Search result for

générât

(119 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -générât-, *générât*
English-Thai: Longdo Dictionary
degenerate(adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generate[VT] สร้างขึ้น, See also: ผลิต, ทำให้เกิด, ให้กำเนิด, Syn. create, originate, Ant. destroy
generator[N] เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, Syn. dynamo
generator[N] คนต้นคิด, See also: คนวางแผน, ผู้คิดค้น
generation[N] การแพร่พันธุ์, See also: การกำเนิด, Syn. reproduction, breeding
generation[N] ยุค, See also: ชั่วอายุ, ชั่วคน, รุ่นอายุ, รุ่น, Syn. era, age, moment, season
generation[N] คนรุ่นราวคราวเดียวกัน, See also: คนรุ่นเดียวกัน
generation gap[N] ความแตกต่างทางความคิดระหว่างหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generate(เจน'เนอเรท) vt. กำเนิด,บังเกิด,ให้กำเนิด,แพร่พันธุ์,ทำให้เกิด, Syn. make,form
generation(เจนเนอเร'เชิน) n. การกำเนิด,การก่อให้เกิด,การแพร่พันธุ์,ยุค,สมัย,ปูน,ชั้นอายุ,รุ่น., See also: generational adj.
generator(เจน'นะเรเทอะ) n. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ไดนาโม,บุคคลที่ให้กำเนิด,สิ่งที่ให้กำเนิด,เครื่องมือผลิตแก๊สหรือไอ, Syn. creator
generatrix(เจนนะเร'ทริคซฺ) n. ตัวสร้างรูป (คณิตศาสตร์) -pl. generatrices
alternation of generationการสลับของวงจรชีวิตของรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิต เช่น แบบที่ใช้เพศกับแบบที่ไม่ใช้เพศ
degenerate(ดิเจน'เนอเรท) vi.,adj. เสื่อม n. คนทราม,คนเลว., See also: degeneracy n. ดูdegenerate degenerateness n. ดูdegenerate, Syn. deteriorate
degenerationn. ความเสื่อม, See also: degenerative adj. ดูdegenerate, Syn. deterioration
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ
regenerate(รีเจน'นะเรท) vt. ทำให้เกิดใหม่,สร้างใหม่,ให้ชีวิตใหม่,ทำให้มีพลังงานใหม่ vi.,adj. ปฏิรูป,สร้างรูปแบบใหม่,เกิดใหม่, See also: regenerable adj. regeneracy n. regeneration n. regenerative adj. regenerator n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
generate(vt) ทำให้เกิดขึ้น,ให้กำเนิด,ผลิต,แพร่พันธุ์
generation(n) การให้กำเนิด,การแพร่พันธุ์,ชั่วอายุคนหนึ่ง,ยุคสมัย,รุ่น
generative(adj) ซึ่งทำให้เกิดขึ้น,ซึ่งให้กำเนิด,เกี่ยวกับการกำเนิด
generator(n) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ไดนาโม,สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้น
degenerate(adj) เลวลง,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
degenerate(n) คนเลว,คนเลวทราม
degenerate(vi) เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
degeneration(n) ความเสื่อม,ความเสื่อมทราม,การเสื่อมถอยลง
regenerate(vt) ให้ชีวิตใหม่,ทำให้เกิดใหม่,งอกใหม่,วกกลับมาใหม่
regeneration(n) การงอก,การเกิดใหม่,การฟื้นฟู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
generateก่อกำเนิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
generating functionฟังก์ชันก่อกำเนิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
generating lineเส้นก่อกำเนิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
generation๑. ยุค๒. รุ่น๓. การก่อกำเนิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
generation๑. การสืบพันธุ์๒. ชั่วคน, ชั่วรุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
generationรุ่นวัย, ชั่วคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
generationชั่วรุ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
generation๑. ยุค๒. รุ่น๓. การก่อกำเนิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
generation gapช่องว่างระหว่างวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
generation life tableตารางชีพรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generationชั่วอายุ, [การแพทย์]
Generation Gapช่วงชั้นญาติ [การแพทย์]
Generation Rate อัตราการผลิต(ขยะ)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆเทียบต่อเวลาและต่อหน่วยผลิต [สิ่งแวดล้อม]
Generation Timeเจนเนอเรชันไทม์, [การแพทย์]
Generation Xเจเนอเรชัน เอกซ์ [TU Subject Heading]
Generation Yเจเนอเรชัน วาย [TU Subject Heading]
Generation, Firstยารุ่นแรก [การแพทย์]
Generation, Shortอายุขัยสั้น [การแพทย์]
Generations, Futureคนรุ่นต่อมา [การแพทย์]
Generative Organs, Internalอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
generation (n) สายพันธุ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องว่างระหว่างวัย[N] generation gap, Example: ช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดระหว่างพ่อแม่และลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ช่องว่างระหว่างวัย[N] generation gap, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ไวยากรณ์พึ่งพา[N] generative grammar
ชั่วโคตร[N] generation, Example: ข้าจะจองล้างจองผลาญชั่วโคตรนี้ทุกชาติไป, Thai definition: ทั้งหรือชั่ววงศ์สกุล, ทั้งเผ่าพันธุ์
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า[N] generator, See also: dynamo, electric generator, electric motor, Syn. เครื่องทำไฟฟ้า, Example: โรงไฟฟ้านครหลวงจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนโดยอาศัยกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, Count unit: เครื่อง
โคตร[N] generation, See also: contemporaries, coevals, Syn. รุ่นอายุ, ชั่วโคตร, Example: แม่ค้า 2 คนในตลาดทะเลาะกันและด่ากันไปถึงเจ็ดชั่วโคตร, Count unit: โคตร
ปั่นไฟ[V] generate electricity, Example: กังหันลมในฮอลแลนด์เหล่านี้แต่เดิมใช้ปั่นไฟ วิดน้ำ บดธัญพืช แล้วยังใช้ในการสื่อสารส่งสัญญาณกันได้ด้วย, Thai definition: ผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ปูน[N] age, See also: generation, period, time, Syn. รุ่น, คราว, อายุ, วัย, Example: ปู่ย่าตายายมีอายุปูนเดียวกัน
คราว[N] age, See also: generation, Syn. รุ่น, ปูน, วัย, Example: เธอมีอายุคราวเดียวกับลูกชายของฉันได้, Thai definition: ช่วงเวลาหรือสมัยแห่งวัยของคนหรือสิ่งอื่น
รุ่น[N] age, See also: generation, period, time, Syn. อายุ, Example: ฉันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเขา สมัยที่เรียนอยู่, Thai definition: คราวสมัยแห่งวัยของคนหรือสิ่งอื่นที่กำหนดขึ้นเป็นระยะๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
ช่องว่างระหว่างวัย[n. exp.] (chǿngwāng rawāng wai) EN: generation gap   
ชั่วคน[n.] (chūakhon) EN: generation   FR: génération [f]
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; bear   FR: produire; générer ; engendrer ; donner naissance à
กังหันไฟฟ้า [n. exp.] (kanghan faifā) EN: turbogenerator   
คราว[n.] (khrāo) EN: age ; generation   FR: âge [m] ; génération [f]
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า [n. exp.] (khreūang kamnoēt faifā) EN: generator   FR: générateur électrique [m] ; groupe électrogène [m]
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (khreūang kamnoēt faifā sathit) EN: electrostatic generator ; electrostatic machine   FR: machine électrostatique [f]
เครื่องทำไฟ[n.] (khreūang tham fai) EN: generator   FR: générateur électrique [m]
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration   FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENERATE    JH EH1 N ER0 EY2 T
GENERATOR    JH EH1 N ER0 EY2 T ER0
GENERATES    JH EH1 N ER0 EY2 T S
GENERATED    JH EH1 N ER0 EY2 T AH0 D
GENERATING    JH EH1 N ER0 EY2 T IH0 NG
GENERATION    JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N
GENERATORS    JH EH1 N ER0 EY2 T ER0 Z
GENERATIVE    JH EH1 N ER0 AH0 T IH0 V
GENERATIONS    JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N Z
GENERATIONAL    JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generate    (v) (jh e1 n @ r ei t)
generated    (v) (jh e1 n @ r ei t i d)
generates    (v) (jh e1 n @ r ei t s)
generator    (n) (jh e1 n @ r ei t @ r)
generating    (v) (jh e1 n @ r ei t i ng)
generation    (n) (jh e2 n @ r ei1 sh @ n)
generative    (j) (jh e1 n @ r @ t i v)
generators    (n) (jh e1 n @ r ei t @ z)
generations    (n) (jh e2 n @ r ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
か流ファン;渦流ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[, adoresujienere-ta] (n) {comp} address generator [Add to Longdo]
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] (n) {comp} address generation [Add to Longdo]
アナログ信号生成器[アナログしんごうせいせいき, anarogu shingouseiseiki] (n) {comp} analog signal generator [Add to Longdo]
アプリケーションジェネレータ[, apurike-shonjienere-ta] (n) {comp} application generator [Add to Longdo]
イベントを生成する[イベントをせいせいする, ibento woseiseisuru] (exp,vs-i) {comp} to generate an event; to trigger an event [Add to Longdo]
エレキテル[, erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut [Add to Longdo]
オーディオ信号発生器[オーディオしんごうはっせいき, o-deio shingouhasseiki] (n) tone generator; audio signal generator; AF signal generator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一代[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, ] generation [Add to Longdo]
世代[shì dài, ㄕˋ ㄉㄞˋ, ] generation; an era; accumulation of years; passing on from generation to generation [Add to Longdo]
代沟[dài gōu, ㄉㄞˋ ㄍㄡ, / ] generation gap [Add to Longdo]
[yīn, , ] generative forces; magic emanation [Add to Longdo]
发电[fā diàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] generate electricity [Add to Longdo]
[yīn, , ] generative force; magic emanation [Add to Longdo]
[yūn, ㄩㄣ, ] generative force; orange color [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym) [Add to Longdo]
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator [Add to Longdo]
ニュージェネレーション[にゅーじえねれーしょん, nyu-jienere-shon] new generation [Add to Longdo]
ビデオ同期装置[ビデオどうきそうち, bideo doukisouchi] genlock, generation lock [Add to Longdo]
ベクトルジェネレータ[べくとるじえねれーた, bekutorujienere-ta] vector generator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世代[せだい, sedai] Generation [Add to Longdo]
[よ, yo] GENERATION, ZEITALTER, PREIS [Add to Longdo]
[よ, yo] Generation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top