Search result for

difficulties

(46 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -difficulties-, *difficulties*, difficultie , difficulty
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Difficulties, Itemระดับความยากง่ายของข้อสอบ [การแพทย์]
Difficulties, Managerialความยากง่ายในการจัดการ [การแพทย์]
Difficulties, Word Findingความลำบากในการหาคำที่ต้องการหรือเรียกชื่อสิ่งของ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
By doing so, you will add enormously to the enemy's difficulties.โดยทำเช่นนี้คุณจะเพิ่มมหาศาล ความยากลำบากของศัตรู How I Won the War (1967)
We're having moderate-to-heavy financial difficulties here.เรากำลังมีปัญหาด้านการเงินอยู่ Field of Dreams (1989)
And I know that you're having financial difficulties, Mr. LaPlante but I was wondering if the money that I loaned you last week....ไอ้นั่น มันโกงเงินคุณแล้วหนีไปใช่มั้ย คนนั้นน่ะ นี่คุณล้อผมเล่นเหรอ Hero (1992)
All right, Derice. Let me lay out some difficulties for you.เอาล่ะดีรีซ ให้ฉันอธิบาย ความโหดให้กับนายฟังนะ Cool Runnings (1993)
Any difficulties faced by the rurnees in our district will be handled by this office.เรื่องยุ่งยากที่ผู้กลับมาได้รับ ในท้องถิ่น จะอยู่ในความรับผิดชอบของที่ทำการ Pilot (2004)
We're sorry. This line is experiencing technical difficulties.ขออภัย คู่สายมีปัญหาทางเทคนิค Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
I heard GyehRu is in difficulties.ข้าได้ยินว่าเครุกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก Episode #1.41 (2006)
All the humiliation and difficulties you experienced will be over soon.ความอัปยศและความยากลำบากที่พระองค์ได้รับ จะยุติลงในไม่ช้านี้พะย่ะค่ะ Episode #1.43 (2006)
Because they are having economic difficulties, let me assure you here.เนื่องจากพวกเขามีสถานเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง The Last King of Scotland (2006)
pastry-related difficulties, and I think my advice helped him over the years.ปัญหาเรื่องอย่างว่า ผมคิดว่า คำแนะนำของผมช่วยเขาได้นะ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
There won't be any difficulties for us, right?มันคงไม่มีปัญหาสำหรับเราใช่ไหม Death Note: The Last Name (2006)
When you have any difficulties, it will become a Guardian God to protect you.เมื่อนายพบความยากลำบากมันจะกลายเป็นเทพคุ้มครอง เพื่อปกป้องนาย Princess Hours (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
difficultiesAs she was careless with her money, she is now in difficulties.
difficultiesAt present we have various difficulties to cope with.
difficultiesAt the time, our country was confronted with serious economic difficulties.
difficultiesCall on us in case of any difficulties.
difficultiesCome to me if you are in difficulties.
difficultiesDeveloping countries suffer from difficulties of fiscal problems.
difficultiesEven after being approved, difficulties might arise in the actual construction of the line.
difficultiesEverybody in this world has to cope with a lot of difficulties.
difficultiesFinancial reforms may ameliorate the current economic difficulties..
difficultiesGreat difficulties stand in the way of its achievement.
difficultiesHe breasted it out against difficulties.
difficultiesHe got over his difficulties.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties   FR: se bagarrer ; lutter pour
ฝ่าฟันอุปสรรค[v. exp.] (fāfan uppasak) EN: overcome difficulties   FR: surmonter les difficultés
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock   FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ประสบกับอุปสรรค[v. exp.] (prasop kap uppasak) EN: come up against difficulties; meet with difficulties   FR: rencontrer des difficultés

CMU English Pronouncing Dictionary
DIFFICULTIES    D IH1 F AH0 K AH0 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
difficulties    (n) (d i1 f i k @ l t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versorgungsschwierigkeiten {pl}difficulties of supply [Add to Longdo]
Atembeschwerden {pl} [med.]difficulties of breathing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
ごねる[, goneru] (v1,vi) to grumble; to make difficulties [Add to Longdo]
苦学力行[くがくりっこう, kugakurikkou] (n,vs) strenuous pursuit of learning under difficulties [Add to Longdo]
経営難[けいえいなん, keieinan] (n) financial difficulties [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
好事多魔[こうじたま, koujitama] (exp) Happy events are often accompanied by difficulties; Unsullied joy is rare [Add to Longdo]
困難と闘う;困難と戦う[こんなんとたたかう, konnantotatakau] (v5u) to contend with difficulties [Add to Longdo]
財政困難[ざいせいこんなん, zaiseikonnan] (n) financial difficulties; pecuniary embarrassment [Add to Longdo]
財政難[ざいせいなん, zaiseinan] (n) (See 財政困難・ざいせいこんなん) economic difficulties; financial difficulties; fiscal difficulties; (P) [Add to Longdo]
手間取る;手間どる[てまどる, temadoru] (v5r,vi) to meet unexpected difficulties; to take time; to be delayed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Difficulty \Dif"fi*cul*ty\, n.; pl. {Difficulties}. [L.
   difficultas, fr. difficilis difficult; dif- = dis- + facilis
   easy: cf. F. difficult['e]. See {Facile}.]
   1. The state of being difficult, or hard to do; hardness;
    arduousness; -- opposed to {easiness} or {facility}; as,
    the difficulty of a task or enterprise; a work of
    difficulty.
    [1913 Webster]
 
       Not being able to promote them [the interests of
       life] on account of the difficulty of the region.
                          --James Byrne.
    [1913 Webster]
 
   2. Something difficult; a thing hard to do or to understand;
    that which occasions labor or perplexity, and requires
    skill and perseverance to overcome, solve, or achieve; a
    hard enterprise; an obstacle; an impediment; as, the
    difficulties of a science; difficulties in theology.
    [1913 Webster]
 
       They lie under some difficulties by reason of the
       emperor's displeasure.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. A controversy; a falling out; a disagreement; an
    objection; a cavil.
    [1913 Webster]
 
       Measures for terminating all local difficulties.
                          --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   4. Embarrassment of affairs, especially financial affairs; --
    usually in the plural; as, to be in difficulties.
    [1913 Webster]
 
       In days of difficulty and pressure.  --Tennyson.
 
   Syn: Impediment; obstacle; obstruction; embarrassment;
     perplexity; exigency; distress; trouble; trial;
     objection; cavil. See {Impediment}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top