Search result for

fallows

(59 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fallows-, *fallows*, fallow
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fallows มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fallows*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fallow[ADJ] ซึ่งไถคราดทิ้งไว้, See also: ซึ่งยังไม่เพาะปลูก, Syn. unsowed, unplowed
fallow[ADJ] ซึ่งไม่กระฉับเฉง, See also: ซึ่งไม่ประสบผล, เนือยๆ, Syn. inactive, inert
fallow[ADJ] สีเหลืองอ่อน, See also: สีน้ำตาลอ่อน
lie fallow[PHRV] หยุดผลิต (การทำไร่ทำนา)
lie fallow[PHRV] มึน, See also: พัก, ตื้อ, ไม่เกิดผลผลิต, ไม่สร้างสรรค์ต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fallow(แฟล'โล) adj. เกี่ยวกับที่ดินที่ไถคราดทิ้งไว้,ซึ่งยังไม่ได้เพาะปลูก. -n. ที่ดินดังกล่าว. vt. ไถคราด (ที่ดิน) ทิ้งไว้., See also: fallowness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fallow(adj) ปล่อยให้รกร้าง,ไม่ได้เพาะปลูก,ซึ่งไถคราดไว้
fallow(n) ที่รกร้าง,ที่ว่างเปล่า
fallow(vt) ไม่ได้เพาะปลูก,ปล่อยทิ้งไว้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fallow การพักดิน
การปล่อยที่ดินปลูกพืชให้ว่างเปล่าไว้ เกือบหรือตลอดฤดูกาลเพาะปลูก โดยจะมีการไถพรวนหรือไม่ก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Robert Fallow,โรเบิร์ต ฟาลลอว์ She Knows (2012)
It's probably for the back acre, it's been fallow.มันกินพื้นที่ หลายเอเคอร์ นะ มันถูกปล่อยร้าง Family Time (2012)
Dillon, Fallow, Reed and Spencer.Dillon, Fallow, Reed und Spencer. For the Love of God (1973)
The Violent Unknown Event had partially paralysed the face of Afracious Fallows, enlarged his heart, thumbs and genitals, made him scrofulous, softened and widened his feet and thoroughly wrecked his career as a school headmaster.Das Gewaltsame Unbekannte Ereignis hatte teilweise das Gesicht Afracious Fallows' gelähmt, Herz, Daumen und Genitalien erweitert, ihn skrofulös gemacht, seine Füße erweitert und seine Karriere als Schulmeister völlig vernichtet. The Falls (1980)
Fallow arriving, area A. Do you copy?Ankunft Fallow, Zone A. Hören Sie mich? The Bonfire of the Vanities (1990)
Hi, Mr. Fallow. Welcome.Willkommen, Mr. FallowThe Bonfire of the Vanities (1990)
Mr. Fallow, I'd like to take this private moment to tell you how much I admire your book.Mr. Fallow, ich wollte Ihnen noch sagen, wie sehr ich Ihr Buch bewundere. The Bonfire of the Vanities (1990)
I've got Mr. Fallow.Hier lang, Mr. FallowThe Bonfire of the Vanities (1990)
Right this way, Mr. Fallow.Hier lang, Mr. FallowThe Bonfire of the Vanities (1990)
My name is Peter Fallow.Ich heiße Peter FallowThe Bonfire of the Vanities (1990)
Peter Fallow, the has-been.Peter Fallow, Ex-Star. The Bonfire of the Vanities (1990)
Who is this Peter Fallow character?Wer ist dieser Peter FallowThe Bonfire of the Vanities (1990)
Mr. Fallow.Mr. FallowThe Bonfire of the Vanities (1990)
This Peter Fallow.Dieser Peter Fallow... verdrehte alles. The Bonfire of the Vanities (1990)
Peter Fallow.Peter FallowThe Bonfire of the Vanities (1990)
I'm Peter Fallow.Ich bin Peter FallowThe Bonfire of the Vanities (1990)
Ladies and gentlemen, Mr. Peter Fallow.Meine Damen und Herren, Mr. Peter FallowThe Bonfire of the Vanities (1990)
English. Period 4, Creative Writing, Mr. Fallows, the Weird and Terrible.Literatur. 4. Stunde, Kreatives Schreiben, Mr. Fallows, der Ausgeflippte und Perverse. Sleepwalkers (1992)
I beg your pardon, Mr. Fallows?Wie bitte, Mr. Fallows? Sleepwalkers (1992)
Mr. Fallows!Mr. Fallows! Sleepwalkers (1992)
Who?(Richard) Tim FallowOver the Rainbow (2000)
He said he was going to a house in Fallowfield, 11 Enfield Road.Er sagte, er ist zu einem Haus in Fallowfield gegangen. Nummer 11 Endfield Road. Und dass er dort fünf Stunden geblieben ist. Episode #2.4 (2012)
Then he did what he did to him and we're waiting now to see if we got any CCTV of that same stolen car going over to Fallowfield later that same night when...Und dann hat er seine Tat begangen. Wir warten jetzt, ob wir ihn auf diesem Überwachungsvideo sehen. Auf der Fahrt nach Fallowfield, als er Dylan abgelegt hat. Episode #2.4 (2012)
Robert Fallow,Robert Fallow ()
Forgive me for saying this, Mr. Fallows. I certainly wouldn't want to be hired under circumstances... that would make you feel uncomfortable.Verzeihung, wenn ich das sage, Mr Fallows, ich möchte nicht unter unangenehmen Umständen eingestellt werden. Lee Daniels' The Butler (2013)
He's wanted for attempted murder, stabbing of that Asian kid down Fallowfield.Der wird wegen versuchten Mordes gesucht. Hat das Kind in Fallowfield abgestochen. Episode #1.1 (2015)
Well, there was Master Fallowthought, was there not?Aber... Master Fallowthought, den haben Sie weggelassen. Chapter One: The Friends of English Magic (2015)
Fallowthought?Fallowthought? Chapter One: The Friends of English Magic (2015)
Of course he is described in Holgarth and Pickles' Histories of their own dealings with Master Fallowthought, which you can scarcely have read.Es steht alles in Holgarths und Pickles Geschichte ihrer eigenen Händel mit Master Fallowthought. - Die Sie kaum gelesen haben können. Chapter One: The Friends of English Magic (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาฟางลอย[N] fallow field, See also: area of stubble, Count unit: แปลง, Thai definition: นาที่เปิดขึ้นใหม่ มีผลไม่แน่นอน

CMU English Pronouncing Dictionary
FALLOW    F AE1 L OW2
FALLOWS    F AE1 L OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fallow    (n) (f a1 l ou)
fallow-deer    (n) - (f a1 l ou - d i@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brachland {n}fallow land [Add to Longdo]
brachliegen | Land brachliegen lassen | brachliegend {adj}to lie fallow | to leave land fallow | fallow [Add to Longdo]
falb; gelbbraun {adj}fallow [Add to Longdo]
unproduktiv {adj}fallow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファロー鹿[ファローじか, faro-jika] (n) fallow deer [Add to Longdo]
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement [Add to Longdo]
休め地[やすめち, yasumechi] (n) fallow land [Add to Longdo]
休閑[きゅうかん, kyuukan] (n) fallowing [Add to Longdo]
休閑地[きゅうかんち, kyuukanchi] (n) fallow land [Add to Longdo]
休耕[きゅうこう, kyuukou] (n,vs) lying fallow [Add to Longdo]
切り畑;切畑[きりはた, kirihata] (n) hillside farm; fallow ground [Add to Longdo]
大角鹿[おおつのじか, ootsunojika] (n) giant fallow deer (extinct) [Add to Longdo]
遊休[ゆうきゅう, yuukyuu] (n) idle; unused; fallow; (P) [Add to Longdo]
磽确(oK);墝埆(oK)[こうかく;ぎょうかく, koukaku ; gyoukaku] (n,adj-na,adj-t,adv-to) (uk) stony, fallow land [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top