Search result for

felonies

(15 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -felonies-, *felonies*, felonie , felony
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Twenty-something years old and already three felonies.อายุ 20 กว่า แต่ทำการผิกกฏหมายมาแล้ว 3 ครั้ง Crash (2004)
Oh, God, David, the felonies just keep piling' up!- โธ่ เดวิด - เพิ่มข้อหาไปเรื่อยเลยนะแก Just Like Heaven (2005)
A few drug-related felonies before that.ข้อหายาเสพติดนิดหน่อยก่อนหน้านั้น The Arrival (2008)
There are ways of getting to know people without committing felonies.มีหลายทางที่จะรู้จักผู้อื่น โดยไม่ต้องประกอบอาชญากรรมร้ายแรง Lucky Thirteen (2008)
Trouble is,I've got hundreds,and as far as I can tell, if your license doesn't ping for any prior felonies, you're pretty much gonna pass go and collect 200 canadian dollars.ปัญหาคือมันมีเป็นร้อยๆ และเท่าที่รู้ ถ้าใบอนุญาตไม่ระบุการทำผิดอะไรมาก่อน คุณก็จะข้ามแดนได้อย่างสบาย To Hell... And Back (2009)
Yeah. uh, no red flags, no felonies, no connection to barton.ใช่... อ่า ไม่มีธงแดง ไม่มีใครเคยก่ออาชญากรรม ไม่มีใครเกี่ยวข้องกับบาร์ตันเลย Faceless, Nameless (2009)
There were no major felonies, no "magic man"ที่ไม่มีอาชญากรรม ไม่มี "ชายลึกลับ" In This Home on Ice (2010)
Or Salt Lake, where 80% of drug-related felonies is committed by illegals.หรือที่ซอลท์เลก เป็นที่ที่มีคดียาเสพติด 80 % ของการทำผิดกฎหมายทั้งหมด  ()
I mean, give the poor guy some closure as to why Amanda Clarke added criminal pyromania to her already impressive list of felonies.ฉันหมายความว่า ให้ชายที่น่าสงสารได้รู้ โดยปิดบังบางส่วนไว้ ในเรื่องสาเหตุที่อแมนด้า คลากทำไป เพิ่มความผิดไปว่าเป็นโรคชอบวางเพลิง จะฟังดูน่าประทับใจ มีรายชื่อการกระทำผิด Perception (2012)
He's richer and willing to commit felonies.ไม่หรอก เขาก็แค่รวยกว่า และยินดีที่จะทำผิด Pilot (2012)
I didn'tjoin the Navy to commit felonies and hang with drug dealers.ผมไม่ได้เข้าร่วมกองทัพเรือที่จะกระทำการ felonies และแขวนกับพ่อค้ายาเสพติด. 2 Guns (2013)
Multiple felonies.felonies หลาย. Elysium (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
FELONIES    F EH1 L AH0 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
felonies    (n) (f e1 l @ n i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felony \Fel"o*ny\, n.; pl. {Felonies}. [OE. felonie cruelty, OF.
   felonie, F. f['e]lonie treachery, malice. See {Felon}, n.]
   1. (Feudal Law) An act on the part of the vassal which cost
    him his fee by forfeiture. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   2. (O.Eng.Law) An offense which occasions a total forfeiture
    either lands or goods, or both, at the common law, and to
    which capital or other punishment may be added, according
    to the degree of guilt.
    [1913 Webster]
 
   3. A heinous crime; especially, a crime punishable by death
    or imprisonment.
    [1913 Webster]
 
   Note: Forfeiture for crime having been generally abolished in
      the United States, the term felony, in American law,
      has lost this point of distinction; and its meaning,
      where not fixed by statute, is somewhat vague and
      undefined; generally, however, it is used to denote an
      offense of a high grade, punishable either capitally or
      by a term of imprisonment. In Massachusetts, by
      statute, any crime punishable by death or imprisonment
      in the state prison, and no other, is a felony; so in
      New York. the tendency now is to obliterate the
      distinction between felonies and misdemeanors; and this
      has been done partially in England, and completely in
      some of the States of the Union. The distinction is
      purely arbitrary, and its entire abolition is only a
      question of time.
      [1913 Webster]
 
   Note: There is no lawyer who would undertake to tell what a
      felony is, otherwise than by enumerating the various
      kinds of offenses which are so called. originally, the
      word felony had a meaning: it denoted all offenses the
      penalty of which included forfeiture of goods; but
      subsequent acts of Parliament have declared various
      offenses to be felonies, without enjoining that
      penalty, and have taken away the penalty from others,
      which continue, nevertheless, to be called felonies,
      insomuch that the acts so called have now no property
      whatever in common, save that of being unlawful and
      purnishable. --J. S. Mill.
      [1913 Webster]
 
   {To compound a felony}. See under {Compound}, v. t.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top