นเป็นน้ำแข็ง Home (2009)
Freaks of nature span a globe That's too big to denyความท้าทายของโลกกว้าง ช่างเย้ายวนใจ Up (2009)
Let's start there, because I'm sure as hell not the son of a man who repairs watches and the woman who collected snow globes.เรื่องนั้นล่ะ เพราะผมมั่นใจว่า ไม่ได้เป็นลูกของ ช่างซ่อมนาฬิกา Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
We hunt for what remains of our Decepticon foes, hiding in different countries around the globe.ออกไล่ลาศัตรู หรือพวก ดิเซพติคอนที่ยังหลงเหลือ ซื้งกระจายตัวกบดาน อยู่หลายๆๆประเทศทั่วโลก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
in the phase of the worst simultaneous attacks ever around the globe.เมื่อทั่วโลก ต้องเผชิญวิกฤติการจู่โจม พร้อมกันครั้งใหญ่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Temperatures are rising with incredible velocity in hot zones across the globe.อุณหภูมิมันสูงขึ้นด้วย อัตราความเร่งที่เหลือเชื่อ ในจุดร้อนทุกแห่ง รอบโลกเลย 2012 (2009)
Fear and chaos have spread throughout the globe, as in London where the 30th Olympic Games have just been suspended.รูปปั้นพระคริสต์กำลังพังทลาย ความกลัว และสับสนแผ่กระจายไปทั่วโลก โอลิมปิคครั้งที่ 30 ณ กรุงลอนดอน ถูกเลื่อนออกไป 2012 (2009)
We're receiving reports from all across the globe.เราได้รับรายงาน จากทั่วทุกมุมโลก 2012 (2009)
How many miles does it take to circle the globe?ต้องใช้ไมล์สักเท่าไรครับ จึงจะบินรอบได้รอบโลก Up in the Air (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
globeGoods are the great travelers over the earth's surface, far more than humans, which means that hardly an inhabited spot on the globe is untouched by trade.
globeHe traveled all over the globe.
globeHe was poisoned by the globefish he ate.
globeI travel to all parts of the globe.
globeMoving money and technology from one side of the globe to the other is not enough.
globeShe has traveled all over the globe.
globeThe earth is not a perfect globe.
globeThe equator divides the globe into two hemispheres.
globeThe new jet circles the globe in twenty-four hours.
globeThe summit talks are to be broadcast around the globe.
globeWe export various kinds of computers all over the globe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปักเป้า[N] globefish, See also: blowfish, puffer, Syn. ปลาปักเป้า, Example: ปลาปักเป้าจะทำการพองตัวขึ้นเมื่อมีศัตรูเข้ามาทำร้าย โดยจะใช้หนามแหลมคมรอบตัวเป็นอาวุธ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Tetraodontidae, Diodontidae และ Triodontidae ลำตัวป้อมหรือกลมมากน้อยแล้วแต่ชนิด สามารถพองตัวได้ ผิวหนังมีหนาม ฟันมีลักษณะเป็นกระดูกแข็ง ไม่มีครีบท้อง
พิภพ[N] world, See also: globe, Syn. โลก, พื้นพิภพ, ปฐพี, Example: ้ชื่อเสียงความเก่งกาจในการรบของเขาก้องไปทั่วพิภพ
ทรงกลม[N] sphere, See also: globe, round shape, Example: บอลลูนประกอบด้วยภาชนะก๊าซที่เป็นทรงกลม ทำด้วยวัสดุเบาเป็นพิเศษ
บานไม่รู้โรย[N] Globe amaranth, See also: Gomphrena globosa Linn., Syn. ดอกบานไม่รู้โรย, Example: การทำพานดอกไม้นิยมเอาบานไม่รู้โรยมาจัดเพราะอยู่ทนกว่าดอกไม้อื่นๆ, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Gomphrena globosa Linn.ในวงศ์ Amaranthaceae ลำต้นค่อนข้างแข็งแตกแขนงเป็นพุ่มเล็กๆ ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ดอกกลมๆ สีขาว ชมพู หรือม่วงแดง ดอกทนอยู่ได้นาน
ธรณีมณฑล[N] globe, Syn. ลูกโลก, Count unit: ใย, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain   FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
โลก[n.] (lōk) EN: world ; Earth ; globe   FR: monde [m] ; Terre [f]
ลูกโลก[n.] (lūklōk) EN: globe ; terrestrial globe ; globe model   FR: globe terrestre [m] ; sphère terrestre [f]
ลูกนัยน์ตา[n.] (lūk nai tā) EN: eyeball   FR: globe oculaire [m]
ลูกตา[n.] (lūktā) EN: eyeball ; eye   FR: globe oculaire [m]
พิภพ[n.] (phiphop) EN: world ; globe   FR: monde [m] ; univers [m]
พิภพ[n.] (phiphop) EN: world ; globe   
รวมเข้าด้วยกัน [v. exp.] (rūam khao dūaykan) EN: merge ; amalgamate ; combine   FR: aditionner ; annexer ; fusionner ; combiner ; embrasser ; englober ; incorporer ; grouper ; joindre ; conjuger ; regrouper ; réunir
สารทิศ[n.] (sārathit) EN: all directions ; every direction ; all corners of the globe   

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOBE    G L OW1 B
GLOBES    G L OW1 B Z
GLOBEX    G L OW1 B AH0 K S
GLOBE'S    G L OW1 B Z
GLOBETROTTER    G L OW1 B T R AO0 T ER0
GLOBETROTTERS    G L OW1 B T R AO0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
globe    (n) (g l ou1 b)
globes    (n) (g l ou1 b z)
globetrot    (v) (g l ou1 b t r o t)
globetrots    (v) (g l ou1 b t r o t s)
globetrotted    (v) (g l ou1 b t r o t i d)
globetrotter    (n) (g l ou1 b t r o t @ r)
globetrotters    (n) (g l ou1 b t r o t @ z)
globetrotting    (v) (g l ou1 b t r o t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Globetrotter {m}; Globetrotterin {f}; Weltenbummler {m}; Weltenbummlerin {f}globe-trotter [Add to Longdo]
Globetrotten {n}globe-trotting [Add to Longdo]
Globus {m}; Erdball {m} | Globen {pl}globe | globes [Add to Longdo]
Kugel {f} | Kugeln {pl}globe | globes [Add to Longdo]
globetrottend {adj}globe-trotting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グローブ[, guro-bu] (n) (1) (See グラブ・1) glove (esp. sports); (2) globe; (P) [Add to Longdo]
ゴールデングローブ賞[ゴールデングローブしょう, go-rudenguro-bu shou] (n) Golden Globe Award; Golden Globe Awards [Add to Longdo]
ビッグローブ[, bigguro-bu] (n) {comp} BIGLOBE [Add to Longdo]
河豚;鰒[ふぐ;ふく(河豚)(ok);ふくべ(河豚)(ok);かとん(河豚);フグ, fugu ; fuku ( fugu )(ok); fukube ( fugu )(ok); katon ( fugu ); fugu] (n) (uk) puffer fish; blow fish; fugu; globefish; swellfish [Add to Longdo]
球状[きゅうじょう, kyuujou] (n) (1) shape of a globe; globe shape; (adj-no) (2) spherical [Add to Longdo]
球体[きゅうたい, kyuutai] (n) sphere; globe; orb [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) [Add to Longdo]
金梅[きんばい;キンバイ, kinbai ; kinbai] (n) (1) (uk) (See 黄梅) winter jasmine (Jasminum nudiflorum); (2) (abbr) (uk) (See 金梅草) Trollius hondoensis (species of globeflower) [Add to Longdo]
金梅草[きんばいそう;キンバイソウ, kinbaisou ; kinbaisou] (n) (uk) Trollius hondoensis (species of globeflower) [Add to Longdo]
月球儀[げっきゅうぎ, gekkyuugi] (n) (See 地球儀) moon globe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地球仪[dì qiú yí, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄧˊ, / ] globe [Add to Longdo]
球状物[qiú zhuàng wù, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨㄤˋ ˋ, / ] globe [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビッグローブ[びっぐろーぶ, bigguro-bu] BIGLOBE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Globe \Globe\ (gl[=o]b), n. [L. globus, perh. akin to L. glomus
   a ball of yarn, and E. clump, golf: cf. F. globe.]
   1. A round or spherical body, solid or hollow; a body whose
    surface is in every part equidistant from the center; a
    ball; a sphere.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which is nearly spherical or globular in shape;
    as, the globe of the eye; the globe of a lamp.
    [1913 Webster]
 
   3. The earth; the terraqueous ball; -- usually preceded by
    the definite article. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. A round model of the world; a spherical representation of
    the earth or heavens; as, a terrestrial or celestial
    globe; -- called also {artificial globe}.
    [1913 Webster]
 
   5. A body of troops, or of men or animals, drawn up in a
    circle; -- a military formation used by the Romans,
    answering to the modern infantry square.
    [1913 Webster]
 
       Him round
       A globe of fiery seraphim inclosed.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Globe amaranth} (Bot.), a plant of the genus {Gomphrena}
    ({G. globosa}), bearing round heads of variously colored
    flowers, which long retain color when gathered.
 
   {Globe animalcule}, a small, globular, locomotive organism
    ({Volvox globator}), once throught to be an animal,
    afterward supposed to be a colony of microscopic alg[ae].
    
 
   {Globe of compression} (Mil.), a kind of mine producing a
    wide crater; -- called also {overcharged mine}.
 
   {Globe daisy} (Bot.), a plant or flower of the genus
    {Globularing}, common in Europe. The flowers are minute
    and form globular heads.
 
   {Globe sight}, a form of front sight placed on target rifles.
    
 
   {Globe slater} (Zool.), an isopod crustacean of the genus
    {Spheroma}.
 
   {Globe thistle} (Bot.), a thistlelike plant with the flowers
    in large globular heads ({Cynara Scolymus}); also, certain
    species of the related genus {Echinops}.
 
   {Globe valve}.
    (a) A ball valve.
    (b) A valve inclosed in a globular chamber. --Knight.
      [1913 Webster]
 
   Syn: {Globe}, {Sphere}, {Orb}, {Ball}.
 
   Usage: Globe denotes a round, and usually a solid body;
      sphere is the term applied in astronomy to such a
      body, or to the concentric spheres or orbs of the old
      astronomers; orb is used, especially in poetry, for
      globe or sphere, and also for the pathway of a
      heavenly body; ball is applied to the heavenly bodies
      concieved of as impelled through space.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Globe \Globe\, v. t. [imp. & p. p. {Globed}; p. pr. & vb. n.
   {Globing}.]
   To gather or form into a globe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mound \Mound\ (mound), n. [F. monde the world, L. mundus. See
   {Mundane}.]
   A ball or globe forming part of the regalia of an emperor or
   other sovereign. It is encircled with bands, enriched with
   precious stones, and surmounted with a cross; -- called also
   {globe}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 globe
   n 1: the 3rd planet from the sun; the planet we live on; "the
      Earth moves around the sun"; "he sailed around the world"
      [syn: {Earth}, {earth}, {world}, {globe}]
   2: an object with a spherical shape; "a ball of fire" [syn:
     {ball}, {globe}, {orb}]
   3: a sphere on which a map (especially of the earth) is
     represented

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 globe [glɔb]
   ball; ball‐bearing; globe
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 globe [xlobə]
   globe; worldglobe
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top