Search result for

ebnen

(56 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebnen-, *ebnen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ebnen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ebnen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
See how they smooth one's path, how they almost show a blind man the way.Seht einmal, wie sie einem die Wege ebnen wie sie dem Blinden fast den Weg zeigen. Die Strafe beginnt (1980)
Frank, there's ways of doin' things that round off the corners, make life easy for everybody.Frank, es gibt Verhaltensweisen, die einem den Weg ebnen, das Leben für alle einfacher machen. Thief (1981)
We have to level the ground, build a ramp.Wir müssen den Boden ebnen, eine Rampe bauen ... Fitzcarraldo (1982)
We have to clear ten square kilometres and level the ground right nowWir müssen zehn Quadratkilometer roden und ebnenThe Emerald Forest (1985)
That's enough plastique to flatten a three-storied building.Das ist genug Sprengstoff, um ein großes Haus einzuebnenThe Scent of Roses (1986)
The one you bribed a councilman to get rid of.Den Sie durch den bestochenen Stadtrat einebnen lassen wollen. The Gift of Life (1987)
If you think you're gonna bulldoze this garden, you got another thing coming.Sie irren, wenn Sie denken, dass Sie diesen Garten einebnen lassen können. The Gift of Life (1987)
I'll just smooth the way.Ich werde uns den Weg ebnenCrocodile Dundee II (1988)
People like that.Dass ich ihnen den Weg ebnen muss, kann das nicht heißen. Romeo Is Bleeding (1993)
I've tried to do what I can. Pave the way for her son.Ich tat, was ich konnte, um ihrem Sohn den Weg zu ebnenWhen We Dead Awaken (1994)
So the Founders mislead Odo into thinking I was a spy hoping that you'd eliminate me and pave the way for that thing imitating Martok to take over the Empire.Die Gründer machten Odo glauben, ich sei ein Spion, in der Hoffnung, dass Sie mich töten und so den Weg für das Ding, das Martok imitiert, ebnenApocalypse Rising (1996)
All insurance company premiums will spin out of reach and it will lead to government controlled health coverage.Alle Versicherungsbeiträge würden in die Höhe schnellen, und das würde den Weg für eine staatlich kontrollierte Krankenversicherung ebnenThe Rainmaker (1997)
But all I've done is pave the way for their annihilation.Aber alles, was ich tue, ist, den Weg für seine Vernichtung zu ebnenAfterimage (1998)
If the Doctor uses knowledge that Moset gained through his experiments, we would be validating his methods, inviting further unethical research.Wenn der Doktor Wissen von Mosets Experimenten einsetzt, würde das weiterer unethischer Forschung den Weg ebnenNothing Human (1998)
I was-- T rying to pave the road ahead.Ich hab nur... ..versucht, den Weg zu ebnenOnly the Lonely (1999)
"An apology would seem the proper starting point if we are to mend damaged feelings."'Eine Entschuldigung scheint mir ein guter Anfang zu sein... um den Weg zu ebnen. ' The Affair of the Necklace (2001)
Pave the way for all the manned missions that would follow.Den Weg für zukünftige Missionen ebnenFriendship One (2001)
Killing the System Lords here would just let him take over.Dann ebnen wir ihm mit dem Mord an den Systemherren den Weg. Last Stand (2002)
May Shai-Hulud clear the path before you.Möge Shai Hulud den Weg ebnen, den Ihr geht. Episode #1.2 (2003)
May Shai-Hulud clear the path before you.Möge Shai-Hulud dir den Weg ebnen. Sachar-Nabai. Episode #1.3 (2003)
To level the playing field against Anubis.Um das Spielfeld gegen Anubis zu ebnenOrpheus (2003)
Then the road will open itself for you.So wirst Du die Kraft beherrschen und der Weg wird sich direkt vor Dir ebnenThe Great Challenge (2004)
It was all in an effort to pave the way for us.Was ich getan habe, sollte uns den Weg ebnenResurrection (2004)
But until then, I'm stuck in a job with no power... except getting potholes filled.Doch bis dahin stecke ich fest in einem Job ohne Macht,... außer vielleicht darüber, Schlaglöcher zu ebnenAll Due Respect (2004)
And my Jane, marrying so grand, must throw her sisters in the way.Und meine Jane wird ihren Schwester den Weg ebnenPride & Prejudice (2005)
We level the place.Wir ebnen das Gelände ein. The Marksman (2005)
Then you'll have an easier road ahead.Das wird dir den Weg ebnenDog Bite Dog (2006)
What are you gonna do while we tow the way for Jihad?Was wirst Du tun, während wir den Weg für den Dschihad ebnenFaith (2006)
Oh, my Gods! We did a thousand things, good and bad, every day for 40 years to pave the way for those attacks.Wir haben tausend Dinge getan, gute und böse, und zwar jeden Tag, 40 Jahre lang, um den Weg für diese Angriffe zu ebnenHero (2006)
And from a feminist standpoint, we're about to launch a major female writer.Und aus feministischer Sicht sind wir dabei einer wichtigen Autorin den Weg zu ebnenTurn the Page (2007)
I guess, we were just hoping, if we came to you, you could help, you know, just pave the way a little.Wir haben einfach gehofft, dass ihr, wenn wir euch ansprechen, den Weg ein wenig ebnen könntet. Lars and the Real Girl (2007)
If you're laying pipe for an insanity defense...Wenn Sie den Weg zu einer Verteidigung wegen Geisteskrankheit ebnen wollen ... What If He's Not Alone? (2007)
But I think we can level the playing field.- Stimmt. Doch ich denke, wir könnten das Spielfeld ebnenDirty Hands (2007)
You make your millions, and in return, you buy lands down on all my holdings.Sie ebnen den Weg für die passenden Genehmigungen, die ich liefere. Uneasy Lies the Head (2008)
We're talking about smart girls and smart-but-clueless boys who need their friends' help to pave the glorious way to prom.Wir reden von schlauen Mädchen und schlauen-aber-ahnungslosen Jungs, die ihre Freunde brauchen, um den glorreichen Weg zum Abschlussball zu ebnenGrey Matters (2008)
It is up to Anakin Skywalker and his Padawan, Ahsoka, to make way for Obi-Wan's ground assault.Nun ist es an Anakin Skywalker und seinem Padawan Ahsoka, den Weg für Obi-Wans Bodenangriff zu ebnenStorm Over Ryloth (2009)
You're Pretty! will front you, on credit, all the products that you need to put yourself on the road to financial freedom."You're Pretty!" wird euch auf Kredit alle Produkte bereitstellen, die ihr braucht, um euch selbst den Weg zur finanziellen Freiheit zu ebnenWhere the Sidewalk Ends (2009)
"You're Pretty!" will front you all the products that you need to put yourself on the road to financial freedom."You're Pretty!" wird euch auf Kredit alle Produkte bereitstellen, die ihr braucht, um euch selbst den Weg zur finanziellen Freiheit zu ebnenSuck 'n' Spit (2009)
You're Pretty! will front you all the products that you need to put yourself on the road to financial freedom."You're Pretty!" wird euch auf Kredit alle Produkte bereitstellen, die ihr braucht, um euch selbst den Weg zur finanziellen Freiheit zu ebnenA Distinctive Horn (2009)
I am only too glad to be part of this summit and pave the way to nuclear disarmament.Ich bin froh, Teil dieses Gipfels zu sein... und den Weg zur nuklearen Abrüstung zu ebnenThe Art of War III: Retribution (2009)
How she saw a young man with signs of wealth... as a ticket out of the life she was in.Ein wohlhabender Mann sollte ihr den Weg aus ihrem Alltag ebnenThe Lincoln Lawyer (2011)
And it's gonna set the stage for something dramatic.Und genau das wird den Weg ebnen für etwas dramatisches. Trap Game (2011)
Muscle power alone can't clear the path to the modern age, but there's a breakthrough hidden deep within the Earth.Muskelkraft allein kann nicht den Weg in die Moderne ebnen, aber der Durchbruch ist tief im Inneren der Erde versteckt. History of the World in 2 Hours (2011)
A very even way, but no such friend.Einen sehr ebnen Weg, aber keinen solchen Freund. Much Ado About Nothing (2012)
I pray thee, loving wife and gentle daughter, give even way unto my rough affairs.Ich bitt Euch, liebend Weib und werte Tochter, gebt meinen rauen Händeln ebnen Weg. Henry IV, Part 2 (2012)
That one might read the book of fate And see the revolution of the times, Make mountains level and the continent,Könnte man im Buch des Schicksals doch lesen und sehen, wie die Zeiten der Umwälzung die Berge und das feste Land ebnen, der Dichte überdrüssig in die See wegschmelzen. Henry IV, Part 2 (2012)
'Can this cockpit hold the vasty fields of France?Diese Hahnengrube, fasst sie die Ebnen Frankreichs? Henry V (2012)
And now we're here to clear the path so he can do just that.Jetzt sind wir hier, um den Weg zu ebnen, damit er genau das tun kann. Damon. Might as Well Face It (2012)
But judging by the R.D.X. residue... and the fact that it took two guys to move that thing... they've got enough C-4 to level an embassy, a synagogue.Aber schaut man auf die Hexogenrückstände und darauf, dass zwei Leute zum Tragen nötig waren, müssten Sie genug C-4 haben um eine Botschaft oder eine Synagoge einzuebnenThe Clearing (2012)
They used the technology to clear large areas of land for construction, like Central Park, when they were prepping it to build their air-degradation machine.Sie haben die Technologie benutzt, um größere Landstriche für Bauarbeiten einzuebnen, wie den Central Park, als sie ihn für den Bau der Luftzersetzungsanlagen vorbereitet hatten. Five-Twenty-Ten (2012)

German-Thai: Longdo Dictionary
ebnen(vt) |ebnete, hat geebnet| ทำให้เรียบ เช่น einen Weg ebnen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ebnen; einebnen; planierento level [Add to Longdo]
den Weg ebnento pave the way; to prepare the ground [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  ebnen [eːbnən]
     to level
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top