Search result for

flowing

(62 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flowing-, *flowing*, flow
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flowing[ADJ] ที่ไหลล้น, See also: ที่เอ่อล้น, ที่ล้นทะลัก, ที่หลั่งไหล, Syn. streaming, gushing
flowing[ADJ] ที่ต่อเนื่อง, See also: ที่ราบรื่น, ที่คล่อง, Syn. fluent, continuous, smooth, Ant. slow, sluggish
flowing[ADJ] ที่มากมายไปด้วย, See also: ที่อุดมไปด้วย, Syn. abounding, Ant. scarce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flowing(โฟล'อิง) adj. ซึ่งไหล,หลั่งไหล,ไปคล่องแคล่ว,ไปยังราบรื่น,ย้อย,อุดมสมบูรณ์,มีมากเกิน., See also: flowingly adv., Syn. moving

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flowing artesian well; blow wellบ่อน้ำพุมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flowing well๑. บ่อน้ำพุ๒. บ่อน้ำมันพุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flowing Agents, Freeสารที่ช่วยทำให้เกิดการไหลดี [การแพทย์]
Flowing Water แหล่งน้ำไหล
ลักษณะของระบบนิเวศน้ำจืดที่มีพื้นผิวค่อนข้าง แคบ มีทิศทาง การเคลื่อนไหวของน้ำอย่างเด่นชัด และเป็นระบบนิเวศที่มีการ แลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างน้ำกับอากาศได้เป็นอย่างดี บริเวณแหล่งน้ำไหล จึงมักไม่ขาดแคลนออกซิเจน และการรักษาสภาพสมดุลจะดำเนินไปได้ ดีกว่าแหล่งน้ำนิ่ง มักจะมีการติดต่อกับแหล่งน้ำอื่น เช่น ทะเล (Sea) สภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำไหลมีความแตกต่างกัน 2 แบบ คือ Rapid Zone และ Pool Zone [สิ่งแวดล้อม]
flowing wellflowing well, บ่อน้ำพุ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Flowing, Freeไหลได้ดีและสะดวก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Overtures like that get my juices flowing.เพลงโหมโรงทำน้ำตาฉันไหลพราก Léon: The Professional (1994)
By the time we were playing at blood brothers I understood there was something very different flowing through my veins.แม้ในเวลาที่เราเล่นด้วยกันอย่างพี่น้องร่วมสายเลือด ผมก็ยังเข้าใจว่ามีอะไรที่แตกต่างมากๆ ไหลเวียนอยู่ภายในเส้นลือดของผม Gattaca (1997)
I don't know what kind of poison is flowing through you but whatever it is keep it to yourself.ไม่รู้ว่าพิษอะไรมันแทรกซึมไปทั่วตัวคุณ ไม่ว่าอะไรก็ตาม อย่ามาลงที่ฉัน Dark Harbor (1998)
The evil is swelling up and flowing out of me!พลังปีศาจประทุออกมา จนล้นปรี่เลยแน่ะ Street Fighter Alpha (1999)
Singled out because of flowing lines depicting the movement of the animal.โดดเด่นเพราะลายเส้นที่ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของสัตว์ Mona Lisa Smile (2003)
well, I'm 31 with long, flowing locks and an athletic body.ฉันก็ 31 ไว้ผมยาวสลวย Bringing Down the House (2003)
Spinal fluid flowing out of her, and I --น้ำไขสันหลังไหลออกมา แล้วผมก็... Pilot: Part 1 (2004)
Flowing red hair.ผมสีแดงสยาย The Da Vinci Code (2006)
like a river flowing from the past toward the future.AII right? This version of us, anyway. Deja Vu (2006)
Introduce a significant enough event at any point in this river and you create a new branch, still flowing toward the future, but along a different route.WeII, that's worth $ 1 0 biIIion right there. WouId've been a Iot faster if you'd written it yourseIf. Deja Vu (2006)
We will get the blood flowing.- ให้เลีอดลมไหลเวียน Open Water 2: Adrift (2006)
You look at that river gently flowing by.มองไปในแม่น้ำ ที่รินไหลผ่านไป An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flowingBlood is flowing down.
flowingFlowing more freely than wine.
flowingTears were flowing down her cheeks.
flowingThe girl had flowing hair.
flowingThe river is flowing very fast after last night's rain.
flowingThey could hear the elegant, flowing sound of a harp coming from somewhere.
flowingTime goes flowing, breaking my heart.
flowingWhen a coil is moved near to a wire with current flowing in it current flows in the coil as well.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing   FR: facile ; aisé ; naturel
กบ[v.] (kop) EN: fill full ; full of ; overfill ; fill almost to overflowing   FR: remplir à ras bord
กบ[X] (kop) EN: full ; filled ; overflowing ; overbrimed   FR: plein ; débordant
น้ำใจ[X] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency   FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOWING    F L OW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flowing    (v) (f l ou1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfluss {m}; Ablauf {m} | beschleunigter Abflussflowing off; discharge; drain; flow | accelerated flow [Add to Longdo]
Ausfluss {m}; Ablauf {m}flowing off [Add to Longdo]
Fließgewässer {n}flowing waters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
たぶたぶ[, tabutabu] (adv-to) (1) (on-mim) brimming; full to the point of overflowing; (2) (See ゆったり・2,ぶかぶか,だぶだぶ・1) loose; baggy [Add to Longdo]
だぶだぶ[, dabudabu] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) (See ぶかぶか,ゆったり・2,たぶたぶ・2) loose; baggy; (2) overflowing; brimming; (P) [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
エネルギースポット[, enerugi-supotto] (n) (See パワースポット) location thought to be flowing with mystical energy (wasei [Add to Longdo]
パワースポット[, pawa-supotto] (n) (See エネルギースポット) location thought to be flowing with mystical energy (wasei [Add to Longdo]
溢れんばかり[あふれんばかり, afurenbakari] (adj-no) overflowing; effusive; exuberant; bountiful [Add to Longdo]
溢れ出す;溢れだす;あふれ出す[あふれだす, afuredasu] (v5s) to begin to overflow; to start overflowing; to pour out [Add to Longdo]
押すな押すな[おすなおすな, osunaosuna] (adj-no) crowded (e.g. with people); overflowing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] flowing flood; to chatter [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] flowing water; successive [Add to Longdo]
流动性[liú dòng xìng, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] flowing; shifting; fluidity; mobility [Add to Longdo]
流畅[liú chàng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄤˋ, / ] flowing (of speech, writing); smooth and easy [Add to Longdo]
[pén, ㄆㄣˊ, ] flowing of water; name of a river [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] flowing (of water) [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] flowing of water [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] flowing water [Add to Longdo]
跌宕昭彰[diē dàng zhāo zhāng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ ㄓㄠ ㄓㄤ, ] flowing (of prose); free [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flow \Flow\ (fl[=o]), v. i. [imp. & p. p. {Flowed} (fl[=o]d); p.
   pr. & vb. n. {Flowing}.] [AS. fl[=o]wan; akin to D. vloeijen,
   OHG. flawen to wash, Icel. fl[=o]a to deluge, Gr. plw`ein to
   float, sail, and prob. ultimately to E. float, fleet.
   [root]80. Cf. {Flood}.]
   1. To move with a continual change of place among the
    particles or parts, as a fluid; to change place or
    circulate, as a liquid; as, rivers flow from springs and
    lakes; tears flow from the eyes.
    [1913 Webster]
 
   2. To become liquid; to melt.
    [1913 Webster]
 
       The mountains flowed down at thy presence. --Is.
                          lxiv. 3.
    [1913 Webster]
 
   3. To proceed; to issue forth; as, wealth flows from industry
    and economy.
    [1913 Webster]
 
       Those thousand decencies that daily flow
       From all her words and actions.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To glide along smoothly, without harshness or asperties;
    as, a flowing period; flowing numbers; to sound smoothly
    to the ear; to be uttered easily.
    [1913 Webster]
 
       Virgil is sweet and flowingin his hexameters.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To have or be in abundance; to abound; to full, so as to
    run or flow over; to be copious.
    [1913 Webster]
 
       In that day . . . the hills shall flow with milk.
                          --Joel iii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
       The exhilaration of a night that needed not the
       influence of the flowing bowl.    --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]
 
   6. To hang loose and waving; as, a flowing mantle; flowing
    locks.
    [1913 Webster]
 
       The imperial purple flowing in his train. --A.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   7. To rise, as the tide; -- opposed to ebb; as, the tide
    flows twice in twenty-four hours.
    [1913 Webster]
 
       The river hath thrice flowed, no ebb between.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To discharge blood in excess from the uterus.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flowing \Flow"ing\,
   a. & n. from {Flow}, v. i. & t.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flowing \Flow"ing\, a.
   That flows or for flowing (in various sense of the verb);
   gliding along smoothly; copious.
   [1913 Webster]
 
   {Flowing battery} (Elec.), a battery which is kept constant
    by the flowing of the exciting liquid through the cell or
    cells. --Knight.
 
   {Flowing furnace}, a furnace from which molten metal, can be
    drawn, as through a tap hole; a foundry cupola.
 
   {Flowing sheet} (Naut.), a sheet when eased off, or loosened
    to the wind, as when the wind is abaft the beam. --Totten.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flowing
   adj 1: designed or arranged to offer the least resistant to
       fluid flow; "a streamlined convertible" [syn:
       {streamlined}, {aerodynamic}, {flowing}, {sleek}]
   n 1: the motion characteristic of fluids (liquids or gases)
      [syn: {flow}, {flowing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top