Search result for

diskutieren

(59 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diskutieren-, *diskutieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา diskutieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *diskutieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And when we get there, you're going to get a little lesson in not telling the truth.Wir gehen jetzt nach Hause und diskutieren ein wenig über die Wahrheit. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Get in, Dillon. We can't stand around and argue.Steig ein, Dillon, wir können nicht rumstehen und diskutierenGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
We'll be looking at a whole range of possibilities. And of course, it's a complex and highly technical matter.Wir diskutieren eine Reihe von Schutz- bestimmungen, das ist sehr fachspezifisch und natürlich sehr komplex. Big Brother (1980)
That's $5. I'm getting out on this side, so don't give me any argument.Das sind $5. Ich steige auf dieser Seite aus, diskutieren Sie nicht mit mir. Gloria (1980)
- Don't argue with me, Mr Thorson.- Diskutieren Sie nicht mit mir. The Hunter (1980)
I'm not here to make a scene but because I felt lonely and wanted to see you.Außerdem bin ich nicht hergekommen, um zu diskutieren. Ich bin gekommen, weil ich allein war und dich wiedersehen wollte. Loulou (1980)
If we get into trivialities, we may as well discuss the food.Wenn wir uns in Trivialitäten ergehen, können wir das Essen diskutierenSeems Like Old Times (1980)
I'm ready to talk.Sie sind hier, also diskutieren wir! 3 hommes à abattre (1980)
Would you care to discuss the survival statistics of bomb disposal experts, naval or otherwise?Möchten Sie die Überlebensstatistik von Bombenräumern diskutieren von der Marine oder von woanders? ffolkes (1980)
There's no use in discussing it, Rose.Kein Grund das zu diskutieren, Rose. The Hot Rod (1981)
I would prefer not to discuss our domestic difficulties with the world.Ich würde es begrüßen, private Dinge nicht öffentlich zu diskutierenThe Lumberjack (1981)
Ministers with a grip on the job are a nuisance. - They argue.- Sie diskutierenThe Devil You Know (1981)
- All Ministers argue.Aber alle Minister diskutieren gern. The Devil You Know (1981)
- I'd rather not. Can be such a bore, talking to those chaps.Es ist so wenig unterhaltsam, mit diesen Leuten zu diskutierenThe Cannonball Run (1981)
- I'd like to talk to you about them sometime.- Können wir die irgendwann diskutierenEndless Love (1981)
Can we discuss it over dinner tonight?Können wir darüber beim Abendessen diskutierenPrivate Lessons (1981)
We don't have to beat it to death.Wir müssen das nicht ewig ausdiskutierenRich and Famous (1981)
I'm too tired to argue about that.Ich bin zu müde, um darüber zu diskutieren48 Hrs. (1982)
You're gonna argue this with him?Du willst darüber mit ihm diskutierenDiner (1982)
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.Mr. Gandhi ich bin angewiesen worden, Sie zu einer Allparteien-Regierungskonferenz nach London zu bitten um die eventuelle Möglichkeit einer Unabhängigkeit Indiens zu diskutierenGandhi (1982)
English, I got something scholastic to discuss with you.Engländer, ich muss was Akademisches mit dir diskutierenGrease 2 (1982)
We'll discuss it.Diskutieren wir die Sache. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
I've got better things to do... than to have religious discussions with you.Ich hab besseres zu tun als mit dir über Religion zu diskutierenTRON (1982)
I have no intention of discussing this case ever again.Ich habe nicht vor, diesen Fall je wieder zu diskutierenGive Me Liberty... or Give Me Death (1983)
Now, look, I'll call you first thing in the morning and we'll set a time to get together and discuss the next step.Ich rufe Sie am Morgen an und wir vereinbaren ein Treffen, um den nächsten Schritt zu diskutierenNobody Does It Better (1983)
- Was that really necessary?Ich brenne darauf, das Projekt bis ins Kleinste zu diskutierenSteele Crazy After All These Years (1983)
- Now, let's discuss this like friends.- Diskutieren wir das doch wie Freunde. The ACM Kid (1983)
He should be pulling! There's no arguing with him.Mit dem kann man nicht diskutierenGarçon! (1983)
That's all right, we'll get married, and we'll Sleep on it, and we'll discuss it in the morning.Wir heiraten und diskutieren später darüber. The Man Who Loved Women (1983)
I've already said that is Not a matter i can discuss here.Ich kann hier nicht darüber diskutierenThe Osterman Weekend (1983)
Well, discussing it openly...Nun, dies offen zu diskutieren... Scarface (1983)
Now look, we can argue all night long. It's not gonna do us any good.Wir können die ganze Nacht diskutieren, aber das bringt nichts. The Star Chamber (1983)
Would you Like to discuss a page of Talmud?Möchtet ihr eine Seite aus dem Talmud diskutierenYentl (1983)
While your books argue about chickens, I've had to pluck them.Während deine Bücher Hühner diskutieren, musste ich sie rupfen. Yentl (1983)
Let's read chapters seven and eight and then discuss them.Lesen wir die Kapitel sieben und acht und diskutieren wir sie. Yentl (1983)
Come on, man, you've got the car.-Sie wollen bestimmt nicht diskutierenA Good Knight's Work (1984)
And afterwards, we could discuss your work in laser technology.Und nachher könnten wir Ihre Arbeit in der Lasertechnologie diskutierenGoliath Returns (1984)
I don't have time to argue with you, Scarecrow.Ich habe keine Zeit, dass mit Ihnen zu diskutieren, Scarecrow. Dead Ringer (1984)
That does it, you need protection, and I don't want any argument. Come on.Es reicht, Sie brauchen Schutz, und wir werden das nicht diskutierenRemembrance of Things Past (1984)
They'll deny it, probably tell you they're just discussing changing its name.Die werden sicher dementieren und behaupten, sie diskutieren nur eine Änderung der Namensgebung. Party Games (1984)
It's just a room full of marine biologists arguing over plankton.Ein Saal voller Meeresbiologen, die über Plankton diskutieren2010: The Year We Make Contact (1984)
They fight, they argue.- Natürlich. Sie streiten, sie diskutierenBroadway Danny Rose (1984)
Now, don't go arguing with me!Fang' gar nicht an, rumzudiskutierenCannonball Run II (1984)
It can't be bargained with, it can't be reasoned with.Man kann nicht mit ihm verhandeln, man kann nicht mit ihm diskutierenThe Terminator (1984)
That's enough, son. I said I don't wish to discuss it.Ich möchte das nicht weiter diskutierenEpisode #1.1 (1985)
I've got some neighbors up here who just don't argue... about slavery and states' rights anymore.Doch, genau das werden wir sein. Orry, ich habe Nachbarn hier oben, die wollen nicht mehr über Sklaverei und Souveränität der Bundesstaaten diskutierenEpisode #1.3 (1985)
Well, don't start to, "mighty steed."Bitte lass uns das nicht ausdiskutieren, Mächtiges Ross. Burial Ground (1985)
Well, the group's getting together at lunch today to discuss our options.Wir treffen uns nachher alle und diskutieren alles noch mal durch. Buy Out (1985)
Right, and by the time we get through discussing procedure here... another one bites the dust.- Ja, und während wir noch diskutieren, beißt ein anderer ins Gras! Custom Made Killer (1985)
We'll discuss it later.- Wir diskutieren das später. Knight Strike (1985)

German-Thai: Longdo Dictionary
diskutieren(vi) |diskutierte, hat diskutiert, mit jmdm. über etw.(A)| ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาใดๆ เช่น Der Chef diskutiert gern über die Politik. เจ้านายชอบถกเถียงเรื่องการเมือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
andiskutierento discuss briefly [Add to Longdo]
antippen; kurz berühren; andiskutierento touch on; to touch upon [Add to Longdo]
beredend; diskutierenddiscussing [Add to Longdo]
besprechen; diskutieren; erörtern; debattieren (mit) | besprechend | besprochento discuss (with) | discussing | discussed [Add to Longdo]
Darüber lässt sich diskutieren.That's debatable. [Add to Longdo]
Es lässt sich nicht wegdiskutieren.Its existence cannot be argued away. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  diskutieren [diskuːtiːrən]
     to discuss
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top